PagrindinisStipendijosTvarkos aprašasTvarkos aprašas

Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-226
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-885 redakcija)

 

STIPENDIJŲ KULTŪROS AR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato stipendijų kultūros ar meno kūrėjams (toliau – stipendijos) rūšis, dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas.
2. Stipendijos mokamos iš Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) skirtų lėšų. Stipendijos yra valstybės stipendijos.
3. Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida) (toliau kartu – kultūros ar meno kūrėjai).

II SKYRIUS
STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

4. Stipendijų rūšys:
4.1. individuali stipendija skiriama individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti;
4.2. edukacinė stipendija skiriama kultūros ar meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti);
5. Stipendijų dydis:
5.1. individuali stipendija – 600 EUR;
5.2. edukacinė stipendija – iki 3600 EUR;
6. Stipendijų mokėjimo trukmė:
6.1. individuali stipendija skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui ir mokama kas mėnesį;
6.2. edukacinė stipendija skiriama edukacinėms veikloms vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius.

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ IR PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

7. Tarybos pirmininko nustatytos formos kultūros ar meno kūrėjų paraiškos gauti individualią ir edukacinę stipendiją (toliau – paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą Tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) interneto svetainėse ir/ar specializuotuose kultūros ir meno periodinės spaudos leidiniuose.
8. Skelbime nurodoma:
8.1. paraiškų priėmimo laikas;
8.2. paraiškų pateikimo būdas;
8.3. atsakingo Tarybos darbuotojo ar valstybės tarnautojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
8.4. kita reikiama informacija.
9. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.
10. Paraiškos gauti:
10.1. individualią stipendiją priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. Stipendija pradedama mokėti ateinančių metų sausio mėnesį;
10.2. edukacinę stipendiją priimamos:
10.2.1. nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. Stipendija išmokama ateinančių metų sausio mėnesį;
10.2.2. nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d. Stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 24 punkte nurodytos sutarties pasirašymo;
10.2.3. nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. Stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 24 punkte nurodytos sutarties pasirašymo.
11. Kultūros ar meno kūrėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.
12. Paraiškų neturi teisės teikti:
12.1. Tarybos narių susirinkimo nariai.
12.2.

Papunkčio pakeitimai:
Nr. ĮV-287, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03784
 

kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys Lietuvos Respublikos biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
12.3. kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.
13. Stipendija kultūros ar meno kūrėjui neskiriama, jei pradedant mokėti individualią stipendiją arba išmokant edukacinę stipendiją nebus praėję vieneri metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau skirtos individualios stipendijos mokėjimo pabaigos ir / arba kultūros ar meno kūrėjas nebus atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija.
14. Paraiškos Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatomos asmeniškai arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ IR PRAŠYMŲ VERTINIMAS

15. Paraiškas vertina Tarybos ekspertai, kurie veikia pagal Lietuvos Respublikos kultūros tarybos įstatymą (toliau kartu – ekspertai). Paraiškų negali vertinti Tarybos ekspertai teikiantys paraiškas. 
16. 

Punkto pakeitimai:
Nr. ĮV-287, 2018-03-09, paskelbta TAR 2018-03-12, i. k. 2018-03784

Paraiškos perduodamos ekspertams svarstyti per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime. Ekspertai gautas paraiškas įvertina per 20 darbo dienų.
17. Paraiškų gauti individualią stipendiją vertinimo kriterijai:
17.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida;
17.2. ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.
18. Paraiškų gauti edukacinę stipendiją vertinimo kriterijai:
18.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
18.2. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai.
19. Paraiškų vertinimo prioritetai:
19.1. individualių stipendijų:
19.1.1. jauniesiems (iki 35 metų) kultūros ar meno kūrėjams;
19.1.2. kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;
19.1.3. kultūros ar meno kūrėjams, kuriems nebuvo skirtos stipendijos;
19.1.4. kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);
19.2. edukacinių stipendijų:
19.2.1. aprašo 19.1.1-19.1.4 papunkčiuose numatytais atvejais;
19.2.2. aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
19.2.3. edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, neišsamiai nagrinėjamiems arba nenagrinėjamiems Lietuvos Respublikoje (sprendimą dėl objektų ar technologijų nagrinėjimo išsamumo priima ekspertai).
20. Edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.
21. Ekspertai paraiškas vertina Tarybos nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMAS

22. Stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo tvarkos aprašą tvirtina Tarybos narių susirinkimas, suderinęs su Lietuvos kultūros ir meno taryba.
23. Stipendijas skiria Tarybos narių susirinkimas, atsižvelgdamas į ekspertų išvadas, per 10 darbo dienų nuo šių išvadų gavimo Taryboje dienos.

VI SKYRIUS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

24. Taryba per 20 darbo dienų nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo priėmimo pasirašo su kultūros ar meno kūrėju, kuriam skirta stipendija, Tarybos pirmininko nustatytos formos sutartį, kurioje numatytas veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, vykdymo terminas, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.
25. Individuali stipendija mokama kas mėnesį į stipendijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą. Edukacinė stipendija į stipendijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą išmokama per vieną kartą.
26. Individualios stipendijos mokėjimas nutraukiamas, o edukacinė stipendija neišmokama, jeigu stipendijos gavėjas:
26.1. miršta;
26.2. informuoja Tarybą, kad dėl objektyvių priežasčių nebegali vykdyti veiklos, kuriai buvo skirta stipendija;
26.3. stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);
26.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija.
27. Aprašo 26.3–26.4 papunkčiuose nurodytais atvejais stipendijos gavėjas privalo Tarybai grąžinti visą iki stipendijos mokėjimo nutraukimo dienos gautą stipendiją.
28. Kultūros ar meno kūrėjas, pasibaigus veiklos, kuriai skirta stipendija, vykdymo terminui, ne vėliau kaip per mėnesį privalo Tarybai pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita). Jeigu veikla trunka ne vienerius metus (įskaitant laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki gruodžio 31 dienos), stipendiją gaunantis kultūros ar meno kūrėjas turi teikti Tarybai ataskaitą už praėjusius metus kasmet iki sausio 31 dienos.
29. Ataskaita siunčiama paštu, pristatoma Tarybai tiesiogiai arba elektroniniu paštu (patvirtinta saugiu elektroniniu parašu).
30. Paraiškos, ataskaitos ir jų Tarybos pirmininko nustatytos formos registrai Taryboje saugomi 3 metus.

________________________

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos