PagrindinisNaujienos

Naujienos

Skelbiamas antras 2018 m. finansavimo konkursas

2018 m. vasario 1 d.

Lietuvos kultūros taryba skelbia antrąjį 2018 m. kultūros ir meno projektų finansavimo konkursą. Kultūros ir meno projektų paraiškų laukiama iki kovo 2 d. (imtinai).

Kviečiama teikti paraiškas 12 kultūros ir meno sričių ir 19 programų konkursams. Šiame konkurse nėra ribojamas vienos organizacijos teikiamų paraiškų skaičius, tačiau vertėtų atkreipti dėmesį, kad antrajame šių metų projektų finansavimo konkurse projektams planuojama paskirstyti apie 4,5 mln. eurų, t.y. maždaug 26 % 2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšų.

Kultūros ir meno sritys

2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse įvesta keletas kultūros ir meno sričių (architektūra, dizainas, dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas, teatras, šokis, cirkas, muzika, literatūra, etninė kultūra, tarpsritiniai projektai) finansavimo nuostatų pakeitimų į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį prieš teikiant paraiškas. Operos ir muzikinio teatro sritys buvo sujungtos su muzikos sritimi, tad rengiantieji operos ar muzikinio teatro projektus, paraiškas turėtų teikti muzikos, o ne teatro sričiai. Tiesa, nacionaliniai ir valstybiniai teatrai ir koncertinės įstaigos LKT paraiškas gali teikti tik kultūrinės edukacijos projektams (kaip apibrėžta Profesionaliojo scenos meno įstatyme ). Taip pat, nuo šių metų nebefinansuojami kino sklaidos projektai, tačiau projektams, kuriuose kinas yra pasitelkiamas kaip priemonė programos tikslui pasiekti, galima teikti kultūros ir meno finansavimo programos (pavyzdžiui „Kultūros edukacija“, „Mėgėjų menas“, „Menas žmogaus gerovei“ ir kt.). Teikiantieji paraiškas literatūros sričiai turėtų nepamiršti, kad būtina pateikti būsimo leidinio ištrauką (3-4 psl.), nurodyti būsimo leidinio apimtį (spaudos lankais) ir tiražą.

Finansavimo programos

Iš kultūros ir meno sričių nebefinansuojami ir pristatymui užsienyje skirti projektai, juos reikėtų teikti specialiai tam skirtai finansavimo programai Skaida užsienyje. Šiai programai skirtomis lėšomis finansuojamos visos profesionalios Lietuvos kultūros ir meno sklaidos veiklos užsienyje, bendradrabiaujant su užsienio šalių kultūros ir meno organizacijomis. Vertėtų atkreipti dėmesį, kad programos „Sklaida užsienyje“ lėšomis nebus finansuojamas meno produktų sukūrimas, kūrybinių industrijų projektai, mėgėjų meno veikla, kūrybinių rezidencijų projektai. Taip pat Programos lėšomis nebus finansuojami atlygiai (honorarai). Teikiant paraišką dėl programos pirmos ar antros finansuojamos veiklos įgyvendinimo privaloma pridėti su užsienio partneriu pasirašytą susitarimo arba ketinimų protokolo kopiją dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą. Projektai galės būti finansuojami iki 80 procentų.

Šiame finansavimo konkurse priimamos paraiškos visoms programos Atminties institucijos veikloms. Šios programos tikslas – užtikrinti muziejų, bibliotekų, archyvų veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą. Atsižvelgiant į tikslą nustatytas galimų pareiškėjų sąrašas skelbiamas konkurso sąlygose. Tęstinių, veiklai Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai teikiamų projektų vykdytojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems paraiškoje būtina pristatyti pasiektus ankstesnių projektų rezultatus. Teikiantieji paraiškas veiklai Kultūros vertybių įsigijimas turėtų atkreipti dėmesį, kad vienas projekto vykdytojas teikia vieną paraišką visoms numatomoms įsigyti kilnojamosioms kultūros vertybėms, tačiau, jeigu projekto metu numatoma įsigyti Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbus, sukurtus po 1990 metų, šiems kūriniams teikiama atskira paraiška. Paraiškas šiai veiklai gali teikti nacionaliniai ir respublikiniai muziejai, valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybinės reikšmės bibliotekos ir valstybės archyvai. Projektų, kuriais siekiama įsigyti Lietuvos arba lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbus, sukurtus po 1990 metų, galimi pareiškėjai yra nacionaliniai ir respublikiniai muziejai, kurių nuostatuose numatytas dailės bei vizualaus meno rinkinių kaupimas.

Teikiantieji paraiškas programos „Ugdymas kultūra“ veiklai Kultūros edukacija, turėtų įsidėmėti, kad projekto dalyviai turėtų būti aktyvūs meninių ar kultūrinių veiklų dalyviai, o ne pasyvūs stebėtojai.

Išplėstos ir programos Kultūros ir kūrybinės industrijos veiklos. Nuo šių metų iš šios programos finansuojami ne tik Lietuvoje rengiami kultūros ir kūrybines industrijas (KKI) propaguojantys, verslumą ir tinklaveiką skatinantys renginiai, Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse ir kituose renginiuose, KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose tarpsektoriniuose renginiuose, bet ir videožaidimų ir multimedijos, edukacinių, interaktyvių programų kūrimas, vystymas, viešinimas bei populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje.

Siekiant paskatinti įvairiose pasaulio šalyse veikiančias užsienio lietuvių organizacijas, nuo šių metų programos „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida finansavimo sąlygose įvesta išimtis: paraiškas šiai programai teikiančioms užsienio valstybėse registruotoms ir veikiančioms užsienio lietuvių organizacijoms nebe taikoma prievolė finansavimo gavimo metu turėti įregistravimo vietą Lietuvoje.

Norėtume atkreipti nevyriausybinių, ilgalaikio poveikio veiklas vykdančių organizacijų dėmesį, kad gegužės 1 d. prasidės organizacijų, pretenduojančių į finansavimą iš programos Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas atranka. Konkurso metu bus sudarytas strateginių organizacijų, kurios šios programos lėšomis bus finansuojamos trejus metus, sąrašas. Plačiau ši finansavimo programa ir finansavimo sąlygos bus pristatyti kovą, o detalios konkurso sąlygos bus paskelbtos balandžio viduryje. Be to, gegužės 1 d. prasidės trečiasis edukacinių valstybės stipendijų konkursas.

Paraiškos forma

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad atnaujintos programų ir sričių paraiškų bei sąmatų formos. Paraiškos formose daugiau dėmesio reikėtų skirti projekto tikslams ir uždaviniams, aiškiai juos įvardyti. Nuo šio konkurso įvestas naujas vertinimo kriterijus – vadyba. Todėl rengiant paraišką reikėtų tiksliai įvardyti realius projekto įgyvendinimo terminus ir pateikti numatomą projekto įgyvendinimo eigą atitinkantį projekto veiklų kalendorių, kurį, kartu su kitais vadybai priskiriamais paraiškos aspektais (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas), vertins ekspertai.

Sąmatos formoje vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad planuojamas projekto išlaidas reikėtų grupuoti pagal numatomų projektų įgyvendinimo formas.

Antrajam 2018 m. finansavimo konkursui paraiškos teikiamos siunčiant paštu Lietuvos kultūros tarybos adresu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius. Paraiškos priimamos iki kovo 2 d. (imtinai, galioja pašto spaude nurodyta data, arba siuntos pristatymo į savitarnos terminalą laikas).

Lietuvos kultūros tarybą sudaro pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, aktorius Vytautas Anužis, tautinių mažumų atstovė, muzikos pedagogė Ema Silvija Bojadžian, menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, rašytojas Rimantas Kmita, menotyrininkė Agnė Narušytė, architektas Rolandas Palekas, teatrologė Ina Pukelytė, etnologė Radvilė Racėnaitė, menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė ir paveldosaugininkė Ingrida Veliutė.

Naudingos nuorodos:

2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programų ir sričių konkursai

Dokumentų formos« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos