PagrindinisProjektų finansavimasD.U.K.D.U.K.

D.U.K.

Kur galėčiau rasti vykusių mokymų vizualinę medžiagą?
Su mokymuose pristatyta informacija galite susipažinti čia: 2017 m. http://www.ltkt.lt/naujienos/153-lkt-seminarai.html 2016 m. http://www.ltkt.lt/naujienos/101-2016-m-finansavimo-modelio-pristatymo-informacija.html
Aš noriu išleisti CD, koks man taikomas finansavimo intensyvumas?
Iki 70% visų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų. Toks finansavimo intensyvumas nustatytas remiantis 2014 m. birželio 17 d. EK reglamentu Nr. 651/2014
Mes esame lietuvių bendruomenė Baltarusijoje. Ar galime teikti projektą ir kokios tam sąlygos
Baltarusijoje registruoti juridiniai asmenys negali teikti paraiškų, nes Baltarusija nėra ES ar EEE (Europos ekonominės erdvės) narė.
Esame Anglijos rašytojų sąjunga. Ar galime teikti paraišką ir kokios sąlygos tai padaryti?
Galite, bet gavę finansavimą turite turėti įsisteigimo ir įsiregistravimo vietą (atstovybę ar filialą) Lietuvoje bei visus dokumentus užpildyti bei pateikti lietuviškai.
Esame juridinis asmuo, per paskutinius 2 metus gavęs 180 000 EUR pagal de minimis reglamentą. Ar galime iš KRF prašyti 40 000 EUR?
Prašoma suma gali būti 40 000 EUR, bet LKT galės skirti ne daugiau kaip 20 000 EUR, jeigu veiklos numatytos periodinės spaudos ir žurnalų leidybos srityje. Kitu atveju suma neribojama.
Per paskutinius 3 metus iš ES fondų gavome 200 000 EUR finansavimą, ar galime prašyti finansavimo iš Jūsų?
Taip, de minimis reglamentas taikomas tik valstybės biudžeto lėšoms.
Mano projektas trunka nuo 2015 m. gegužės mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn. Į kelis etapus man reikia skaidyti projektą?
Į 3 etapus: 2015 m. gegužė – 2015 m. gruodžio 31 d.; 2016 sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.; 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. lapkričio mėn. Už kiekvieną etapą turėsite pateikti tarpines ataskaitas (žr. plačiau 25 klausimą sąraše), o finansavimas bus pervedamas dalimis (tik patvirtinus ataskaitas kaip tinkamas; tai gali užtrukti iki 1 mėnesio).
Ar būtina skenuoti pasirašytus dokumentus, ar galima be parašų įrašyti į skaitmeninę laikmeną?
Galima paraišką į skaitmeninę laikmeną (CD, DVD, USB atmintinę ir kt.) įrašyti ir be parašų. Tik būtina dokumentus pateikti 1 failu, PDF formatu.
Ar galiu teikti vieną paraišką parodai, o kitą – šios parodos vaikų edukacinėms veikloms?
Taip, galite, tačiau šių projektų paraiškose negali kartotis finansuojamos veiklos.
Mano projektas atitinka keturis ministro prioritetus, kuriuos man pasirinkti?
Galite pasirinkti tik vieną prioritetą, kuris geriausiai atitinka Jūsų projekto turinį, kadangi visi prioritetai yra vienodos svarbos.
Esame nusimatę sąmatoje prie sutarties autoriniam atlyginimui 1000 Eur., ar galime šias išlaidas didinti iki 1300 Eur. nenumatytų išlaidų sąskaita?
Galite, kadangi padidinus šias išlaidas, jų pokytis neviršys 50%, lyginant su sąmatoje prie sutarties numatyto dydžio. Tokiu būdu oficialiai išlaidų sąmatos tikslinti nereikia.
Sąmatoje prie sutarties nebuvome nusimatę ryšio paslaugų, ar galime jas įtraukti prie nenumatytų išlaidų?
Negalite, kadangi ryšio išlaidos yra priskiriamos administracinėms išlaidoms, o jų apmokėti per nenumatytas išlaidas negalima.
Ar galiu pirkti programinę įrangą, kuri reikalinga sėkmingam projekto įgyvendinimui?
Taip, bet tokiu atveju kartu su paraiška turite pridėti aiškinamąjį raštą. Atkreipkite dėmesį, kad būtų finansuojama tik 80% programinės įrangos vertės ir ši suma negali sudaryti daugiau nei 20% visos projekto įgyvendinimui prašomos sumos (jei finansavimo sąlygose nenumatyta kitaip).
Išleidome leidinį, kuriam buvo skirta 70% viso projekto biudžeto. Kokį leidinio egzempliorių skaičių turime pateikti viešosioms bibliotekoms?
Nepriklausomai nuo tarybos skirto finansavimo intensyvumo, bibliotekoms reikia pristatyti 66 egzempliorius.
Ar galime vietoj finansinės ataskaitos pateikti audito išvadą?
Taip. Auditoriaus išvada pateikiama per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos datos (arba etapo pabaigos datos), nurodytos sutartyje. Apie tai, kad teiksite auditoriaus išvadą, turite raštu pranešti Tarybai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo (jei projektas skaidomas į etapus) ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
Ar auditoriaus išvadų parengimo išlaidos gali būti įtrauktos į sąmatą?
Taip, jos gali būti įtrauktos prie administravimo išlaidų.
Mano projektas suskaidytas į du etapus. Kada gausiu pinigus antram etapui?
Nuo pirmojo etapo ataskaitos dokumentų pateikimo ir šių dokumentų patvirtinimo – ne anksčiau kaip po 1 mėn.
Ar gali skirtis atsiskaitymo forma už etapus (pvz. pirmame etape teikiu Jūsų patvirtintą ataskaitą, o antrame – audito išvadą)?
Taip, gali.
Kaip turiu atsiskaityti už etapus?
Tarpiniam atsiskaitymui teikiamos tarpinė rezultatų ataskaita ir tarpinė finansinė ataskaita už etapą; Pasibaigus projektui pateikiama visų projekto rezultatų ataskaita ir finansinė ataskaita tik už paskutinį etapą.
Kiek paraiškų galima teikti?
Jeigu konkurso sąlygose nėra numatyti apribojimai, teikiamų paraiškų kiekis nėra ribojamas.
Spektaklio premjera numatyta sausio 3 d. Ką man daryti?
Jei projekto įgyvendinimui reikalingos išlaidos patiriamos sutarties pasirašymo metais (iki gruodžio 31 d.), tuomet projektas neskaidomas į etapus. Už lėšų panaudojimą atsiskaitoma ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d., o rezultatų ataskaita pateikiama pasibaigus projekto įgyvendinimui, šiuo atveju - po spektaklio premjeros.
Iki kada man reikia pateikti sutartį pasirašymui?
Jei projektui skiriamas finansavimas, sutartis turi būti pateikta ne vėliau kaip per 90 darbo dienų (visais atvejais, ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.) po Tarybos sprendimo priėmimo dienos. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o Sąmatą prie sutarties papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo.
Ar galima teikti paraišką, jei juridinis asmuo turi UAB statusą?
Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, išskyrus ministerijas ir savivaldybių administracijas.
Ar kultūros centras gali teikti paraiškas ir į sritis, ir į programas?
Taip, jei finansavimo sąlygose nėra nurodyti kultūros ministro patvirtinti įsakymai, pagal kuriuos yra nustatyti galimi pareiškėjai.
Ar savanoriška veikla gali būti rėmėjų (partnerių) indėliu?
Taip, savanoriška veikla, įforminta teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nurodoma kaip rėmėjų (partnerių) indėlis.
Ar galėtumėte aiškiai nurodyti, kas yra kūrybinės industrijos?
Kultūrinės ir kūrybinės industrijos (toliau KKI) - ekonominės veiklos, susijusios su menais (bet jais neapsiribojančios), galinčios generuoti pelną iš prekybos ir intelektinės nuosavybės. KKI kuria materialius produktus ir nematerialias intelektines/menines paslaugas, pasižyminčias kūrybiniu, simboliniu turiniu, ekonomine verte, ir turi tikslinę rinką. KKI apima kūrybiškumą ir intelektinį kapitalą kaip pirminius išteklius naudojančių prekių ir paslaugų kūrybos, produkcijos ir distribucijos ciklus, galinčius kurti intelektinę nuosavybę ir prisidėti prie ekonomikos augimo, darbo vietų sukūrimo ir socialinės sanglaudos. KKI pasižymi tarpsektoriškumu, jos yra meistriškumo, paslaugų ir pramonės sektorių sankirtoje. KKI subjektai dažniausiai yra smulkaus bei smulkaus verslo kategorijai priklausančios įmonės bei viešajam interesui atstovaujančios pelno nesiekiančios meno ir kultūros įstaigos. KKI yra kūrybinių inovacijų šaltinis. Kūrybinės inovacijos- KKI subjektų kuriamos ir diegiamos sisteminės inovacijos, apimančios technologinius, organizacinius, proceso sprendimus ir kuriančios arba naudojančios kultūrinį, simbolinį turinį, pasižyminčios tarpsektoriškumu.
Kuo remiantis paraiškoje geriausia nustatyti projekto įgyvendinimo terminą?
Projekto įgyvendinimo terminą rekomenduojama tiesiogiai sieti su planuojamomis veiklomis, jų chronologinėmis ribomis ir etapais, o pastaruosius planuoti pagal projekto tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimui būtiną laiką bei resursus. Projekto tikslų ir uždavinių siekimas turėtų atsispindėti ir projekto sąmatoje, jos punktuose.
Ar įstaigos, kurioje įdarbintas tik vienas asmuo vadovas turi teisę pasirašyti autorinę, paslaugų ar kitą sutartį pats su savimi?
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad atstovas (minimu atveju direktorius) atstovaujamojo (įstaigos) vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Tokie sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais atstovaujamojo reikalavimu. Tačiau šie pribojimai netaikomi, jeigu kiti įstatymai numato ką kita, taip pat kai atstovas veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kitaip tariant Lietuvos Respublikos įstatymai tiesiogiai nedraudžia bendrovės vadovui priimti sprendimo dėl autorinės ar paslaugų sutarties sudarymo, kai autorius ar paslaugos teikėjas yra jis pats, tačiau direktoriaus veiksmai neturi pažeisti juridinio asmens teisių ir interesų, tai suteikiant paslaugas negali būti siekiama nepagrįstai pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, pavyzdžiui, nustatant tris kartus didesnę, nei rinkoje, kainą. Be to, jei negali būti įrodyta, kad projekto vykdymo metu nebuvo kito asmens, turinčio teisę atstovauti organizaciją ir pasirašyti sutarčių, tokiu atveju tokios išlaidos nebus pripažintos tinkamomis.
Informacija atnaujinta: 2017-02-21
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos