PagrindinisProjektų finansavimas

Projektų finansavimas

Kaip pateikti paraišką naudojantis Lietuvos kultūros tarybos Elektronine kultūros ir meno projektų valdymo informacine sistema (toliau – LKTIS)?

Pasirinkus srities ar programos konkursą į kurį teiksite paraišką paspauskite nuorodą Pateikti paraišką, prisiregistruokite LKTIS ir prisijungus galėsite pildyti paraiškos formą. Naudotojo gidą rasite Prisijungimo/ Registracijos lange pasirinkus nuorodą Pagalba.

Ar pakanka paraišką pateikti LKTIS ar taip pat reikia išsiųsti pasirašytą paštu?

Paraiškos su visais Gairėse numatytais ir pareiškėjo pridėtais dokumentais teikiamos naudojantis  tik LKTIS. Dokumentų priedai pridedami PDF formatu, didesni kaip 50 MB PDF failai ir multimedijos failai – įkeliant nuorodą.

Paštu siunčiamos tik programų „Stipendijos kultūros ir (ar) meno kūrėjams“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamos veiklos „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“ paraiškos ar paraiškos teikiamos juridinio asmens, kuris nėra registruotas Lietuvoje.

Kokią interneto naršyklę naudoti paraiškos pildymui?

Paraiškas teikti rekomenduojame naudojantis interneto naršyklėmis Google Chrome, Mozilla Firefoxs, Internet Explorer, Apple Safari.

Esu projekto vadovas, registravausi LKTIS teikti paraišką, ar galiu pateikti paraiškas dviejų skirtingų įstaigų vardu?

Registruojantis galite nurodyti tik vieną atstovaujamą įstaigą. Jeigu atstovaujate daugiau nei vieną įstaigą, užsiregistravę ir prisijungę prie Sistemos galėsite pridėti daugiau atstovaujamų įstaigų.

Kas gali teikti projektų paraiškas?

Paraiškas projektų finansavimui gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas. 

Europos ekonominės erdvės valstybėms priklauso 28 ES valstybės narės (Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Jungtinė Karalystė, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, Bulgarija, Rumunija, Kroatija) ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Vertėtų atkreipti dėmesį, kad finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje (išskyrus lietuvių bendruomenes ES ir EEE šalyse teikiančias projekto paraiškas programai „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamoje veikloje „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida“). Be to, atskirose programose gali būti nustatyti specialūs reikalavimai pareiškėjams.

Koks projektų finansavimo intensyvumas bus taikomas 2020 m.?

Jei projektas finansuotas sritims skirtomis lėšomis, tai nuo 2020 m. projektams galima skirti iki 90% viso projekto biudžeto.

Programose taikomas skirtingas finansavimo intensyvumas: 

– iki 100% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programos „Atminties institucijos“ finansuojamoms veikloms „Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai“, „Lietuvos ir lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ir dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai“ ir „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“ skirtomis lėšomis, kai projektą įgyvendina biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

– iki 90% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programoms „Tęstiniai mėgėjų meno renginiai“, „Ugdymas kultūra“ (visos veiklos), „Menas žmogaus gerovei“, „Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje“, „Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas“, „Atminties institucijos“ (veikloms „Inovatyvių paslaugų kūrimas“, „Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“, „Kultūros ir meno sklaida“), „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ (visos veiklos), „Kultūros paveldo projektai“, „Etninė kultūra“, „Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje“ (visos veiklos), „Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai“, „Humanitarinės literatūros leidyba“, „Kvalifikacijos kėlimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“, „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“ (visos veiklos). Taip pat programos „Atminties institucijos“ finansuojamoms veikloms „Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai“, „Lietuvos ir lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ir dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektai“ ir „Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai“, skirtomis lėšomis, kai projektą įgyvendina kitos Atminties institucijos nurodytos atitinkamų finansuojamų veiklų skiltyje „Galimi pareiškėjai“.

– iki 80% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programoms „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ ir „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas ES programoje „Kūrybiška Europa 2014-2020“ (visos veiklos), kai pareiškėjas yra pagrindinė projekto vykdančioji organizacija, skirtomis lėšomis.

– iki 75% viso projekto biudžeto gali būti finansuojama programai „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ (visos veiklos) skirtomis lėšomis.

– iki 70% viso projekto biudžeto gali būti finansuojami programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektai ir muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektai (įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą), kuriems finansavimas paskirtas iš programoms „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“,, „Kultūros ir kūrybinės industrijos“ ar „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ skirtų lėšų.

– iki 60% viso projekto biudžeto gali būti skiriama „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas ES programoje „Kūrybiška Europa 2014-2020“ (visos veiklos) projektams, kai pareiškėjas yra projekto organizacija-partnerė.

Ar galima teikti projekto paraišką, jei juridinis asmuo turi UAB statusą?

Projektų paraiškas gali teikti visi juridiniai asmenys, išskyrus ministerijas ir savivaldybių administracijas.

Esame lietuvių bendruomenė registruota Vokietijoje? Ar galime teikti projektą ir kokiomis sąlygomis?

Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse registruotos ir veikiančios užsienio lietuvių organizacijos gali teikti projektų paraiškas visiems kultūros ir meno sričių ir programų konkursams, tačiau tik programoje „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamoje veikloje „Globalios Lietuvos“ idėjos sklaida šioms bendruomenėms taikoma išimtis ir nereikalaujama finansavimo gavimo metu įsiregistruoti Lietuvoje. Visais kitais atvejais, finansavimo gavimo metu juridinio asmens įsisteigimo ar įregistravimo vieta Lietuvos Respublikoje – būtina. Kitose šalyse veikiančios organizacijos negali dalyvauti programos „Tolygi kultūrinė raida“ konkursuose.

Esame Prancūzijoje veikianti įstaiga. Ar galime teikti projekto paraišką ir kokios sąlygos tai padaryti?

Galite, bet gavę finansavimą turite turėti įsisteigimo ar įsiregistravimo vietą (atstovybę ar filialą) Lietuvoje bei visus projekto paraiškos dokumentus užpildyti bei pateikti lietuvių kalba.

Ar galime teikti projekto paraišką į programos „Tolygi kultūrinė raida“ konkursą?

Jei įstaiga registruota Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybėse dalyvauti konkurse negalite, kitų miestų savivaldybėse registruoti juridiniai asmenys gali teikti projektų paraiškas ir gauti finansavimą.

Kokia gali būti didžiausia ir mažiausia prašomos sumos?

Projekto biudžetas turi būti ne mažesnis nei 2500 Eur, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi sudaryti nei mažiau kaip 2250 Eur, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Teikiant paraiškas į programų „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ ir „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“  konkursus prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 Eur, o programos „Kūrybinės industrijos“ –  ne mažesnė nei 1875 Eur. Šių programų muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų prašoma suma turi būti ne mažesnė nei 1750 Eur. Didžiausia prašoma suma nėra ribojama. Programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektams viso poreikio sąmata ir prašoma finansuoti suma nėra ribojamos.

Kuo remiantis projekto paraiškoje geriausia nustatyti projekto įgyvendinimo terminą?

Projekto įgyvendinimo terminą rekomenduojama tiesiogiai sieti su planuojamomis veiklomis, jų chronologinėmis ribomis ir etapais, o pastaruosius planuoti pagal projekto tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimui būtiną laiką bei resursus. Projekto tikslų ir uždavinių siekimas turėtų atsispindėti ir projekto sąmatoje, jos punktuose.

Ar teikiant projekto paraišką būtina skenuoti pasirašytus dokumentus, ar galima be parašų įrašyti į skaitmeninę laikmeną?

Galima projekto popierinę paraišką į skaitmeninę laikmeną (CD, DVD, USB atmintinę ir kt.) įrašyti ir be parašų. Tik būtina projekto paraišką kartu su pridedamais dokumentais pateikti 1 failu, PDF formatu.

Ar galiu pirkti programinę įrangą, kuri reikalinga projekto įgyvendinimui?

Taip, galite, jeigu įranga tiesiogiai susijusi su projekto veiklomis. Atkreipkite dėmesį, kad būtų finansuojama tik 80% programinės įrangos vertės ir ši suma negali sudaryti daugiau nei 20% visos projekto įgyvendinimui skirtos sumos (jei finansavimo sąlygose nenumatyta kitaip).

Ar savanoriška veikla gali būti rėmėjų (partnerių) indėliu?

Taip, savanoriška veikla, įforminta teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nurodoma kaip rėmėjų (partnerių) indėlis.

Projektas trunka nuo 2020 m. gegužės mėn. iki 2022 m. lapkričio mėn. Į kelis etapus man reikia skaidyti projektą?

Į 3 etapus: 2020 m. gegužės 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.; 2021 sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.; 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. lapkričio 10 d. Už kiekvieną etapą turėsite pateikti tarpines ataskaitas, o finansavimas bus pervedamas dalimis, atsiskaičius už praėjusiame etape panaudotas lėšas ir pasiektus rezultatus.

Ar galėtumėte aiškiai nurodyti, kas yra kūrybinės industrijos?

Kultūrinės ir kūrybinės industrijos (toliau KKI) - ekonominės veiklos, susijusios su menais (bet jais neapsiribojančios), galinčios generuoti pelną iš prekybos ir intelektinės nuosavybės. KKI kuria materialius produktus ir nematerialias intelektines/menines paslaugas, pasižyminčias kūrybiniu, simboliniu turiniu, ekonomine verte, ir turi tikslinę rinką. KKI apima kūrybiškumą ir intelektinį kapitalą kaip pirminius išteklius naudojančių prekių ir paslaugų kūrybos, produkcijos ir distribucijos ciklus, galinčius kurti intelektinę nuosavybę ir prisidėti prie ekonomikos augimo, darbo vietų sukūrimo ir socialinės sanglaudos. KKI pasižymi tarpsektoriškumu, jos yra meistriškumo, paslaugų ir pramonės sektorių sankirtoje. KKI subjektai dažniausiai yra smulkaus bei vidutinio verslo kategorijai priklausančios įmonės bei viešajam interesui atstovaujančios pelno nesiekiančios meno ir kultūros įstaigos. KKI yra kūrybinių inovacijų šaltinis. Kūrybinės inovacijos- KKI subjektų kuriamos ir diegiamos sisteminės inovacijos, apimančios technologinius, organizacinius, proceso sprendimus ir kuriančios arba naudojančios kultūrinį, simbolinį turinį, pasižyminčios tarpsektoriškumu.

Iki kada reikia pateikti sutartį pasirašymui?

Jei projektui finansavimas skiriamas nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų sausio 15 d., sutartis turi būti pateikta artimiausiu laikotarpiu nuo sausio 15 d. iki birželio 1 d. Jei finansavimas skirtas nuo sausio 16 d. iki rugpjūčio 31 d., sutartis turi būti pateikta per 90 d. d. po sprendimo priėmimo, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o Sąmatą prie sutarties papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo. Visais atvejais sutarties pasirašymo data nurodomą Lietuvos kultūros tarybos sprendime.

Esame nusimatę sąmatoje prie sutarties autoriniam atlyginimui 1000 Eur., ar galime šias išlaidas didinti iki 1300 Eur. nenumatytų išlaidų sąskaita?

Galite. Nenumatytoms išlaidoms priskirtas išlaidas projektų vykdytojai gali naudoti ir kitoms išlaidoms padengti tuo atveju, jeigu minėtos išlaidos neviršija Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse nustatytų ribojimų.

Sąmatoje prie sutarties nebuvome nusimatę ryšio paslaugų, ar galime jas įtraukti prie nenumatytų išlaidų?

Negalite, projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos projekto administravimo išlaidoms padengti.

Ar įstaigos, kurioje įdarbintas tik vienas asmuo vadovas turi teisę pasirašyti autorinę, paslaugų ar kitą sutartį pats su savimi?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad atstovas (minimu atveju direktorius) atstovaujamojo (įstaigos) vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Tokie sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais atstovaujamojo reikalavimu. Tačiau šie apribojimai netaikomi, jeigu kiti įstatymai numato ką kita, taip pat kai atstovas veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kitaip tariant Lietuvos Respublikos įstatymai tiesiogiai nedraudžia bendrovės vadovui priimti sprendimo dėl autorinės ar paslaugų sutarties sudarymo, kai autorius ar paslaugos teikėjas yra jis pats, tačiau direktoriaus veiksmai neturi pažeisti juridinio asmens teisių ir interesų, tai yra suteikiant paslaugas negali būti siekiama nepagrįstai pasipelnyti juridinio asmens sąskaita, pavyzdžiui, nustatant  didesnę nei rinkoje, kainą. Be to, jei negali būti įrodyta, kad projekto vykdymo metu nebuvo kito asmens, turinčio teisę atstovauti organizaciją ir pasirašyti sutarčių, tokiu atveju tokios išlaidos nebus pripažintos tinkamomis.

Ar galime keisti projekto vadovą?

Apie projekto vadovo ar projekto pavadinimo pasikeitimą prašome informuoti raštu per 10 darbo dienų įvykus tokiems pokyčiams.

Projekto finansavimui skirtos mažesnė lėšų dalis, ar galime sumažinti veiklų apimtis?

LKT sprendimas skirti mažesnį dalinį finansavimą nei prašoma, neturėtų paveikti paraiškoje numatytos projekto apimties, sumažinti įgyvendinamų veiklų ar dalyvių skaičiaus ir pan. Įgyvendinamo projekto apimties ar turinio pokyčius būtina iš anksto suderinti su LKT.

Mano projektas suskaidytas į du etapus. Kada gausiu pinigus antram etapui?
Po pirmojo etapo ataskaitos dokumentų pateikimo ir šių dokumentų patvirtinimo, suderinus ir patvirtinus antrojo etapo sąmatą.
Ar galime vietoj faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo pateikti audito išvadą?

Taip. Auditoriaus išvada pateikiama per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo pabaigos datos (arba etapo pabaigos datos), nurodytos sutartyje. Apie tai, kad teiksite auditoriaus išvadą, turite raštu pranešti Tarybai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo (jei projektas skaidomas į etapus) ir projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Ar auditoriaus išvadų parengimo išlaidos gali būti įtrauktos į sąmatą?

Taip, jos gali būti įtrauktos prie administravimo išlaidų.

Ar gali skirtis atsiskaitymo forma už etapus (pvz. pirmame etape teikiu Jūsų patvirtintą ataskaitą, o antrame – audito išvadą)?

Taip, gali.

Kaip turiu atsiskaityti už etapus?

Tarpiniam atsiskaitymui teikiamos tarpinė rezultatų ataskaita ir etapo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas. Įgyvendinus projektą pateikiama visų projekto etapų rezultatų ataskaita ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas už paskutinį etapą.

Kas laikoma tinkamomis išlaidomis?

Tinkamomis išlaidos laikoma, kai jos:

  • patirtos sutartyje numatytu projekto vykdymo laikotarpiu;
  • yra realios ir atitinkančios rinkos kainas;
  • pagal paskirtį atitinka Sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas;
  • jas pagrindžiantys dokumentai tinkamai įforminti.

Be to, faktines išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose reikėtų nurodyti projekto, kurio įgyvendinimui suteiktos paslaugos ar įsigytos prekės pavadinimą, ar kitaip identifikuoti, kad išlaidos patirtos būtent šiam projektui įgyvendinti.

LKT pasilieka teisę nepripažinti tinkamais tokių dokumentų, kurie pagal savo paskirtį gali būti priskirti bet kuriam tokio pat ar panašaus pobūdžio projektui.

Kada ir kaip atliekama projekto pilnoji patikra?

Taryba atlieka iki 5% finansuotų projektų pilnąją patikrą. Projektai atrenkami atsitiktine tvarka ar atsižvelgiant į rizikingumo rodiklį. Projekto vykdytojo prašoma pateikti visų išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas projekto vykdytojo vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti. Taip pat partnerių (rėmėjų) indėlį įrodančių dokumentų kopijas.

Kaip grąžinti nepanaudotas lėšas?

Nepanaudotas lėšas galite grąžinti į Tarybos sąskaitą LT41 7300 0101 3765 0854 ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Informacija atnaujinta: 2020-06-01
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos