PagrindinisStipendijosTvarkos aprašasTvarkos aprašas

Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-226
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-530 redakcija)

 

STIPENDIJŲ KULTŪROS AR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato stipendijų kultūros ar meno kūrėjams (toliau – stipendijos) rūšis, dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas.
2. Stipendijos mokamos iš Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) skirtų lėšų. Stipendijos yra valstybės stipendijos.
3. Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra bei jų sklaida) (toliau kartu – kultūros ar meno kūrėjai).

II SKYRIUS
STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ

4. Stipendijų rūšys:
4.1. individuali stipendija – skiriama individualiai kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti;
4.2. edukacinė stipendija – skiriama kultūros ar meno kūrėjų profesiniam meistriškumui tobulinti (dalyvauti stažuotėse, kursuose, konferencijose, simpoziumuose ir kitoje veikloje, kuri skirta profesiniam meistriškumui tobulinti);
5. Stipendijų dydis:
5.1. individuali stipendija – 600 EUR per 1 mėnesį;
5.2. edukacinė stipendija – iki 3600 EUR;
6. Stipendijų mokėjimo trukmė: 
6.1. individuali stipendija skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui ir mokama kas mėnesį; 
6.2. edukacinė stipendija skiriama edukacinėms veikloms vykdomoms ne ilgiau nei 6 mėnesius. 

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

7. Tarybos pirmininko nustatytos formos kultūros ar meno kūrėjų paraiškos gauti individualią ir edukacinę stipendiją (toliau – paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Kvietimas gali būti skelbiamas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir (ar) Lietuvos Respublikoje platinamuose periodiniuose leidiniuose.
8. Skelbime nurodoma:
8.1. paraiškų priėmimo laikas; 
8.2. paraiškų pateikimo būdas;
8.3. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 
8.4. kita reikiama informacija.
9. Kvietimas skelbiamas:
9.1. individualių stipendijų paraiškoms pateikti – nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
9.2. edukacinių stipendijų paraiškoms pateikti:
9.2.1. nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
9.2.2. nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d.;
9.2.3. nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.  
10. Kultūros ar meno kūrėjas gali teikti tik vieną paraišką vienos rūšies stipendijai gauti.
11. Paraiškų neturi teisės teikti:
11.1. Tarybos narių susirinkimo nariai;
11.2. kultūros ar meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
11.3. kultūros ar meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.
12.  Stipendija kultūros ar meno kūrėjui neskiriama, jei: 
12.1. pradedant mokėti individualią stipendiją nėra praėję vieneri metai nuo kultūros ar meno kūrėjui anksčiau skirtos individualios stipendijos mokėjimo pabaigos;  
12.2. kultūros ar meno kūrėjas nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija;
12.3. edukacinės stipendijos neskiriamos studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.
13. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos Tarybai siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatomos asmeniškai (įteikiant iki oficialiai patvirtinto Tarybos darbo laiko pabaigos) arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu). Bet kuriuo būdu teikiant paraišką būtina nurodyti, kad teikiama „Stipendijos paraiška“, bei nurodyti kultūros ar meno sritį, kuriai priskiriama veikla. Po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamas pareiškėjas.
14. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą. Teikiant paraišką edukacinei stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina kvietimą į stažuotę, konkursą, simpoziumą, kūrybinę stovyklą, konferenciją ir kitus panašaus pobūdžio renginius. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS

15. Paraiškas Tarybos nustatyta tvarka vertina Tarybos ekspertai, kurie veikia pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymą (toliau – ekspertai). Paraiškų negali vertinti Tarybos ekspertai teikiantys paraiškas. 
16. Paraiškos perduodamos ekspertams svarstyti per 25 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime. Ekspertai gautas paraiškas įvertina ir motyvuotas išvadas Tarybai pateikia per 20 darbo dienų.
17. Paraiškų gauti individualią stipendiją vertinimo kriterijai:
17.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas, rezultatai ir numatoma sklaida;
17.2. ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida.
18. Paraiškų gauti edukacinę stipendiją vertinimo kriterijai:
18.1. veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, tikslingumas, aktualumas ir poreikis Lietuvoje;
18.2. ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai.
19. Paraiškoms, kurios buvo vienodai įvertintos pagal šio aprašo 18 punkte nustatytus kriterijus, sprendžiant dėl stipendijos skyrimo, gali būti taikomas vienas ar keli prioritetai:   
19.1. individualių stipendijų paraiškoms:
19.1.1. jauniesiems (iki 35 metų) kultūros ar meno kūrėjams;
19.1.2. kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų;
19.1.3. kultūros ar meno kūrėjams, kuriems ankščiau nebuvo skirta stipendija arba yra praėję ne mažiau nei 3 metai nuo Tarybos ankščiau skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos;   
19.1.4. kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla turi išplėtotas sklaidos galimybes (sudaryti planuojamų koncertų, parodų sąrašai, seminarai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodytos veiklos sklaida);
19.2. edukacinių stipendijų paraiškoms:
19.2.1. aprašo 19.1.1-19.1.4 papunkčiuose numatyti atvejai;
19.2.2. aktyvaus dalyvavimo edukacinėje veikloje (kai konferencijoje ar kitame viešame renginyje skaitomas pranešimas, dalyvaujama diskusijose);
19.2.3. edukacinei veiklai, skirtai klausimams, objektams ar technologijoms, kuriuos ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamais arba nenagrinėjamais Lietuvos Respublikoje. 

V SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMAS

20. Stipendijų kvotų atskiroms kultūros ir meno sritims nustatymo tvarkos aprašą tvirtina Tarybos narių susirinkimas, suderinęs su Lietuvos kultūros ir meno taryba.
21. Stipendijas skiria Tarybos narių susirinkimas, atsižvelgdamas į ekspertų išvadas, per 15 darbo dienų nuo šių išvadų gavimo Taryboje dienos.

VI SKYRIUS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

22. Taryba per 20 darbo dienų nuo Tarybos narių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos pasirašo su kultūros ar meno kūrėju, kuriam skirta stipendija, Tarybos pirmininko nustatytos formos sutartį, kurioje nurodomos veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, vykdymo terminas, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.
23. Stipendijos pradedamos mokėti ar išmokamos:
23.1. jeigu paraiškos pateiktos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., stipendija pradedama mokėti ar išmokama ne vėliau nei ateinančių metų vasario mėnesį;
23.2. jeigu paraiškos pateiktos nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d., stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo;
23.3. jeigu paraiškos pateiktos nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., stipendija išmokama per 20 darbo dienų nuo aprašo 22 punkte nurodytos sutarties pasirašymo.
24. Individuali stipendija mokama kas mėnesį į stipendijos gavėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą. Edukacinė stipendija į stipendijos gavėjo nurodytą mokėjimo sąskaitą išmokama vienu kartu. 
25. Individualios stipendijos mokėjimas nutraukiamas, o edukacinė stipendija neišmokama, jeigu stipendijos gavėjas:
25.1. miršta;
25.2. informuoja Tarybą, kad dėl objektyvių priežasčių nebegali vykdyti veiklos, kuriai buvo skirta stipendija;
25.3. stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);
25.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, arba stipendiją panaudoja ne pagal paskirtį.
26. Aprašo 25.3–25.4 papunkčiuose nurodytais atvejais stipendijos gavėjas privalo Tarybai grąžinti visą iki stipendijos mokėjimo nutraukimo dienos gautą stipendiją. Stipendijos negrąžinus ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka. 
27. Kultūros ar meno kūrėjas, pasibaigus veiklos, kuriai skirta stipendija, vykdymo terminui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų privalo Tarybai pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita). Jeigu veikla trunka ne vienerius metus (įskaitant laikotarpį nuo sutarties pasirašymo iki gruodžio 31 dienos), stipendiją gaunantis kultūros ar meno kūrėjas turi teikti Tarybai ataskaitą už praėjusius metus kasmet iki sausio 31 dienos.  
28. Ataskaita teikiama šio tvarkos aprašo 13 punkte nustatytais būdais.
29. Paraiškos, ataskaitos ir jų Tarybos pirmininko nustatytos formos registrai Taryboje saugomi 3 metus.

________________________

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos