PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Konkursų paieška

Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Architektūra ir dizainasFinansuojamos veiklos 1. Pilotiniai projektai, padedantys įvertinti dizaino ir architektūros paslaugų poreikį viešųjų paslaugų tobulinimui ir spręsti socialines, aplinkosaugos ir kitas visuomenei aktualias problemas. 2. Rengin...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, parodos, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtm...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Scenos menai (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)Finansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, spektakliai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo š...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
LiteratūraFinansuojamos veiklos 1. Lietuvių grožinės literatūros kūrimas ir leidyba. 2. Literatūros vaikams ir jaunimui leidyba.  3. Grožinės literatūros vertimai į lietuvių kalbą ir jų leidyba.  4. Grožinės literatūros, ski...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
MuzikaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalios kūrybos (akademinės ir neakademinės muzikos) projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, koncertai, festivaliai, konkursai, vaikams ir jaunimui kuriami kūriniai, projektai, skirti pam...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Etninė kultūra ir tautodailėFinansuojamos veiklos 1. Etninio paveldo tradicijų saugojimo, vystymo ir perėmimo veiklos, projektai skirti tautinio kostiumo tematikai bei projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  2. Projektai, k...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Kino sklaidaFinansuojamos veiklos 1. Profesionalaus kino meno sklaida Lietuvoje: 1.1. kino programos, teminiai rodymai, retrospektyvos, filmų pristatymai, paskaitos, seminarai; 1.2. leidiniai, pristatantys kino meno raidos procesus (knyg...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Tarpsritiniai projektaiFinansuojamos veiklos 1. Įvairias meno ar kultūros sritis (renginio, įvykio ar leidinio forma) jungiantys projektai ir jų sklaida Lietuvoje ir užsienyje, projektai, skirti paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. 2. Prof...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Mėgėjų menasProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Tęstiniai mėgėjų meno renginiaiProgramos tikslas Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinanč...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Kultūros edukacijaProgramos tikslas Sudaryti sąlygas visoms visuomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje. Finansuojamos veiklos 1. Kultūros edukacijos projektai, skirti atsk...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
"Kūrybiška Europa 2014-2020"Programos tikslas Sudaryti sąlygas dalyvauti daugiašaliuose Europos Sąjungos (toliau – ES) programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Kultūra“ projektuose.  Finansuojama veik...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Menininkų rezidencijos LietuvojeProgramos tikslas Skatinti tarpkultūrinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudarant galimybes kultūros ir meno kūrėjams (t. y. suteikiant jiems sąlygas gyventi ir kurti) susipažinti su vietos kultūriniu gyvenimu, bendradarbiau...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimasProgramos tikslas Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimą.  Finansuojama veikla Meno kūrėjų organizacijų strateginės kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos veikl...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Atminties institucijos: socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Atminties institucijos: tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaidos projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumąProgramos tikslas  Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla 1. Projektai, per kultūros veiklas skatinantys L...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Kultūros paveldasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla 1. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje, Lietuvos nekilnojamojo kultū...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiaiProgramos tikslas  Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių projektams, kurių tikslas – pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio bei profesinio lygio Lietuvos...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Skaitymo skatinimo iniciatyvosProgramos tikslas Skatinti skaitymo įgūdžių ugdymą: aktyvinti skaitymo skatinimo kompetencijų didinimą ir ilgalaikes iniciatyvas skaitymo skatinimo srityje. Finansuojamos veiklos 1. Nacionalinių skaitymo skatinimo ir prop...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyjeProgramos tikslas Lietuvos kultūros ir meno pristatymas ir tarptautinių veiklos galimybių didinimas užsienio šalyse, bendradarbiaujant su užsienio šalių kultūros organizacijomis. Finansuojamos veiklos 1. Lietuvos kultūros...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtraProgramos tikslas Sudaryti sąlygas Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) ekonominės vertės ir eksporto apimčių augimui.  Finansuojamos veiklos 1. Lietuvoje rengiami KKI propaguojantys, verslu...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursaiProgramos tikslas  Užtikrinti ilgalaikį finansavimą Lietuvoje rengiamiems, tarptautinių muzikos konkursų rengimo reikalavimus atitinkantiems, muzikos atlikimo meno konkursams, kurių tikslas – pristatyti ir skleisti a...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Humanitarinės literatūros leidybaProgramos tikslas  Didinti aktualios originaliosios ir verstinės humanitarinės (kultūrologinės, filosofinės, politologinės ir nepatenkančios į konkrečias kultūros ar meno sritis) literatūros prieinamumą Lietuvoje visoms gy...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Kvalifikacijos kėlimasProgramos tikslas Užtikrinti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, siekiant didinti kultūros paslaugų ir produktų kokybę bei kultūros prieinamumą visuomenei.  Finansuojamos veiklos 1. Tikslingi kvalifikacijos to...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 21 d.
Kultūros tyrimaiProgramos tikslas Kultūros srities tyrimų tikslas – analizuoti šiandieninės Lietuvos kultūros situaciją, meno kūrėjų, vartotojų ir institucijų būklę, diagnozuoti kultūros kaitos ir politikos perspektyvas, nubrėžti ir įver...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikaiProgramos tikslas 2017 m. pasirengti įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m.  Finansuojama veikla Visų sričių kultūros ar meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūr...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas Leipcigo ir Londono knygų mugėseProgramos tikslas 2017 m. pasirengti įgyvendinti projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti 2018 m.  Finansuojama veikla 1. Lietuvos literatūros ir leidybos pristatymas teminės šalies teisėmis...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos iki:
2016 m. spalio 7 d.
Kultūros ar meno srities asociacijų ar skėtinių organizacijų strateginių programų įgyvendinimasFinansuojama veikla Kultūros ar meno srityse veikiančių asociacijų (išskyrus Meno kūrėjų organizacijas, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas) ir kitų šių sričių skėtinių organizacijų strateginės programos, įg...Vykstantis kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projektaiProgramos tikslas Ugdyti visuomenės gebėjimus naudotis ir kritiškai vertinti bei analizuoti tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis perduodamą turinį, gebėti atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę. Ugdyti visuo...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Menas žmogaus geroveiPriemonės tikslas Skatinti kultūros ir meno organizacijų bendradarbiavimą su kitais visuomenės sektoriais, didinti kultūros ir sveikatos, kultūros bei socialinės apsaugos sričių sanglaudą tikslingai siekiant teigiamo meno povei...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimasProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Atminties institucijos: Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektaiProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucij...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Skaitmeninių kultūros objektų sklaidaProgramos tikslas Skleisti ir populiarinti atminties institucijų (bibliotekų, archyvų, muziejų), meno informacijos centrų skaitmenintas ar skaitmenines kultūros vertybes, siekiant, kad skaitmeninis turinys būtų plačiai naudojam...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
„Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaidaProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srity...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų fotografavimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Neinventorizuotų tremties vietų lankymas, Lietuvos tre...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaid...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimasProgramos tikslas Įgyvendinti pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius.  Finansuojama veikla Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyj...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybesProgramos tikslas  Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą.  Finansuojama veikla Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti ju...Būsimas kvietimas
Paraiškos priimamos nuo:
2017 m. vasario 9 d.
Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16- oje Venecijos architektūros bienalėje projektą 2017 m. ir įgyvendinti projektą 2018 m.Programos tikslas Pristatyti Lietuvos šiuolaikinį meną ir architektūrą Venecijos vizualaus meno ir architektūros bienalėse.  Finansuojama veikla Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 16 – oje Ve...Būsimas kvietimas
PaslaugosStruktūraVeiklaTeisinė informacijaStatistikaNuorodos