Main pageIndividual grantsOpen calls

Open calls

Edukacinės valstybės stipendijos

Applications are accepted from
Applications will be accepted until
Contacts
1 May 2018
31 May 2018
Gintauta Žemaitienė
Phone. (8 5) 255 9359
E-mail: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti meno ir kultūros kūrėjų individualią kūrybinę veiklą. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Edukacinės stipendijos (iki 3600 Eur) skiriamos kultūros ar meno kūrėjų profesinio meistriškumo tobulinimo veikloms, vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Paraiškų vertinimo prioritetai

1. Jaunieji kultūros ir meno kūrėjai (asmenys nuo 18 iki 35 metų).
2. Kultūros ir meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų.
3. Kultūros ir meno kūrėjai, kuriems nebuvo skirtos stipendijos.
4. Kultūros ir meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida).
5. Aktyvaus dalyvavimo edukacinė veikla (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose).
6. Edukacinė veikla, skirta klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai.

Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.

Specialieji vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
2. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai. 

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Paraiškos dėl edukacinių stipendijų skyrimo Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba pristatomos asmeniškai ant voko nurodant „Stipendijos paraiška“, arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Pastabos

Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-885 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Edukacinės stipendijos paraiškos forma 

Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas

Edukacinių ir individualių valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo aprašas

How to apply application?

  1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašą
  2. Užpildykite pasirinktos rūšies stipendijos paraiškos  formą
  3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
  4. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą. 
  5. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą. 
  6. Kartu su popierine paraiškos versija yra privaloma pateikti pasirašytos paraiškos ir visų su ja pateikiamų dokumentų kopijas elektroninėje laikmenoje (1 PDF failas).
  7. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“ ir stipendijos, kuriai gauti teikiama paraiška, pavadinimą, savo (pareiškėjo) vardą, pavardę ir adresą.
  8. Paraiškos gauti valstybės individualią ar edukacinę stipendiją Lietuvos kultūros tarybai gali būti: siunčiamos paštu (Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius) iki konkurso skelbime nurodytos datos (galioja pašto spaude nurodyta data), pateikiamos asmeniškai iki paskutinės konkurso dienos (imtinai) Lietuvos kultūros tarybos administracijos darbo laiku (po LKT darbo laiko asmeniškai pristatytos paraiškos nepriimamos) arba patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, siunčiamos elektroniniu paštu info@ltkt.lt ir gintauta.zemaitiene@ltkt.lt iki paskutinės konkurso dienos, 23 val. 59 min. Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Need help?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis