AAA
PagrindinisProjektų finansavimas2017 m. gairės

Projektų finansavimas

Parsisiųsti 2017 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires su visais priedais

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-559

NAUJA REDAKCIJA nuo 2016 08 17
(TAR, 2016, Nr. 2016-22320)

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis finansuojamas sritis ir programas, projektų vertinimo prioritetus ir kriterijus, paraiškų teikimo ir vertinimo tvarką, lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarką, projektų vykdymo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką. 
2. Fondą administruoja Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba). Informacija apie Fondą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.
3. Gairės yra parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimis pagalbos reglamentas), 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Išimties reglamentas), Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu ir kitais teisės aktais. 
4. Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, ir ekspertams bei Tarybai, vertinančiai ir atrenkančiai finansuojamus projektus bei prižiūrinčiai jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas. Gairės, jose nustatyta tvarka, taikomos ir Lietuvos kino centrui prie Kultūros ministerijos (toliau – Lietuvos kino centras). 
5. Finansavimas projektams yra skiriamas vadovaujantis Išimties reglamento I skyriaus ir 53 straipsnio ir 54 straipsnio nuostatomis (finansavimas teikiamas neviršijant Išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies z punkte nustatytų sumų), išskyrus sričių periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektų finansavimą, kai vadovaujamasi De minimis pagalbos reglamentu. Gairėmis vadovaujantis skiriamas finansavimas yra laikomas valstybės pagalba tiesioginių dotacijų būdu. Įgyvendinant Gairių 16 priedo 1 ir 2 veiklas ir Gairių 19 priedo 2 veiklą yra teikiama investicinė valstybės pagalba, kaip ją apibrėžia Išimties reglamento 53 straipsnio 4 dalis. Kitais atvejais teikiama veiklos pagalba, kaip ji apibrėžta Išimties reglamento 53 straipsnio 5 dalyje. 
6. Gairių nuostatos stipendijų kultūros ir (ar) meno kūrėjams skyrimo tvarkai taikomos tiek, kiek šių stipendijų skyrimo tvarkos nereglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. ĮV-226 „Dėl stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Fondo lėšos nėra skiriamos projektų tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšų). Taryba, siekdama įgyvendinti šią Gairių nuostatą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis finansavimą kultūros ar meno projektams.

8. 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

Gairėse vartojamos sąvokos:
8.1. Ekspertas – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties jam pavedamose spręsti užduotyse turintis asmuo, teikiantis Tarybai ar Lietuvos kino centrui ekspertinio vertinimo paslaugas;
8.2. Elektroninė kultūros ir meno projektų valdymo sistema – tai sistema, kuria naudojantis paraiškas galima teikti elektroniniu būdu;
8.3. Finansavimo sąlygos – Fondo lėšomis finansuojamų sričių ar programų ar finansavimo specialiuosius reikalavimus pareiškėjams ir (ar) projektams nustatantis dokumentas;
8.4. Kvietimas – laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas sritis ir (ar) programas;
8.5. Paraiška – Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau – kultūros ministras) nustatytos formos dokumentas, teikiamas Tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projekto įgyvendinimui Gairėse nustatyta tvarka; 
8.6. Programa – įvairias meno ir kultūros sritis jungianti veiklų visuma, turinti apibrėžtus veiklos tikslus: mėgėjų menas, kultūros edukacija, Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas ES programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramėje „Kultūra“, medijų ir informacinio raštingumo skatinimas, menas žmogaus gerovei, menininkų rezidencijos Lietuvoje, meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas, atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai), skaitmeninių kultūros objektų sklaida, pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai, kultūros paveldas, Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai, nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje, skaitymo skatinimo iniciatyvos, Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje, Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai, humanitarinės literatūros leidyba, kvalifikacijos kėlimas, kultūros tyrimai, valstybės stipendijos kultūros ir (ar) meno kūrėjams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis, kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų įgyvendinimas;
8.7. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti;
8.8. Projekto dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo dalyvaujantis įgyvendinant projektą; 
8.9. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje – baigtos visos projekto veiklos;
8.10. Projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.) – tai lėšų suma ar nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, suteiktos patalpos ir kt. suteiktos prekės ir paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai (rėmėjai) prisideda prie projekto įgyvendinimo;
8.11. Projekto sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas ir (ar) projekto vykdytojas nurodo būsimų ir (ar) esamų išlaidų sumą, būtiną projekto įgyvendinimui ir kuris teikiamas Tarybai kartu su projekto paraiška (kaip jos sudedamoji dalis); 
8.12. Projekto vadovas – projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą;
8.13. Projekto vykdytojas – už Tarybos narių susirinkimo narių sprendimu Fondo lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą atsakingas juridinis asmuo, pasirašęs sutartį;
8.14. Sąmatos straipsnis – sąmatos struktūrinė dalis, skirta joje nurodyto pobūdžio išlaidoms finansuoti;
8.15. Sritis – meno sritis: architektūra, dizainas, vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas), scenos menai (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas) ir kitos sritys: literatūra ir leidyba, muzika, etninė kultūra ir tautodailė, kino sklaida, mėgėjų menas, tarpsritiniai projektai; 
8.16. Sutartis – Tarybos pirmininko nustatytos formos projekto įgyvendinimo finansavimo Fondo lėšomis sutartis, sudaroma tarp Tarybos ir Projekto vykdytojo.
9. Kitos Gairėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS

10. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš ES ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas bei išskyrus atvejus, kai Gairėse nustatyti kitokie reikalavimai sričių ar programų projektų pareiškėjams. Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje. Paraiškas dėl valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams gali teikti tik fiziniai asmenys.
Paraiškos nepriimamos ir finansavimas neskiriamas juridiniams asmenims, kuriems išduotas vykdomasis Europos Komisijos raštas išsiieškoti lėšas pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriame ankščiau gauta valstybės pagalba yra laikoma gauta neteisėtai ir nesuderinama su vidaus rinka, taip pat sunkumų patiriančioms įmonėms (bankrutavusioms ar bankrutuojančioms, reorganizuojamoms ar likviduojamoms).
11. Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. 
12. Fondo lėšomis finansuojami: 
12.1. sričių projektai pagal Gairių 1-8 prieduose nustatytas finansavimo sąlygas; 
12.2. programų projektai pagal Gairių 9-31 prieduose nustatytas finansavimo sąlygas.
13. Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių 2016–2018 metais sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-512 „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių 2016–2018 metais sąrašo patvirtinimo“ esančių renginių, kurie finansuojami Gairių 20 priede nustatyta tvarka, veikloms negalima teikti paraiškų pagal Gairių 1-11; 13; 15-19; 21-31 priedus. 
14. Vadovaujantis Išimties reglamento I skyriaus ir 53 straipsnio 8 ir 9 dalimis projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 80 procentų, muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju – iki 70 procentų, išskyrus, kai finansavimo sąlygose yra nustatyta kitaip.
Įgyvendinant Išimties reglamento preambulės 23 punktą finansavimo intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos pareiškėjo ir Tarybos yra apskaičiuojamos prieš bet kokį mokesčių ar kitokios rinkliavos atskaitymą. 
15. Viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2500 EUR, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 EUR, muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju – 1750 EUR, išskyrus, kai finansavimo sąlygose yra nustatyta kitaip. 
16. Projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų), muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju – ne mažiau nei 30 procentų, išskyrus, kai finansavimo sąlygose yra nustatyta kitaip. Šią projekto lėšų dalį turi padengti projekto vykdytojas savo arba partnerių (rėmėjų) indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu), kaip tai apibrėžta Gairėse. Tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas, parama, teikiama natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiama pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako projekto vykdytojas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis). 
17. Reikalavimai projekto įgyvendinimo laikotarpiui: 
17.1. projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties sudarymo data, bet tokiu atveju Fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei sutarties sudarymo metais. Projekto įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data; 
17.2. jei projektas faktiškai įgyvendinamas vėliau nei gruodžio 31 d., jis yra skaidomas į etapus. Vieno etapo trukmė negali būti ilgesnė nei vieneri kalendoriniai metai; 
17.3. projekto įgyvendinimo pradžia negali būti vėlesnė nei sutarties pasirašymo metai, o pabaiga – vėlesnė nei 4 metai po sutarties pasirašymo datos. 

III SKYRIUS
KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

18. Kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Kvietimas gali būti skelbiamas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) interneto svetainėje www.lrkm.lt ir (ar) Lietuvos Respublikoje platinamuose periodiniuose leidiniuose. 
19. Pirmasis kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti skelbiamas ne anksčiau nei einamųjų metų trečiąjį ketvirtį. 
20. Kvietime nurodoma: 
20.1. skelbiamu kvietimu finansuojamų sričių ar programų sąrašas ir jų finansavimo sąlygos;
20.2. paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų; 
20.3. paraiškų teikimo adresas ir būdai;
20.4. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
20.5. kita reikalinga informacija.
21. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas Tarybai turi pateikti:
21.1. pagal Gairių 32 ar 33 priede (priklausomai nuo to, ar į srities ar į programos finansavimą pretenduoja) kultūros ministro nustatytos formos vieną tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos (toliau – paraiška) (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) popierinį (neįsegtą, neįrištą) variantą. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
21.2. paraiškos elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu). 
22. Už paraiškos popierinio varianto ir elektroninės kopijos turinio tapatumą atsako pareiškėjas. Nustačius, kad elektroninės kopijos turinys neatitinka popierinio varianto turinio, vadovaujamasi paraiškos popieriniame variante pateikta informacija. 
23. Prie paraiškos pridedama:
23.1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;
23.2. finansavimo sąlygose nustatyti reikalaujami pateikti priedai (pavyzdžiui, kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka, restauratorių išvados, finansiniai įsipareigojimai);
23.3 kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą);
23.4. periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju Tarybos pirmininko nustatytos formos deklaraciją apie de minimis pagalbą bei susijusius asmenis.
24. 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas, arba naudojantis Elektronine kultūros ir meno projektų valdymo sistema (toliau – LKT IS), kai tokia galimybė numatyta kvietime.
25. 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos naudojantis tik pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) ar naudojantis LKT IS, kai tokia galimybė numatyta kvietime. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos. 
26. To paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti gali būti teikiama tik į vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą. Nustačius, kad to paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti pateikta į daugiau nei vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą, nesvarstoma nė viena pateikta paraiška.
27. Tos pačios projekto veiklos išlaidos Fondo lėšomis gali būti finansuojamos tik vieną kartą. Nustačius, kad tos pačios projekto veiklos išlaidos Fondo lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, antrą kartą skirtas finansavimas grąžinamas Tarybai per jos nustatytą terminą.
28. Vienas projekto vykdytojas gali teikti neribotą paraiškų (atitinkančių Gairių reikalavimus) skaičių, nebent Tarybos narių susirinkimas nusprendžia kitaip, tokį savo sprendimą objektyviai argumentuoja savo protokole. Jeigu paraiškų skaičius yra ribojamas, vertinama tik pirmoji (pirmosios) pagal jos (jų) užregistravimo datą ir laiką paraiška (-os). 
29. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo Tarybai yra negalimas, išskyrus aritmetinių klaidų taisymą, pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką. Paraiškoje nurodyta informacija apie paraiškos priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai veiklai, prioritetams, paraiškos I ir II dalyse bei jos prieduose esanti informacija ir projekto sąmata po paraiškos pateikimo netaisomos. 
30. Už projekto priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai veiklai bei kitos paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

31. Tarybai pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai:
31.1. administracinės atitikties vertinimo;
31.2. ekspertinio vertinimo;
31.3. Tarybos narių susirinkimo narių vertinimo.
32. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos darbuotojai. Administracinės atitikties vertinimo metu:
32.1. registruojamos pateiktos paraiškos;
32.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Gairėse ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų;
32.3. periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju atliekama patikra, ar suteikus pareiškėjui prašomą finansavimo sumą nebus viršyta bendra maksimali vienam juridiniam asmeniui ir jo susijusiems asmenims (juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą) suteiktos per einamuosius ir praėjusius dvejus metus 200 tūkst. EUR de minimis pagalbos suma (toliau – de minimis pagalbos suma). 
33. Administracinės atitikties vertinimas turi būti atliktas Tarybos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos, tačiau argumentuotu Tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 10 d. d. apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje. 
34. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Gairių ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų ir Gairių 29 punkte nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti, Tarybos darbuotojas paraiškoje nurodytu projekto vykdytojo elektroninio pašto adresu apie tai 1 kartą informuoja pareiškėją, nustatydamas ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą vienkartiniam šio trūkumo pašalinimui. 
35. Jeigu trūkumas nepašalinamas per Tarybos nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. 
36. Nustačius, kad paraiška neatitinka Gairėse ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, paraiška pateikta į kvietime nenurodytą sritį, programą ar jos finansuojamą veiklą, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. 
37. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama vertinti ekspertams. 
38. 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

Ekspertų darbas organizuojamas Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintu Kultūros ir meno sričių ekspertų darbo reglamentu. 
39. Ekspertinio vertinimo metu: 
39.1. projektas įvertinamas balu nuo 0 iki 100 balų Gairių ir Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka; 
39.2. srities projektas vertinamas vadovaujantis Gairių 41 ir 42 punktuose nustatytais projektų vertinimo prioritetais ir kriterijais. Sričių projektų vertinimo prioritetų aprašymai nustatomi Gairių 34 priede.
40. Vertinant sričių projektus vertinamas vienas pareiškėjo nurodytas prioritetas, pasirinktas iš Gairių 41 punkte nustatytų prioritetų. Už tikslingą ir argumentuotą prioriteto pasirinkimą suteikiama nuo 0 iki 30 balų.
41. Sričių projektų vertinimo prioritetai:
41.1. vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas;
41.2. kultūra regionuose; 
41.3. kultūros prieinamumo didinimas ir kultūrų raiškos įvairovės skatinimas; 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

41.4. kultūros produktų ir paslaugų inovacijos; 
41.5. kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas.
42. Sričių projektų vertinimo kriterijai ir jų balai:
42.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė – nuo 0 iki 10 balų;
42.2. projekto idėjos originalumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 10 balų; 
42.3. projekto svarbumas kultūros ar meno srities raidai, visuomenei – nuo 0 iki 10 balų;
42.4. planuojami projekto rezultatai – nuo 0 iki 10 balų;
42.5. projekto viešinimas – nuo 0 iki 5 balų;
42.6. projekto sąmatos pagrįstumas – nuo 0 iki 10 balų;
42.7. projekto vadovo kompetencija – nuo 0 iki 5 balų;
42.8. projekto rėmėjų įsipareigojimai – nuo 0 iki 5 balų;
42.9. projektu skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų – nuo 0 iki 5 balų. 
43. Programų projektai vertinami pagal Gairių 9–31 prieduose nustatytus vertinimo prioritetus ir (ar) kriterijus.
44. 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

Maksimalus projekto vertinimas balais pagal kiekvieną konkretų prioritetą ar kriterijų suteikiamas tokiu atveju, kai projektas visiškai atitinką prioritetą ar kriterijų. Minimalus projekto vertinimas pagal kiekvieną konkretų prioritetą ar kriterijų suteikiamas, kai projektas visiškai neatitinka kriterijaus ar prioriteto. Jeigu projektas atitinka prioritetą ar kriterijų vidutiniškai, jis vertinamas puse maksimalaus prioriteto ar kriterijaus balų skaičiaus. Atitinkamai, daugiau nei puse maksimalaus prioriteto ar kriterijaus balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioritetą ar kriterijų daugiau nei vidutiniškai, o mažiau nei puse maksimalaus prioriteto ar kriterijaus balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioritetą ar kriterijų mažiau nei vidutiniškai, jeigu Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašuose nenurodyta kitaip. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašą Tarybos narių susirinkimas tvirtina nutarimu. 
45. Ekspertams įvertinus visų jiems pateiktų projektų atitikimą Gairėse nustatytiems prioritetams ir kriterijams ir susumavus jų vertinimus atskirai pagal kiekvieną projektą, sudaromas, nurodant projekto vykdytoją, projektų pagal surinktus balus sąrašas. Šiame sąraše prie kiekvieno projekto pateikiamas bendras projekto surinktą balų skaičius, ekspertų rekomenduojama skirti/neskirti lėšų suma, taip pat ekspertų grupės konsoliduoti argumentai dėl rekomenduojamos skirti lėšų sumos. 
46. Gairių 7 priedo „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos srities „Kino sklaida“ finansavimo sąlygos“ projektų ekspertinį vertinimą Gairėse nustatyta tvarka atlieka Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija, kuri veikia pagal Lietuvos kino centro direktoriaus patvirtintus šios komisijos nuostatus, suderintus su kultūros ministru. 
47. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 55 balus.
48. Jei Tarybos narių susirinkime nusprendžiama paraiškai skirti ne visą prašomą sumą, Taryba gali nurodyti kokios projekto sąmatoje nurodytos išlaidos (prašomos finansuoti Fondo lėšomis) nefinansuojamos. 
49. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Tarybos narių susirinkimas ne vėliau kaip per 70 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos, tačiau argumentuotu Tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 10 d. d. apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje. 
50. Prieš priimdamas sprendimą Tarybos narių susirinkimas atlieka ekspertų išvadų vertinimą. Tarybos narių susirinkimo sprendimu gali būti: 
50.1. pritariama ekspertų vertinimo rezultatams (išvadoms), arba
50.2. priimamas kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas. 
51. Kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas gali būti priimamas tik po diskusijos su jį rengusiais ekspertais. Taryba, įvertinusi projekto atitikimą prioritetui, kriterijams, taip pat įvertinusi ekspertų rekomenduotą skirti lėšų sumą, argumentus dėl ekspertų vertinimo keitimo įrašo į Tarybos narių susirinkimo narių posėdžio protokolą. Ekspertų vertinimo rezultatus (išvadas) rengę ekspertai turi teisę stebėti sprendimo priėmimo procedūrą.
52. Periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektų finansavimo atveju, pareiškėjui gali būti skiriama tik tokio dydžio finansavimo suma, kurią suteikus nebūtų viršijama de minimis pagalbos suma.
53. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatai (skirti balai) skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus, ekspertų skirtus balus ir skirtas lėšų sumas. 
54. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams Taryba pateikia duomenis apie suteiktos valstybės pagalbos dydį Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui. 
55. Tarybos narių susirinkimo metu nustačius, jog įvertinus paraiškas vertų finansuoti projektų yra mažiau negu galima skirti lėšų suma, Tarybos narių susirinkimas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
55.1. skelbti papildomą tokios srities ar programos kvietimą;
55.2. iki 10 procentų programai ar sričiai skirtų lėšų panaudoti kitų sričių ar programų projektams finansuoti, išskyrus Gairių 15 priede nurodytos programos lėšas; 
55.3. teikti kultūros ministrui siūlymą daugiau nei 10 procentų programai skirtų lėšų panaudoti kitų sričių ar programų projektams finansuoti; 
55.4. nepanaudotas lėšas kaupti ir naudoti kitų metų projektams finansuoti. 

V SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA

56. Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, Taryba sudaro sutartį. Sutarties formą, atsižvelgiant į Gairių nuostatas, nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas. 
57. Sutarties sudėtinė dalis yra sąmata (toliau – Sąmata prie sutarties). Sutartyje turi būti nurodytas srities arba programos (ir (arba) jos veiklos) pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų lėšų suma, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarties, Gairių ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.
58. Jeigu projektui skirtas finansavimas, kurio įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei sutarties sudarymo metų gruodžio 31 d. ir projekto vykdytojas skirtas lėšas nori naudoti vėlesniais nei sutarties sudarymo metais, sutartyje nurodomi lėšų skyrimo etapai.
59. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 90 darbo dienų, visais atvejais, ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., po Tarybos sprendimo priėmimo dienos pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o Sąmatą prie sutarties papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo. 
60. Jeigu pareiškėjas iki Gairių 59 punkte nustatyto termino pabaigos Tarybai nepateikia sutarties, toks projektas nefinansuojamas ir jam skirtos lėšos gali būti naudojamos Gairių 55 punkte nustatyta tvarka.
61. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.
62. Pareiškėjas prieš sutarties pasirašymą privalo banke turėti atskirą sąskaitą valstybės biudžeto lėšoms ir išlaidų apmokėjimą vykdyti iš šios sąskaitos. 

VI SKYRIUS
PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

63. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:
63.1. projekto įgyvendinimui skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį;
63.2. projekto įgyvendinimui reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengia Tarybos skirtos lėšos, būtų padengta proporcingai Gairių ir finansavimo sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
64. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė bent vieno Gairių 63 punkte nustatyto įsipareigojimo, Taryba nustato terminą, per kurį Tarybai turi būti grąžinamos visos arba dalis projekto įgyvendinimui skirtų lėšų, kurios nebuvo panaudotos pagal sutartyje ar jos prieduose nurodytą paskirtį ir (arba) projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengė Tarybos skirtos lėšos, nebuvo proporcingai padengta Gairių ir finansavimo sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
65. Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:
65.1. yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai;
65.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.
66. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:
66.1. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos projekto vykdymo laikotarpiu numatytu sutartyje (išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui, tačiau data negali būti vėlesnė nei Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo data arba nepriklausomo auditoriaus išvados apie patirtų išlaidų tinkamumą data), nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, o išlaidas pateisinančiuose ir apmokėjimą įrodančiuose dokumentuose nurodytas turinys leidžia identifikuoti išlaidų ir projekto sąsajas;
66.2. yra proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, numatytos projekto įgyvendinimo sutartyje, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;
66.3. pagal savo paskirtį atitinka Sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas;
66.4. yra realios, atitinkančios rinkos kainas; 
66.5. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, jeigu projekto vykdytojas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija.
67. Finansinių metų pradžioje projekto vykdytojas privalo skaičiuoti planuojamą metų veiklos finansavimą. Jeigu numatoma, kad veikla bus daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų, arba VPĮ nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų, projekto vykdytojas tais finansiniais metais visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, vykdo VPĮ nustatyta tvarka. 
68. Jeigu projekto vykdytojas pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą yra ne perkančioji organizacija, o per metus gavus finansavimą paaiškėja, kad jis tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus nuo šio momento jis privalo vykdyti vadovaujantis VPĮ.
69. Projekto tikslams pasiekti būtinų administravimo išlaidų (pvz., projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio, biuro nuomos ir komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių) (toliau – administravimo išlaidos) Fondo lėšomis finansuoti leidžiami dydžiai: 
69.1. pelno siekiantiems ir viešojo sektoriaus juridiniams asmenims leidžiama finansuoti administravimo išlaidas, kurios sudaro ne daugiau nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti; 
69.2. juridiniams asmenims, kuriems buvo skirtas finansavimas Gairių 15 ir 31 priede nurodytų programų tvarka, administravimo išlaidoms skiriama: 
69.2.1. iš Gairių 15 ir 31 prieduose nurodytų programų lėšų – ne daugiau nei 60 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti; 
69.2.2. iš Gairių 1–14 ir 16–30 prieduose nurodytų sričių ar programų – ne daugiau nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti; 
69.3. kilnojamų kultūros vertybių įsigijimo projektų administravimo išlaidos nefinansuojamos;
69.4. kitais atvejais, nenumatytais Gairių 69.1–69.3 papunkčiuose, administravimo išlaidų dydis negali viršyti 35 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. 
70. Projekto nenumatytų išlaidų dydis Sąmatoje prie sutarties negali būti didesnis nei 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. (Esant reikalui nenumatytoms išlaidoms priskirtas išlaidas projektų vykdytojai gali naudoti ir Sąmatoje prie sutarties kitoms išlaidoms padengti tuo atveju, jeigu minėtos išlaidos neviršija Gairėse nustatytų ribojimų). 
71. Fondo skirtų lėšų dydis vieno projekto dalyvio maitinimui negali viršyti 20 procentų Sutarties pasirašymo metu galiojusios bazinės socialinės išmokos dydžio. Fondo lėšų panaudojimas ne projekto dalyvių (žiūrovų, svečių ir pan.) maitinimui yra neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai tokios išlaidos yra būtinos projekto įgyvendinimui. 
72. Skiriant finansavimą komandiruotėms ir piniginėms kompensacijoms, lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“.
73. Įsigyti ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 20 procentų. Ilgalaikio materialaus ir/ar nematerialaus turto įsigijimo išlaidų dydis negali būti didesnis nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Fondo skirtomis lėšomis įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą, Sąmatoje prie sutarties turi būti nurodoma šimtaprocentinė ilgalaikio turto vertė ir numatytas jos dalies padengimas Fondo skirtomis lėšomis ne daugiau kaip 80 procentų šio turto vertės, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip.
74. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra spausdintinio leidinio leidyba, išleidęs leidinį, projekto vykdytojas turi skirti apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms bei Lietuvos aklųjų bibliotekai 66 leidinio egzempliorius. Šioms bibliotekoms skirtus egzempliorius (po vieną egzempliorių bibliotekai) projekto vykdytojas pristato sutartyje nurodytai organizacijai, kartu pateikdamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštį, kuriame nurodomi šie duomenys: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitai, pristatomo leidinio autorius ar sudarytojas, leidinio pavadinimas, perduodamų egzempliorių skaičius ir leidinio savikaina. 
75. Projekto vykdytojas gali teikti Tarybai argumentuotą prašymą Gairių 81 punkte nustatyta tvarka dėl sutartyje nurodyto leidinių skaičiaus keitimo. 
76. Leidinį išleidusios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, privalo užtikrinti tarpusavio apskaitos operacijų suderinimą su viešosiomis bibliotekomis bei raštu (ar elektroniniu paštu) pateikti bibliotekoms šiuos duomenis: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitus, pristatomo leidinio autorių ar sudarytoją, leidinio pavadinimą, perduodamų egzempliorių skaičių ir leidinio savikainą bei finansavimo šaltinį.
77. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra skaitmeninės (CD, DVD ar kitokios skaitmeninės laikmenos leidyba) po vieną egzempliorių pateikiama Lietuvos viešosioms bibliotekoms ir Lietuvos aklųjų bibliotekai Gairių 74 punkte nustatyta tvarka tuo atveju, jeigu jos kaupia tokio pobūdžio laikmenas. Jeigu kūrinys pritaikytas naudojimui „on-line“, jis pateikiamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai prieinamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt). Teikiant tokį kūrinį Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai taip pat pateikiamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštis. 
78. Siekiant informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektų finansavimui, visoje Fondo lėšomis finansuoto projekto sklaidos (reklaminėje) medžiagoje turi būti nurodyta, kad projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, naudojant aiškiai matomus abiejų institucijų logotipus. Tarybos sprendimu sutartyje gali būti nurodyti ir papildomi reikalavimai. 
Projekto vykdytojas įsipareigoja Tarybos logotipą naudoti remiantis Tarybos stiliaus vadovu. Tarybos ir Kultūros ministerijos logotipai ir Tarybos stiliaus vadovas skelbiami Tarybos interneto svetainėje (www.ltkt.lt).
Nustačius, kad nesilaikoma finansavimo šaltinių viešinimo ir institucijų logotipų naudojimo tvarkos, Taryba turi teisę taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę.
79. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektus, kurių tikslinė auditorija yra vaikai, jaunimas ar šeimos, turi atkreipti dėmesį, kad renginių metu nebūtų skatinamas alkoholio vartojimas. 
80. Fondo lėšos, be Gairių 7 punkte nustatytų atvejų, taip pat negali būti naudojamos:
80.1. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip visos projekto vertės procentinė dalis; 
80.2. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms; 
80.3. projektams, kurie yra bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo įstaigų mokymo programų dalis;
80.4. investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;
80.5. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;
80.6. projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms, internetui, telefoniniams pokalbiams, biuro prekėms, darbo užmokesčiui), tiesiogiai nesusijusioms su projekto įgyvendinimu:
80.7. pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;
80.8. narystės asociacijose mokesčiams apmokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;
80.9. alkoholiui įsigyti.
81. Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip iki Sutartyje nurodyto projekto įgyvendinimo termino pabaigos Tarybai pateikti argumentuotą prašymą dėl:
81.1. projekto įgyvendinimo laikotarpio keitimo, kai prašoma projekto įgyvendinimo laikotarpį pratęsti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;
81.2. Sąmatos prie sutarties keitimo, kai keičiasi Sąmatos prie sutarties straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis (projektui įgyvendinti reikalingos kitos išlaidos, negu nurodyta sąmatoje); 
81.3. 81.1–81.2 Gairių papunkčiuose nenumatytų, projekto pobūdį keičiančių sutarties sąlygų.
82. Sprendimą dėl Gairių 81.1 ir 81.2 papunkčiuose nurodytų prašymų priima Tarybos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Sprendimą dėl Gairių 81.3 papunktyje nurodytų prašymų priima Tarybos narių susirinkimas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
83. Projekto vykdytojas informuoja Tarybą apie Projekto pavadinimo ar Projekto vadovo pasikeitimą per 5 darbo dienas įvykus tokiems pokyčiams. 
84. Praleidus Gairių 81 punkte nustatytą terminą, prašymai yra atmetami, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, dėl kurių šis terminas buvo praleistas ir Tarybos narių susirinkimas nusprendžia jį atnaujinti. 
85. Nepatenkinus ar atmetus prašymą, teiktą Gairių 81 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas turi laikytis sutartyje nustatytų sąlygų.
86. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.
87. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus lėšas iki einamųjų metų antrojo ketvirčio pabaigos, Tarybos narių susirinkimas gali tokias lėšas panaudoti Gairių 55 punkte numatytais būdais.

VII SKYRIUS
ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

88. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, visais atvejais ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. (išskyrus projektus, kurie vyksta daugiau nei vienerius metus), o jei teikiama nepriklausomo auditoriaus išvada – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos Tarybai pateikia:
88.1. projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą pagal sutartį ir jos priedus;
88.2. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą arba nepriklausomo auditoriaus išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir Sąmatoje prie sutarties numatytoms išlaidoms. 
88.3. projekto vykdytojo vadovo parašu patvirtintas ilgalaikio turto įsigijimą ir atsiskaitymą įrodančių dokumentų kopijas, jeigu projekto vykdytojas už skirtas lėšas galėjo ir įsigijo ilgalaikį turtą.
89. Projekto vykdytojas apie sprendimą pateikti nepriklausomo auditoriaus išvadą raštu informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo, jei projektas skaidomas į etapus, ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. 
90. Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos ir Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formas nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas. 
91. Jeigu projekto įgyvendinimui lėšos skiriamos Gairių 58 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas Tarybai atsiskaito tokia tvarka:
91.1. tarpinio atsiskaitymo metu – Gairių 88 punkte nustatyta tvarka, pateikdamas atitinkamus dokumentus pagal finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per tą laikotarpį pasiektus rezultatus;
91.2. galutinio atsiskaitymo metu – Gairių 88 punkte nustatyta tvarka, pateikdamas atitinkamus dokumentus pagal paskutinio finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiektus rezultatus.
92. Ataskaitos, pateiktos vėliau nei per Gairių 88 punkte nustatytą terminą, gali būti nepriimamos, o skirtos lėšos laikomos panaudotomis netinkamai ir turi būti grąžinamos Tarybai per jos nustatytą terminą, nebent projekto vykdytojas nurodo nenumatytas priežastis (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia jį atnaujinti.
93. Tarybai pareikalavus, projekto vykdytojas per Tarybos nustatytą terminą privalo pateikti visus išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas projekto vykdytojo vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti. Projekto vykdytojas, Tarybai pareikalavus, taip pat turi pateikti ir projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) indėlį įrodančius dokumentus. 
94. Išlaidas pateisinantys dokumentai yra prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo-pardavimo kvitai, kasos aparatų kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo–perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas ir jų tikslingumą.
95. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra bankinius pavedimus patvirtinantys dokumentai, kasos išlaidų orderiai ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.
96. Nepanaudotas lėšas projekto vykdytojai privalo grąžinti Tarybai per sutartyje nurodytą terminą. 
97. Tarybai nustačius, kad projekto vykdytojas nepagrįstai gavo lėšas ar netinkamai jas panaudojo, projekto vykdytojas privalo jas grąžinti Tarybai. Lėšų negrąžinus per Tarybos nustatytą terminą, jos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka, o projekto vykdytojas praranda teisę trejus metus teikti paraiškas ir gauti valstybės biudžeto lėšas iš Kultūros ministerijos metiniame veiklos plane nurodytų programų priemonių. 
98. Tarybai nustačius, kad projekto vykdytojas nevykdo kitų Gairių, finansavimo sąlygų ar sutarties sąlygų Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą taikyti Gairių 97 punkte nustatytas poveikio priemones.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

99. Projektų konkursų dokumentai Taryboje saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 
100. 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

Pareiškėjams ir projektų vykdytojams, rašytiniu jų prašymu, Taryba pateikia jų projektą vertinusių ekspertų balų vidurkį pagal kiekvieną Gairėse nurodytą kriterijų ar prioritetą bei konsoliduotus ekspertų grupės argumentus dėl rekomenduojamos skirti lėšų sumos. Tuo atveju, jeigu Tarybos narių susirinkimas dėl projekto finansavimo priėmė kitokį, nei ekspertų rekomenduotas, sprendimą, pareiškėjams ir projektų vykdytojams pateikiamas ir Tarybos susirinkimo protokolo išrašas dėl šio sprendimo priėmimo. 
101. Asmenims Taryba teikia informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka. 
102. Tarybos narių susirinkimo ir Tarybos pirmininko sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 
103. 

KEISTA:
2016 08 31 įsakymu Nr. ĮV-685 (nuo 2016 09 01)
(TAR, 2016, Nr. 2016-22971)

Taryba su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija derina Kultūros ir meno sričių ekspertų darbo reglamento ir Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų vertinimo prioritetų ir kriterijų vertinimo balų aprašų projektus prieš jų patvirtinimą.

______________

Parsisiųskite PRIEDUS