PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Stipendijos Ukrainos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2022 m. balandžio 7 d.
Kontaktinė informacijaAgnė Silickaitė
Tel. + 370 686 75 793
El. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt

Programos tikslas

Palaikyti Ukrainos piliečių, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjų kūrybinę veiklą, skatinti jų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos kultūros bendruomene architektūros, bibliotekų, cirko, dailės, dizaino, etninės kultūros ir tautodailės, fotografijos, kultūros paveldo, literatūros, muziejų, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro srityse.

Stipendijos dydis ir trukmė

Skiriama 3 mėnesių (1800 Eur) vienkartinė stipendija.

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Paraiškoje nurodytos veiklos atitikimas Apraše* nurodytam stipendijos tikslui (0-30 balų).
2. Kultūros ar profesionalaus meno kūrėjo ankstesnės kūrybinės ar profesinės veiklos rezultatai (0-40 balų).
3. Aprašo 12.4 punkte nurodyto juridinio asmens anksčiau įvykdytų kultūros ir (ar) profesionalaus meno projektų rezultatai (0-30 balų).

Galimi pareiškėjai

Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai Ukrainos piliečiai, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjai, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje.

Paraiškų neturi teisės teikti: kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys Lietuvos Respublikos įstaigose, įmonėse ir organizacijose – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose, o taip pat kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.

Paraiškų pateikimas

Užpildykite žemiau pateiktą paraiškos formą lietuvių arba anglų kalba ir pridėkite visus privalomus dokumentus.

Svarbiausi dokumentai peržiūrai ir parsisiuntimui

Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašas
Procedures for awarding grants to Culture and Professional Art Creators who are the citizens of Ukraine
Опис порядку призначення стипендій громадянам України, діячам культури та професійної творчості

Paraiškos forma / Application form

1. Informacija apie pareiškėją / APPLICANT‘S INFORMATION

1.1. Vardas, pavardė / Name, surname:
1.2. Asmens gimimo data / Person’s date of birth:
1.3. Asmens telefono Nr / Person’s telephone number:
1.4. Asmens el. pašto adresas / Person’s e-mail address:
1.5. Asmens narystė kultūros ar meno sąjungose, asociacijose ar kt. / Person’s membership in culture or art unions, associations, etc.:
1.6. Bendradarbiaujančios organizacijos kontaktinis asmuo / Contact person of the cooperating organisation:
Vardas, pavardė / Name, surname:
Telefono nr. / Telephone number:
El. pašto adresas / E-mail address:

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ / INFORMATION OF THE PLANNED ACTIVITIES

2.1. Veiklos pavadinimas / Title of the activities:
2.2. Veiklos sritis (-ys) / Field(s) of the activities:
2.3. Veiklos įgyvendinimo vieta (šalis, miestas) / Location of the activities (country, city):
2.4. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, pristatymas / Presentation of the activities for which the grant is requested:(ne daugiau nei 5000 simbolių / up to 5000 characters)

PRIDEDAMI DOKUMENTAI / ENCLOSED DOCUMENTS:

3.1. Privalomi dokumentai / Obligatory documents:

3.1.1. Asmens tapatybės dokumento kopija / A copy of the personal identification document;

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.1.2. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotos registracijos kortelės kopija arba kito dokumento, patvirtinančio laikinosios apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje faktą, kopija / A copy of the registration card issued by the Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania or a copy of any other document attesting the fact of being granted temporary protection in the Republic of Lithuania;

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.1.3. Pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (apimtis – iki 1 psl.) / The applicant‘s CV and description of creative activities (up to 1 page);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.1.4. Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens, pagrindinę veiklą vykdančio kultūros ir (ar) profesionaliojo meno srityse, patvirtinimas, kad pretendentas bus įtrauktas į minėto juridinio asmens vykdomas kultūros ir (ar) profesionaliojo meno veiklas ir informaciją apie ankščiau vykdytus kultūros ir (ar) profesionaliojo meno projektus ir jų rezultatus (apimtis – iki 1 psl.) / A confirmation by a legal entity registered in the Republic of Lithuania, the primary activity whereof is in the field of culture and/or professional art, stating that the applicant will be involved in the culture and/or professional art activities carried out by the aforementioned legal entity, and the information on previously implemented cultural and/or professional art projects, as well as their results (up to 1 page).

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.2. Kiti (neprivalomi) dokumentai / Other (optional) documents: (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos, nuotraukos ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją / copies of documents attesting education, photos, etc., supporting the information provided in the application)

Dokumento pavadinimas / Document title
Failas (file) / nuoroda į dokumentą (Link to the document)
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.
+ Pridėti kitą dokumentą
  • esu susipažinęs (-usi) su Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašu, jo nuostatos man yra aiškios ir suprantamos / I have read and clearly understood the provisions of the Procedure for Awarding Grants to Culture and Professional Art Creators Who Are Ukrainian Citizens;
  • visi šioje paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi / all the data provided in this application and enclosed documents are true and accurate.
  • paraiškoje nurodyti mano vardas ir pavardė bei 2 punkte pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais / using my name and surname and the information provided in Point 2 of this application form for publicity purposes.
Pateikti / Submit

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą / Information on the processing of personal data
Informuojame, kad Jūsų paraiškoje pateiktus asmens duomenis, įgyvendindama teisės aktuose įtvirtintas prievoles ir vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 str. 1 d. c ir e punktuose įtvirtintu teisiniu pagrindu stipendijų skyrimo kultūros ir meno kūrėjams tikslu bei dokumentų valdymo tikslu tvarkys Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) (juridinio asmens kodas 302951857, veikianti adresu Naugarduko g. 10, Vilnius 03231, el. p. info@ltkt.lt), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, taip pat kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Tarybą įpareigoja teisės aktai bei Tarybos pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Tarybą aukščiau nurodytais kontaktais arba tiesiogiai į Tarybos duomenų apsaugos pareigūną Tarybos interneto svetainėje nurodytais jo kontaktais. / Please be informed that the processing of personal data provided in your application will be carried out for the purpose of awarding grants to culture and art creators and for the purpose of document management by the Lithuanian Council for Culture (hereinafter referred to as the ‘Council’) (legal entity code: 302951857, address: Naugarduko g. 10, Vilnius 03231, e-mail: info@ltkt.lt), which is your data controller, in order to comply with its statutory obligations and in accordance with the legal basis set out in Article 6(1)(c) and (e) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The personal data provided will be stored within the time limits set out in the Council’s documentation plan and the Description of the Procedure for the Processing of Personal Data in the Lithuanian Council for Culture. The personal data you have provided may be provided to institutions or entities, as well as to other persons to whom the Council is obliged to provide personal data by legal acts, and to data processors engaged by the Council. Regarding the processing of personal data or the exercise of the data subject’s rights, you may contact the Council at the abovementioned contacts or directly address the Council’s Data Protection Officer at the contact details indicated on the Council’s website.

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos