PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2022 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 30 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Stipendijos tikslas

Individualiai kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Individuali stipendija skiriama laikotarpiui nuo 1 iki 12 mėnesių (skiriama 600 Eur mėnesiui).

Kitos sąlygos

Paraiškų neturi teisės teikti:
1. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariai.
2. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
3. Kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.

Pateikta paraiška nesvarstoma ir(ar) stipendijos neskiriamos, jei:
1. Nuo už anksčiau gautos individualios stipendijos Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitos datos nėra praėję vieneri metai.
2. Kultūros ir meno kūrėjas nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija.
3. Mobilumo stipendijos prašoma studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.
4. Kultūros ar meno kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs lėšas iš Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių.

Paraiškų vertinimo prioritetas

1. Nurodyti kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės (0-10).

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė (0-30).
2. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, idėjos pagrįstumas (0-10).
3. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, aktualumas (0-10).
4. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, planuojami rezultatai (0-10).
5. Ankstesnės kūrybinės veiklos vertė ir aktualumas (0-20).
6. Ankstesnės kūrybinės veiklos sklaida (0-10).

Galimi pareiškėjai

Teikti paraiškas stipendijoms gauti gali visi pilnamečiai Lietuvos kultūros ir meno kūrėjai, o kitų valstybių piliečiai paraiškas gali teikti tuo atveju, jeigu nuolat gyvena ir kuria šalyje (turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) arba jų planuojama kūrybinė veikla yra susijusi su Lietuvos kultūra, jos pristatymu ir sklaida.

Paraiškų pateikimas

Paraiškos stipendijai gauti priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią individualios stipendijos paraiškos formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1. Pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai. 
2. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, privalo pateikti savo pareigybės aprašymą. 
3. Kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. 

Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).

Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Pastabos

Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis „Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu“ patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487  „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-496 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas
Individualių stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjui paraiška

Vardas, pavardė1:
1 Stipendiją pretenduojančio gauti asmens vardas ir pavardė rašomas kaip nurodyta asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys yra tvarkomi projektų administravimo tikslais.
Asmens kodas:
Adresas:
Telefono numeris:
El. pašto adresas:
Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją, pavadinimas:
Veikla (-os), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma skirti stipendiją, priskiriama (-os) sričiai:(pasirinkite sritį)

1. Informacija apie pareiškėją

1.1. Asmens gimimo data:
1.2. Asmens darbovietė:
1.3. Asmens narystė sąjungose, asociacijose ar kitose organizacijose:
1.4. Šiuo metu studijuojate aukštojoje mokykloje:
1.5. Stipendijos prašoma veiklai, kuri yra studijų aukštojoje mokykloje dalis:
1.6. Asmeniui anksčiau yra skirta Lietuvos kultūros tarybos individuali stipendija?
1.7. Asmuo yra atsiskaitęs už visas veiklas, kurioms buvo anksčiau skirta (-os) Lietuvos kultūros tarybos stipendija (-os):
1.8. Asmuo yra gavęs kitų lėšų šioje paraiškoje nurodytai veiklai (-oms) vykdyti (Asmeninės lėšos nėra laikomos kitais finansavimo šaltiniais):
1.9. Jei šios paraiškos 1.8 p. atsakymą pasirinkote „Taip“, nurodykite finansavimo šaltinį ir sumą:
Finansavimo šaltinis(valstybės, kitų Europos sąjungos valstybių, trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių lėšos)Suma, Eur
+ Pridėti eilutę

2. Informacija apie planuojamą (-as) veiklą (-as)

2.1. Prašomos skirti stipendijos trukmė mėnesiais (1 - 12 mėn.)
2.2. Prašomos skirti stipendijos veiklos vykdymo laikotarpis:
2.3. Veiklos (-ų) įgyvendinimo vieta (šalis, miestas)
+ Pridėti papildomą vietą
2.4. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją įgyvendinimo forma (-os):
+ Pridėti papildomą veiklą
2.5. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją pristatymas (veiklos (-ų) pobūdis, veiklos (-ų) temos pasirinkimo motyvai, aktualumas, laukiami rezultatai ir pan.)(ne mažiau nei 1000 simbolių ir ne daugiau nei 5000 simbolių)
2.6. Kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės(ne mažiau nei 250 simbolių ir ne daugiau nei 1000 simbolių)
  • esu susipažinęs (-usi) su Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), jo nuostatos man yra aiškios ir suprantamos;
  • šios paraiškos pateikimo metu nėra jokių jos teikimą ribojančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant numatytų Aprašo 11 ir 12 punktuose;
  • visi šioje paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi.
  • paraiškoje nurodyti mano vardas ir pavardė bei 2 punkte pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais.

PRIDEDAMA

1. Privalomi dokumentai:

1.1. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai:

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

1.2. Jeigu paraiškos 1.2 punkte nurodėte, kad esate biudžetinės įstaigos, kurios savininkė yra valstybė arba savivaldybė, darbuotojas, pridėkite savo pareigybės aprašymą:

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

2. Kiti dokumentai:

2.1. Kiti stipendiją pretenduojančio gauti asmens pridedami dokumentai, nuotraukos ir pan.

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą
Pateikti paraišką
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos