PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Kultūros tyrimai

Paraiškos priimamos nuo2015 m. rugsėjo 28 d.
Paraiškos priimamos iki2015 m. lapkričio 2 d.
Kontaktinė informacija
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Kultūros srities tyrimų tikslas - analizuoti šiandieninės Lietuvos kultūros situaciją, meno kūrėjų, vartotojų ir institucijų būklę, diagnozuoti kultūros kaitos ir politikos perspektyvas, nubrėžti ir įvertinti meno kūrybos bei verslo, politikos mokslo, švietimo, socialinės integracijos ir kitų gretimų sektorių sąveikas, pasiūlyti ateities modelius ir plėtros galimybes.

Finansuojamos veiklos

1. Bendrieji tyrimai:
1.1. kultūros ar meno raidos ar plėtros procesų analizė ir vertinimas;
1.2. inovatyvūs kultūros ar meno produktai ir paslaugos, didinantys kultūros prieinamumą ir vartojimą;
1.3. leidiniai, publikacijos, elektroniniai tyrimų duomenų rinkiniai (tik kartu su 1.1 ir 1.2 finansuojamomis veiklomis);
1.4. mokslinės rekomendacijos formuojant politiką valstybės institucijoms (tik kartu su 1.1-1.2 finansuojamomis veiklomis);
1.5. tyrėjų kvalifikacijos kėlimo programos (tik kartu su 1.1-1.2 veiklomis);
1.6. naujomis žiniomis pagrįstų kultūros tyrimų šaltinių, rezultatų ir (ar) sukurtų kultūrinių inovacijų sklaida ir pristatymas visuomenei (tik kartu su 1.1-1.2 finansuojamomis veiklomis).
2. Reikminiai tyrimai:
2.1. Lietuvos dizaino centro steigimo galimybių analizė ir poreikių vertinimas;
2.2. architektūros viešojo administravimo sistemos vertinimas ir tobulinimo galimybių analizė;
2.3. regionų kultūros būklės lyginamasis pokyčio vertinimas ir atskirų/prioritetinių/pilotinių regionų galimybių strategija, jos įgyvendinimo kokybiniai kriterijai;
2.4. etninės kultūros vertybinių nuostatų pokyčio analizė ir galimų valstybės politikos formavimo krypčių globalizacijos sąlygomis vertinimas;
2.5. Lietuvos bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikių analizė ir   Lietuvos bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo sistemos modelio sukūrimas;
2.6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srities įstaigų (muziejų, bibliotekų, teatrų ir koncertinių įstaigų) rinkodaros vertinimas ir rekomendacijos rinkodaros strategijų vystymui;
2.7. Lengvatinio 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifo knygoms ir kitiems neperiodiniams informaciniams leidiniams bei laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, nustatyto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 2 ir 4 punktuose, poveikio viešiesiems finansams ir kultūrai analizė, identifikuojant jo tęstinumo tikslingumą arba siūlant kitokius valstybės pagalbos mechanizmus.

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Tyrimo idėja, aktualumas ir atitikimas prioritetams bei kryptims, numatytiems  Lietuvos kultūros tarybos tvirtinamoje Kultūros srities tyrimų koncepcijoje (0-45).
2. Metodologijos pagrįstumas (0-20).
3. Tyrėjų grupės ir jos vadovo kvalifikacija (0-10).
4. Tyrimų rezultatų sklaida ir prieinamumas (0-10).
5. Projekto sąmatos, numatomų veiklų (plano) pagrįstumas (0-10).
6. Tyrimu vykdomas tarpsritinis ir tarpsinstitucinis bendradarbiavimas (0-5).

Specialieji reikalavimai

1. Tyrimo ar jo dalies įgyvendinimui pasitelkus trečiuosius juridinius asmenis, tokių asmenų teikiamų paslaugų (nurodytų I-ame Programos projekto sąmatos straipsnyje „Tiesioginės projekto vykdymo išlaidos“) išlaidų apmokėjimui gali būti panaudojama ne daugiau kaip 50% pareiškėjui skirtų Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšų.
2. Tyrimų projektui, kurio trukmė – iki 12 mėn., skiriama iki 20 000 EUR; tyrimų projektui, kurio trukmė – iki 30 mėn., skiriama iki 100 000 EUR.
3. Tyrimų projektų veiklos, finansuojamos Fondo lėšomis, turi būti baigtos iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Galimi pareiškėjai

Asociacijos, tyrimų institutai, centrai, aukštosios mokyklos, kitos įstaigos, galinčios pasitelkti mokslininkus ar jų grupes, menininkus, menininkus tyrėjus ar eksperimentinės plėtros tyrėjus.

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra suma 2016 m.

600 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Lietuvos kultūros tarybos patvirtinta kultūros srities tyrimų koncepcija

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos elektroniniu paštu, nurodytu kvietime.).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos