AAA
PagrindinisNaujienos

Naujienos

PRIMENAME: Finansuojamų sričių vertinimo prioritetai

2016 m. spalio 3 d.

Artėjant galutiniam pirmojo kitų metų finansavimo konkurso paraiškų teikimo terminui, norėtume dar kartą atkreipti rengiančiųjų paraiškas kultūros ir meno SRITIMS dėmesį į Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatytus kultūros ir meno sričių vertinimo prioritetus ir kultūros ministerijos parengtus jų aprašus.

Prioritetų, kaip ir kasmet, yra penki:

  1. vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas;
  2. kultūra regionuose;
  3. kultūros prieinamumo didinimas ir kultūrų raiškos įvairovės skatinimas;
  4. kultūros produktų ar paslaugų inovacijos;
  5. kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas.

Šiais metais paraiškos formoje privalu ne tik nurodyti pasirinktą prioritetą (rengiamam projektui tinkamiausią prioritetą nukopijuoti ar perrašyti į tam skirtą paraiškos langelį), bet ir argumentais pagrįsti savo pasirinkimą. Todėl siūlome su projektų vertinimo prioritetais susipažinti detaliau. Šiemet už pasirinktą prioritetą, atsižvelgiant į pateikiamos argumentacijos tikslumą, bus skiriama 30, 15 arba 0 balų. Maksimalus projekto įvertinimo balas – 100.

Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas.

Šiam prioritetui priskirtinos kultūrinės veiklos, formuojančios vaikų ir jaunimo vertybines nuostatas, plečiančios kultūrinį akiratį, ugdančios komunikacinius it meninius gebėjimus bei kūrybinę saviraišką. Šiam prioritetui priskiriamuose projektuose turėtų dalyvauti profesionalūs menininkai (ar kolektyvai, trupės, ansambliai ir pan.), įvairių sričių kultūros darbuotojai, iškilios šalies ar regiono asmenybės. Rengiamiems projektams pasirinktos veiklos formos turėtų skatinti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius su įvairių tipų mokyklomis, profesinio mokymo įstaigomis. Kultūrinio ugdymo veiklose turėtų dalyvauti visų amžiaus grupių vaikai ir jaunimas. Be to, skatinami įvairiai vaikų ir jaunimo meninei kūrybai ir kūrybiniams eksperimentams sąlygas sudarantys projektai.

Kultūra regionuose.

Šiam prioritetui priskiriami visų kultūros ir meno sričių projektai, sudarantys prielaidas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančių kultūrinių ir socialinių kompetencijų ugdymui šalies regionuose. Taip pat skatinama profesionaliojo meno sklaida, padedanti atskleisti regiono savitumą, siekianti įtraukti į kultūrinę veiklą visas vietos gyventojų socialines grupes ir sudaranti sąlygas gyventojų kūrybiškumo ugdymui ir saviraiškai. Prioritetui priskiriami ir vykdomi regioniniai projektai, bendrai veiklai jungiantys įvairias kultūros įstaigas (bendruomenes užsienyje), aktualizuojantys kultūros paveldą, inovatyvūs, tarpdisciplininiai, interaktyvūs, eksperimentiniai meno projektai, skatinantys kultūrinį turizmą, populiarinantys regionų kultūrą.

Kultūros prieinamumo didinimas ir kultūrų raiškos įvairovės skatinimas.

Šiam prioritetui priskiriami projektai, kuriais siekiama, kad kultūros paslaugos būtų prieinamos ir patrauklios visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės padėties ar tautinės priklausomybės, kad kiekvienas visuomenės narys gautų informaciją apie kultūrą, galėtų ja naudotis ir pritaikyti. Kultūros prieinamumo skatinimo priemonėmis – kūrybinėmis ir kultūrinėmis iniciatyvomis – gali būti skatinamas visuomenės domėjimasis savo šalies istorija, paveldu, stiprinamas bendruomeniškumas, plėtojamas kūrybinis mąstymas ir kūrybiškumas, kuriama gerovės visuomenė, skatinama tolerancija ir pagarba skirtingoms tautoms, kultūroms ir konfesijoms. Šis prioritetas taip pat tinkamas projektams, kurių įgyvendinimo formos į kultūros objektus ir kultūros bei meno renginius pritraukia įvairias visuomenės grupes. Kultūros prieinamumą didinančiais taip pat laikomi ir projektai, skirti kūrybinių paslaugų ir produktų pritaikymui bei jų kryptingai sklaidai šalyje, pasitelkiant pažangias technologijas, inovatyvius formos ir turinio sprendimus, ir atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės poreikius ir lūkesčius.

Kultūros produktų ar paslaugų inovacijos.

Kultūros produktų ir paslaugų inovacijos – tai kuriamos ir diegiamos sisteminės inovacijos intelektinio ir materialaus produkto kūrybos, gamybos ir jo panaudojimo srityse (naujas požiūris į produktą, jo panaudojimą), pažangių technologijų kūrimas ir jų taikymas (idėjos, keičiančios požiūrį į kultūros turinio prieinamumą ir panaudojimą, kūrybinių sprendimų taikymas kituose sektoriuose), naujų ekonominių, organizacinių ir valdymo sprendimų kūrimas ir diegimas įvairiose kultūros veiklos srityse (naujas požiūris į auditoriją, socialinius ryšius, rinkos segmentus, dalyvavimo kultūros skatinimas) bei įvairūs šių inovacijų junginiai. Šios inovacijos kuria arba panaudoja kultūros, simbolinį turinį ir pasižymi tarpsektoriškumu, integruoja darnaus vystymosi aspektus: socialinį, ekonominį, aplinkosaugos, švietimo ir kt.). Inovacijomis negali būti laikomos įgyvendinamos gerai žinomos idėjos, besiremiančios nusistovėjusiomis kultūros veiklos taisyklėmis.

Kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas.

Šiam prioritetui priskiriami projektai sudarantys sąlygas išsaugoti Lietuvos kultūrinę tapatybę ir lygiavertę raišką Europoje ir pasaulyje, jos tęstinumą ir atsinaujinimą, išsaugant savo unikalumą, formuojant šiuolaikinės visuomenės vertybes, socialinės ir kultūrinės savivokos kompetencijas. Pirmenybė skiriama ir kultūrinėms veikloms, skatinančioms daugiakalbėje skaitmeninių technologijų aplinkoje išsaugoti kalbinę ir kultūrinę tapatybę kaip pagrindinę demokratinės visuomenės raidos ir lygiateisio lietuvių kalbos vartojimo sąlygą, užtikrinančią visavertį Lietuvos piliečių dalyvavimą socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, mažinantys lietuviškai kalbančios bendruomenės atskirtį globalioje žinių visuomenėje. Šiam prioritetui priskiriami ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio tematikai skirti projektai.

Be to, verta atkreipti dėmesį, kad nuo šiol projektus vertinantys ekspertai remsis nebe penkiais, o devyniais kriterijais. Papildomai bus vertinama projekto idėjos originalumas ir pagrįstumas, jo svarba kultūros ar meno srities raidai ir visuomenei, planuojami projekto rezultatai ir viešinimas.

Iš viso 2017 m. kultūros ir meno sritims bus iš viso paskirstyta 5,6 mln. eurų. Užpildytų ir paštu išsiųstų paraiškų LKT laukia iki spalio 7 d. imtinai (galioja pašto antspaude nurodyta data). Paraiškas siųskite Lietuvos kultūros tarybai adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius. Ant voko (paketo) būtina nurodyti „Paraiška“, kultūros ir meno srities ar programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, pareiškėjo pavadinimą ir adresą.

Parsisiųskite visą projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašą.< Atgal
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos