PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Konkursų paieška

Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Pilotiniai projektai, padedantys įvertinti dizaino ir architektūros paslaugų poreikį viešųjų paslaugų tobulinimui ir spręsti socialines, aplinkosaugos ir kitas visuomenei aktualias problemas. 2. Rengin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtm...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Scenos menai (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo š...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros kūrimas ir leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba.  3. Grožinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą ir jų leidyba.  4. Grožinės literatūros, ski...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Muzika Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos (akademinės ir neakademinės muzikos) projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti p...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Etninio paveldo tradicijų saugojimo, vystymo ir perėmimo veiklos, projektai skirti tautinio kostiumo tematikai bei projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  2. Projektai, k...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Kino sklaidaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus (knyg...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Įvairias meno ar kultūros sritis (renginio, įvykio ar leidinio forma) jungiantys projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 2. Prof...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Mėgėjų menasProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Finansuojamos veiklos 1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atsk...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektaiProgramos tikslas Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamą turinį, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę. Ugdyti visuo...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Menas žmogaus geroveiPriemonės tikslas Skatinti kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su kitais visuomenės sektoriais, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą tikslingai siekiant teigiamo meno povei...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Menininkų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidos projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Skaitmeninių kultūros objektų sklaidaProgramos tikslas Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų), meno informacijos centrų skaitmenintas ar skaitmenines kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmeninis turinys būtų plačiai naudojam...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaidaProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srity...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tre...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaid...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyj...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Kultūros paveldasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla 1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos nekilnojamojo kultū...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybesProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti ju...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2017 m. kovo 14 d.
Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyjeProgramos tikslas Lietuvos kultūros ir meno pristatymas ir tarptautinių veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, bendradarbiaujant su užsienio šalių kultūros organizacijomis. Finansuojamos veiklos 1. Lietuvos kultūros...Vykstantis kvietimas
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos