Vytautas KasiulistapytojasDailininko kūriniuose paprasto gyvenimo scenos virsta keistu, tarp realybės ir fantazijos balansuojančiu reginiu. Daugelis meno kritikų, rašiusių apie dailininko kūrybą, lygino jį su garsiais Paryžiaus mokyklos tapytojais, kartu pabrėždami jo individualumą ir talento autentiškumą.

Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) (I) pareigoms užimti (darbas pagal darbo sutartį).

Specialūs reikalavimai, keliami stebėsenos ir analizės koordinatoriui (-ei):

 • turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų analitinio darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais BĮ Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) ir Kultūros rėmimo fondo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • išmanyti teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti dirbti specifiniais kiekybinių duomenų rinkimo, kaupimo, apdorojimo ir analizės programinės įrangos paketais (SPSS, R ar pan.);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti diplomatiškai bendrauti.

Stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) funkcijos:

 • siekiant įgyvendinti Tarybos funkcijas ir užtikrinti jos veiklą, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvio Respublikos kultūros ministro įsakymų, Tarybos pirmininko įsakymų, kitų teisės aktų projektus;
 • renka, kaupia ir apdoroja Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų stebėsenos rodiklius ir vykdo šių rodiklių lyginamąją analizę;
 • vykdo Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų pasiektų rezultatų analizę;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl kultūros ir meno projektų finansavimo modelio tikslingumo ir efektyvumo;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia rekomendacijas dėl kultūros politikos modelio tobulinimo;
 • bendradarbiaujant su mokslo ir studijų institucijomis, analizių centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, planuoja, organizuoja ir vykdo Lietuvos kultūros ir meno procesų raidos ir plėtros tendencijų analizę;
 • inicijuoja, organizuoja ir vykdo kultūros politikos taikomuosius mokslinius tyrimus;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
Pareigybės aprašymą ir reikalavimus kandidatui rasite čia.

Gyvenimo aprašymą siųskite iki š. m. balandžio 6 d.  el. paštu karjera@ltkt.lt su nuoroda „Stebėsenos ir analizės koordinatorius (-ė) (I)“.

Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Daugiau informacijos el. paštu karjera@ltkt.lt ir tel. 8 5 255 9361.
 

 

 

 • Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) (II) pareigoms užimti (darbas pagal darbo sutartį).

  Specialūs reikalavimai, keliami stebėsenos ir analizės koordinatoriui (-ei):
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais BĮ Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) ir Kultūros rėmimo fondo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • išmanyti teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti diplomatiškai bendrauti.
          Stebėsenos ir analizės koordinatoriaus (-ės) funkcijos:
 • siekiant įgyvendinti Tarybos funkcijas ir užtikrinti jos veiklą, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvio Respublikos kultūros ministro įsakymų, Tarybos pirmininko įsakymų, kitų teisės aktų projektus;
 • renka, kaupia ir apdoroja Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų stebėsenos rodiklius ir vykdo šių rodiklių lyginamąją analizę;
 • vykdo Tarybos finansuojamų kultūros ir meno projektų pasiektų rezultatų analizę;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl kultūros ir meno projektų finansavimo modelio tikslingumo ir efektyvumo;
 • pagal surinktus stebėsenos duomenis, atliktas analizes ir įgyvendintus tyrimus, teikia rekomendacijas dėl kultūros politikos modelio tobulinimo;
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarybos pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
   

            Pareigybės aprašymą ir reikalavimus kandidatui rasite čia.

            Gyvenimo aprašymą siųskite iki š. m. balandžio 6 d.  el. paštu karjera@ltkt.lt su

             nuoroda „Stebėsenos ir analizės koordinatorius (-ė) (II)“.

             Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus

             kandidatus.

            Daugiau informacijos el. paštu karjera@ltkt.lt ir tel. 8 5 255 9361.

 

PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos