PagrindinisStipendijosTvarkos aprašasTvarkos aprašas

Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-226
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-1016 redakcija

 

STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato stipendijų kultūros ir meno kūrėjams (toliau – stipendijos) rūšis, dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas.
2. Stipendijos mokamos iš Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) skirtų lėšų. Stipendijos yra valstybės stipendijos.
3. Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida) (toliau kartu – kultūros ar meno kūrėjai).

II SKYRIUS
STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

4. Stipendijų rūšys:
4.1. individuali stipendija – skiriama individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti;
4.2. edukacinė stipendija – skiriama kultūros ar meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti);
5. Stipendijų dydis:
5.1. individuali stipendija – 600 EUR per 1 mėnesį;
5.2. edukacinė stipendija – iki 3600 EUR;
6. Stipendijų mokėjimo trukmė:
6.1.individuali stipendija skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, individuali stipendija skiriama laikotarpiui nuo 3 iki 9 mėnesių, ją išmokant šio aprašo 24 punkte nustatyta tvarka;
6.2. edukacinė stipendija skiriama edukacinėms veikloms vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

7. Tarybos pirmininko nustatytos formos kultūros ar meno kūrėjų paraiškos gauti individualią ir edukacinę stipendiją (toliau – paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Kvietimas gali būti skelbiamas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir (ar) Lietuvos Respublikoje platinamuose periodiniuose leidiniuose.
8. Skelbime nurodoma:
8.1. paraiškų priėmimo laikas; 
8.2. paraiškų pateikimo būdas;
8.3. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 
8.4. kita reikiama informacija.
9. Kvietimas skelbiamas:
9.1. individualių stipendijų paraiškoms pateikti – nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
9.2. edukacinių stipendijų paraiškoms pateikti:
9.2.1. nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
9.2.2. nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d.;
9.2.3. nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. 
9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, Tarybos narių susirinkimo sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti terminai individualių ar edukacinių stipendijų paraiškoms pateikti.
10. Kultūros ar meno kūrėjas gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.
11. Paraiškų neturi teisės teikti:
11.1. Tarybos narių susirinkimo nariai;
11.2. kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
11.3. kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.
12. Kultūros ar meno kūrėjo pateikta stipendijos paraiška nesvarstoma, jei: 
12.1. kultūros ar meno kūrėjas nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija, išskyrus tuos atvejus, kai sutartyje numatytas terminas atsiskaityti už skirtą stipendiją dar nėra suėjęs;
12.2. edukacinės stipendijos prašoma studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.
13. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data) arba siunčiamos kvietime nurodytu elektroniniu paštu (pasirašytos elektroniniu parašu). Kvietimui gali būti taikomas (-i) ir kitas (-i) paraiškos pateikimo būdas (-ai), kuris (-ie) yra nurodomas (-i) skelbiamame kvietime. Bet kuriuo būdu teikiant paraišką būtina nurodyti, kad teikiama „Stipendijos paraiška“, bei nurodyti kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla. Po kvietime nustatyto termino pabaigos arba kitu nei kvietime nurodytu būdu pateiktos paraiškos nesvarstomos ir apie tai pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tarybos pirmininko priimto sprendimo dienos.
14. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina dalyvavimą stažuotėje, konkurse, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ir kitame panašaus pobūdžio renginyje. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS

15. Paraiškas Tarybos nustatyta tvarka vertina Tarybos ekspertai, kurie veikia pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymą (toliau – ekspertai). Ekspertas negali vertinti tos srities stipendijų paraiškų, į kurią yra pateikęs paraišką stipendijai gauti.
16. Paraiškos perduodamos ekspertams svarstyti per 25 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime. Ekspertai gautas paraiškas įvertina ir motyvuotas išvadas Tarybai pateikia per 20 darbo dienų.
17. Paraiškų gauti individualią stipendiją vertinimo kriterijai:
17.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą vertinama veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas ir rezultatai;
17.2. ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.
18. Paraiškų gauti edukacinę stipendiją vertinimo kriterijai:
18.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
18.2. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai.
19. Paraiškoms, vertinamoms pagal šio tvarkos aprašo 17 ir 18 punktus, taikomi prioritetai:  
19.1. individualių stipendijų paraiškoms:
19.1.1. kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę lėšų iš Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių;
19.1.2. kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai, numatyta sklaida skaitmeninėje erdvėje ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida). Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą prioritetas teikiamas kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodytos veiklos sklaida numatoma tik skaitmeninėje erdvėje;
19.2. edukacinių stipendijų paraiškoms:
19.2.1. aprašo 19.1.1-19.1.2 papunkčiuose numatyti atvejai;
19.2.2. aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje ar kitame viešame renginyje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
19.2.3. edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, kuriuos ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamais arba nenagrinėjamais Lietuvos Respublikoje.

V SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMAS

20. Stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo tvarkos aprašą tvirtina Tarybos narių susirinkimas, suderinęs su Lietuvos kultūros ir meno taryba. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, sprendimą dėl stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo gali priimti Tarybos narių susirinkimas.
21. Stipendijas skiria Tarybos narių susirinkimas, atsižvelgdamas į ekspertų išvadas, per 15 darbo dienų nuo šių išvadų gavimo Taryboje dienos.

VI SKYRIUS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

22. Kultūros ar meno kūrėjas per 20 darbo dienų nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo dėl stipendijos skyrimo priėmimo dienos pateikia Tarybai vieną tinkamai užpildytą Tarybos pirmininko nustatytos formos sutarties egzempliorių.
23. Stipendijos pradedamos mokėti ar išmokamos:
23.1. jeigu paraiškos pateiktos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., stipendija pradedama mokėti ar išmokama ne vėliau nei ateinančių metų vasario mėnesį;
23.2. jeigu paraiškos pateiktos nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d., stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo;
23.3. jeigu paraiškos pateiktos nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo.
23.4. jeigu paraiškos pateiktos šio tvarkos aprašo 9.3 papunktyje nustatytu atveju, stipendija pradedama mokėti ar išmokama per 20 darbo dienų nuo šio aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo.
24. Individuali stipendija mokama kas mėnesį į stipendijos gavėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą. Individuali stipendija, skirta pagal paraiškas, pateiktas šio tvarkos aprašo 9.3 papunktyje nustatytu atveju, už 3 mėnesius išmokama vienu kartu, o vėliau - kas mėnesį. Edukacinė stipendija į stipendijos gavėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą išmokama vienu kartu.
25. Individualios stipendijos mokėjimas nutraukiamas, o edukacinė stipendija neišmokama, jeigu stipendijos gavėjas:
25.1. miršta;
25.2. informuoja Tarybą, kad dėl objektyvių priežasčių nebegali vykdyti veiklos, kuriai buvo skirta stipendija;
25.3. stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);
25.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, arba stipendiją panaudoja ne pagal paskirtį.
26. Aprašo 25.3–25.4 papunkčiuose nurodytais atvejais stipendijos gavėjas privalo Tarybai grąžinti visą iki stipendijos mokėjimo nutraukimo dienos gautą stipendiją. Stipendijos negrąžinus ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka. 
27. Kultūros ar meno kūrėjas, pasibaigus veiklos, kuriai skirta stipendija, vykdymo terminui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų privalo Tarybai pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita).
28. Ataskaita Tarybai siunčiama paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatoma asmeniškai, elektroniniu paštu (patvirtinta elektroniniu parašu arba kitaip užtikrinant ataskaitos autentiškumą ir vientisumą) arba bet kuriuo kitu Tarybai ir kultūros ir meno kūrėjui priimtinu būdu.
29. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys) yra tvarkomi Tarybos, kaip duomenų valdytojo, kultūros ir meno sričių, programų, projektų ir kitokių priemonių administravimo, kultūros ir meno tyrimų organizavimo ir koordinavimo, vykdomų kultūros ir meno projektų stebėsenos tikslu, bei dokumentų valdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant viešojo intereso ir vykdant Tarybai taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 str. 1 d. c ir e punktais. Asmens duomenys saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais.

________________________

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos