PagrindinisProjektų finansavimas2018 m. gairės2018 m. gairės

2018 m. gairės

Parsisiųsti 2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires su visais priedais

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato Kultūros rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis finansuojamas sritis ir programas, projektų vertinimo prioritetus ir kriterijus, paraiškų teikimo ir vertinimo tvarką, lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarką, projektų vykdymo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.
2. Fondą administruoja Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba). Informacija apie Fondą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.
3. Gairės yra parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimispagalbai“ (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – De minimispagalbos reglamentas), 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Išimties reglamentas), Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu.
4. Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, ir ekspertams bei Tarybai, vertinančiai ir atrenkančiai finansuojamus projektus bei prižiūrinčiai jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas.
5. Jeigu vykdomas projektas yra neekonominio pobūdžio, jam skiriamas dalinis finansavimas nėra laikomas valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Ekonominio pobūdžio projektais yra laikomi projektai įgyvendinantys Gairių 12, 15, 16 priedų veiklas, jiems finansavimas skiriamas vadovaujantis Išimties reglamento I skyriaus 53 straipsnio nuostatomis (finansavimas teikiamas neviršijant 1 mil. EUR sumos vienam projektui per vienerius kalendorinius metus).
Periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektų finansavimas pagal Gairių 1, 3, 5, 14, 19, 21 ir 22 priedų veiklas vykdomas vadovaujantis De minimispagalbos reglamentu.
Vadovaujantis Išimties reglamentu ir De minimispagalbos reglamentu skiriamas finansavimas teikiamas tiesioginių dotacijų būdu.
6. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Gairių nuostatos stipendijų kultūros ir (ar) meno kūrėjams skyrimo tvarkai, programoms „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ ir „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ taikomos tiek, kiek stipendijų skyrimo tvarkos nereglamentuoja Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, Tarptautinių renginių atrankos tvarkos aprašas ir Kultūros organizacijų atrankos tvarkos sąrašas, patvirtinti Tarybos nutarimu.
7. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Fondo lėšos nėra skiriamos projektų tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšų). Taryba, siekdama įgyvendinti šią Gairių nuostatą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis finansavimą kultūros ar meno projektams. Fondo lėšos taip pat nėra skiriamos veiklų finansavimui, kurias, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kino įstatymu, finansuoja Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos.
8. Gairėse vartojamos sąvokos:
8.1. Ekspertas – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties jam pavedamose spręsti užduotyse turintis asmuo, teikiantis Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugas;
8.2. Lietuvos kultūros tarybos elektroninė kultūros ir meno projektų valdymo informacinė sistema– sistema, kuria naudojantis paraiškas galima teikti elektroniniu būdu;
8.3. Finansavimo sąlygos – Fondo lėšomis finansuojamų sričių ar programų ar finansavimo specialiuosius reikalavimus pareiškėjams ir (ar) projektams nustatantis Gairių priedas;
8.4. Kvietimas– laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas sritis ir (ar) programas;
8.5. Paraiška– kultūros ministro nustatytos formos dokumentas, pareiškėjo teikiamas Tarybai, siekiant gauti finansavimą sričiai ar programos projektui įgyvendinti ar valstybės stipendijai Gairėse nustatyta tvarka gauti;
8.6. Pareiškėjas– Paraišką Tarybai siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti teikiantis juridinis asmuo ar paraišką valstybės stipendijai gauti teikiantis fizinis asmuo;
8.7. Programa –įvairias meno ir kultūros sritis jungianti veiklų visuma, turinti apibrėžtus veiklos tikslus. Finansuojamos šio programos: „Mėgėjų menas“, „Ugdymas kultūra“, „Kultūros edukacija“, „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas ES programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“, „Medijų ir informacinio raštingumo skatinimas“, „Menas žmogaus gerovei“, „Menininkų rezidencijos Lietuvoje“, „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“, „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“, „Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“, „Kultūros paveldas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje“, „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“, „Sklaida užsienyje“, „Kultūros ir kūrybinės industrijos“, „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“, „Humanitarinės literatūros leidyba“, „Kvalifikacijos kėlimas“, „Valstybės stipendijos kultūros ir (ar) meno kūrėjams“, „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“;

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

8.8. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti;
8.9. Projekto dalyvis– fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant projektą;
8.10. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje – baigtos visos projekto veiklos;
8.11. Projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.)– tai lėšų suma ar nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, suteiktos patalpos ir kt. suteiktos prekės ir paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai (rėmėjai) prisideda prie projekto įgyvendinimo;
8.12. Projekto sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų išlaidų sumą, būtiną projekto įgyvendinti, ir kuris teikiamas Tarybai kartu su projekto paraiška (kaip jos sudėtinė dalis);
8.13. Projekto vadovas – projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą;
8.14. Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už Tarybos narių susirinkimo sprendimu Fondo lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą bei pasirašęs sutartį su Taryba;
8.15. Sąmatos straipsnis – sąmatos struktūrinė dalis, skirta joje nurodyto pobūdžio išlaidoms finansuoti;
8.16. Sritis– meno sritis: architektūra, dizainas, dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas, teatras, šokis, cirkas, literatūra, muzika, etninė kultūra, tarpsritiniai projektai;
8.17. Sutartis – Tarybos pirmininko nustatytos formos projekto įgyvendinimo finansavimo Fondo lėšomis sutartis, sudaroma tarp Tarybos ir Projekto vykdytojo.
9. Ilgalaikio materialaus turto sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS

10. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš ES ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas bei išskyrus atvejus, kai Gairėse nustatyti kitokie reikalavimai sričių ar programų projektų pareiškėjams. Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje (išskyrus užsienio valstybėje registruotas ir veikiančias užsienio lietuvių organizacijas, teikiančios paraiškas pagal Gairių 10 priedo 2 veiklos aprašą). Paraiškas dėl valstybės stipendijų kultūros ir (ar) meno kūrėjams gali teikti tik fiziniai asmenys.
Paraiškos nepriimamos ir finansavimas neskiriamas pareiškėjams, kuriems išduotas vykdomasis Europos Komisijos raštas išieškoti lėšas pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriuo ankščiau gauta valstybės pagalba yra pripažinta gauta neteisėtai ir nesuderinama su vidaus rinka, taip pat sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.
11. Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką dėl to paties projekto turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.
12. Fondo lėšomis finansuojami:
12.1. sričių projektai pagal Gairių 1 priede nustatytas finansavimo sąlygas;
12.2. programų projektai pagal Gairių 2-22 prieduose nustatytas finansavimo sąlygas.
13. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Paraiškų teikimo ir finansavimo ribojimai:
13.1. Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuoti juridiniai asmenys su renginiu susijusioms veikloms negali teikti paraiškų ir gauti finansavimo pagal Gairių 1–11; 13–22 priedus;
13.2. Gairių 22 priede nustatyta tvarka finansuoti juridiniai asmenys gali gauti finansavimą tik pagal Gairių 2 priedo 2 veiklą, 4, 12, 13 ir 17 priedus;
13.3. Teikiant paraišką Gairių 22 priede nustatyta tvarka finansavimas neskiriamas veikloms, kurioms vykdyti galima teikti paraiškas ir gauti finansavimą pagal Gairių 2 priedo 2 veiklą, 4, 12, 13 ir 17 priedus.
14. 

KEISTA:
2017 10 05 įsakymu Nr. ĮV-986 (nuo 2017 10 06)
(TAR, 2017, Nr. 2017-15849)

Jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip, projektui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 90 procentų, išskyrus atvejus, kai šios lėšos skiriamos: 
14.1. ekonominio pobūdžio projektams, finansuojamiems Gairių 12 ir 15 prieduose nustatyta tvarka- jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 80 procentų;
14.2. ekonominio pobūdžio projektams, finansuojamiems Gairių 16 priede nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 75 procentų;
14.3 muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektams, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, finansuojamiems Gairių 12, 15 ir 16 prieduose nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 70 procentų.
15. 

KEISTA:
2017 10 05 įsakymu Nr. ĮV-986 (nuo 2017 10 06)
(TAR, 2017, Nr. 2017-15849)

Jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip, viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2500 EUR, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250 EUR. Ekonominio pobūdžio projektų paraiškų, teikiamų Gairių 12 ir 15 prieduose nustatyta tvarka, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 EUR; Gairių 16 priede nustatyta tvarka teikiamų paraiškų iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1875 EUR; muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų, kurių paraiškos teikiamos Gairių 12, 15 ir 16 prieduose nustatyta tvarka, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750 EUR.
16. 

KEISTA:
2017 10 05 įsakymu Nr. ĮV-986 (nuo 2017 10 06)
(TAR, 2017, Nr. 2017-15849)

Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Jeigu finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip: projektų, finansuotų Gairių 12 ir 15 prieduose nustatyta tvarka, projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų; projektų, finansuotų Gairių 16 priede nustatyta tvarka projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 25 procentus; muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų, finansuotų Gairių 12, 15 ir 16 prieduose nustatyta tvarka, projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų. Šią projekto lėšų dalį turi padengti projekto vykdytojas savo arba partnerių (rėmėjų) indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu), kaip tai apibrėžta Gairėse. Tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas, parama, teikiama natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiama pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako projekto vykdytojas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis).
17. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Reikalavimai projekto įgyvendinimo laikotarpiui:
17.1. projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties sudarymo data, bet tokiu atveju Fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei sutarties sudarymo metais. Projekto įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data. Projekto įgyvendinimo pradžia negali būti vėlesnė nei sutarties pasirašymo metai, o pabaiga pagal Gairių 1–11, 13–21 priedus finansuoto projekto – vėlesnė nei 3 metai po sutarties pasirašymo datos. Pagal Gairių 12 ir 22 priedus finansuoto projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė nei kitų po sutarties pasirašymo metų sausio 20 d.
17.2. jei projektas faktiškai įgyvendinamas vėliau nei gruodžio 31 d., jis yra skaidomas į etapus. Vieno etapo trukmė negali būti ilgesnė nei vieneri kalendoriniai metai.

III SKYRIUS
KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

18. Kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Kvietimas gali būti skelbiamas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) interneto svetainėje www.lrkm.lt ir (ar) Lietuvos Respublikoje platinamuose periodiniuose leidiniuose.
19. Pirmasis kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti skelbiamas ne anksčiau nei einamųjų metų trečiąjį ketvirtį.
20. Kvietime nurodoma:
20.1. skelbiamu kvietimu finansuojamų sričių ar programų sąrašas ir jų finansavimo sąlygos;
20.2. paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų;
20.3. paraiškų teikimo adresas ir būdai;
20.4. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
20.5. kita reikalinga informacija.
21. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Siekdamas gauti finansavimą, jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip, pareiškėjas Tarybai turi pateikti:
21.1. pagal Gairių 23 ar 24 priede (priklausomai nuo to, ar į srities, ar į programos finansavimą pretenduojama) kultūros ministro nustatytos formos vieną tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) popierinį (neįsegtą, neįrištą) variantą. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
21.2. paraiškos elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 rinkmena PDF formatu).
22. Už paraiškos popierinio varianto ir elektroninės kopijos turinio tapatumą atsako pareiškėjas. Nustačius, kad elektroninės kopijos turinys neatitinka popierinio varianto turinio, vadovaujamasi paraiškos popieriniame variante pateikta informacija.
23. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip, prie paraiškos pridedama:
23.1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;
23.2. finansavimo sąlygose reikalaujami pateikti priedai (pvz., kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka, restauratorių išvados, finansiniai įsipareigojimai);
23.3. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą);
23.4 Tarybos pirmininko nustatytos formos deklaracija apie de minimispagalbą bei susijusius asmenis (periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju).
24. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: užrašas „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir adresas, arba naudojantis Lietuvos kultūros tarybos elektronine kultūros ir meno projektų valdymo informacine sistema (toliau – LKT IS), kai tokia galimybė numatyta kvietime.
25. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos tiesiogiai Tarybai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena) ar naudojantis LKT IS, kai tokia galimybė numatyta kvietime. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
26. 

KEISTA:
1. 2017 10 05 įsakymu Nr. ĮV-986 (nuo 2017 10 06)
(TAR, 2017, Nr. 2017-15849)
2. 2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

To paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti gali būti teikiama tik į vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą. Nustačius, kad to paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti pateikta į daugiau nei vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą, nesvarstoma nė viena dėl tokio projekto pateikta paraiška.
27. Tas pats projektas ir tapačios jo veiklų išlaidos Fondo lėšomis gali būti finansuojamos tik vieną kartą. Nustačius, kad toks pats projektas ar tapačios jo veiklų išlaidos Fondo lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, antrą kartą skirtas finansavimas grąžinamas Tarybai per jos nustatytą terminą.
28. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Pagal Gairių 1–11, 13–21 priedus paraiškas teikiantis vienas projekto vykdytojas gali teikti neribotą paraiškų (atitinkančių Gairių reikalavimus) skaičių, nebent Tarybos narių susirinkimas nusprendžia kitaip, tokį savo sprendimą objektyviai argumentuodamas protokole. Jeigu paraiškų skaičius yra ribojamas, vertinama tik pirmoji (-osios) pagal jos (-ų) užregistravimo datą ir laiką pateikta paraiška (-os). Pareiškėjas, teikiantis paraišką pagal Gairių 12 ir 22 priedus, gali teikti šioms programoms tik po vieną paraišką.
29. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo Tarybai yra negalimas, išskyrus aritmetinių klaidų taisymą, pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką, pridėjimą. Paraiškoje nurodyta informacija apie paraiškos priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai veiklai, prioritetams, paraiškos I ir II dalyse bei jos prieduose esanti informacija ir projekto sąmata po paraiškos pateikimo netaisomos.
30. Už projekto priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai veiklai bei kitos paraiškoje pateikiamos informacijos tikrumą ir tikslumą atsako pareiškėjas.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

31. Tarybai pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai:
31.1. administracinės atitikties vertinimas;
31.2. ekspertinis vertinimas;
31.3. Tarybos narių susirinkimo atliekamas vertinimas.
32. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos darbuotojai. Administracinės atitikties vertinimo metu:
32.1. registruojamos pateiktos paraiškos;
32.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Gairėse ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų;
32.3. periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju atliekama patikra, ar suteikus pareiškėjui prašomą finansavimo sumą, nebus viršyta bendra maksimali vienam juridiniam asmeniui ir su juo susijusiems asmenims (juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą) suteiktos per einamuosius ir praėjusius dvejus metus 200 tūkst. EUR de minimispagalbos suma (toliau – de minimispagalbos suma).
33. Administracinės atitikties vertinimas turi būti atliktas Tarybos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos, tačiau argumentuotu Tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.
34. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Gairių ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų ir Gairių 29 punkte nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti, Tarybos darbuotojas paraiškoje nurodytu projekto vykdytojo elektroninio pašto adresu apie tai 1 kartą informuoja pareiškėją, nustatydamas ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti.
35. Jeigu trūkumas nepašalinamas per Tarybos nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.
36. Nustačius, kad paraiška neatitinka Gairėse ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, paraiška pateikta į kvietime nenurodytą sritį, programą ar jos finansuojamą veiklą, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.
37. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama vertinti ekspertams.
38. 

KEISTA:
2018 03 09 įsakymu Nr. ĮV-286 (nuo 2018 03 13)
(TAR, 2018, Nr. 2018-03783)

Ekspertų darbas organizuojamas Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintu Ekspertų darbo reglamentu.
39. Ekspertinio vertinimo metu:
39.1. projektas įvertinamas balu nuo 0 iki 100 balų Gairių ir Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka;
39.2. srities projektas vertinamas, vadovaujantis Gairių 41 ir 42 punktuose nustatytais projektų vertinimo prioritetais ir kriterijais. Sričių projektų vertinimo prioritetų aprašymai nustatomi Gairių 25 priede.
40. Vertinant sričių projektus vertinamas vienas pareiškėjo nurodytas prioritetas, pasirinktas iš Gairių 41 punkte nustatytų prioritetų. Už tikslingą ir argumentuotą prioriteto pasirinkimą suteikiama nuo 0 iki 20balų.
41. Sričių projektų vertinimo prioritetai:
41.1. vaikų ir jaunimo ugdymas menu ir kultūra;
41.2. kultūros regionuose ir jos pasiekiamumo didinimas;
41.3. kultūros tęstinumo, plėtros, įvairovės skatinimas;
41.4. kultūros produktų ir paslaugų inovacijos;
41.5. kultūros tapatumas, lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas;
42. Sričių projektų vertinimo kriterijai ir jų balai:
42.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė – nuo 0 iki 30 balų;
42.2. projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 10 balų;
42.3. planuojami projekto veiklų rezultatai, rezultatų svarba kultūros ar meno srities raidai, visuomenei – nuo 0 iki 10 balų;
42.4. projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas – nuo 0 iki 5 balų;
42.5. projekto veiklų ir rezultatų viešinimas – nuo 0 iki 5 balų;
42.6. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 10 balų;
42.7. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) – nuo 0 iki 10 balų;
43. Programų projektai vertinami pagal Gairių 2–22 prieduose nustatytus vertinimo prioritetus ir (ar) kriterijus.
44. Maksimalus projekto vertinimas balais pagal kiekvieną konkretų prioritetą ar kriterijų suteikiamas tokiu atveju, kai projektas visiškai atitinka prioritetą ar kriterijų. Minimalus projekto vertinimas pagal kiekvieną konkretų prioritetą ar kriterijų suteikiamas, kai projektas visiškai neatitinka kriterijaus ar prioriteto. Jeigu projektas atitinka prioritetą ar kriterijų vidutiniškai, jis vertinamas puse maksimalaus prioriteto ar kriterijaus balų skaičiaus. Atitinkamai, daugiau nei puse maksimalaus prioriteto ar kriterijaus balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioritetą ar kriterijų daugiau nei vidutiniškai, o mažiau nei puse maksimalaus prioriteto ar kriterijaus balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioritetą ar kriterijų mažiau nei vidutiniškai, jeigu Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašuose (toliau – Vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašai) nenurodyta kitaip. Vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašą Tarybos narių susirinkimas tvirtina nutarimu.
45. Ekspertams įvertinus visų jiems pateiktų projektų atitikimą Gairėse nustatytiems prioritetams ir kriterijams ir susumavus jų vertinimus atskirai pagal kiekvieną projektą, sudaromas, nurodant projekto vykdytoją, projektų pagal surinktus balus sąrašas. Šiame sąraše prie kiekvieno projekto pateikiamas bendras projekto surinktų balų skaičius, ekspertų rekomenduojama skirti/neskirti lėšų suma, taip pat ekspertų grupės konsoliduoti argumentai dėl rekomenduojamos skirti lėšų sumos.
46. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 60 balų.
47. Jei Tarybos narių susirinkimas nusprendžia paraiškai skirti ne visą prašomą sumą, Taryba gali nurodyti kokios projekto sąmatoje nurodytos išlaidos (prašomos finansuoti Fondo lėšomis) nefinansuojamos.
48. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Tarybos narių susirinkimas ne vėliau kaip per 70 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos, tačiau argumentuotu Tarybos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.
49. Prieš priimdamas sprendimą Tarybos narių susirinkimas atlieka ekspertų rezultatų (išvadų) vertinimą. Tarybos narių susirinkimo sprendimu gali būti:
49.1. pritariama ekspertų vertinimo rezultatams (išvadoms);
49.2. priimamas kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas.
50. Kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas gali būti priimamas tik po diskusijos su jį rengusiais ekspertais. Taryba, įvertinusi projekto atitikimą prioritetui, kriterijams, taip pat įvertinusi ekspertų rekomenduotą skirti lėšų sumą, argumentus dėl ekspertų vertinimo keitimo įrašo į Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokolą. Ekspertų vertinimo rezultatus (išvadas) rengę ekspertai turi teisę stebėti sprendimo priėmimo procedūrą. Projektams surinkus vienodą balų skaičių, tačiau Tarybai nedisponuojant pakankamomis lėšomis, reikalingomis visiems vienodą balų skaičių surinkusius projektams finansuoti, Tarybos narių susirinkimas pakartotinai įvertina vienodą balų skaičių surinkusius projektus, vadovaudamasis Gairėse nustatytais vertinimo kriterijais ir prioritetais.
51. Periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektų finansavimo atveju, pareiškėjui gali būti skiriama tik tokio dydžio finansavimo suma, kurią suteikus nebūtų viršijama de minimispagalbos suma.
52. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatai (skirti balai, apvalinami iki šimtosios balo dalies) skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus, ekspertų skirtus balus ir skirtas lėšų sumas.
53. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams Taryba pateikia duomenis apie suteiktos valstybės pagalbos ar de minimispagalbos dydį Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.
54. Tarybos narių susirinkimo metu nustačius, jog įvertinus paraiškas vertų finansuoti projektų yra mažiau negu galima skirti lėšų suma, Tarybos narių susirinkimas gali priimti vieną iš šių sprendimų:
54.1. skelbti papildomą tokios srities ar programos kvietimą;
54.2. iki 20 procentų programai ar sričiai skirtų lėšų panaudoti kitų sričių ar programų projektams finansuoti, išskyrus Gairių 8 priede nurodytos programos lėšas;
54.3. teikti kultūros ministrui siūlymą daugiau nei 20 procentų programai skirtų lėšų panaudoti kitų sričių ar programų projektams finansuoti;
54.4. nepanaudotas lėšas kaupti ir naudoti kitų metų projektams finansuoti.

V SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA

55. Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, Taryba sudaro sutartį. Sutarties formą, atsižvelgdamas į Gairių nuostatas, nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas.
56. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Sutarties sudėtinė dalis yra sąmata (toliau – Sąmata prie sutarties) ir kiti dokumentai, nurodyti finansavimo sąlygose. Sutartyje turi būti nurodytas srities arba programos (ir (arba) jos veiklos) pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų lėšų suma, tinkamos finansuoti išlaidos, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė už sutarties, Gairių ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.
57. Jeigu projektui skirtas finansavimas, kurio įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei sutarties sudarymo metų gruodžio 31 d. ir projekto vykdytojas skirtas lėšas nori naudoti vėlesniais nei sutarties sudarymo metais, sutartyje nurodomi lėšų skyrimo etapai.
58. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 90 darbo dienų po Tarybos sprendimo priėmimo dienos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o Sąmatą prie sutarties papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo.
59. Jeigu pareiškėjas iki Gairių 58 punkte nustatyto termino pabaigos Tarybai nepateikia sutarties, toks projektas nefinansuojamas ir jam skirtos lėšos gali būti naudojamos Gairių 54 punkte nustatyta tvarka.
60. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta. Sutarčių vykdymo priežiūrą Taryba vykdo Tarybos Stebėsenos ir analizės tvarkos apraše, patvirtintame Tarybos pirmininko, nustatyta tvarka.
61. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Pareiškėjas sutarties pasirašymo metu privalo banke turėti atskirą sąskaitą valstybės biudžeto lėšoms ir išlaidų apmokėjimą vykdyti iš šios sąskaitos. Projektų vykdytojas, gavęs finansavimą Gairių 12 ir 22 priede nustatyta tvarka, prieš pasirašydamas sutartį turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projekto įgyvendinimui skirtų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti. Projekto vykdytojas projekto išlaidų apmokėjimą turi vykdyti tik iš šios sąskaitos.

VI SKYRIUS
PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

62. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:
62.1. projektui įgyvendinti skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį ir nurodytais terminais, atitinkančios Išimties reglamento 53 straipsnio 5 punkte nurodytas išlaidas;
62.2. projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengia Tarybos skirtos lėšos, būtų padengta proporcingai Gairių ir finansavimo sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
63. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė bent vieno Gairių 62 punkte nustatyto įsipareigojimo, Taryba nustato terminą, per kurį Tarybai turi būti grąžinamos visos arba dalis projekto įgyvendinimui skirtų lėšų, kurios nebuvo panaudotos pagal sutartyje ar jos prieduose nurodytą paskirtį ar nurodytais terminais ir (arba) projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengė Tarybos skirtos lėšos, nebuvo proporcingai padengta Gairių ir finansavimo sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
64. Skirtos lėšos laikomos tinkamai panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:
64.1. yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai;
64.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.
65. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:
65.1. yra faktiškai patirtos projekto vykdymo laikotarpiu, numatytu sutartyje, o apmokėtos ne vėliau nei Finansinės ataskaitos pateikimo data (t. y., per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos) arba nepriklausomo auditoriaus išvados apie patirtų išlaidų tinkamumą, jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, o išlaidas pateisinančiuose ir apmokėjimą įrodančiuose dokumentuose nurodytas turinys leidžia identifikuoti išlaidų ir projekto sąsajas;
65.2. pagal savo paskirtį atitinka Sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas;
65.3. yra realios, atitinkančios rinkos kainas;
65.4. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, jeigu projekto vykdytojas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija.
66. Projekto tikslams pasiekti būtinų administravimo išlaidų (pvz., projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio, biuro nuomos ir komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių) (toliau – administravimo išlaidos) Fondo lėšomis finansuoti leidžiami dydžiai:
66.1. pelno siekiantiems ir viešojo sektoriaus juridiniams asmenims leidžiama finansuoti administravimo išlaidas, kurios sudaro ne daugiau nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;
66.2. juridiniams asmenims, kuriems buvo skirtas finansavimas Gairių 8 ir 22 prieduose nurodytų programų tvarka, administravimo išlaidoms skiriama:
66.2.1. iš Gairių 8 ir 22 prieduose nurodytų programų lėšų – ne daugiau nei 60 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;
66.2.2. kitu atveju – ne daugiau nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;
66.3. kilnojamų kultūros vertybių įsigijimo projektų administravimo išlaidos nefinansuojamos;
66.4. kitais atvejais, nenumatytais Gairių 66.1–66.3 papunkčiuose, administravimo išlaidų dydis negali viršyti 35 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti.
67. Projekto nenumatytų išlaidų dydis Sąmatoje prie sutarties negali būti didesnis nei 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. (Prireikus nenumatytoms išlaidoms priskirtas išlaidas projektų vykdytojai gali naudoti ir Sąmatoje prie sutarties kitoms išlaidoms padengti tuo atveju, jeigu minėtos išlaidos neviršija Gairėse nustatytų ribojimų ir atitinka Išimties reglamento 53 straipsnio 5 punkte nurodytas išlaidų rūšis).
68. 

KEISTA:
2017 10 05 įsakymu Nr. ĮV-986 (nuo 2017 10 06)
(TAR, 2017, Nr. 2017-15849)

Fondo skirtų lėšų dydis vieno projekto dalyvio maitinimui negali viršyti Sutarties pasirašymo metu galiojančios 1 bazinės socialinės išmokos dydžio.
69. Skiriant finansavimą komandiruotėms ir piniginėms kompensacijoms, lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“.
70. Įsigyti ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 20 procentų. Ilgalaikio materialaus ir/ar nematerialaus turto įsigijimo išlaidų dydis negali būti didesnis nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Fondo skirtomis lėšomis įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą, Sąmatoje prie sutarties turi būti nurodoma šimtaprocentinė ilgalaikio turto vertė ir numatytas jos dalies padengimas Fondo skirtomis lėšomis ne daugiau kaip 80 procentų šio turto vertės, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip.
71. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra spausdintinio leidinio leidyba, išleidęs leidinį, projekto vykdytojas turi skirti apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms bei Lietuvos aklųjų bibliotekai (tuo atveju, jeigu jos kaupia tokio pobūdžio leidinius) 66 leidinio egzempliorius. Šioms bibliotekoms skirtus egzempliorius (po vieną egzempliorių bibliotekai) projekto vykdytojas pristato sutartyje nurodytai organizacijai, kartu pateikdamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštį, kuriame nurodomi šie duomenys: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitai, pristatomo leidinio autorius ar sudarytojas, leidinio pavadinimas, perduodamų egzempliorių skaičius ir leidinio savikaina.
72. Projekto vykdytojas gali teikti Tarybai argumentuotą prašymą Gairių 77 punkte nustatyta tvarka dėl sutartyje nurodyto leidinių skaičiaus keitimo.
73. Leidinį išleidusios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, privalo užtikrinti tarpusavio apskaitos operacijų suderinimą su viešosiomis bibliotekomis bei raštu (ar elektroniniu paštu) pateikti bibliotekoms šiuos duomenis: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitus, pristatomo leidinio autorių ar sudarytoją, leidinio pavadinimą, perduodamų egzempliorių skaičių ir leidinio savikainą bei finansavimo šaltinį.
74. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra skaitmeninės CD, DVD ar kitokios skaitmeninės laikmenos leidyba po vieną egzempliorių pateikiama Lietuvos viešosioms bibliotekoms ir Lietuvos aklųjų bibliotekai Gairių 71 punkte nustatyta tvarka tuo atveju, jeigu jos kaupia tokio pobūdžio laikmenas. Jeigu kūrinys pritaikytas naudojimui „on-line“, jis pateikiamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai prieinamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt). Teikiant tokį kūrinį Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai taip pat pateikiamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštis.
75. Siekiant informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektams finansuoti, visoje Fondo lėšomis finansuoto projekto reklaminėje ir informacinėje medžiagoje turi būti nurodyta, kad projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios informacijos pateikimo priemones, sąlygas, reikalavimus ir atsakomybę už jų nesilaikymą Sutartyje nustato Taryba.
76. Fondo lėšos, be Gairių 7 punkte nustatytų atvejų, taip pat negali būti naudojamos:
76.1. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip visos projekto vertės procentinė dalis;
76.2. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;
76.3. projektams, kurie yra bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo įstaigų mokymo programų dalis;
76.4. investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;
76.5. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;
76.6. projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms, internetui, telefoniniams pokalbiams, biuro prekėms, darbo užmokesčiui), tiesiogiai nesusijusiai su projekto įgyvendinimu;
76.7. pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;
76.8. narystės asociacijose mokesčiams apmokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;
76.9. alkoholiui ir tabako gaminiams įsigyti.
77. 

KEISTA:
2018 03 09 įsakymu Nr. ĮV-286 (nuo 2018 03 13)
(TAR, 2018, Nr. 2018-03783)

Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip iki Sutartyje nurodyto projekto įgyvendinimo termino pabaigos Tarybai pateikti argumentuotą prašymą dėl:
77.1. projekto įgyvendinimo laikotarpio keitimo, kai prašoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį;
77.2. Sąmatos prie sutarties keitimo, kai keičiasi Sąmatos prie sutarties straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis (projektui įgyvendinti reikalingos kitos išlaidos, negu nurodyta sąmatoje);
77.3. projekto pobūdį keičiančių, tačiau įtakos paraiškoje nurodytiems projekto tikslams ir uždaviniams nedarančių, sutarties sąlygų pakeitimo;
77.4. 77.1–77.3 Gairių papunkčiuose nenumatytų, projekto pobūdį keičiančių sutarties sąlygų.
78. 

KEISTA:
2018 03 09 įsakymu Nr. ĮV-286 (nuo 2018 03 13)
(TAR, 2018, Nr. 2018-03783)

Sprendimą dėl Gairių 77.1–77.3 papunkčiuose nurodytų prašymų priima Tarybos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Sprendimą dėl Gairių 77.4 papunktyje nurodytų prašymų, o taip pat, Tarybos pirmininko sprendimu, dėl 77.1.–77.3.papunkčiuose nurodytų prašymų,priima Tarybos narių susirinkimas per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
79. Projekto vykdytojas informuoja Tarybą apie projekto pavadinimo ar projekto vadovo pasikeitimą per 5 darbo dienas įvykus tokiems pokyčiams.
80. Praleidus Gairių 77 punkte nustatytą terminą, prašymai yra atmetami, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, dėl kurių šis terminas buvo praleistas ir Tarybos narių susirinkimas nusprendžia jį atnaujinti.
81. Nepatenkinus ar atmetus prašymą, teiktą Gairių 77 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas turi laikytis sutartyje nustatytų sąlygų.
82. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.
83. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus lėšas iki einamųjų metų antrojo ketvirčio pabaigos, Tarybos narių susirinkimas gali tokias lėšas panaudoti Gairių 54 punkte numatytais būdais.

VII SKYRIUS
ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

84. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, Tarybai pateikia:
84.1. projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą pagal sutartį ir jos priedus;
84.2. faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą arba nepriklausomo auditoriaus išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir Sąmatoje prie sutarties numatytoms išlaidoms.
84.3. projekto vykdytojo vadovo parašu patvirtintas ilgalaikio turto įsigijimą ir atsiskaitymą įrodančių dokumentų kopijas, jeigu projekto vykdytojas už skirtas lėšas galėjo įsigyti ir įsigijo ilgalaikį turtą.
84.4. banko sąskaitos, skirtos projektui, finansuotam pagal 12 ir 22 Gairių priedus,skirtų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti, pilną išrašą nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki pabaigos dienos.
85. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Gairių 1–11, 13–21 prieduose nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai Gairių 84 punkte nurodytus dokumentus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. (išskyrus projektus, kurie vyksta ilgiau nei vienerius metus). Jeigu projekto renginiai trunka ilgiau nei iki einamųjų metų gruodžio 21 d., projekto vykdytojas Gairių 84 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 10 d. Jei teikiama nepriklausomo auditoriaus išvada – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
85.1. Gairių 12 ir 22 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai Gairių 84 punkte nurodytus dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 15 d. (išskyrus projektus, kurių įgyvendinimo pabaiga yra ateinančiai metais). Jeigu projekto įgyvendinimo pabaiga yra ateinančiais metais, projekto vykdytojas Gairių 84 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti ne vėliau kaip iki ateinančių metų vasario 1 d.
86. Projekto vykdytojas apie sprendimą pateikti nepriklausomo auditoriaus išvadą raštu informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo, jei projektas skaidomas į etapus, ar projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
87. Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos ir Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formas nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas.
88. 

KEISTA:
2018 06 01 įsakymu Nr. ĮV-466 (nuo 2018 06 02)
(TAR, 2018, Nr. 2018-09049)

Jeigu projekto įgyvendinimui lėšos skiriamos Gairių 57 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas Tarybai atsiskaito tokia tvarka:
88.1. Gairių 1–11, 13–21 prieduose nustatyta tvarka finansuoti projekto vykdytojai tarpinio atsiskaitymo metu – Gairių 84–85 punkte nustatyta tvarka, pateikia atitinkamus dokumentus pagal finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per tą laikotarpį pasiektus rezultatus. Gairių 12 ir 22 punkte nustatyta tvarka finansuoti projekto vykdytojai tarpinio atsiskaitymo metu Gairių 84.2–84.4 papunkčiuose ir 85 punkte nustatyta tvarka, pateikia atitinkamus dokumentus pagal finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą;
88.2. galutinio atsiskaitymo metu – Gairių 84–85 punktuose nustatyta tvarka, pateikdamas atitinkamus dokumentus pagal paskutinio finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiektus rezultatus.
89. Ataskaitos, pateiktos vėliau nei per Gairių 85 punkte nustatytą terminą, gali būti nepriimamos, o skirtos lėšos laikomos panaudotomis netinkamai ir turi būti grąžinamos Tarybai per jos nustatytą terminą, nebent projekto vykdytojas nurodo nenumatytas priežastis (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia jį atnaujinti.
90. Tarybai pareikalavus, projekto vykdytojas per Tarybos nustatytą terminą privalo pateikti visų išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas projekto vykdytojo vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti. Projekto vykdytojas, Tarybai pareikalavus, taip pat turi pateikti ir projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) indėlį įrodančius dokumentus.
91. Išlaidas pateisinantys dokumentai yra prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo-pardavimo kvitai, kasos aparatų kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo–perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas ir jų tikslingumą.
92. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra bankinius pavedimus patvirtinantys dokumentai, kasos išlaidų orderiai ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.
93. Nepanaudotas lėšas projekto vykdytojai privalo grąžinti Tarybai per sutartyje nurodytą terminą.
94. Tarybai nustačius, kad projekto vykdytojas nepagrįstai gavo lėšas ar netinkamai jas panaudojo, projekto vykdytojas privalo jas grąžinti Tarybai. Lėšų negrąžinus per Tarybos nustatytą terminą, jos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka, o projekto vykdytojas, netinkamai atsiskaitęs už įgyvendintus projektus, praranda teisę vienerius metus teikti gauti valstybės biudžeto lėšas iš Kultūros ministerijos metiniame veiklos plane nurodytų programų priemonių.
95. Tarybai nustačius, kad finansuotas projektas įgyvendintas reikšmingai mažesne veiklų apimtimi ir kokybe nei planuota paraiškoje, Tarybos narių susirinkimo sprendimu projekto vykdytojas gali prarasti teisę vienerius metus teikti paraiškas ir gauti valstybės biudžeto lėšas iš Kultūros ministerijos metiniame veikos plane nurodytų programų priemonių (ši nuostata netaikoma, kai projekto veiklų pasikeitimas buvo suderintas su Taryba Gairių, finansavimo sąlygų ir sutarties sąlygų nustatyta tvarka arba paaiškėja nuo projekto vykdytojo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių projektas negalėjo būti įgyvendintas tinkamai).

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Projektų konkursų dokumentai Taryboje saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
97. Pareiškėjams ir projektų vykdytojams, rašytiniu jų prašymu, Taryba pateikia jų projektą vertinusių ekspertų skirtą balų vidurkį pagal kiekvieną Gairėse nurodytą kriterijų ar prioritetą bei konsoliduotus ekspertų grupės argumentus dėl rekomenduojamos skirti lėšų sumos. Tuo atveju, jeigu Tarybos narių susirinkimas dėl projekto finansavimo priėmė kitokį, nei ekspertų rekomenduotas, sprendimą, pareiškėjams ir projektų vykdytojams pateikiamas ir Tarybos susirinkimo protokolo išrašas dėl šio sprendimo priėmimo.
98. Asmenims Taryba teikia informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
99. Tarybos narių susirinkimo ir Tarybos pirmininko sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
100. Taryba su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija derina Kultūros ir meno sričių ekspertų darbo reglamento ir Vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašų projektus prieš jų patvirtinimą.

______________

Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos