PagrindinisProjektų finansavimasGairėsGairės

Gairės

Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra taikomos projekto paraiškos teikimo metu galiojusių Gairių nuostatos. 

Aktuali Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių redakcija (su visais priedais)
 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2024 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. ĮV-466 redakcija)

 

LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ADMINISTRUOJAMOMIS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato reikalavimus pareiškėjams ir projektams, kvietimo skelbimo ir paraiškų teikimo tvarką, projektų vertinimą ir sprendimo dėl finansavimo priėmimą, sutarties sudarymo ir sutarties vykdymo priežiūrą, projekto vykdytojo teises ir pareigas, atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2. Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, ekspertams, Regioninėms kultūros taryboms, Tarybai, vertinant ir atrenkant finansuojamus projektus bei prižiūrint jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas.  

3. Gairėse vartojamos sąvokos:

3.1. Ekonominio pobūdžio projektas – projektas, kuris didžiąją dalimi finansuojamas iš lankytojų ar naudotojų mokesčių ar kitais komercinės naudos siekiančiais būdais, kurio metu suteikiama mokama paslauga, kurios surenkamomis lėšomis padengiamos visos faktinės projekto išlaidos kaip apibrėžta Europos Komisijos pranešime dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos.

3.2. Finansavimo sąlygos – Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų sričių ir programų finansavimo specialiuosius reikalavimus pareiškėjams ir (ar) projektams nustatantis Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių priedas.

3.3. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

3.4. Jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių.

3.5. Koprodukcija – kelių ar daugiau organizacijų įgyvendinamas kultūros produkto bendras kūrimas ar gamyba, šiuos santykius tarp organizacijų apibrėžiant ir įteisinant jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi (įskaitant teisių, indėlio, statuso ir kitus klausimus).

3.6. Kultūros ir meno kūrėjų rezidencija – veikla, sudaranti sąlygas kultūros ir (ar) meno kūrėjų mobilumui ir įgalinanti juos tam tikrą laiką kurti kitoje vietoje nei jų nuolatinė gyvenamoji vieta.

3.7. Kvietimas – kvietimas Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei kvietimo skelbime nustatytu laikotarpiu teikti paraiškas.  

3.8. Lietuvos kultūros tarybos elektroninė kultūros ir meno projektų valdymo informacinė sistema (toliau – LKTIS) – sistema, skirta paraiškų teikimo, ekspertinio vertinimo ir projektų administravimo procesų valdymui elektroniniu būdu.

3.9. Neekonominio pobūdžio projektas – projektas, kurio metu išimtinai siekiama socialinių ar kultūrinių tikslų ir suteikiama nemokama paslauga arba iš mokamos paslaugos surenkamomis lėšomis padengiama tik dalis faktinių projektų išlaidų, kaip apibrėžta Europos Komisijos pranešime dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamas valstybės pagalbos sąvokos. 

3.10. Paraiška – Lietuvos kultūros tarybos pirmininko nustatytos formos dokumentas su privalomais pateikti priedais, pareiškėjo teikiamas Lietuvos kultūros tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse nustatyta tvarka.

3.11. Pareiškėjas – paraišką Lietuvos kultūros tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti, teikiantis juridinis asmuo.

3.12. Programa – Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 2-17 prieduose nurodyta įvairias meno ir kultūros sritis jungianti veiklų visuma, turinti apibrėžtus veiklos tikslus. 

3.13. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams.

3.14. Projekto dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant projektą (žiūrovai, klausytojai, skaitytojai, paslaugų vartotojai ir pan. nėra laikomi projekto dalyviais).

3.15. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje – baigtos visos projekto veiklos.

3.16. Projekto sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų išlaidų sumą, būtiną projektui įgyvendinti, ir kuris teikiamas Lietuvos kultūros tarybai kartu su paraiška (kaip jos sudėtinė dalis).

3.17. Projekto vadovas – projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą.

3.18. Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, pasirašęs su Lietuvos kultūros taryba sutartį dėl projekto finansavimo ir atsakingas už Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo sprendimu Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą.  

3.19. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis – lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, suteiktos patalpos ir kitos suteiktos prekės ir paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai, rėmėjai prisideda prie projekto įgyvendinimo.

3.20. Sklaida – projekto veiklų, sukurtų kultūros produktų, paslaugų įgyvendinimas ir (ar) pristatymas kitoje (-se) nei pagrindinė projekto įgyvendinimo vietovėje (-se) Lietuvoje ir (ar) užsienyje ir (ar) interneto svetainėse.

3.21. Socialinės ir kultūrinės atskirties grupė – asmenys, kurie priskiriami bent vienai iš šių kategorijų: žmones susiduriantys su negalia, vieniši senyvo amžiaus žmonės, asmenys, kuriems suteiktas bedarbio statusas, socialinės rizikos vaikai (vaikai, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą artimoje aplinkoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos), buvę vaikų socialinės globos namų ar specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16-29 metų), socialinės pašalpos gavėjai, sunkumus patiriančios (socialinės rizikos) šeimos, benamiai, prieglobstį gavę užsieniečiai, asmenys, esantys laisvės atėmimo vietose ir paleisti iš laisvės atėmimo vietų.

3.22. Sritis – meno sritis: literatūra, muzika, scenos menai, vizualieji menai, taikomieji menai.

3.23. Lietuvos kultūros tarybos ekspertas (toliau – Tarybos ekspertas) – Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo nustatyta tvarka atrinktas asmuo, teikiantis Lietuvos kultūros tarybai ekspertinio vertinimo paslaugas.

3.24. Vaikas – asmuo iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Jeigu asmens amžius yra nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad jis yra nepilnametis, toks asmuo laikomas vaiku, iki bus nustatyta priešingai.

3.25. Viešinimas – visuomenės ar jos dalies informavimas apie projektą, jo tikslus, naudą, planuojamus ir (ar) pasiektus rezultatus, planuojamus sukurti ir (ar) sukurtus produktus, paslaugas.

3.26. Kitos Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

II SKYRIUS
VALSTYBĖS PAGALBA

4. Gairės yra parengtos vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – De minimis reglamentas) ir Lietuvos kultūros tarybos įstatymu. 

5. Jeigu vykdomas projektas yra neekonominio pobūdžio, jam skiriamas dalinis finansavimas nėra laikomas valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje.

Ekonominio pobūdžio projektais laikomi projektai finansuoti Gairių 4, 6, ir 14 prieduose nustatyta tvarka, kuriems finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentu laikantis De minimis reglamento 1 dalyje nurodytų taikymo sričių.  

Vadovaujantis De minimis reglamentu skiriamas finansavimas teikiamas tiesioginių dotacijų būdu, neatskaičius mokesčių ar kitų rinkliavų.  

Organizacijų susijungimų ar įsigijimų atveju, apskaičiuojant, ar nauja valstybės pagalba naujai arba įsigyjančiai organizacijai viršija De minimis reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą teikiamos valstybės pagalbos ribą, atsižvelgiama į visą ankstesnę susijungiančioms organizacijoms suteiktą valstybės pagalbą pagal De minimis reglamentą. Valstybės pagalba, kuri suteikta pagal De minimis reglamentą prieš organizacijų susijungimą arba įsigijimą laikytina teisėta.  

Jei viena organizacija suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų organizacijų, iki suskaidymo suteikta valstybės pagalba pagal De minimis reglamentą priskiriama organizacijai, kuri ja pasinaudojo, t. y. organizacijai, perėmusiai veiklą, kuriai vykdyti valstybės pagalba buvo panaudota. Jei toks priskyrimas neįmanomas, valstybės pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų organizacijų nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną.

Suteikta valstybės pagalba sumuojama pagal De minimis reglamento 5 dalyje nustatytus reikalavimus. 

Jeigu valstybės pagalba išmokama dalimis, ji yra diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu, kaip nustatyta taikomo De minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalyje.

Ekonominio pobūdžio projektai pagal kitus nei aukščiau šiame punkte nurodyti Gairių priedai nefinansuojami. 

6. Projektų, finansuojamų Gairių 4, 6 ir 14 prieduose nustatyta tvarka, pareiškėjui gali būti skiriama tik tokio dydžio finansavimo suma, kurią suteikus nebūtų viršijama atitinkamai De minimis reglamente nustatyta maksimali valstybės pagalbos suma.

7. Tarybos narių susirinkimui priėmus sprendimą skirti lėšas projektui, Taryba pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui per 5 darbo dienas suteikus valstybės pagalbą.

8. Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą saugoma 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal priemonę suteikimo dienos.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS

9. Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojami:

9.1. sričių ir veiklų, numatytų Gairių 1 priede, projektai; 

9.2. programų projektai pagal Gairių 2–17 prieduose nustatytas finansavimo sąlygas.  

10. Lėšų dalį, kurios nepadengia Tarybos skirtos lėšos, turi būti padengtos projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėliu. Teikiant paraišką tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra dėl projekto finansavimo sudaryta sutartis ar preliminari sutartis, ketinimų protokolas, raštas, laiškas ar kitas rašytinis dokumentas, iš kurio būtų galima aiškiai nustatyti lėšų dydį, jų skyrimo tikslą bei susitarimą sudariusius subjektus. Nepiniginis įnašas, teikiamas prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiamas pinigine verte, kurią teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako pareiškėjas. Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (finansinė parama, parama prekėmis (arba paslaugomis) ar kita), finansinio įsipareigojimo vertė eurais. 

11. Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties su Taryba dėl projekto finansavimo (toliau – sutartis) sudarymo data, bet tokiu atveju Tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei sutarties sudarymo metais. Projekto įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data. Projektas turi būti įvykdytas sutarties su Taryba pasirašymo metais iki gruodžio 20 d., išskyrus pagal Gairių 6 priedą, 9 priedo 2.1 veiklą, 13 ir 15 priedus finansuotus projektus, kai dėl tęstinio projekto pobūdžio tai neįmanoma. Šiais atvejais projekto pabaiga negali būti vėlesnė nei 2 metai po sutarties sudarymo metų. 

12. Jeigu finansuojamo projekto metu numatomas pritaikymas žmonėms su regos negalia (leidinys, informacija apie projektą ar pan.), parengiant šią medžiagą Brailio raštu turi būti užtikrintas standarto ISO 17049:2013 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų“ taikymas ir jo nacionalinio priedo „Brailio rašto naudojimas Lietuvoje“ (literatūrinio Brailio, matematikos, fizikos, chemijos, kompiuterinio Brailio, muzikinio Brailio, šachmatų bei šaškių Brailio raštu užrašomi ženklai) taikymas.

13. Siekiant informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektams finansuoti, visoje Tarybos administruojamomis lėšomis finansuoto projekto reklaminėje ir informacinėje medžiagoje turi būti nurodyta, kad projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 

14. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

15. Projekto įgyvendinimui naudojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai turi būti tinkamai naudojami pasirašant autorines kūrinio užsakymo sutartis, autorines licencines sutartis, sutartis dėl gretutinių teisių objektų panaudojimo, taip pat gaunant reikiamus kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo leidimus iš autorių teisių ar gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijų.

16. Tarybos administruojamos lėšos nėra skiriamos projektų toms pačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, ar kitų valstybių lėšų). Taryba, siekdama įgyvendinti šią Gairių nuostatą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis finansavimą kultūros ar meno projektams.

17. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys registruoti vienoje iš ES ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus:

17.1. Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas;

17.2. Gairėse nustatytų išimčių atvejais, kai nustatomi kitokie reikalavimai pareiškėjams;

17.3. kai paraiškos pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą, t.y. kai paraiškas gali teikti tik užsienio valstybėje registruotos ir veikiančios diasporos organizacijos.

Finansavimo išmokėjimo metu jo gavėjas privalo turėti buveinę Lietuvos Respublikoje (išskyrus užsienio valstybėje registruotas ir veikiančias diasporos organizacijas, teikiančias paraiškas pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą). 

18. Paraiškos nefinansuojamos, jeigu jas pateikia:

18.1. nacionaliniai ir valstybiniai teatrai ar koncertinės įstaigos bei nacionaliniai ir valstybiniai muziejai ir Šiuolaikinio meno centras (išskyrus nacionalinių ir valstybinių muziejų ir Šiuolaikinio meno centro paraiškas teikiamas pagal Gairių 12 ir 13 priedų veiklų aprašus); 

18.2. pareiškėjai, kurių įgyvendinami projektai atitinka Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos ir VšĮ Medijų rėmimo fondo įgyvendinamas projektų finansavimo programas ar kitas finansavimo priemones. 

18.3. pareiškėjai, kuriems išduotas vykdomasis Europos Komisijos raštas išieškoti lėšas pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriuo anksčiau gauta tos pačios valstybės pagalba yra pripažinta gauta neteisėtai ir nesuderinama su vidaus rinka;

18.4. pareiškėjai, kurie yra įgiję bankrutuojančio juridinio asmens, restruktūrizuojamo juridinio asmens, likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens statusą arba yra reorganizuojami;

18.5. pareiškėjai, kurie nėra tinkamai atsiskaitę už anksčiau Tarybos skirtą finansavimą ir (arba) yra praradę teisę vienerius metus teikti Tarybai paraiškas ir gauti Tarybos administruojamas lėšas, kaip tai numatyta Gairių 94 ir 95 punktuose;

18.6. pareiškėjai, kuriems išduotas vykdomasis dokumentas išieškoti lėšas pagal teismo sprendimą, kuriuo anksčiau Tarybos skirtos finansavimo lėšos yra pripažintos panaudotomis netinkamai ir priverstinio vykdymo procesas nėra pasibaigęs.

19. Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką dėl to paties projekto turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

20. Paraiškų teikimo ribojimai, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip:

20.1. Gairių 2 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai su renginiu susijusioms veikloms negali teikti paraiškų ir gauti finansavimo pagal kitus Gairių priedus. Kiti juridiniai asmenys negali Tarybai teikti paraiškų ir gauti finansavimo dėl Gairių 2 priede nustatyta tvarka finansuoto renginio ir (arba) su juo susijusių papildomų renginio organizavimo veiklų finansavimo;

20.2. Finansavimas pagal Gairių 12 priedą gali būti skiriamas tik iš anksto Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktiems pareiškėjams, surinkusiems ne mažesnį, kaip nurodyta Gairių 46 punkte, balų skaičių. Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai su renginiu susijusioms veikloms negali teikti paraiškų ir gauti finansavimo pagal kitus Gairių priedus. Kiti juridiniai asmenys negali Tarybai teikti paraiškų ir gauti finansavimo dėl Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuoto renginio ir (arba) su juo susijusių papildomų renginio organizavimo veiklų finansavimo;

20.3. Finansavimas pagal Gairių 17 priedą gali būti skiriamas tik Tarybos narių susirinkimo nutarimu nustatyta tvarka atrinktiems pareiškėjams, surinkusiems ne mažesnį, kaip nurodyta Gairių 46 punkte, balų skaičių. Gairių 17 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai gali teikti paraiškas tik pagal Gairių 4 ir 6 priedus, 8 priedo 2.2 veiklą, 9 priedo 2.1 veiklą, 13 ir 17 priedus. Kiti juridiniai asmenys negali Tarybai teikti paraiškų ir gauti finansavimo dėl Gairių 17 priede nustatyta tvarka finansuotų veiklų ir (arba) su jomis susijusių papildomų veiklų organizavimo finansavimo; 

20.4. teikiant paraišką Gairių 17 priede nustatyta tvarka, finansavimas neskiriamas veikloms, kurioms vykdyti galima teikti paraiškas pagal Gairių 4 ir 6 priedus, 9 priedo 2.1 veiklą, 13 ir 17 priedus. 

20.5. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybėse ir užsienio valstybėse registruoti juridiniai asmenys negali teikti paraiškų pagal Gairių 16 priedą;

20.6. kitose, nei Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse registruoti juridiniai asmenys gali teikti paraiškas tik pagal Gairių 1-9 priedus, 12, 13, 15-17 priedus; 

20.7. Meno kūrėjų organizacijos gali teikti paraiškas tik pagal Gairių 2, 6, 7 priedus, 9 priedo 2.1 veiklą, 13, 15 priedus;

20.8. pareiškėjai negali teikti paraiškų, kuriose numatyta pagrindinė veikla yra susijusi su Tarybos narių susirinkimo narių veikla ar jų kūriniais. 

21. To paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti gali būti teikiama tik į vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą. Nustačius, kad to paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti pateikta į daugiau nei vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą, nesvarstoma nė viena dėl tokio projekto pateikta paraiška.

22. Tas pats projektas ir tapačios jo veiklų išlaidos Tarybos administruojamomis lėšomis gali būti finansuojamos tik vieną kartą. Nustačius, kad toks pats projektas ar tapačios jo veiklų išlaidos Tarybos administruojamomis lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, pakartotinai skirtas finansavimas grąžinamas Tarybai per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų ir ilgesnis kaip 1 metai. 

23. Pagal Gairių 1, 3–6, 8–11, 13–16 priedus paraiškas teikiantis vienas pareiškėjas gali teikti neribotą paraiškų skaičių, nebent Tarybos narių susirinkimas, suderinus su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, dėl objektyvių priežasčių (ekonominių, geopolitinių ir kitų pokyčių visuomenėje, darančių ženklų poveikį kultūros ir meno sektoriui) nusprendžia kitaip ir toks sprendimas nurodomas kvietime. Pareiškėjas, teikiantis paraišką pagal Gairių 2 arba 12 priedą, Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktam renginiui gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikiantis paraišką pagal Gairių 7 ir 17 priedus, gali teikti šioms programoms tik po vieną paraišką. Jeigu paraiškų skaičius yra ribojamas, vertinama tik pirmoji (-osios) pagal jos (-ų) užregistravimo datą ir laiką pateikta paraiška (-os).

IV SKYRIUS
KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

24. Kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

25. Pirmasis kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti skelbiamas ne anksčiau kaip einamųjų metų antrąjį ketvirtį.

26. Kvietime nurodoma:

26.1. skelbiamu kvietimu finansuojamų sričių ir programų sąrašas ir jų finansavimo sąlygos;

26.2. paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris yra 20 darbo dienų. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti paraiškų priėmimo terminai;

26.3. paraiškų teikimo adresas ir būdai;

26.4. Tarybos administracijos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

26.5. kita reikalinga informacija.

27. Paraiškos teikiamos šiose Gairėse nustatyta tvarka ir terminais. Kitais nei Gairėse nurodytais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei kvietime nurodytais adresais pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos, pareiškėjas apie priimtus sprendimus informuojamas per 3 darbo dienas.

28. Siekdamas gauti finansavimą, jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip, pareiškėjas  tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos formą turi pateikti per LKTIS.

29. Jeigu pretenduojama į programų pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklą, 12 ir 17 priedų finansavimą, ar paraiškas teikiantis juridinis asmuo nėra registruotas Lietuvoje, teikiama tinkamai lietuvių kalba užpildyta paraiškos forma kvietime nurodytu būdu. 

30. Jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip, prie paraiškos pridedama:

30.1. laisvos formos projekto vadovo profesinės veiklos aprašymas lietuvių kalba;

30.2. teikiant leidybos projekto paraišką – planuojamo išleisti leidinio ištrauka (3-4 psl. apimties), iliustracijų pavyzdžiai (iliustruoto leidinio atveju), vertimų pavyzdžiai (verstinio leidinio atveju), nuoroda į įrašus (garso ir (ar) vaizdo leidybos atveju). Jei rengiant paraišką yra žinoma planuojamo leidinio apimtis, autorinių lankų skaičius ir tiražas, informacija nurodoma paraiškoje;

30.3. finansavimo sąlygose reikalaujami pateikti priedai. Jei dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu su dokumentais turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą, kuriems neprivalomas notaro atliekamas dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas; 

30.4. sąmatoje prie paraiškos nurodžius premijų konkurso laureatams išlaidas – pridedama organizuojamo konkurso patvirtintų nuostatų, kuriuose, kreipiantis į Tarybą dėl finansavimo piniginėms premijoms, privalo būti nurodyta skiriamų premijų suma eurais, nustatytos komisijų sudarymo ir premijų skyrimo sąlygos bei komisijos narių nešališkumo principai, kopija; 

30.5. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant projektą (pavyzdžiui, teikiant vizualaus pobūdžio projekto (pavyzdžiui, paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) paraišką, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą). 

31. Už projekto priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai veiklai bei kitos paraiškoje pateikiamos informacijos tikrumą ir tikslumą atsako pareiškėjas. Projekto paraiškoje nurodyti projekto dalyviai įvardijami tik jiems neprieštaraujant. Tarybai nustačius, kad projekto dalyviai nebuvo informuoti ir (ar) sutikimo dalyvauti projekte nedavė, Tarybos narių susirinkimas,  atsižvelgęs į pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl neinformavimo aplinkybių ir neinformuotų dalyvių svarbą projekto įgyvendinimui, priima sprendimą dėl pateiktos paraiškos tolesnio svarstymo, apie tai informuojant Pareiškėją Gairių 40 punkte nustatyta tvarka. 

32. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo Tarybai yra negalimas, išskyrus pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką, pridėjimą, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, Taryba turi teisę nustatyti pareiškėjams papildomą protingą terminą patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją. 

33. Tarybos narių susirinkimo sprendimu Tarybai pateiktos paraiškos gali būti nesvarstomos ir finansavimas neskiriamas, jeigu daugiau nei pusę paraiškų programose ar srityse sudaro paraiškos, kurių veiklos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to uždraudus ar apribojus kultūros paslaugų teikimą tapo neaktualios (jose nurodytos veiklos negali būti vykdomos). Taryba informuoja šių paraiškų teikėjus apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos bei informuoja apie galimybes teikti paraiškas į kitus Tarybos vykdomų programų ar sričių konkursus.

V SKYRIUS
PROJEKTŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

34. Tarybai pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai, jeigu finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip:

34.1. administracinės atitikties vertinimas;

34.2. ekspertinis vertinimas;

34.3. Tarybos narių susirinkimo atliekamas vertinimas.

35. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos administracijos darbuotojai.

36. Administracinės atitikties vertinimo metu: 

36.1. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Gairėse, finansavimo sąlygose ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų;

36.2. projektų pagal Gairių 4, 6 ir 14 priedus finansavimo atveju atliekama patikra, ar suteikus pareiškėjui prašomą finansavimo sumą, nebus viršyta bendra maksimali vienam juridiniam asmeniui ir su juo susijusiems asmenims (juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą, kaip tai nurodyta De minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje) suteiktos per trejus metus 300 000 EUR de minimis pagalbos suma (toliau – de minimis pagalbos suma).

37. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas Tarybos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti administracinės atitikties vertinimo terminai apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

38. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Gairėse, finansavimo sąlygose ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, laikomasi Gairių 32 punkte nustatytos tvarkos ir, esant galimybei trūkumams pašalinti, Tarybos administracijos darbuotojas paraiškoje nurodytu projekto vadovo elektroninio pašto adresu apie tai informuoja pareiškėją vieną kartą, nustatydamas ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Teikiant paraišką per LKTIS atitinkamas pranešimas išsiunčiamas LKTIS naudotojo paskyroje ir paraiškoje nurodyto projekto vadovo pateiktais elektroninio pašto adresais.

39. Jeigu trūkumai nepašalinami per Tarybos administracijos darbuotojo nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos administracijos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu projekto vadovo elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Teikiant paraišką per LKTIS atitinkamas pranešimas išsiunčiamas LKTIS naudotojo paskyroje ir paraiškoje nurodyto projekto vadovo pateiktais elektroninio pašto adresais.

40. Nustačius, kad paraiška neatitinka Gairėse, finansavimo sąlygose ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, kurių trūkumų negalima pašalinti, ar paraiška pateikta į kvietime nenurodytą sritį, programą ar jos finansuojamą veiklą, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos administracijos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu projekto vadovo elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Teikiant paraišką per LKTIS atitinkamas pranešimas išsiunčiamas LKTIS naudotojo paskyroje ir paraiškoje nurodyto projekto vadovo pateiktais elektroninio pašto adresais.

41. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama vertinti ekspertams.

42. Ekspertų darbas organizuojamas Tarybos pirmininko patvirtintu Ekspertų darbo reglamentu. 

43. Ekspertinio vertinimo metu srities ir programos projektai vertinami balu nuo 0 iki 100 balų vadovaujantis atitinkamų Gairių prieduose nustatytais projektų vertinimo prioritetais ir (ar) kriterijais ar pagal kitus finansavimo sąlygose numatytus reikalavimus.

44. Detalios balų skyrimo taisyklės nustatomos Tarybos narių susirinkimo tvirtinamuose Tarybos finansuojamų sričių ir programų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašuose (toliau – Prioritetų ir (ar) kriterijų vertinimo balų aprašai).  

45. Ekspertams įvertinus visų jiems pateiktų projektų atitikimą Gairėse nustatytiems prioritetams ir (ar) kriterijams, susumavus jų vertinimus ir išvedus jų vidurkį atskirai pagal kiekvieną projektą, sudaromas projektų pagal surinktus balus sąrašas, jame nurodant projektų vykdytojus. Šiame sąraše prie kiekvieno projekto pateikiamas bendras projekto surinktų balų skaičius, ekspertų rekomenduojama skirti lėšų suma, taip pat ekspertų grupės konsoliduoti komentarai.

46. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 60 balų. Galimi pareiškėjai, atrenkami kaip nurodyta Gairių 17 priede, turi surinkti ne mažiau nei 70 balų. Galimi pareiškėjai, atrenkami kaip nurodyta Gairių 12 priede, turi surinkti ne mažiau nei 75 balus.

47. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Tarybos narių susirinkimas ne vėliau kaip per 100 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, šis terminas gali būti pratęstas apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

48. Prieš priimdamas sprendimą, Tarybos narių susirinkimas atlieka ekspertų vertinimo rezultatų (išvadų) vertinimą. Tarybos narių susirinkimo sprendimu gali būti:

48.1. pritariama ekspertų vertinimo rezultatams (išvadoms);

48.2. priimamas kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas, jeigu:

48.2.1. ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduojamiems projektams finansuoti nepakanka sričiai ar programai suplanuotų lėšų arba jos nėra paskirstomos;

48.2.2. paaiškėja aplinkybės, sąlygojančios būtinybę nušalinti ekspertą (-us) nuo paraiškos (-ų) vertinimo;

48.2.3. paaiškėja aplinkybės, kad projektas (-ai) neatitinka Gairių 18-20 punktų nuostatų ir (ar) Gairių prieduose numatytų finansavimo sąlygų;

48.2.4. paaiškėja kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos ekspertinio vertinimo metu: pasikeičia geopolitinė, ekonominė, epidemiologinė situacija ar įvyksta kitas ženklus pokytis visuomenės gyvenime;

48.2.5. kitais išimtiniais objektyviai pagrįstais atvejais.

49. Kitokį nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotą sprendimą Tarybos narių susirinkimas gali priimti tik išklausęs vertinimo rezultatus (išvadas) rengusių ekspertų nuomonę. Tarybos narių susirinkimas, įvertinęs projekto atitikimą Gairėse nurodytiems prioritetams ir (ar) kriterijams, taip pat įvertinęs ekspertų rekomenduotą skirti lėšų sumą, argumentus dėl ekspertų vertinimo keitimo įrašo į Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokolą. Projektams surinkus vienodą balų skaičių, tačiau Tarybai nedisponuojant pakankamomis lėšomis, reikalingomis visiems vienodą balų skaičių surinkusius projektams finansuoti, Tarybos narių susirinkimas pakartotinai įvertina vienodą balų skaičių surinkusius projektus, vadovaudamasis Gairėse nustatytais vertinimo kriterijais ir (ar) prioritetais ir priima sprendimą dėl lėšų skyrimo. 

50. Jei Tarybos narių susirinkimas nusprendžia projektui skirti ne visą prašomą sumą, Taryba gali nurodyti, kokios paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos (prašomos finansuoti Tarybos administruojamomis lėšomis) nefinansuojamos.

51. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatai (skirti balai, apvalinami iki šimtosios balo dalies) skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus (jei privaloma nurodyti), Tarybos patvirtintus bendrus balus ir skirtas lėšų sumas.

52. Tarybos narių susirinkimo metu nustačius, kad po projektų įvertinimo projektų, kuriems skirtas finansavimas, yra mažiau negu galima skirti lėšų suma, Tarybos narių susirinkimas gali priimti vieną iš šių sprendimų:

52.1. skelbti papildomą tokios srities ar programos kvietimą;

52.2. iki 25 procentų programai ar sričiai skirtų lėšų skirti kitų sričių ar programų projektams finansuoti, išskyrus Gairių 6, 7 ir 16 prieduose nurodytų programų lėšas;

52.3. teikti kultūros ministrui siūlymą daugiau nei 25 procentus programai ar sričiai skirtų lėšų, išskyrus Gairių 6 ir 16 prieduose nurodytų programų lėšas, panaudoti kitų sričių ar programų projektų finansavimui. 

VI SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA

53. Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, Taryba sudaro sutartį. Sutarties formą (-as), atsižvelgdamas į Gairių nuostatas, nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas. 

54. Sutarties būtinieji priedai yra sąmata (toliau – Sąmata prie sutarties) ir kiti dokumentai, nurodyti finansavimo sąlygose. 

55. Jeigu projektui skirtas finansavimas, kurio projekto paraiškoje nurodyta įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei sutarties sudarymo metų gruodžio 31 d. ir projekto vykdytojas dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių negali įgyvendinti projekto sutarties sudarymo metais, jis privalo raštu su Taryba suderinti projekto įgyvendinimo laikotarpį, kurio  trukmė negali būti ilgesnė kaip vieneri metai.

56. Pareiškėjas, dėl kurio projekto finansavimo Taryba priima sprendimą kalendorinių metų IV ketvirtį, ne anksčiau nei sausio 15 dieną ir ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo sausio 15 d. pateikia Tarybai 2 tinkamai užpildytus ir pasirašytus sutarties egzempliorius. Kitais atvejais Tarybai 2 tinkamai užpildyti ir pasirašyti sutarties egzemplioriai pateikiami ne vėliau kaip per 40 darbo dienų po Tarybos sprendimo finansuoti projektą paskelbimo Tarybos interneto svetainėje dienos.

57. Jeigu pareiškėjas iki Gairių 56 punkte nustatyto termino pabaigos Tarybai nepateikia tinkamai užpildytos ir pasirašytos sutarties, toks projektas nefinansuojamas ir jam skirtos lėšos gali būti naudojamos Gairių 52 punkte nustatyta tvarka.

58. Pareiškėjas, išskyrus pareiškėją, kuriam skirtas finansavimas Gairių 6 ir (arba) 17 priede nustatyta tvarka, sutarties pasirašymo metu privalo turėti atskirą mokėjimo sąskaitą valstybės biudžeto lėšoms ir išlaidų apmokėjimą vykdyti tik iš šios sąskaitos. 

Pareiškėjas, kuriam skirtas finansavimas Gairių 17 priede nustatyta tvarka, sutarties pasirašymo metu privalo turėti atskirą mokėjimo sąskaitą tik šioms lėšoms ir išlaidų apmokėjimą vykdyti tik iš šios sąskaitos. 

Pareiškėjas, kuriam skirtas finansavimas Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašo nustatyta tvarka ir turintis įsteigtą atstovybę Lietuvoje, išlaidų apmokėjimą gali vykdyti iš Lietuvoje įsteigtos atstovybės sąskaitos. 

59. Projekto vykdytojui lėšos išmokamos sutartyje nustatyta tvarka. 

60. Siekiant užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Tarybos administruojamos lėšos naudojamos racionaliai ir pagrįstai, nuo sutarties sudarymo iki visiško projekto vykdytojo įsipareigojimų pagal ją įvykdymo yra atliekama sutarčių įgyvendinimo priežiūra ir stebėsena. Priežiūra ir stebėsena vykdoma pagal Tarybos narių susirinkimo tvirtinamą Kultūros ir meno projektų vykdymo priežiūros tvarkos aprašą.

61. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus lėšas iki einamųjų metų trečiojo ketvirčio pabaigos, Tarybos narių susirinkimas gali tokias lėšas panaudoti Gairių 52 punkte numatytais būdais.

VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMUI

62. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad: 

62.1. projektui įgyvendinti skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį ir nurodytais terminais;

62.2. projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengia Tarybos skirtos lėšos, būtų padengta Gairių ir finansavimo sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

62.3. vykdant projektą būtų vadovaujamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ nustatytais ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ekonominiais normatyvais.

63. Nustačiusi, kad projekto vykdytojas neįvykdė bent vieno Gairių 62 punkte nustatyto įsipareigojimo, Taryba nustato terminą, per kurį Tarybai turi būti grąžinamos visos arba dalis projekto įgyvendinimui skirtų lėšų, kurios nebuvo panaudotos pagal sutartyje ar jos prieduose nurodytą paskirtį ar nurodytais terminais ir (arba) projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengė Tarybos skirtos lėšos, nebuvo padengta Gairių ir finansavimo sąlygų nustatyta tvarka, kuris turi būti ne trumpesnis nei 5 darbo dienos.

64. Skirtos lėšos laikomos tinkamai panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:

64.1. yra pasiekti paraiškoje nurodyti tikslai bei įgyvendintos sutartyje nurodytos veiklos ir pasiekti jų rezultatai;

64.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

65. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:

65.1. yra faktiškai patirtos projekto vykdymo laikotarpiu, numatytu sutartyje, ir apmokėtos ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos; 

65.2. pagal savo paskirtį atitinka Sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas.

65.3. yra realios, atitinkančios rinkos kainas;

65.4. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, jeigu projekto vykdytojas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija. Tarybai pareikalavus, projekto vykdytojas privalo pateikti dokumentus įrodančius, kad projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija;

65.5. yra patirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, o išlaidas pateisinančiuose ir apmokėjimą įrodančiuose dokumentuose nurodytas turinys leidžia identifikuoti išlaidų ir projekto sąsajas;

65.6. yra nepažeista komisijų sudarymo tvarka ir nešališkumo principai premijų konkurso laureatams skyrimo atvejais.

66. Projekto įgyvendinimo metu atsiskaitymas grynaisiais pinigais galimas skiriant ne daugiau kaip 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai šio reikalavimo neįmanoma įgyvendinti dėl atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais apribojimų, apie kuriuos projekto vykdytojas informuoja Tarybą ir Tarybos pirmininkas priima sprendimą netaikyti šio apribojimo.

67. Projekto tikslams pasiekti būtinų administravimo išlaidų (projekto vadovo ir darbuotojų atlygio, biuro nuomos ir komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių ir kt.) (toliau – administravimo išlaidos) Tarybos administruojamomis lėšomis finansuoti leidžiami dydžiai:

67.1. viešojo sektoriaus subjektams – ne daugiau kaip 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;

67.2. juridiniams asmenims, kuriems buvo skirtas finansavimas Gairių 4, 7 ir 17 prieduose nurodytų programų tvarka:

67.2.1. iš Gairių 4, 7 ir 17 prieduose nurodytų programų lėšų – ne daugiau kaip 60 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;

67.2.2. iš kitų nei Gairių 4, 7 ir 17 prieduose nurodytų programų lėšų – ne daugiau kaip 50 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti; 

67.3. kitais atvejais, nenumatytais Gairių 67.1 – 67.2 papunkčiuose, – ne daugiau kaip 50 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;

67.4. kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektų administravimo išlaidos nefinansuojamos, išskyrus kai kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo veiklas į projektus įtraukia ne viešojo sektoriaus subjektai.  

68. Projekto nenumatytų išlaidų dydis Sąmatoje prie sutarties negali būti didesnis kaip 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti. Prireikus nenumatytoms išlaidoms priskirtas išlaidas projektų vykdytojai gali naudoti ir Sąmatoje prie sutarties numatytoms kitoms išlaidoms padengti tuo atveju, jeigu minėtos išlaidos neviršija Gairėse nurodytų apribojimų. Projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos projekto administravimo išlaidoms padengti.

69. Tarybos skirtų lėšų dydis projekto dalyvių maitinimui negali viršyti 10 procentų Tarybos skirtos sumos projektui įgyvendinti, išskyrus projektus, kuriuose projekto dalyviai yra vaikai, jaunimas ir (arba) socialinės ir kultūrinės atskirties grupė ir dalyvių yra ne mažiau kaip 30. Tarybai pareikalavus, projekto vykdytojas privalo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad asmenys priklauso socialinės ir kultūrinės atskirties grupei. Visais atvejais vieno projekto dalyvio maitinimas ar projekto dalyvio maitinimo išlaidų kompensacija negali viršyti 50 procentų sutarties pasirašymo metu galiojančios 1 bazinės socialinės išmokos dydžio. 

70. Skiriant finansavimą komandiruotėms lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. 

71. Ilgalaikio materialiojo ir (ar) nematerialiojo turto įsigijimo išlaidų dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Tarybos skirtomis lėšomis įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą Sąmatoje prie sutarties turi būti nurodoma šimtaprocentinė ilgalaikio turto vertė ir numatytas jos dalies padengimas Tarybos skirtomis lėšomis neviršijant 80 procentų šio turto vertės, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip.

72. Tarybos skirtos lėšos negali būti naudojamos:

72.1. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais, kuriems mokestis nurodomas kaip visos projekto vertės procentinė dalis;

72.2. išlaidoms pagal sutartis su trečiaisiais asmenimis – juridiniais ar fiziniais asmenimis, kuriems projekto vykdytojas perveda iš Tarybos gautas lėšas projektui įgyvendinti ir perleidžia teises ir pareigas įgyvendinti projektą;

72.3. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

72.4. projektams, kurie yra bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų įstaigų mokymo programų dalis;

72.5. investiciniams projektams, pastatams, statiniams statyti ir rekonstruoti;

72.6. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

72.7. projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų įprastai veiklai (biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms, internetui, telefoniniams pokalbiams, biuro prekėms, darbo užmokesčiui ir kita), tiesiogiai nesusijusiai su projekto įgyvendinimu;

72.8. pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

72.9. narystės asociacijose mokesčiams apmokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;

72.10. alkoholio ir tabako gaminiams įsigyti.

73. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra spausdintinio leidinio leidyba (t. y. tokiam leidiniui buvo suteiktas ISBN, ISMN, ISSN brūkšninis kodas) išleidęs leidinį, projekto vykdytojas jį turi perduoti bibliotekoms tokia tvarka (išskyrus viešosios informacijos rengėjus, kurie, perduodami privalomus dokumentų egzempliorius bibliotekoms vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“):

73.1. apskričių viešosioms bibliotekoms perduodami leidinių 5 egzemplioriai (po 1 egzempliorių bibliotekai);

73.2. ekspertų siūlymu ir Tarybos narių susirinkimo sprendimu Lietuvos audiosensorinei bibliotekai ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms perduodamas literatūros srities finansuotų leidinių 61 egzempliorius (po 1 egzempliorių bibliotekai); 

73.3. šiame punkte nurodyta tvarka ir nurodytoms bibliotekoms skirtus egzempliorius (po vieną egzempliorių bibliotekai) projekto vykdytojas pristato Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt nurodytai organizacijai, kartu pateikdamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštį, kuriame nurodomi šie duomenys: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitai, pristatomo leidinio autoriaus ar sudarytojo vardas ir pavardė, leidinio pavadinimas, perduodamų egzempliorių skaičius, leidinio savikaina ir ISBN, ISMN ar ISSN brūkšninis kodas.

74. Projekto vykdytojas gali teikti Tarybai argumentuotą prašymą Gairių 76 punkte nustatyta tvarka dėl sutartyje nurodyto leidinių skaičiaus keitimo.

75. Projekto vykdytojas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ perduoda šias laikmenas ir dokumentus: 

75.1. jei finansuojamo projekto pobūdis yra skaitmeninės CD, DVD ar kitokios skaitmeninės laikmenos ar vinilinės plokštelės leidyba, po vieną egzempliorių pateikiama apskričių viešosioms bibliotekoms;

75.2. jei kūrinys pritaikytas naudojimui elektroninėje erdvėje („on-line“), jis pateikiamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai pasiekiamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt), jei minėtas kūrinys prieinamas asmenims, negalintiems skaityti spausdinto teksto, jis teikiamas ir į Lietuvos audiosensorinės bibliotekos elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą ELVIS (elvislab.lt). 

Teikiant tokius kūrinius Lietuvos audiosensorinei bibliotekai ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai taip pat pateikiamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštis, kuriame nurodomi šie duomenys: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitai, pristatomo leidinio autorius ar sudarytojas, leidinio pavadinimas, leidinio licencijos galiojimo laikas;

75.3. jei finansuojamo projekto metu yra skaitmeninami kultūros paveldo objektai, jie paskelbiami virtualioje kultūros paveldo sistemoje (www.epaveldas.lt), laikantis kultūros paveldo skaitmeninimui keliamų standartų ir reikalavimų. Šiems objektams turi būti suteikta elektroninė informacija apie teisių valdymą naudojantis Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynu ir įrankiu (www.cc.lnb.lt).

76. Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip iki sutartyje nurodyto projekto įgyvendinimo termino pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Tarybai pateikti argumentuotą prašymą dėl:

76.1. projekto įgyvendinimo laikotarpio keitimo, kai prašoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį;

76.2. Sąmatos prie sutarties keitimo, kai keičiasi sąmatos straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis (projektui įgyvendinti reikalingos kitos išlaidos, negu nurodyta sąmatoje);

76.3. Gairių 76.1 ir 76.2 papunkčiuose nenumatytų, projektą keičiančių sutarties sąlygų pakeitimo. 

77. Sprendimą dėl Gairių 76 punkte nurodytų prašymų priima Tarybos pirmininkas arba Tarybos pirmininko siūlymu – Tarybos narių susirinkimas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. 

78. Projekto vykdytojas informuoja Tarybą apie projekto pavadinimo ar projekto vadovo pasikeitimą per 15 darbo dienų įvykus tokiems pokyčiams.

79. Prašymai, pateikti praleidus Gairių 76 punkte nustatytą terminą, yra atmetami, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir Projekto vykdytojas pateikia tai įrodančius dokumentus, ir Tarybos pirmininkas arba Tarybos narių susirinkimas nusprendžia praleistą terminą atnaujinti.

80. Nepatenkinus ar atmetus prašymą, teiktą Gairių 76 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas turi laikytis sutartyje nustatytų sąlygų.

VIII SKYRIUS
ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

81. Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formas tvirtina Tarybos pirmininkas.

82. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą Tarybai pateikia:

82.1. projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą pagal sutartį ir jos priedus;

82.2. kai projektas finansuotas Gairių 7, 12, 17 prieduose nustatyta tvarka – projekto informaciją apie įgyvendintas veiklas;

82.3. kai projektas finansuotas Gairių 1–11, 13–16 prieduose nustatyta tvarka – faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą arba nepriklausomo auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir Sąmatoje prie sutarties numatytoms išlaidoms;

82.4. kai projektas finansuotas Gairių 12 ir 17 prieduose nustatyta tvarka – nepriklausomo auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje bei Sąmatoje prie sutarties numatytoms išlaidoms;

82.5. projekto vykdytojo vadovo parašu patvirtintas ilgalaikio turto įsigijimą ir atsiskaitymą už jį patvirtinančių dokumentų kopijas, jeigu projekto vykdytojas už skirtas lėšas galėjo įsigyti ir įsigijo ilgalaikį turtą.

83. Gairių 1–11, 13–16 prieduose nustatyta tvarka finansuotų projektų projekto vykdytojai Gairių 82 punkte nurodytus dokumentus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Jei teikiama nepriklausomo auditoriaus arba audito įmonės išvada – ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 15 d.

84. Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuotų projektų projekto vykdytojai Gairių 82.1 ir 82.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d., o Gairių 82.4 ir 82.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 15 d.

85. Gairių 17 priede nustatyta tvarka finansuotų projektų projekto vykdytojai Gairių 82.1 ir 82.2  papunkčiuose nurodytus dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d., o Gairių 82.4 ir 82.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 15 d.  

86. Projekto vykdytojas apie sprendimą pateikti nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės išvadą raštu informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kai projektas finansuotas Gairių 6 priede, 9 priedo 2.1 veikloje, 13 ir 15 prieduose nustatyta tvarka ir jei projektas skaidomas į etapus nuo etapo, ar projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

87. Jeigu projekto įgyvendinimui lėšos skiriamos Gairių 11 ir 55 punktuose nustatyta tvarka, projekto vykdytojas Tarybai atsiskaito tokia tvarka:

87.1. Gairių 1–5, 7–8, 9 priedo 2.2 veikloje, 11, 14 ir 16 prieduose nustatyta tvarka finansuotų projektų projekto vykdytojai tarpinio atsiskaitymo metu Gairių 82.1, 82.3 ir 82.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia pagal finansavimo etapo metu pasiektus rezultatus ir finansavimo metu gautą lėšų sumą. Gairių 6 priede, 9 priedo 2.1 veikloje ir 13 bei 15 prieduose nustatyta tvarka finansuotų projektų projekto vykdytojai tarpinio atsiskaitymo metu Gairių 82.1, 82.3 ir 82.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia pagal finansavimo etapo metu pasiektus rezultatus ir finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą;

87.2. Gairių 1–5, 7–8, 9 priedo 2.2 veikloje, 11, 14 ir 16 prieduose nustatyta tvarka finansuotų projektų projekto vykdytojai galutinio atsiskaitymo metu Gairių 82.1 papunktyje nurodytus dokumentus pateikia pagal  visus per projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiektus rezultatus. Gairių 6 priede, 9 priedo 2.1 veikloje ir 13 bei 15 prieduose nustatyta tvarka finansuotų projektų projekto vykdytojai galutinio atsiskaitymo metu Gairių 82.1, 82.3 ir 82.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia pagal paskutinio finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiektus rezultatus.

88. Ataskaitos, pateiktos vėliau nei per Gairių 83 ir 84 punktuose nustatytus terminus, nepriimamos, o skirtos lėšos laikomos panaudotomis netinkamai ir turi būti grąžinamos Tarybai per jos nustatytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 5 darbo dienos, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas negalėjo to atlikti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, ir Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia jį atnaujinti.

89. Tarybai pareikalavus, projekto vykdytojas per Tarybos nustatytą terminą privalo pateikti visų išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas bei projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlį patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas projekto vykdytojo vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jeigu pagal teisės aktus privaloma jį turėti.

90. Išlaidas pateisinantys dokumentai yra prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, elektroninės sąskaitos, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo-pardavimo kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo-perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas ir jų tikslingumą.

91. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra mokėjimo pavedimus patvirtinantys dokumentai, kasos išlaidų orderiai ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas. 

92. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlį įrodantys dokumentai yra sutartys, priėmimo-perdavimo aktai, prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros, kuriose nurodytos suteiktos nuolaidos. Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais.

93. Nepanaudotas lėšas projekto vykdytojai privalo grąžinti Tarybai per sutartyje nurodytą terminą.

94. Nustačius, kad Projekto vykdytojas nepagrįstai gavo visas ar dalį lėšų (kurios nėra laikomos valstybės pagalba) netinkamai jas panaudojo, neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų ar įvykdė juos tik iš dalies, nepateikė pagal sutartį privalomų pateikti dokumentų, Taryba priima sprendimą dėl visų ar dalies Tarybos skirtų lėšų grąžinimo ir projekto vykdytojo teisės teikti paraiškas ir gauti Tarybos administruojamas lėšas praradimo vieneriems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. 

Nustačius, kad Projekto vykdytojas neteisėtai gavo valstybės pagalbą, Projekto vykdytojas privalo jam išmokėtą sumą sugrąžinti savanoriškai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos sprendimo pripažinti suteiktą valstybės pagalbą neteisėta ir grąžintina į valstybės biudžetą, arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnyje nustatyta tvarka. 

95. Tarybai nustačius, kad finansuotas projektas įgyvendintas reikšmingai mažesne veiklų apimtimi ir kokybe nei planuota paraiškoje ir tai Gairių nustatyta tvarka nebuvo suderinta su Taryba, Tarybos narių susirinkimo sprendimu projekto vykdytojas praranda teisę vienerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos teikti paraiškas ir gauti lėšas, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas negalėjo to atlikti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus.

IX SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

96. Pareiškėjams ir projektų vykdytojams individualūs ekspertų vertinimai nėra teikiami, tačiau Taryba, po Tarybos narių susirinkimo priimtų sprendimų paskelbimo, per LKTIS arba elektroniniu paštu pateikia atitinkamą projektą vertinusių ekspertų skirtą balų vidurkį pagal kiekvieną Gairėse nurodytą kriterijų ir (ar) prioritetą bei konsoliduotus ekspertų grupės komentarus. Tuo atveju, jeigu Tarybos narių susirinkimas dėl projekto finansavimo priėmė kitokį, nei ekspertų rekomenduotas, sprendimą, pareiškėjams ir projektų vykdytojams pateikiamas ir Tarybos susirinkimo vertinimas. Paraiškas ir ataskaitas tretiesiems asmenims Taryba teikia tik gavusi pareiškėjų ir projekto vykdytojų sutikimą.

97. Kita nei Gairių 96 punkte nurodyta informacija teikiama asmenims Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

98. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys yra tvarkomi Tarybos, kaip duomenų valdytojo, kultūros ir meno sričių, programų, projektų ir kitokių priemonių administravimo, kultūros ir meno tyrimų organizavimo ir koordinavimo, vykdomų kultūros ir meno projektų stebėsenos tikslu, bei dokumentų valdymo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi siekiant viešojo intereso ir vykdant Tarybai taikomus teisės aktų reikalavimus, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 d. c ir e punktais. Asmens duomenys saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais. 

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

99. Taryba su Kultūros ministerija derina Ekspertų darbo reglamento, Prioritetų ir (ar) kriterijų vertinimo balų aprašus prieš jų patvirtinimą.

100. Projekto vykdytojas ne trumpiau kaip trejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos privalo saugoti ir, Tarybai pareikalavus, pateikti visus projekto vykdymo dokumentus.

101. Tarybos narių susirinkimo ir Tarybos pirmininko sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

_________________

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos