AAA
PagrindinisStipendijosTvarkos aprašas

Stipendijos

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-496 redakcija)

Aktuali Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo redakcija

 

STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato stipendijų kultūros ir meno kūrėjams (toliau – stipendijos) rūšis, dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas. Stipendijos skiriamos skatinti  kultūros ir meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą architektūros, cirko, dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos meno, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro meno, muziejininkystės ir bibliotekininkystės srityse. 

2. Stipendijos mokamos iš Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) skirtų lėšų. Stipendijos yra valstybės stipendijos.

3. Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos kultūra ir menas bei jų sklaida (toliau kartu – kultūros ir meno kūrėjai).

II SKYRIUS
STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

4. Stipendijų rūšys:

4.1. individuali stipendija – skiriama individualiai kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti;

4.2. mobilumo stipendija – skiriama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes, tobulinti meistriškumą ir (ar) dalyvauti rezidencijose ir (ar) kituose renginiuose ar veiklose užsienyje. 

5. Stipendijų dydis:

5.1. individuali stipendija – 600 EUR per 1 mėnesį;

5.2. mobilumo stipendija – iki 3600 EUR. 

6. Stipendijų mokėjimo trukmė: 

6.1. individuali stipendija skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą ir suderinus su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, individuali stipendija gali būti skiriama laikotarpiui nuo 3 iki 9 mėnesių; 

6.2. mobilumo stipendija skiriama ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.  

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

7. Tarybos pirmininko nustatytos formos kultūros ir meno kūrėjų paraiškos gauti individualią ir mobilumo stipendiją (toliau – paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

8. Skelbime nurodoma:

8.1. paraiškų priėmimo terminas; 

8.2. paraiškų pateikimo būdas;

8.3. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

8.4. kita reikiama informacija.

9. Kvietimas skelbiamas:

9.1. individualių stipendijų paraiškoms pateikti kvietimas skelbiamas 1 kartą per metus – rugsėjo mėnesį;

9.2. mobilumo stipendijų paraiškoms pateikti kvietimas skelbiamas 3 kartus per metus –  sausio, gegužės ir rugsėjo mėnesiais;

9.3. Paraiškų priėmimo terminas yra 20 darbo dienų. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti paraiškų priėmimo terminai.

10. Kvietimo metu kultūros ir meno kūrėjas gali teikti vieną paraišką stipendijai gauti.

11. Paraiškų neturi teisės teikti:

11.1. Tarybos narių susirinkimo nariai;

11.2. kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;

11.3. kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis. 

12. Kultūros ir meno kūrėjo pateikta stipendijos paraiška nesvarstoma ir(ar) stipendijos neskiriamos, jei: 

12.1. nuo už anksčiau gautos individualios stipendijos Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitos (toliau – ataskaita) pateikimo datos nėra praėję vieneri metai;

12.2. kultūros ir meno kūrėjas nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija; 

12.3. mobilumo stipendijos prašoma studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti;

12.4. kultūros ar meno kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs lėšas iš Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių. 

13. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba siunčiamos kvietime nurodytu elektroniniu paštu (pasirašytos elektroniniu parašu). Kvietimui gali būti taikomas (-i) ir kitas (-i) paraiškos pateikimo būdas (-ai), kuris (-ie) yra nurodomas (-i) skelbiamame kvietime. Bet kuriuo būdu teikiant paraišką būtina nurodyti, kad teikiama „Stipendijos paraiška“, bei nurodyti kultūros ir meno sritį, kuriai priskiriama veikla. Po kvietime nustatyto termino pabaigos arba kitu nei kvietime nurodytu būdu pateiktos paraiškos nesvarstomos ir apie tai pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos pirmininko priimto sprendimo dienos. 

14. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai. Teikiant paraišką mobilumo stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina dalyvavimą stažuotėje, konkurse, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ir kitame panašaus pobūdžio renginyje. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, privalo pateikti savo pareigybės aprašymą. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. 

15. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo Tarybai yra negalimas, išskyrus pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką, pateikimą, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS

16. Tarybai pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai:

16.1. administracinės atitikties vertinimas;

16.2. ekspertinis vertinimas;

16.3. Tarybos narių susirinkimo atliekamas vertinimas.

17. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos administracijos darbuotojai.

18. Administracinės atitikties vertinimo metu:

18.1. registruojamos pateiktos paraiškos;

18.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Apraše ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų;

19. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas Tarybos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti administracinės atitikties vertinimo terminai apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

20. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Apraše ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, laikomasi Aprašo 15 punkte nustatytos tvarkos ir, esant galimybei trūkumams pašalinti, Tarybos administracijos darbuotojas paraiškoje nurodytu pareiškėjo elektroninio pašto adresu apie tai informuoja pareiškėją vieną kartą, nustatydamas ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

21. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama vertinti ekspertams.

22. Ekspertų darbas organizuojamas Tarybos pirmininko patvirtintu Ekspertų darbo reglamentu. Ekspertas negali vertinti tos srities stipendijų paraiškų, į kurią yra pateikęs paraišką stipendijai gauti.

23. Ekspertinio vertinimo metu paraiškos vertinamos balu nuo 0 iki 100 balų vadovaujantis šiuo prioritetu ir (ar) kriterijais: 

23.1. Individualių stipendijų paraiškų vertinimo prioritetas ir jo balai – paraiškose yra nurodyti kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės (0-10). 

23.2. Individualių stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai ir jų balai: 

23.2.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė (0-30);

23.2.2. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, idėjos pagrįstumas (0-10). 

23.2.3. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, aktualumas (0-10);

23.2.4. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, planuojami rezultatai (0-10);

23.2.5. ankstesnės kūrybinės veiklos vertė ir aktualumas (0-20);

23.2.6. ankstesnės kūrybinės veiklos sklaida (0-10).

23.3. Mobilumo stipendijų paraiškų vertinimo prioritetas ir jo balai – stipendijos prašoma mobilumo veiklai, skirtai žinioms, praktikoms, ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje (0-10).

23.4. Mobilumo stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai ir jų balai: 

23.4.1. aiškiai apibrėžti veiklos tikslai ir nustatytas grafikas (0-20);

23.4.2. mobilumo veiklos pagrindimas, veiklos sklaida ir viešinimas (0-20);

23.4.3. mobilumo vietos, kursų, renginio, rezidencijos ar kt. svarba (0-20); 

23.4.4. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai ir sklaida (0-30).

24. Detalios balų skyrimo taisyklės nustatomos Tarybos narių susirinkimo tvirtinamame Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų  balų apraše (toliau – Prioritetų ir kriterijų vertinimo balų aprašas).  

25. Ekspertams įvertinus visų jiems pateiktų paraiškų atitikimą Aprašo 23 punkte nustatytiems prioritetams ir kriterijams, susumavus jų vertinimus ir išvedus jų vidurkį atskirai pagal kiekvieną paraišką, sudaromas paraiškų pagal surinktus balus sąrašas, jame nurodant paraiškų teikėjus. Šiame sąraše prie kiekvienos paraiškos pateikiamas bendras paraiškos surinktų balų skaičius, ekspertų rekomenduojama skirti lėšų suma ir (ar) mėnesių skaičius, taip pat ekspertų grupės konsoliduoti komentarai.

V SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMAS

26. Finansavimas gali būti skiriamas paraiškoms, surinkusioms ne mažiau nei 60 balų.

27. Sprendimą dėl paraiškos finansavimo priima Tarybos narių susirinkimas ne vėliau kaip per 100 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, šis terminas gali būti pratęstas apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

28. Prieš priimdamas sprendimą, Tarybos narių susirinkimas atlieka ekspertų vertinimo rezultatų (išvadų) vertinimą. Tarybos narių susirinkimo sprendimu gali būti:

28.1. pritariama ekspertų vertinimo rezultatams (išvadoms);

28.2. priimamas kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas.

29. Kitokį nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotą sprendimą Tarybos narių susirinkimas gali priimti tik išklausęs vertinimo rezultatus (išvadas) rengusių ekspertų nuomonę. Tarybos narių susirinkimas, įvertinęs paraiškos atitikimą Aprašo 23 punkte nurodytiems prioritetams ir kriterijams, taip pat įvertinęs ekspertų rekomenduotą skirti lėšų sumą ir (ar) mėnesių skaičių, argumentus dėl ekspertų vertinimo keitimo įrašo į Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokolą. Paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių, tačiau Tarybai nedisponuojant pakankamomis lėšomis, reikalingomis visiems vienodą balų skaičių surinkusioms paraiškoms finansuoti, Tarybos narių susirinkimas pakartotinai įvertina vienodą balų skaičių surinkusias paraiškas, vadovaudamasis Aprašo 23 punkte nustatytais vertinimo prioritetais ir kriterijais ir priima sprendimą dėl stipendijų skyrimo.

30. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą paraiškoms bei paraiškų vertinimo rezultatai (skirti balai, apvalinami iki šimtosios balo dalies) skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų vardus ir pavardes, kūrybinių veiklų pavadinimus, Tarybos patvirtintus bendrus balus ir skirtas lėšų sumas ir (ar) finansavimo terminus. 

Nurodyti asmens duomenys (pareiškėjų vardai ir pavardės) yra viešai skelbiami Tarybos, kaip duomenų valdytojo, užtikrinant skaidrumo ir viešojo intereso principus skiriant stipendijas. Minėti asmens duomenys yra viešai skelbiami 3 metus.  

31. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašą tvirtina Tarybos narių susirinkimas jo nustatyta tvarka, sprendimą suderinęs su Lietuvos kultūros ir meno taryba. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, sprendimą dėl stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo gali priimti Tarybos narių susirinkimas. 

VI SKYRIUS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

32. Kultūros ir meno kūrėjas, kuriam Tarybos narių susirinkimo sprendimu skiriama stipendija, per 20 darbo dienų nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl stipendijos skyrimo priėmimo dienos pateikia Tarybai vieną tinkamai užpildytą Tarybos pirmininko nustatytos formos sutarties egzempliorių. 

33. Jeigu kultūros ir meno kūrėjas iki Aprašo 32 punkte nustatyto termino pabaigos Tarybai nepateikia tinkamai užpildytos ir pasirašytos sutarties, finansavimas neskiriamas. 

34. Stipendija pradedama mokėti ne ankščiau kaip ateinančių metų sausio mėnesį. Individuali stipendija už pirmus du mėnesius išmokama vienu kartu, o vėliau mokama kas mėnesį į sutartyje nurodytą stipendijos gavėjo mokėjimo sąskaitą. Mobilumo stipendija į sutartyje nurodytą stipendijos gavėjo mokėjimo sąskaitą išmokama vienu mokėjimu per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. 

35. Individualios stipendijos mokėjimas nutraukiamas, o mobilumo stipendija neišmokama, jeigu stipendijos gavėjas:

35.1. miršta;

35.2. informuoja Tarybą, kad dėl objektyvių priežasčių nebegali vykdyti veiklos, kuriai buvo skirta stipendija;

35.3. stipendijai gauti buvo pateikęs neteisingus duomenis (dokumentus);

35.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, arba skirtą stipendiją panaudoja ne pagal paskirtį.

36. Aprašo 35.3 – 35.4 papunkčiuose nurodytais atvejais stipendijos gavėjas privalo Tarybai grąžinti visą iki stipendijos mokėjimo nutraukimo dienos gautą stipendiją. Stipendijos negrąžinus ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka. Aprašo 35.2 papunktyje nurodytu atveju sprendimą dėl stipendijos grąžinimo arba negražinimo priima Taryba, įvertinusi priežastis dėl kurių nebegalima vykdyti veiklos. 

37. Kultūros ir meno kūrėjas, pasibaigus veiklos, kuriai skirta stipendija, vykdymo terminui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų privalo Tarybai pateikti ataskaitą. 

38. Ataskaita Tarybai siunčiama paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatoma asmeniškai, elektroniniu paštu (patvirtinta elektroniniu parašu arba kitaip užtikrinant ataskaitos autentiškumą ir vientisumą) arba bet kuriuo kitu Tarybai ir kultūros ir meno kūrėjui priimtinu būdu.

39. Jeigu kultūros ir meno kūrėjas neatsiskaito už skirtą stipendiją Apraše ir sutartyje nustatyta tvarka, jis neturi teisės teikti paraiškos ir gauti finansavimo kol nebus atsiskaityta už skirtą stipendiją.

VII SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

40. Pareiškėjams ir stipendijų gavėjams individualūs ekspertų vertinimai nėra teikiami, tačiau, Taryba, po Tarybos narių susirinkimo priimtų sprendimų paskelbimo, elektroniniu paštu pateikia atitinkamą paraišką vertinusių ekspertų skirtą balų vidurkį pagal kiekvieną Aprašo 23 punkte nurodytą vertinimo prioritetą ir kriterijų bei konsoliduotus ekspertų grupės komentarus. Tuo atveju, jeigu Tarybos narių susirinkimas dėl stipendijos skyrimo priėmė kitokį, nei ekspertų rekomenduotas, sprendimą, pareiškėjams ir stipendijų gavėjams pateikiamas ir Tarybos narių susirinkimo vertinimas. Stipendijų paraiškas ir ataskaitas tretiesiems asmenims Taryba teikia tik gavusi pareiškėjų ir stipendijų gavėjų sutikimą.

41. Kita nei Aprašo 40 punkte nurodyta informacija teikiama asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

42. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys) yra tvarkomi Tarybos, kaip duomenų valdytojo, stipendijų ir kitokios finansinės paramos skyrimo kultūros ir meno kūrėjams tikslu, Tarybos sprendimams priimti būtinų ekspertinių išvadų gavimo tikslu, kultūros ir meno tyrimų organizavimo ir koordinavimo, vykdomų kultūros ir meno projektų stebėsenos tikslu, bei dokumentų valdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant viešojo intereso ir vykdant Tarybai taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 str. 1 d. c ir e punktais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams programos administravimo dokumentai ir pareiškėjų bei stipendijų gavėjų asmens duomenys saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais.

44. Tarybos narių susirinkimo ir Tarybos pirmininko sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

____________________

Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos