PagrindinisStipendijosTvarkos aprašasTvarkos aprašas

Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2023 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. ĮV-648 redakcija)

 

STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato stipendijų kultūros ir meno kūrėjams (toliau – stipendijos) rūšis, dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas. Stipendijos skiriamos skatinti  kultūros ir meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir profesinio meistriškumo tobulinimą architektūros, cirko, dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro, muziejininkystės ir bibliotekininkystės srityse. 

2. Stipendijos mokamos iš Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) skirtų lėšų. Stipendijos yra valstybės stipendijos.

3. Gauti individualias ir mobilumo stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos kultūra ir menas bei jų sklaida. Gauti pradedančiojo kūrėjo stipendiją gali asmenys, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos kultūra ir menas bei jų sklaida ir jie per pastaruosius 5 metus nuo paskutinės termino teikti paraiškas dienos įgijo bet kurios studijų srities ir krypties pirmosios ar antrosios studijų pakopos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba ne ilgiau nei pastaruosius 5 metus nuo paskutinės termino teikti paraiškas dienos vykdė profesionalią kūrybinę veiklą konkrečioje kultūros ir meno srityje (toliau kartu – kultūros ir meno kūrėjai). 

II SKYRIUS
STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

4. Stipendijų rūšys:

4.1. individuali stipendija – skiriama individualiai kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti;

4.2. mobilumo stipendija – skiriama veikloms užsienyje, t. y. skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes, tobulinti meistriškumą, dalyvauti rezidencijose, stažuotėse, konkursuose, simpoziumuose, kūrybinėse stovyklose, konferencijose ar kituose panašaus pobūdžio renginiuose;

4.3. pradedančiojo kūrėjo stipendija – skiriama skatinti karjerą pradedančių kultūros ir meno kūrėjų kūrybinę veiklą.

5. Stipendijų dydis:

5.1. individuali stipendija – 800 EUR per 1 mėnesį;

5.2. mobilumo stipendija – iki 4800 EUR;

5.3.  pradedančiojo kūrėjo stipendija – 800 EUR per 1 mėnesį.

6. Stipendijų mokėjimo trukmė: 

6.1. individuali ir pradedančiojo kūrėjo stipendija skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą ir Tarybai suderinus su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, individuali ir pradedančio kūrėjo stipendija gali būti skiriama laikotarpiui nuo 3 iki 9 mėnesių; 

6.2. mobilumo stipendija skiriama ne ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui. 

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

7. Tarybos pirmininko nustatytos formos kultūros ir meno kūrėjų paraiškos gauti individualią, mobilumo ir pradedančiojo kūrėjo stipendiją (toliau – paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

8. Skelbime nurodoma:

8.1. paraiškų priėmimo terminas, kuris yra 20 darbo dienų. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti paraiškų priėmimo terminai; 

8.2. paraiškų pateikimo būdas;

8.3. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

8.4. kita reikiama informacija.

9. Kvietimas skelbiamas:

9.1. individualių ir pradedančiųjų kūrėjų stipendijų paraiškoms pateikti kvietimas skelbiamas 1 kartą per metus – rugsėjo mėnesį;

9.2. mobilumo stipendijų paraiškoms pateikti kvietimas skelbiamas 3 kartus per metus –  sausio, gegužės ir rugsėjo mėnesiais. 

10. Šio aprašo 4 punkte nurodytos stipendijų rūšies kvietimo metu kultūros ir meno kūrėjas gali teikti tik vieną paraišką stipendijai gauti. Jei šio aprašo 4 punkte nurodytų stipendijų rūšių kvietimai vyksta vienu metu, kultūros ir meno kūrėjas gali teikti vieną paraišką pasirinktos stipendijų rūšies stipendijai gauti. 

11. Paraiškų neturi teisės teikti:

11.1. Tarybos narių susirinkimo nariai;

11.2. kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis. 

12. Stipendijos neskiriamos, jei: 

12.1. teikiant paraišką individualiai ar pradedančiojo kūrėjo stipendijai gauti nuo už anksčiau gautos individualios ar pradedančiojo kūrėjo stipendijos Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitos (toliau – ataskaita) pateikimo datos nėra praėję vieneri metai;

12.2. kultūros ir meno kūrėjas, pasibaigus veiklos vykdymo laikotarpiui, sutartyje ar jos prieduose nurodytais terminais nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas gavęs individualią ar pradedančiojo kūrėjo stipendiją, kurios veiklos vykdymo laikotarpis sutartyje nurodytais terminais nepasibaigęs ir todėl už veiklą nėra atsiskaitęs, teikia paraišką mobilumo stipendijai  gauti; 

12.3. mobilumo stipendijos prašoma studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti;

12.4. kultūros ar meno kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs ar gauna lėšas iš kitų šaltinių (atlyginimą pagal darbo sutartį, valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, ar kitų valstybių lėšų). 

13. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba siunčiamos kvietime nurodytu elektroniniu paštu (pasirašytos elektroniniu parašu). Kvietimui gali būti taikomas (-i) ir kitas (-i) paraiškos pateikimo būdas (-ai), kuris (-ie) yra nurodomas (-i) skelbiamame kvietime. Bet kuriuo būdu teikiant paraišką būtina nurodyti, kad teikiama „Stipendijos paraiška“, bei nurodyti kultūros ir meno sritį, kuriai priskiriama veikla. Po kvietime nustatyto termino pabaigos arba kitu nei kvietime nurodytu būdu pateiktos paraiškos nesvarstomos ir apie tai pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Tarybos pirmininko priimto sprendimo dienos. 

14. Kartu su paraiška privaloma pateikti:

14.1. pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai;

14.2. teikiant paraišką mobilumo stipendijai gauti – dokumentus, kurie patvirtina dalyvavimą rezidencijoje, stažuotėje, konkurse, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ar kitame panašaus pobūdžio renginyje;

14.3. teikiant paraišką pradedančiojo kūrėjo stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumento kopiją, kuris patvirtina per pastaruosius 5 metus įgytą pirmosios ar antrosios studijų pakopos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, arba motyvacinį laišką, patvirtinantį ne ilgiau nei pastaruosius 5 metus savarankiškai vykdytos profesionalios kūrybinės veiklos patirtį. 

15. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo Tarybai yra negalimas, išskyrus pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką, pateikimą, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS

16. Tarybai pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai:

16.1. administracinės atitikties vertinimas;

16.2. ekspertinis vertinimas;

16.3. Tarybos narių susirinkimo atliekamas vertinimas.

17. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos administracijos darbuotojai.

18. Administracinės atitikties vertinimo metu:

18.1. registruojamos pateiktos paraiškos;

18.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Apraše ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų.

19. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas Tarybos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti administracinės atitikties vertinimo terminai apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

20. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Apraše ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, laikomasi Aprašo 15 punkte nustatytos tvarkos ir, esant galimybei trūkumams pašalinti, Tarybos administracijos darbuotojas paraiškoje nurodytu pareiškėjo elektroninio pašto adresu apie tai informuoja pareiškėją vieną kartą, nustatydamas ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu trūkumas nepašalinamas per Tarybos administracijos darbuotojo nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos administracijos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu pareiškėjo elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

21. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama vertinti ekspertams.

22. Ekspertų darbas organizuojamas Tarybos pirmininko patvirtintu Ekspertų darbo reglamentu. Ekspertas negali vertinti tos srities stipendijų paraiškų, į kurią yra pateikęs paraišką stipendijai gauti. Jeigu paraiškos ekspertinio vertinimo metu kyla abejonių dėl Aprašo 11.2, 12.3 arba 12.4 papunkčiuose nustatytų apribojimų taikymo, Taryba kreipiasi į pareiškėją prašydama pateikti nurodytus papildomus dokumentus per Tarybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. 

23. Ekspertinio vertinimo metu paraiškos vertinamos balu nuo 0 iki 100 balų vadovaujantis šiais prioritetais ir (ar) kriterijais: 

23.1. Individualių stipendijų paraiškų vertinimo prioritetas ir jo balai – paraiškose yra nurodyti kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės (0-10).

23.2. Individualių stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai ir jų balai: 

23.2.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė (0-30);

23.2.2. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, idėjos pagrįstumas (0-10); 

23.2.3. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, aktualumas (0-10);

23.2.4. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, planuojami rezultatai (0-10);

23.2.5. ankstesnės kūrybinės veiklos vertė ir aktualumas (0-20);

23.2.6. ankstesnės kūrybinės veiklos sklaida (0-10).

23.3. Mobilumo stipendijų paraiškų vertinimo prioritetas ir jo balai – stipendijos prašoma mobilumo veiklai, skirtai žinioms, praktikoms, ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje (0-10).

23.4. Mobilumo stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai ir jų balai: 

23.4.1. aiškiai apibrėžti veiklos tikslai ir nustatytas grafikas (0-20);

23.4.2. mobilumo veiklos pagrindimas, veiklos sklaida ir viešinimas (0-20);

23.4.3. mobilumo vietos, kursų, renginio, rezidencijos ar kt. svarba (0-20); 

23.4.4. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai ir sklaida (0-30).

23.5. Pradedančiojo kūrėjo stipendijų paraiškų vertinimo kriterijai ir jų balai:

23.5.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, kūrybinis potencialas (0-40);

23.5.2. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, pagrįstumas (0-20); 

23.5.3. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, sklaida ir viešinimas (0-20);

23.5.4. ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai (0-20). 

24. Detalios balų skyrimo taisyklės nustatomos Tarybos narių susirinkimo tvirtinamame Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų  balų apraše (toliau – Prioritetų ir kriterijų vertinimo balų aprašas).  

25. Ekspertams įvertinus visų jiems pateiktų paraiškų atitikimą Aprašo 23 punkte nustatytiems prioritetams ir kriterijams, susumavus jų vertinimus ir išvedus jų vidurkį atskirai pagal kiekvieną paraišką, sudaromas paraiškų pagal surinktus balus sąrašas, jame nurodant paraiškų teikėjus. Šiame sąraše prie kiekvienos paraiškos pateikiamas bendras paraiškos surinktų balų skaičius, ekspertų rekomenduojama skirti lėšų suma ir (ar) mėnesių skaičius, taip pat ekspertų grupės konsoliduoti komentarai.

V SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMAS

26. Finansavimas gali būti skiriamas paraiškoms, surinkusioms ne mažiau nei 60 balų.

27. Sprendimą dėl paraiškos finansavimo priima Tarybos narių susirinkimas ne vėliau kaip per 100 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, šis terminas gali būti pratęstas apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

28. Prieš priimdamas sprendimą, Tarybos narių susirinkimas atlieka ekspertų vertinimo rezultatų (išvadų) vertinimą. Tarybos narių susirinkimo sprendimu gali būti:

28.1. pritariama ekspertų vertinimo rezultatams (išvadoms);

28.2. priimamas kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas, jeigu:

28.2.1. ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduojamiems asmenims skirti stipendiją nepakanka stipendijoms suplanuotų lėšų arba jos nėra paskirstomos;

28.2.2. paaiškėja aplinkybės, sąlygojančios būtinybę nušalinti ekspertą (-us) nuo paraiškos (-ų) vertinimo;

28.2.3. paaiškėja aplinkybės dėl pateiktos paraiškos neatitikimo Aprašo 11 ir 12 punktuose nustatytiems reikalavimams;

28.2.4. paaiškėja kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos ekspertinio vertinimo metu: pasikeičia geopolitinė, ekonominė, epidemiologinė situacija ar įvyksta kitas ženklus pokytis visuomenės gyvenime;

28.2.5. kitais išimtiniais argumentuotai pagrįstais atvejais. 

29. Kitokį nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotą sprendimą Tarybos narių susirinkimas gali priimti tik išklausęs vertinimo rezultatus (išvadas) rengusių ekspertų nuomonę. Argumentai dėl ekspertų vertinimo keitimo įrašomi į Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokolą. Paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių, tačiau Tarybai nedisponuojant pakankamomis lėšomis, reikalingomis visiems vienodą balų skaičių surinkusioms paraiškoms finansuoti, Tarybos narių susirinkimas pakartotinai įvertina vienodą balų skaičių surinkusias paraiškas, vadovaudamasis Aprašo 23 punkte nustatytais vertinimo prioritetais ir kriterijais ir priima sprendimą dėl stipendijų skyrimo. Jeigu vertinant paraišką Tarybos narių susirinkime kyla abejonių dėl Aprašo 11.2, 12.3 arba 12.4 papunkčiuose nustatytų apribojimų taikymo, Taryba kreipiasi į pareiškėją prašydama pateikti nurodytus papildomus dokumentus per Tarybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. 

30. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą paraiškoms bei paraiškų vertinimo rezultatai (skirti balai, apvalinami iki šimtosios balo dalies) skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų vardus ir pavardes, kūrybinių veiklų pavadinimus, Tarybos patvirtintus bendrus balus ir skirtas lėšų sumas ir (ar) finansavimo terminus. 

Nurodyti asmens duomenys (pareiškėjų vardai ir pavardės) yra viešai skelbiami Tarybos, kaip duomenų valdytojo, užtikrinant skaidrumo ir viešojo intereso principus skiriant stipendijas. Minėti asmens duomenys yra viešai skelbiami 3 metus.  

31. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams kvotų nustatymo tvarkos aprašą tvirtina Tarybos narių susirinkimas jo nustatyta tvarka. 

VI SKYRIUS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

32. Kultūros ir meno kūrėjas, kuriam Tarybos narių susirinkimo sprendimu skiriama stipendija, per 20 darbo dienų nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl stipendijos skyrimo priėmimo dienos pateikia Tarybai vieną tinkamai užpildytą Tarybos pirmininko nustatytos formos sutarties egzempliorių. 

33. Jeigu kultūros ir meno kūrėjas iki Aprašo 32 punkte nustatyto termino pabaigos Tarybai nepateikia tinkamai užpildytos ir pasirašytos sutarties, finansavimas neskiriamas. 

34. Stipendija pradedama mokėti ne ankščiau kaip ateinančių metų sausio mėnesį. Individuali ir pradedančiojo kūrėjo stipendija už pirmus du mėnesius išmokama vienu kartu, o vėliau mokama kas mėnesį į sutartyje nurodytą stipendijos gavėjo mokėjimo sąskaitą. Mobilumo stipendija į sutartyje nurodytą stipendijos gavėjo mokėjimo sąskaitą išmokama vienu mokėjimu per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. 

35. Individualios ir pradedančio kūrėjo stipendijos mokėjimas nutraukiamas, o mobilumo stipendija neišmokama, jeigu stipendijos gavėjas:

35.1. miršta;

35.2. raštu informuoja Tarybą, kad dėl objektyvių priežasčių nebegali vykdyti veiklos, kuriai buvo skirta stipendija;

35.3. stipendijai gauti buvo pateikęs neteisingus duomenis (dokumentus);

35.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, arba skirtą stipendiją panaudoja ne pagal paskirtį.

36. Aprašo 35.3 – 35.4 papunkčiuose nurodytais atvejais stipendijos gavėjas privalo Tarybai grąžinti visą iki stipendijos mokėjimo nutraukimo dienos gautą stipendiją. Stipendijos negrąžinus per ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį, nuo sprendimo grąžinti stipendiją priėmimo dienos, ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka. Aprašo 35.2 papunktyje nurodytu atveju sprendimą dėl stipendijos grąžinimo arba negražinimo priima Taryba, įvertinusi priežasčių pagrįstumą, dėl kurių nebegalima vykdyti veiklos. 

37. Kultūros ir meno kūrėjas, pasibaigus veiklos, kuriai skirta stipendija, vykdymo terminui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų privalo Tarybai pateikti ataskaitą. 

38. Ataskaita Tarybai siunčiama paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatoma asmeniškai, elektroniniu paštu (patvirtinta elektroniniu parašu arba kitaip užtikrinant ataskaitos autentiškumą ir vientisumą) arba bet kuriuo kitu Tarybai ir kultūros ir meno kūrėjui priimtinu būdu.

39. Jeigu kultūros ir meno kūrėjas neatsiskaito už skirtą stipendiją Apraše ir sutartyje nustatyta tvarka, jis neturi teisės teikti paraiškos ir gauti finansavimo, kol neatsiskaitys už skirtą stipendiją.

VII SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

40. Pareiškėjams ir stipendijų gavėjams individualūs ekspertų vertinimai nėra teikiami, tačiau, Taryba, po Tarybos narių susirinkimo priimtų sprendimų paskelbimo, elektroniniu paštu pateikia atitinkamą paraišką vertinusių ekspertų skirtą balų vidurkį pagal kiekvieną Aprašo 23 punkte nurodytą vertinimo prioritetą ir kriterijų bei konsoliduotus ekspertų grupės komentarus. Tuo atveju, jeigu Tarybos narių susirinkimas dėl stipendijos skyrimo priėmė kitokį, nei ekspertų rekomenduotas, sprendimą, pareiškėjams ir stipendijų gavėjams pateikiamas ir Tarybos narių susirinkimo vertinimas. Stipendijų paraiškas ir ataskaitas tretiesiems asmenims Taryba teikia tik gavusi pareiškėjų ir stipendijų gavėjų sutikimą.

41. Kita nei Aprašo 40 punkte nurodyta informacija teikiama asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

42. Paraiškoje nurodomi ir pateiktuose dokumentuose esantys asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys) yra tvarkomi Tarybos, kaip duomenų valdytojo, stipendijų ir kitokios finansinės paramos skyrimo kultūros ir meno kūrėjams tikslu, Tarybos sprendimams priimti būtinų ekspertinių išvadų gavimo tikslu, kultūros ir meno tyrimų organizavimo ir koordinavimo, vykdomų kultūros ir meno projektų stebėsenos tikslu bei dokumentų valdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant viešojo intereso ir vykdant Tarybai taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 str. 1 d. c ir e punktais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams programos administravimo dokumentai ir pareiškėjų bei stipendijų gavėjų asmens duomenys saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais.

44. Tarybos narių susirinkimo ir Tarybos pirmininko sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

________________________

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos