Pasitarkime

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Dokumento projektas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Lietuvos kultūros tarybos (toliau - Taryba) administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato reikalavimus pareiškėjams ir projektams, kvietimo skelbimo ir paraiškų teikimo tvarką, projektų vertinimą ir sprendimo dėl finansavimo priėmimą, sutarties sudarymo ir sutarties vykdymo priežiūrą, projekto vykdytojo teises ir pareigas, atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2. Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, ekspertams, Regioninėms kultūros taryboms, Tarybai, vertinant ir atrenkant finansuojamus projektus bei prižiūrint jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas tiek, kiek to nereglamentuoja Kultūros ministro patvirtintas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas.  

3. Gairėse vartojamos sąvokos:

3.1. Ekonominio pobūdžio projektas – projektas, kurio metu suteikiama mokama paslauga, kurios surenkamomis lėšomis padengiamos visos faktinės projekto išlaidos, kaip apibrėžta Europos Komisijos pranešime dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje;

3.2. Finansavimo sąlygos – Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ir programų finansavimo specialiuosius reikalavimus pareiškėjams ir (ar) projektams nustatantis Gairių priedas;

3.3. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

3.4. Jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

3.5. Koprodukcija – kelių ar daugiau organizacijų įgyvendinamas kultūros produkto bendras kūrimas ar gamyba, šiuos santykius tarp organizacijų apibrėžiant ir įteisinant jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi (įskaitant teisių, indėlio, statuso ir kt. klausimus);

3.6. Kultūros ir meno kūrėjų rezidencija – veikla, sudaranti sąlygas kultūros ir (ar) meno kūrėjų mobilumui ir įgalinanti juos tam tikrą laiką kurti kitoje vietoje nei jų nuolatinė gyvenamoji vieta;

3.7. Kvietimas – laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas sritis ir (ar) programas;

3.8. Lietuvos kultūros tarybos elektroninė kultūros ir meno projektų valdymo informacinė sistema (toliau – LKTIS) – sistema, skirta paraiškų teikimo, ekspertinio vertinimo ir projektų administravimo procesų valdymui elektroniniu būdu;

3.9. Neekonominio pobūdžio projektas – projektas, kurio metu suteikiama nemokama paslauga arba iš mokamos paslaugos surenkamomis lėšomis padengiama tik dalis faktinių projektų išlaidų, kaip apibrėžta Europos Komisijos pranešime dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje;

3.10. Paraiška – Tarybos pirmininko nustatytos formos dokumentas su privalomais pateikti priedais, pareiškėjo teikiamas Tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti Gairėse nustatyta tvarka; 

3.11. Pareiškėjas – paraišką Tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti, teikiantis juridinis asmuo;

3.12. Programa – Gairių 2-20 prieduose nurodyta įvairias meno ir kultūros sritis jungianti veiklų visuma, turinti apibrėžtus veiklos tikslus;

3.13. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams;

3.14. Projekto dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant projektą (žiūrovai, klausytojai, skaitytojai, paslaugų vartotojai ir pan. nėra laikomi projekto dalyviais);

3.15. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje – baigtos visos projekto veiklos;

3.16. Projekto sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų išlaidų sumą, būtiną projektui įgyvendinti, ir kuris teikiamas Tarybai kartu su paraiška (kaip jos sudėtinė dalis);

3.17. Projekto vadovas – projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą;

3.18. Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, pasirašęs su Taryba sutartį dėl projekto finansavimo ir atsakingas už Tarybos narių susirinkimo sprendimu Tarybos administruojamomis lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą; 

3.19. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis – lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, suteiktos patalpos ir kt. suteiktos prekės ir paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai, rėmėjai prisideda prie projekto įgyvendinimo;

3.20. Sklaida – projekto veiklų, sukurtų kultūros produktų, paslaugų įgyvendinimas ir (ar) pristatymas kitoje (-se) nei pagrindinė projekto įgyvendinimo vietovėje (-se) Lietuvoje ir (ar) užsienyje;

3.21. Socialinės ir kultūrinės atskirties grupė – asmenys, kurie priskiriami bent vienai iš šių kategorijų: neįgalieji, vieniši senyvo amžiaus žmonės, asmenys, kuriems suteiktas bedarbio statusas, socialinės rizikos vaikai (vaikai, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos), buvę vaikų socialinės globos namų ar specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16-29 metų), socialinės pašalpos gavėjai, sunkumus patiriančios (socialinės rizikos) šeimos, benamiai, prieglobstį gavę užsieniečiai, asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų;

3.22. Sritis – meno sritis: architektūra, dizainas, dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas, teatras, šokis, cirkas, literatūra, muzika;

3.23. Tarybos ekspertas – Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo nustatyta tvarka atrinktas asmuo, teikiantis Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugas;

3.24. Vaikas – asmuo iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Jeigu asmens amžius yra nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad jis yra nepilnametis, toks asmuo laikomas vaiku, iki bus nustatyta priešingai.

3.25. Viešinimas – visuomenės ar jos dalies informavimas apie projektą, jo tikslus, naudą, planuojamus ir (ar) pasiektus rezultatus, planuojamus sukurti ir (ar) sukurtus produktus, paslaugas;

3.26. Kitos Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

Jūsų komentarai ir siūlymai
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos