Pasitarkime

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
Dokumento projektas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m.  balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-430 redakcija)

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato reikalavimus pareiškėjams ir projektams, kvietimo skelbimo ir paraiškų teikimo tvarką, projektų vertinimą ir sprendimo dėl finansavimo priėmimą, sutarties sudarymo ir sutarties vykdymo priežiūrą, projekto vykdytojo teises ir pareigas, atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2.  Kultūros rėmimo fondą (toliau – Fondas) administruoja Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba). Informacija apie Fondą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

3. Gairės yra parengtos vadovaujantis 2012 m. balandžio 25 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos teikiančioms įmonėms (OL 2012 L 114, p. 8) (toliau – De minimis VESP reglamentas), 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai (OL 2020 L215, p. 3) (toliau – De minimis pagalbos reglamentas), 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant aukščiau šiame punkte minėtos sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su visais pakeitimais ir papildymais (toliau – Išimties reglamentas), Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu.

4.  Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, ekspertams, Regioninėms kultūros taryboms bei Tarybai, vertinančiai ir atrenkančiai finansuojamus projektus bei prižiūrinčiai jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas.

5. Jeigu vykdomas projektas yra neekonominio pobūdžio, jam skiriamas dalinis finansavimas nėra laikomas valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Ekonominio pobūdžio projektais yra laikomi projektai įgyvendinantys Gairių 12 priedo veiklas ir 14 priedo 2.2 veiklą, jiems finansavimas skiriamas vadovaujantis Išimties reglamento I skyriaus 53 straipsnio nuostatomis (finansavimas teikiamas neviršijant 1 mln. Eur sumos vienam projektui per vienerius kalendorinius metus).

Ekonominio pobūdžio projektais taip pat laikomi periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektai, įgyvendinantys Gairių 1, 3, 18 ir 20 priedų veiklas, kuriems finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentu arba De minimis VESP reglamentu (jeigu periodinė spauda ir žurnalai priskirtini kultūros ar meno leidiniams), projektai finansuoti Gairių 21 priede nustatyta tvarka, dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ „Media“ paprogramėje projektai, įgyvendinantys Gairių 4 priedo 2.2 veiklą ir kultūros startuolių projektai, įgyvendinantys Gairių 14 priedo 2.1 veiklą, kuriems finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis pagalbos reglamentu.

Vadovaujantis Išimties reglamentu, De minimis pagalbos reglamentu ir De minimis VESP reglamentu skiriamas finansavimas teikiamas tiesioginių dotacijų būdu. Jeigu valstybės pagalba arba de minimis pagalba išmokama dalimis, ji yra diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu, kaip nustatyta taikomo atitinkamai Išimties reglamento 7 straipsnyje, De minimis pagalbos reglamento 3 straipsnio 6 punkte arba De minimis VESP reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

6. Gairių nuostatos stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkai taikomos tiek, kiek stipendijų skyrimo tvarkos nereglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintas Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas.

7. Fondo lėšos nėra skiriamos projektų tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų ar Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšų). Taryba, siekdama įgyvendinti šią Gairių nuostatą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis finansavimą kultūros ar meno projektams.

8. Fondo lėšos nėra skiriamos:

8.1. nacionalinių, valstybinių teatrų, koncertinių įstaigų projektams, išskyrus kultūrinės edukacijos projektus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme;

8.2. projektams, kurie gali būti finansuojami Lietuvos Respublikos kino įstatyme nustatyta tvarka.

9. Gairėse vartojamos sąvokos:

9.1. Ekspertas – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties jam pavedamose spręsti užduotyse turintis asmuo, atrinktas Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo nustatyta tvarka, teikiantis Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugas;

9.2. Finansavimo sąlygos – Fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų finansavimo specialiuosius reikalavimus pareiškėjams ir (ar) projektams nustatantis Gairių priedas;

9.3. Jaunimas – asmuo ar asmenų grupė, kurio (-ių) amžius yra iki 29 metų (imtinai);

9.4. Kvietimas – laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas sritis ir (ar) programas;

9.5. Menininkų ar kultūros kūrėjų rezidencija – veikla, sudaranti sąlygas menininkų ir (ar) kultūros kūrėjų mobilumui ir įgalinanti juos tam tikrą laiką kurti kitoje vietoje nei jų nuolatinė gyvenamoji vieta;

9.6. Koprodukcija – kelių ar daugiau organizacijų įgyvendinamas kultūros produkto bendras kūrimas ar gamyba, šiuos santykius tarp organizacijų apibrėžiant ir įteisinant jungtinės veiklos sutartimi (įskaitant teisių, indėlio, statuso ir kt. klausimus).

9.7. Lietuvos kultūros tarybos elektroninė kultūros ir meno projektų valdymo informacinė sistema (toliau – LKTIS) – sistema, skirta paraiškų teikimo, ekspertinio vertinimo ir projektų administravimo procesų valdymui elektroniniu būdu;

9.8. Paraiška – Tarybos pirmininko nustatytos formos dokumentas su privalomais pateikti priedais, pareiškėjo teikiamas Tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti ar valstybės stipendijai Gairėse nustatyta tvarka gauti;

9.9. Pareiškėjas – paraišką Tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti, teikiantis juridinis asmuo ar paraišką valstybės stipendijai gauti teikiantis fizinis asmuo;

9.10. Programa – Gairių 2-22 prieduose nurodyta įvairias meno ir kultūros sritis jungianti veiklų visuma, turinti apibrėžtus veiklos tikslus;

9.11. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams bei kūrėjo kūrybinėms iniciatyvoms įgyvendinti;

9.12. Projekto dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant projektą (žiūrovai, klausytojai, skaitytojai, paslaugų vartotojai ir pan. nėra laikomi projekto dalyviais);

9.13. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje – baigtos visos projekto veiklos;

9.14. Projekto sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų išlaidų sumą, būtiną projektui įgyvendinti, ir kuris teikiamas Tarybai kartu su paraiška (kaip jos sudėtinė dalis);

9.15. Projekto vadovas – projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą;

9.16. Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už Tarybos narių susirinkimo sprendimu Fondo lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą, pareiškėjas pasirašęs sutartį su Taryba dėl projekto finansavimo;

9.17. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis – tai lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, suteiktos patalpos ir kt. suteiktos prekės ir paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai, rėmėjai prisideda prie projekto įgyvendinimo;

9.18. Sąmatos straipsnis – sąmatos struktūrinė dalis, skirta joje nurodyto pobūdžio išlaidoms finansuoti;

9.19. Sklaida – projekto veiklų, sukurtų kultūros produktų, paslaugų įgyvendinimas ir (ar) pristatymas kitoje (-se) nei pagrindinė projekto įgyvendinimo vietovėje (-se) Lietuvoje ir (ar) užsienyje;

9.20. Socialinės atskirties grupė – tai asmenys ar asmenų grupė ekspertų vertinimu patiriantys socialinę ir (ar) ekonominę, ir (ar) politinę, ir (ar) kultūrinę atskirtį;

9.21. Sritis – meno sritis: architektūra, dizainas, dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas, teatras, šokis, cirkas, literatūra, muzika;

9.22. Vaikas – asmuo iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip;

9.23. Viešinimas – visuomenės ar jos dalies informavimas apie projektą, jo tikslus, naudą, planuojamus ir (ar) pasiektus rezultatus, planuojamus sukurti ir (ar) sukurtus produktus, paslaugas;

9.24. Kitos Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Projektų finansavimą valstybės lėšomis.

Jūsų komentarai ir siūlymai
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos