Pasitarkime

  • 1
Dokumento projektas

KVOTŲ TOLYGIOS KULTŪROS IR MENO RAIDOS PROJEKTŲ REGIONUOSE SĄRAŠAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kvotų Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regionuose sąrašams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nurodo Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) kvotų skaičiavimo ir skyrimo Tolygios kultūros ir meno raidos projektams, Regioninių kultūros tarybų (toliau – RKT) įtrauktiems į sąrašą (toliau – sąrašas), tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Programos kvota – tai Tolygios kultūros ir meno raidos programai skirta kvota.
2.2. Kvota – tai atskiros RKT sudarytam Tolygios kultūros ir meno raidos projektų regione sąrašui finansuoti skiriama programos kvotos dalis.
2.3. Pastovi kvota – tai 90 proc. programos kvotos, kuri skiriama sąrašui, įvertinus kultūros lauko kintamuosius.
2.4. Pastovi kvotos dalis – tai atskiros RKT sudarytam sąrašui skiriama pastovios kvotos dalis.
2.5. Apatinė kvotos riba – tai riba, kuri nurodo minimalią kvotos dalį.
2.6. Viršutinė kvotos riba – riba, kuri nurodo maksimalią pastovios kvotos dalį.
2.7. Tikslinė kvota – tai 10 proc. programos kvotos, kuri skiriama sąrašui, įvertinus socialinius, demografinius ir ekonominius rodiklius.
2.8. Tikslinės kvotos dalis – tai atskiros RKT sudarytam sąrašui skiriama tikslinės kvotos dalis.
2.9. Kintanti kvotos dalis – tai skirtumas tarp skirtos kvotos ir LKT skirto finansavimo atskiros RKT sąrašui.

II SKYRIUS
KVOTOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

3. Kvotą sudaro pastovios ir tikslinės kvotos dalys.
4. Pastovi kvotos dalis apskaičiuojama, įvertinus į Tolygios kultūros ir meno raidos programą pateiktų paraiškų kiekį ir iš kultūros rėmimo fondo (toliau – KRF) prašomą lėšų sumą bei praėjusiais metais kiekvienos apskritį sudarančios savivaldybės projektų vykdytojams (išskyrus, projekto vykdytojus iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miesto savivaldybių) skirtas finansavimo sumas, pagal formulę:
,
kur PKskirta suma,i,t-1 – pastovi kvotos dalis, gauta įvertinus praėjusiais metais skirtą finansavimą LKT kultūros programų konkursuose atskiros apskrities projektų vykdytojams, apskaičiuojama pagal formulę:
,
kur  skirta sumai,t-1 – tai atskiros apskrities projektų vykdytojams skirta finansavimo suma praėjusiais metais,
KPKRF,i,t – pastovi kvotos dalis, gauta įvertinus Tolygios kultūros ir meno raidos programoje pateiktose paraiškose nurodytą iš KRF prašomą sumą, apskaičiuota pagal formulę:
,
kur KRF sumai,t  – atskiros apskrities iš KRF prašoma suma,
PKt – programos kvota,
i − atskira apskritis (dešimt apskričių),
t – metai.

5. Apskaičiuojama apatinė kvotos riba, kuri užtikrina 5 proc. didesnį finansavimo intensyvumą (projektams skirtos finansavimo sumos ir iš KRF prašomos sumos santykį) projektų vykdytojams (išskyrus, projektų vykdytojus iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių) LKT kultūros programų konkursuose.
6. Apskaičiuojama viršutinė kvotos riba, įvertinant minimalią 30 proc. savivaldybių (išskyrus, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybes) dalinio finansavimo kultūros ir meno projektams ribą, pagal formulę:
,
Sav.dalinis fin.i,t-1 – praėjusiais metais atskiros apskrities savivaldybių kultūros ir meno projektams skirtas dalinis finansavimas.
7. Apskaičiuota viršutinė kvotos riba pagal šeštą punktą koreguojama, jeigu:
7.1. Įvertinus paskutinių dviejų metų savivaldybių dalinio finansavimo kultūros ir meno projektams dinamiką, gaunamas teigiamas pokytis. Tuomet praėjusiais metais atskiros apskrities savivaldybių kultūros ir meno projektams skirto dalinio finansavimo dėmuo koreguojamas dydžiu, lygiu pokyčio ir paskutiniais metais apskritį sudarančių savivaldybių skirto dalinio finansavimo kultūros ir meno projektams santykiui.
7.2. Įvertinus praėjusių metų savivaldybių skirto pilno (100 proc.) finansavimo kultūros ir meno projektams sumą, gaunama finansavimo suma didesnė negu apskaičiuota viršutinė kvotos riba. Tuomet ji koreguojama didinant ją 30 proc. nuo savivaldybių praėjusiais metais skirto pilno finansavimo kultūros ir meno projektams sumos.
8. Pastovi kvotos dalis, skiriama atskiros RKT sąrašo projektams, negali viršyti viršutinės kvotos ribos, apskaičiuotos 6 ir 7 punktuose nurodyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai viršutinė kvotos riba yra mažesnė negu 5 punkte nurodyta tvarka nustatyta apatinė kvotos riba. Tokiu atveju atskiros RKT sąrašui skiriama ne mažesnė nei apatinė kvotos riba pastovios kvotos dalis.
9. Jeigu pastovi kvotos dalis neviršija viršutinės kvotos ribos, ji koreguojama įvertinant kultūros lauko kintamuosius: meno kūrėjų statusą turinčių asmenų skaičių, meno mėgėjų statusą turinčių asmenų skaičių, kultūros centrų skaičių, muziejų lankytojų skaičių. Kvota koreguojama pagal formulę:
,
kur PKkult.laukas,i,t – tai atskiros RKT sąrašui apskaičiuota programos kvotos dalis, įvertinus aktualiausius prieinamus kultūros lauko kintamuosius, pagal formulę:
,
kur PMi,t – profesionalaus meno kūrėjų statusą turinčių asmenų dalis apskrityje,
 MMi,t – meno mėgėjų kolektyvų dalis apskrityje,
 KCi,t – kultūros centrų dalis apskrityje,
 MLi,t – muziejų lankytojų dalis apskrityje.
10. Apskaičiuojama tikslinė kvotos dalis, įvertinant socialinio klimato apskrityje indeksą, pagal aktualiausius prieinamus duomenis.
10.1. Socialinio klimato apskrityje indeksas apskaičiuojamas pagal šiuos socialinius, demografinius ir ekonominius rodiklius:
  10.1.1. neto vidaus migraciją;
  10.1.2. šalies ūkio su individualiomis įmonėmis mėnesinį darbo užmokestį, Eur (bruto);
  10.1.3. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį, proc.;
  10.1.4. tiesioginių užsienio investicijų pokytį per paskutinius dvejus metus, proc.;
  10.1.5. mokyklinio amžiaus vaikų (vyrų ir moterų), nesimokančių mokykloje, tenkančių 1 gyv. apskrityje, dalį;
  10.1.6. vaikų socialinės rizikos šeimose skaičiaus, tenkančio 1 gyv. apskrityje, dalį;
  10.1.7. socialinės pašalpos gavėjų, tenkančių 1 gyv. apksrityje, dalį;
  10.1.8. iš savivaldybių biudžetų mokamų vienkartinių pašalpų socialiai remtiniems asmenims gavėjų, tenkančių 1 gyv. apskrityje, dalį;
  10.1.9. iki 14 m. išlaikomo amžiaus žmonių, tenkančių 1 gyv. apskrityje, dalį;
  10.1.10. nuo 65 m. išlaikomo amžiaus žmonių, tenkančių 1 gyv. apskrityje, dalį;
  10.1.11. nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų, tenkančių 1 gyv. apskrityje, dalį;
  10.1.12. užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičiaus, tenkančio 100 tūkst. gyventojų paskutinių dviejų metų pokytį, proc..
10.2. Skaičiuojant socialinio klimato apskrityje indekso reikšmę, kiekvieno rodiklio (išvardinto 10.1.1–10.1.12 papunkčiuose) atveju apskritys išreitinguojamos pagal rodiklio reikšmę nuo neigiamiausios iki teigiamiausios. Kiekvieno rodiklio atveju apskričiai priskiriamas balas nuo 1 iki 10. Kuo neigiamesnė rodiklio reikšmė, tuo didesnis balas priskiriamas: 10 balų skiriama neigiamausią rodiklio reikšmę turinčiai apskričiai, 1 balas skiriamas teigiamiausią rodiklio reikšmę turinčiai apskričiai. Socialinio klimato apskrityje indeksui priskiriama adityvinė apskrities surinktų balų reikšmė.
10.3. Tikslinė kvotos dalis išskirstoma proporcingai pagal balą tų RKT sąrašams, kurių gautas socialinio klimato apskrityje indeksas yra didesnis nei 60 balų.
10.4. Apskaičiuota kvota regionams apvalinama iki dešimčių.

III SKYRIUS
KVOTOS SKYRIMO TVARKA

11. Kvota skaičiuojama kiekvienais metais, LKT atlikus paraiškų, pateiktų į Tolygios kultūros ir meno raidos programą, registraciją.
12. LKT, perduodama paraiškas RKT vertinimui, nurodo kvotas.
13. LKT, nurodydama kvotą RKT sarašui, nurodo skirtos kvotos struktūrą (pastovios bei tikslinės kvotos atžvilgiu).
14. RKT, sudarant sąrašą, nurodytos rekomenduojamos projektams skirti lėšų sumos negali viršyti kvotos.
15. Kintanti kvotos dalis pridedama prie kitų metų kvotos.

---------------------------------------------------------------------

Atsisiųskite viso Tolygios kultūrinės raidos modelio pristatymą

Pasiūlymų ir komentarų laukiame iki gegužės 24 d., juos taip pat galite pateikti el. paštu konsultacijos@ltkt.lt

Jūsų komentarai ir siūlymai
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos