PagrindinisProjektų finansavimasD.U.K.D.U.K.

D.U.K.

Kas gali teikti projektų paraiškas?

Paraiškas projektų finansavimui gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas. 

Europos ekonominės erdvės valstybėms priklauso 28 ES valstybės narės (Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Bulgarija, Rumunija, Kroatija) ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Vertėtų atkreipti dėmesį, kad finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje (išskyrus lietuvių bendruomenes ES ir EEE šalyse teikiančias paraiškas programai „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“). Be to, atskirose programose gali būti nustatyti specialūs reikalavimai pareiškėjams.

Kokiu adresu siųsti paraišką?

Paraiškos siunčiamos Lietuvos kultūros tarybai paštu Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti „Paraiška“ ir kultūros ar meno srities, ar programos, kuriai teikiama paraiška pavadinimą. 

Kur galėčiau rasti vykusių mokymų vizualinę medžiagą?

Su 2018 m. finansavimo konkursams skirtuose mokymuose pristatyta informacija galite susipažinti mūsų interneto svetainės skiltyje Naujienos: Kaip pateikti projekto paraišką ir Kaip pateikti paraišką stipendijai. Taip pat, Lietuvos kultūros tarybos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.

Koks projektų finansavimo intensyvumas bus taikomas pagal 2018 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires?

Jei projektas finansuotas kultūros ar meno sritims skirtomis lėšomis, tai nuo 2018 m. projektams galima skirti iki 90% viso projekto biudžeto.

Kultūros ir meno programose taikomas skirtingas finansavimo intensyvumas:

– iki 100% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programos „Atminties institucijos“ veikloms „Kultūros vertybių įsigijimas“ ir „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“ skirtomis lėšomis, kai projektą įgyvendina biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

– iki 90% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programoms „Mėgėjų menas“ (visos veiklos), „Ugdymas kultūra“ (visos veiklos), „Medijų ir informacinis raštingumas“, „Menas žmogaus gerovei“, „Menininkų rezidencijos Lietuvoje“, „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“, „Pilietinis, tautinis, lituanistinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ (visos veiklos), „Kultūros paveldas“,  „Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje“ (visos veiklos),  „Skaitymo skatinimo iniciatyvos“, „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“, „Humanitarinės literatūros leidyba“, „Kvalifikacijos kėlimas“,  „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“, „Kultūros ar meno srities organizacijų strateginių programų įgyvendinimas“. Taip pat programos „Atminties institucijos“ veikloms: „Inovatyvių paslaugų kūrimas“,  „Bendruomenėms skirti projektai“, „Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ ir „Kultūros ir meno sklaida“ skirtomis lėšomis.

– iki 80% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programoms „Sklaida užsienyje“, „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“ ir Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimui ES programoje „Kūrybiška Europa“, kai pareiškėjas yra pagrindinė projekto vykdančioji organizacija, skirtomis lėšomis. Taip pat  programos „Atminties institucijos“ veikloms „Kultūros vertybių įsigijimas“ ir „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“, skirtomis lėšomis kai projektą įgyvendina nebiudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

– iki 75% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programai „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ skirtomis lėšomis.

– iki 70% viso projekto biudžeto gali būti finansuojami muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektai (įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą), kuriems finansavimas paskirtas iš programoms „Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai meno renginiai“, „Sklaida užsienyje“ ar „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ skirtų lėšų.

– iki 60% viso projekto biudžeto gali būti skiriama Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimo ES programoje „Kūrybiška Europa“ projektams, kai pareiškėjas yra projekto organizacija-partnerė.

Ar galima teikti paraišką, jei juridinis asmuo turi UAB statusą?

Paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, išskyrus ministerijas ir savivaldybių administracijas.

Esame lietuvių bendruomenė registruota Vokietijoje? Ar galime teikti projektą ir kokiomis sąlygomis?

Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse registruotos ir veikiančios užsienio lietuvių organizacijos gali teikti paraiškas visiems kultūros ir meno sričių ir programų konkursams, tačiau tik programoje „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida šioms bendruomenėms taikoma išimtis ir nereikalaujama finansavimo gavimo metu įsiregistruoti Lietuvoje. Visais kitais atvejais, finansavimo gavimo metu juridinio asmens įsisteigimo ar įregistravimo vieta Lietuvos Respublikoje – būtina. 

Esame Prancūzijoje veikianti įstaiga. Ar galime teikti paraišką ir kokios sąlygos tai padaryti?

Galite, bet gavę finansavimą turite turėti įsisteigimo ar įsiregistravimo vietą (atstovybę ar filialą) Lietuvoje bei visus dokumentus užpildyti bei pateikti lietuvių kalba.

Kiek paraiškų galima teikti?

Jeigu konkurso sąlygose nėra numatyti apribojimai, teikiamų paraiškų kiekis nėra ribojamas.

Kaip grupuoti išlaidas sąmatoje prie paraiškos?

Teikiamoje Paraiškoje turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodoma, kokiems tikslams ir kurioms veikloms prašoma lėšų. Paraiškos sąmatos pildymo pavyzdžius rasite čia

Kuo remiantis paraiškoje geriausia nustatyti projekto įgyvendinimo terminą?

Projekto įgyvendinimo terminą rekomenduojama tiesiogiai sieti su planuojamomis veiklomis, jų chronologinėmis ribomis ir etapais, o pastaruosius planuoti pagal projekto tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimui būtiną laiką bei resursus. Projekto tikslų ir uždavinių siekimas turėtų atsispindėti ir projekto sąmatoje, jos punktuose.

Mano projektas atitinka keturis proektų vertinimo prioritetus, kuriuos man pasirinkti?

Galite pasirinkti tik vieną geriausiai Jūsų projekto turinį atitinkantį prioritetą. Paraiškoje svarbu argumentuotai pagrįsti prioriteto pasirinkimą.

Ar teikiant paraišką būtina skenuoti pasirašytus dokumentus, ar galima be parašų įrašyti į skaitmeninę laikmeną?

Galima paraišką į skaitmeninę laikmeną (CD, DVD, USB atmintinę ir kt.) įrašyti ir be parašų. Tik būtina paraišką kartu su pridedamais dokumentais pateikti 1 failu, PDF formatu.

Ar galiu pirkti programinę įrangą, kuri reikalinga projekto įgyvendinimui?

Taip, galite, jeigu įranga tiesiogiai susijusi su projekto veiklomis. Atkreipkite dėmesį, kad būtų finansuojama tik 80% programinės įrangos vertės ir ši suma negali sudaryti daugiau nei 20% visos projekto įgyvendinimui skirtos sumos (jei finansavimo sąlygose nenumatyta kitaip).

Ar savanoriška veikla gali būti rėmėjų (partnerių) indėliu?

Taip, savanoriška veikla, įforminta teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nurodoma kaip rėmėjų (partnerių) indėlis.

Per paskutinius 3 metus iš ES fondų gavome 200 000 EUR finansavimą, ar galime prašyti finansavimo iš Jūsų?

Taip, de minimis reglamentas taikomas tik valstybės biudžeto lėšoms.

Esame juridinis asmuo, per paskutinius 2 metus gavęs 180 000 EUR pagal de minimis reglamentą. Ar galime iš KRF prašyti 40 000 EUR?

Prašoma suma gali būti 40 000 EUR, bet LKT galės skirti ne daugiau kaip 20 000 EUR, jeigu veiklos numatytos periodinės spaudos ir žurnalų leidybos srityje. Kitu atveju suma neribojama.

Mano projektas trunka nuo 2017 m. gegužės mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn. Į kelis etapus man reikia skaidyti projektą?

Į 3 etapus: 2017 m. gegužė – 2017 m. gruodžio 31 d.; 2018 sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.; 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. lapkričio mėn. Už kiekvieną etapą turėsite pateikti tarpines ataskaitas, o finansavimas bus pervedamas dalimis, atsiskaičius už praėjusiame etape panaudotas lėšas ir pasiektus rezultatus.

Esame nusimatę sąmatoje prie sutarties autoriniam atlyginimui 1000 Eur., ar galime šias išlaidas didinti iki 1300 Eur. nenumatytų išlaidų sąskaita?

Galite, Nenumatytoms išlaidoms priskirtas išlaidas projektų vykdytojai gali naudoti ir kitoms išlaidoms padengti tuo atveju, jeigu minėtos išlaidos neviršija Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse nustatytų ribojimų.

Sąmatoje prie sutarties nebuvome nusimatę ryšio paslaugų, ar galime jas įtraukti prie nenumatytų išlaidų?

Galite, jeigu minėtos išlaidos neviršija Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse nustatytų ribojimų.

Išleidome leidinį, kuriam buvo skirta 70% viso projekto biudžeto. Kokį leidinio egzempliorių skaičių turime pateikti viešosioms bibliotekoms?

Nepriklausomai nuo tarybos skirto finansavimo intensyvumo, bibliotekoms reikia pristatyti 66 egzempliorius.

Ar galime vietoj finansinės ataskaitos pateikti audito išvadą?

Taip. Auditoriaus išvada pateikiama per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos datos (arba etapo pabaigos datos), nurodytos sutartyje. Apie tai, kad teiksite auditoriaus išvadą, turite raštu pranešti Tarybai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo (jei projektas skaidomas į etapus) ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Ar auditoriaus išvadų parengimo išlaidos gali būti įtrauktos į sąmatą?

Taip, jos gali būti įtrauktos prie administravimo išlaidų.

Mano projektas suskaidytas į du etapus. Kada gausiu pinigus antram etapui?

Po pirmojo etapo ataskaitos dokumentų pateikimo ir šių dokumentų patvirtinimo, suderinus antro etapo sąmatą.

Ar gali skirtis atsiskaitymo forma už etapus (pvz. pirmame etape teikiu Jūsų patvirtintą ataskaitą, o antrame – audito išvadą)?

Taip, gali.

Kaip turiu atsiskaityti už etapus?

Tarpiniam atsiskaitymui teikiamos tarpinė rezultatų ataskaita ir etapo finansinė ataskaita. Įgyvendinus projektą pateikiama visų projekto rezultatų ataskaita ir finansinė paskutinio etapo ataskaita.

Iki kada man reikia pateikti sutartį pasirašymui?

Jei projektui skiriamas finansavimas, sutartis turi būti pateikta ne vėliau kaip per 90 darbo dienų (visais atvejais, ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.) po Tarybos sprendimo priėmimo dienos. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o Sąmatą prie sutarties papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo.

Ar kultūros centras gali teikti paraiškas ir į sritis, ir į programas?

Taip, jei finansavimo sąlygose nėra nurodyti kultūros ministro patvirtinti įsakymai, pagal kuriuos yra nustatyti galimi pareiškėjai.

Ar galėtumėte aiškiai nurodyti, kas yra kūrybinės industrijos?

Kultūrinės ir kūrybinės industrijos (toliau KKI) - ekonominės veiklos, susijusios su menais (bet jais neapsiribojančios), galinčios generuoti pelną iš prekybos ir intelektinės nuosavybės. KKI kuria materialius produktus ir nematerialias intelektines/menines paslaugas, pasižyminčias kūrybiniu, simboliniu turiniu, ekonomine verte, ir turi tikslinę rinką. KKI apima kūrybiškumą ir intelektinį kapitalą kaip pirminius išteklius naudojančių prekių ir paslaugų kūrybos, produkcijos ir distribucijos ciklus, galinčius kurti intelektinę nuosavybę ir prisidėti prie ekonomikos augimo, darbo vietų sukūrimo ir socialinės sanglaudos. KKI pasižymi tarpsektoriškumu, jos yra meistriškumo, paslaugų ir pramonės sektorių sankirtoje. KKI subjektai dažniausiai yra smulkaus bei vidutinio verslo kategorijai priklausančios įmonės bei viešajam interesui atstovaujančios pelno nesiekiančios meno ir kultūros įstaigos. KKI yra kūrybinių inovacijų šaltinis. Kūrybinės inovacijos- KKI subjektų kuriamos ir diegiamos sisteminės inovacijos, apimančios technologinius, organizacinius, proceso sprendimus ir kuriančios arba naudojančios kultūrinį, simbolinį turinį, pasižyminčios tarpsektoriškumu.

Ar įstaigos, kurioje įdarbintas tik vienas asmuo vadovas turi teisę pasirašyti autorinę, paslaugų ar kitą sutartį pats su savimi?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad atstovas (minimu atveju direktorius) atstovaujamojo (įstaigos) vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Tokie sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais atstovaujamojo reikalavimu. Tačiau šie apribojimai netaikomi, jeigu kiti įstatymai numato ką kita, taip pat kai atstovas veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kitaip tariant Lietuvos Respublikos įstatymai tiesiogiai nedraudžia bendrovės vadovui priimti sprendimo dėl autorinės ar paslaugų sutarties sudarymo, kai autorius ar paslaugos teikėjas yra jis pats, tačiau direktoriaus veiksmai neturi pažeisti juridinio asmens teisių ir interesų, tai yra suteikiant paslaugas negali būti siekiama nepagrįstai pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, pavyzdžiui, nustatant tris kartus didesnę, nei rinkoje, kainą. Be to, jei negali būti įrodyta, kad projekto vykdymo metu nebuvo kito asmens, turinčio teisę atstovauti organizaciją ir pasirašyti sutarčių, tokiu atveju tokios išlaidos nebus pripažintos tinkamomis.

Iki kada galima teikti projektų paraiškas?

Paraiškas projektams galima teikti iki konkurso aprašyme pateiktos datos. Galutinis terminas nurodomas imtinai, galioja pašto spaude nurodyta data. Paskelbtus konkursus visada rasite skiltyje „Konkursai“. būsimus konkursus galite pasitikrinti skiltyje „Kalendorius“.

Kaip pildyti finansinę ataskaitą?

Parsisiųskite dalinio/pilno finansavimo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo pildymo pavyzdį

Kas laikoma tinkamomis išlaidomis?

Tinkamomis išlaidos laikoma, kai:

  • patirtos sutartyje numatytu projekto vykdymo laikotarpiu;
  • yra realios ir atitinkančios rinkos kainas;
  • pagal paskirtį atitinka Sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas;
  • kurias pagrindžiantys dokumentai tinkamai įforminti.

 

Be to, faktines išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose reikėtų nurodyti projekto, kurio įgyvendinimui suteiktos paslaugos ar įsigytos prekės pavadinimą, ar kitaip identifikuoti, kad išlaidos patirtos būtent šiam projektui įgyvendinti.

LKT pasilieka teisę nepripažinti tinkamais tokių dokumentų, kurie pagal savo paskirtį gali būti priskirti bet kuriam tokio pat ar panašaus pobūdžio projektui.

Informacija atnaujinta: 2018-04-18
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos