PagrindinisProjektų finansavimasGairėsGairės

Gairės

Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra taikomos projekto paraiškos teikimo metu galiojusių Gairių nuostatos. Projektų paraiškų teikimo metu galiojusias Gaires rasite mūsų puslapyje dokumentų formose pasirinkę atitinkamus metus.

Aktuali Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių suvestinė (su visais priedais)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-904
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m.  balandžio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-430 redakcija)

 

KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMO GAIRĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato reikalavimus pareiškėjams ir projektams, kvietimo skelbimo ir paraiškų teikimo tvarką, projektų vertinimą ir sprendimo dėl finansavimo priėmimą, sutarties sudarymo ir sutarties vykdymo priežiūrą, projekto vykdytojo teises ir pareigas, atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2.  Kultūros rėmimo fondą (toliau – Fondas) administruoja Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba). Informacija apie Fondą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt.

3. Gairės yra parengtos vadovaujantis 2012 m. balandžio 25 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos teikiančioms įmonėms (OL 2012 L 114, p. 8) (toliau – De minimis VESP reglamentas), 2020 m. liepos 2 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai (OL 2020 L215, p. 3) (toliau – De minimis pagalbos reglamentas), 2014 m. birželio 17 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant aukščiau šiame punkte minėtos sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su visais pakeitimais ir papildymais (toliau – Išimties reglamentas), Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu.

4.  Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas, ekspertams, Regioninėms kultūros taryboms bei Tarybai, vertinančiai ir atrenkančiai finansuojamus projektus bei prižiūrinčiai jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas.

5. Jeigu vykdomas projektas yra neekonominio pobūdžio, jam skiriamas dalinis finansavimas nėra laikomas valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Ekonominio pobūdžio projektais yra laikomi projektai įgyvendinantys Gairių 12 priedo veiklas ir 14 priedo 2.2 veiklą, jiems finansavimas skiriamas vadovaujantis Išimties reglamento I skyriaus 53 straipsnio nuostatomis (finansavimas teikiamas neviršijant 1 mln. Eur sumos vienam projektui per vienerius kalendorinius metus).

Ekonominio pobūdžio projektais taip pat laikomi periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) projektai, įgyvendinantys Gairių 1, 3, 18 ir 20 priedų veiklas, kuriems finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis reglamentu arba De minimis VESP reglamentu (jeigu periodinė spauda ir žurnalai priskirtini kultūros ar meno leidiniams), projektai finansuoti Gairių 21 priede nustatyta tvarka, dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ „Media“ paprogramėje projektai, įgyvendinantys Gairių 4 priedo 2.2 veiklą ir kultūros startuolių projektai, įgyvendinantys Gairių 14 priedo 2.1 veiklą, kuriems finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis pagalbos reglamentu.

Vadovaujantis Išimties reglamentu, De minimis pagalbos reglamentu ir De minimis VESP reglamentu skiriamas finansavimas teikiamas tiesioginių dotacijų būdu. Jeigu valstybės pagalba arba de minimis pagalba išmokama dalimis, ji yra diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu, kaip nustatyta taikomo atitinkamai Išimties reglamento 7 straipsnyje, De minimis pagalbos reglamento 3 straipsnio 6 punkte arba De minimis VESP reglamento 2 straipsnio 3 dalyje.

6. Gairių nuostatos stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkai taikomos tiek, kiek stipendijų skyrimo tvarkos nereglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintas Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas.

7. Fondo lėšos nėra skiriamos projektų tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų ar Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšų). Taryba, siekdama įgyvendinti šią Gairių nuostatą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis finansavimą kultūros ar meno projektams.

8. Fondo lėšos nėra skiriamos:

8.1. nacionalinių, valstybinių teatrų, koncertinių įstaigų projektams, išskyrus kultūrinės edukacijos projektus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme;

8.2. projektams, kurie gali būti finansuojami Lietuvos Respublikos kino įstatyme nustatyta tvarka.

9. Gairėse vartojamos sąvokos:

9.1. Ekspertas – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties jam pavedamose spręsti užduotyse turintis asmuo, atrinktas Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo nustatyta tvarka, teikiantis Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugas;

9.2. Finansavimo sąlygos – Fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų finansavimo specialiuosius reikalavimus pareiškėjams ir (ar) projektams nustatantis Gairių priedas;

9.3. Jaunimas – asmuo ar asmenų grupė, kurio (-ių) amžius yra iki 29 metų (imtinai);

9.4. Kvietimas – laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas sritis ir (ar) programas;

9.5. Menininkų ar kultūros kūrėjų rezidencija – veikla, sudaranti sąlygas menininkų ir (ar) kultūros kūrėjų mobilumui ir įgalinanti juos tam tikrą laiką kurti kitoje vietoje nei jų nuolatinė gyvenamoji vieta;

9.6. Koprodukcija – kelių ar daugiau organizacijų įgyvendinamas kultūros produkto bendras kūrimas ar gamyba, šiuos santykius tarp organizacijų apibrėžiant ir įteisinant jungtinės veiklos sutartimi (įskaitant teisių, indėlio, statuso ir kt. klausimus).

9.7. Lietuvos kultūros tarybos elektroninė kultūros ir meno projektų valdymo informacinė sistema (toliau – LKTIS) – sistema, skirta paraiškų teikimo, ekspertinio vertinimo ir projektų administravimo procesų valdymui elektroniniu būdu;

9.8. Paraiška – Tarybos pirmininko nustatytos formos dokumentas su privalomais pateikti priedais, pareiškėjo teikiamas Tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti ar valstybės stipendijai Gairėse nustatyta tvarka gauti;

9.9. Pareiškėjas – paraišką Tarybai, siekiant gauti finansavimą srities ar programos projektui įgyvendinti, teikiantis juridinis asmuo ar paraišką valstybės stipendijai gauti teikiantis fizinis asmuo;

9.10. Programa – Gairių 2-22 prieduose nurodyta įvairias meno ir kultūros sritis jungianti veiklų visuma, turinti apibrėžtus veiklos tikslus;

9.11. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams bei kūrėjo kūrybinėms iniciatyvoms įgyvendinti;

9.12. Projekto dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant projektą (žiūrovai, klausytojai, skaitytojai, paslaugų vartotojai ir pan. nėra laikomi projekto dalyviais);

9.13. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje – baigtos visos projekto veiklos;

9.14. Projekto sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų išlaidų sumą, būtiną projektui įgyvendinti, ir kuris teikiamas Tarybai kartu su paraiška (kaip jos sudėtinė dalis);

9.15. Projekto vadovas – projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą;

9.16. Projekto vykdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už Tarybos narių susirinkimo sprendimu Fondo lėšomis finansuoto projekto įgyvendinimą, pareiškėjas pasirašęs sutartį su Taryba dėl projekto finansavimo;

9.17. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis – tai lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamas ar nekilnojamas turtas, suteiktos patalpos ir kt. suteiktos prekės ir paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai, rėmėjai prisideda prie projekto įgyvendinimo;

9.18. Sąmatos straipsnis – sąmatos struktūrinė dalis, skirta joje nurodyto pobūdžio išlaidoms finansuoti;

9.19. Sklaida – projekto veiklų, sukurtų kultūros produktų, paslaugų įgyvendinimas ir (ar) pristatymas kitoje (-se) nei pagrindinė projekto įgyvendinimo vietovėje (-se) Lietuvoje ir (ar) užsienyje;

9.20. Socialinės atskirties grupė – tai asmenys ar asmenų grupė ekspertų vertinimu patiriantys socialinę ir (ar) ekonominę, ir (ar) politinę, ir (ar) kultūrinę atskirtį;

9.21. Sritis – meno sritis: architektūra, dizainas, dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas, teatras, šokis, cirkas, literatūra, muzika;

9.22. Vaikas – asmuo iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip;

9.23. Viešinimas – visuomenės ar jos dalies informavimas apie projektą, jo tikslus, naudą, planuojamus ir (ar) pasiektus rezultatus, planuojamus sukurti ir (ar) sukurtus produktus, paslaugas;

9.24. Kitos Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Projektų finansavimą valstybės lėšomis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS

 

10. Paraiškas dėl valstybės stipendijų kultūros ar meno kūrėjams gali teikti tik fiziniai asmenys.

11. Paraiškas, nenurodytas šių Gairių 10 punkte, gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš ES ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas bei išskyrus atvejus, kai Gairėse nustatyti kitokie reikalavimai pareiškėjams.

Paraiškas pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą gali teikti užsienio valstybėje registruotos ir veikiančios užsienio lietuvių organizacijos.

Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje (išskyrus užsienio valstybėje registruotas ir veikiančias užsienio lietuvių organizacijas, teikiančias paraiškas pagal Gairių 9 priedo 2.2 veiklos aprašą).

12. Finansavimas neskiriamas:

12.1. pareiškėjams, kuriems išduotas vykdomasis Europos Komisijos raštas išieškoti lėšas pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriuo anksčiau gauta valstybės pagalba yra pripažinta gauta neteisėtai ir nesuderinama su vidaus rinka;

12.2. sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte;

12.3. jeigu pareiškėjas yra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas arba reorganizuojamas.

13. Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką dėl to paties projekto turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

14. Fondo lėšomis finansuojami:

14.1. sričių ir veiklų, numatytų Gairių 1 priede, projektai;

14.2. programų projektai pagal Gairių 2–22 prieduose nustatytas finansavimo sąlygas.  

15. Paraiškų teikimo ir finansavimo ribojimai, jei finansavimo sąlygose, patvirtintose Gairių 1–22 prieduose (toliau – finansavimo sąlygos), nenustatyta kitaip:

15.1. Finansavimas pagal Gairių 2 priedą gali būti skiriamas tik iš anksto Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktiems pareiškėjams, surinkusiems ne mažesnį, kaip nurodyta Gairių 47 punkte, balų skaičių. Gairių 2 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai su renginiu susijusioms veikloms negali teikti paraiškų ir gauti finansavimo pagal Gairių 1, 3, 5–22 priedus. Kiti juridiniai asmenys negali Tarybai teikti paraiškų dėl Gairių 2 priede nustatyta tvarka finansuoto renginio ir (arba) su juo susijusių papildomų renginio organizavimo veiklų finansavimo;

15.2. Finansavimas pagal Gairių 12 priedą gali būti skiriamas tik iš anksto Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktiems pareiškėjams, surinkusiems ne mažesnį, kaip nurodyta Gairių 47 punkte, balų skaičių. Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai su renginiu susijusioms veikloms negali teikti paraiškų ir gauti finansavimo pagal kitus Gairių priedus. Kiti juridiniai asmenys negali Tarybai teikti paraiškų dėl Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuoto renginio ir (arba) su juo susijusių papildomų renginio organizavimo veiklų finansavimo;

15.3. Finansavimas pagal Gairių 18 priedą gali būti skiriamas tik iš anksto Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nutarimu nustatyta tvarka atrinktiems pareiškėjams, surinkusiems ne mažesnį, kaip nurodyta Gairių 47 punkte, balų skaičių. Gairių 18 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai gali gauti finansavimą tik pagal Gairių 2, 4, 12, 13, 15, 18, 21 priedus;

15.4. teikiant paraišką Gairių 18 priede nustatyta tvarka, finansavimas neskiriamas veikloms, kurioms vykdyti galima teikti paraiškas ir gauti finansavimą pagal Gairių 2, 4, 12, 13, ir 15 priedus;

15.5. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybėse ir užsienio valstybėse registruoti juridiniai asmenys negali gauti finansavimo pagal Gairių 20 priedą;

15.6. kitose, nei Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos Lietuvos miestų savivaldybėse registruoti juridiniai asmenys gali gauti finansavimą tik pagal Gairių 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 priedus, 19 priedo 2.2 veiklą, 20, 21 priedus;

15.7. Organizacijos, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, gali gauti finansavimą tik pagal Gairių 2, 4, 7, 12, 13, 15, 21 priedus.

16. Jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip, projektui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 90 procentų, išskyrus atvejus, kai šios lėšos skiriamos:

16.1. projektams, finansuojamiems Gairių 18 priedo 2.2 veiklos 2.2.4 punkto 1.1–1.2 papunkčiuose ir Gairių 21 priede nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 80 procentų;

16.2. projektams, finansuojamiems Gairių 14 priede nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 75 procentų;

16.3. projektams, finansuojamiems Gairių 12 priede, Gairių 18 priedo 2.1 veiklos 2.1.4 punkto 1.1–1.3 papunkčiuose ir 2.2 veiklos 2.2.4 punkto 1.3 papunktyje bei Gairių 20 priede nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 70 procentų;

16.4. projektams, finansuojamiems Gairių 18 priedo 2.1 veiklos 2.1.4 punkto 1.4–1.7 papunkčiuose nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 65 procentų;

16.5. projektams, finansuojamiems Gairių 18 priedo 2.1 veiklos 2.1.4 punkto 1.8–1.10 papunkčiuose nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 60 procentų;

16.6. muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektams, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, finansuojamiems Gairių 14 ir 21 prieduose nustatyta tvarka – jiems skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu gali sudaryti iki 70 procentų.

17. Jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip, viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500 Eur, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250 Eur, išskyrus šias išimtis:

17.1. paraiškų, teikiamų Gairių 12 ir 21 prieduose nustatyta tvarka, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2000 Eur, Gairių 14 priede nustatyta tvarka teikiamų paraiškų iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1875 Eur;

17.2. muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų, kurių paraiškos teikiamos Gairių 12, 14 ir 21 prieduose nustatyta tvarka, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750 Eur;

17.3. paraiškų, teikiamų Gairių 20 priede nustatyta tvarka, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 1750 Eur..

18. Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų), jeigu finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip, išskyrus šias išimtis:

18.1 projektams, finansuotiems Gairių 18 priedo 2.2 veiklos 2.2.4 punkto 1.1–1.2 papunkčiuose bei Gairių 21 priede nustatyta tvarka, įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų;

18.2. projektams, finansuotiems Gairių 14 priede nustatyta tvarka, įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 25 procentus;

18.3. projektams, finansuotiems Gairių 12 priede, Gairių 18 priedo 2.1 veiklos 2.1.4 punkto 1.1–1.3 papunkčiuose ir 2.2 veiklos 2.2.4 punkto 1.3 papunktyje bei Gairių 20 priede nustatyta tvarka, įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų;

18.4. projektams, finansuotiems Gairių 18 priedo 2.1. veiklos 2.1.4 punkto 1.4–1.7 papunkčiuose nustatyta tvarka, įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų;

18.5. projektams, finansuotiems Gairių 18 priedo 2.1 veiklos 2.2.4 punkto 1.8–1.10 papunkčiuose ir Gairių 21 priede nustatyta tvarka, įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 40 procentų;

18.6. muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektams, finansuotiems Gairių 14 ir 21 prieduose nustatyta tvarka, įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų.

19. Lėšų dalį, kurios nepadengia skirtos Fondo lėšos, turi padengti pareiškėjas savo arba partnerių, rėmėjų indėliu, kaip tai apibrėžta Gairėse. Teikiant paraišką tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra dėl projekto finansavimo sudaryta sutartis ar preliminari sutartis, ketinimų protokolas, raštas, laiškas ar kitas rašytinis dokumentas, iš kurio būtų aiškus lėšų dydis, jų skyrimo tikslas bei susitarimą sudarę subjektai. Nepiniginis įnašas, teikiamas prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiamas pinigine verte, kurią teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako pareiškėjas. Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (finansinė parama, parama prekėmis (arba paslaugomis) ar kt)., finansinio įsipareigojimo vertė eurais.

20. Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties su Taryba sudarymo data, bet tokiu atveju Fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei sutarties sudarymo metais. Projekto įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data. Projekto įgyvendinimo pradžia negali būti vėlesnė nei sutarties su Taryba pasirašymo metai, o pabaiga pagal Gairių 1, 3–11, 13–17, 19–21 priedus finansuoto projekto – vėlesnė nei 2 metai po sutarties pasirašymo metų. Pagal Gairių 2 ir 12 priedus finansuoto projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė nei kitais po sutarties pasirašymo metais vykdomo projekto įgyvendinimo pradžios data. Pagal Gairių 18 priedą finansuoto projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė nei kitų po sutarties pasirašymo metų sausio 20 d., bet tokiu atveju Fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos sutarties sudarymo metais.

 

III SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

21. Kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt. Kvietimas gali būti skelbiamas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir (ar) Lietuvos Respublikoje platinamuose periodiniuose leidiniuose.

22. Pirmasis kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti skelbiamas ne anksčiau nei einamųjų metų trečiąjį ketvirtį.

23. Kvietime nurodoma:

23.1. skelbiamu kvietimu finansuojamų sričių ir programų sąrašas ir jų finansavimo sąlygos;

23.2. paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris yra 20 darbo dienų. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti paraiškų priėmimo terminai;

23.3. paraiškų teikimo adresas ir būdai;

23.4. Tarybos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

23.5. kita reikalinga informacija.

24. Siekdamas gauti finansavimą, jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip, pareiškėjas Tarybai turi pateikti:

24.1. tinkamai lietuvių kalba užpildytą Tarybos pirmininko patvirtintą paraiškos formą  per LKTIS;

24.2. jeigu pretenduojama į programų pagal Gairių 2 priedą, 9 priedo 2.2 veiklą, 12, 18 priedų finansavimą, ar paraiškas teikiantis juridinis asmuo nėra registruotas Lietuvoje, teikiama tinkamai lietuvių kalba užpildyta Tarybos pirmininko patvirtinta paraiškos popierinė forma.

25. Teikiant popierinę paraišką už paraiškos popierinio varianto ir elektroninės kopijos turinio tapatumą atsako pareiškėjas. Nustačius, kad elektroninės kopijos turinys neatitinka popierinio varianto turinio, vadovaujamasi paraiškos popieriniame variante pateikta informacija.

26. Jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip, prie paraiškos pridedama:

26.1. laisvos formos projekto vadovo profesinės veiklos aprašymas lietuvių kalba;

26.2. teikiant leidybos projekto paraišką – planuojamo išleisti leidinio ištrauka (3-4 psl. apimties), iliustracijų pavyzdžiai (iliustruoto leidinio atveju), vertimų pavyzdžiai (verstinio leidinio atveju), nuoroda į įrašus (garso ir (ar) vaizdo leidybos atveju). Jei rengiant paraišką yra žinoma planuojamo leidinio apimtis ir lankų skaičius, informacija nurodoma paraiškoje;

26.3. finansavimo sąlygose reikalaujami pateikti priedai. Jei dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu su dokumentais turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro), išskyrus projektų dokumentus, nurodomus Gairių 4 priede;

26.4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant projektą (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) paraišką, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą). Jei dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu su dokumentais turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro), išskyrus projektų dokumentus, nurodomus Gairių 4 priede;

26.5. Tarybos pirmininko nustatytos formos deklaracija apie susijusius asmenis teikiant periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) paraiškas pagal Gairių 1,  3, 18 ir 20 priedų veiklas, dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ „Media“ paprogramėje paraiškas pagal Gairių 4 priedo 2.2 veiklą, paraiškas pagal Gairių 21 priedą ir kultūros startuolių paraiškas pagal Gairių 14 priedo 2.1 veiklą.

27. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos teikiamos Tarybai:

27.1. Gairių 24.1 punkte nurodytu būdu užpildyta paraiškos forma teikiama per LKTIS;

27.2. Gairių 24.2 punkte nurodytu būdu užpildyta paraiškos forma teikiama užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: užrašas „PARAIŠKA“, srities ar programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir adresas (paraiška laikoma pateikta laiku, jei paraiška įteikta pašto paslaugų teikėjui, ar paraiškos įteikimo data (įteikiant iki oficialiai patvirtinto Tarybos darbo laiko) yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena);

27.3. Gairių 24.3 punkte nurodyta paraiška teikiama kvietime nurodytu būdu;

27.4. kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos ir (arba) po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nevertinamos.

28. To paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti gali būti teikiama tik į vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą. Nustačius, kad to paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti pateikta į daugiau nei vieną kvietime paskelbtą sritį ar programą, nesvarstoma nė viena dėl tokio projekto pateikta projekto paraiška.

29. Tas pats projektas ir tapačios jo veiklų išlaidos Fondo lėšomis gali būti finansuojamos tik vieną kartą. Nustačius, kad toks pats projektas ar tapačios jo veiklų išlaidos Fondo lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, pakartotinai skirtas finansavimas grąžinamas Tarybai per jos nustatytą terminą.

30. Pagal Gairių 1–11, 13–17, 19–21 priedus paraiškas teikiantis vienas pareiškėjas gali teikti neribotą paraiškų (atitinkančių Gairių reikalavimus) skaičių, nebent Tarybos narių susirinkimas nusprendžia kitaip ir toks sprendimas nurodomas kvietime. Tarybos narių susirinkimas tokį savo sprendimą turi objektyviai argumentuoti savo protokole. Pareiškėjas, teikiantis paraišką pagal Gairių 2 arba 12 priedą, Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta  tvarka atrinktam renginiui gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikiantis paraišką pagal Gairių 18 priedą, gali teikti šiai programai tik vieną paraišką. Jeigu paraiškų skaičius yra ribojamas, vertinama tik pirmoji (-osios) pagal jos (-ų) užregistravimo datą ir laiką pateikta paraiška (-os).

31. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo Tarybai yra negalimas, išskyrus pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas teikiant paraišką, pridėjimą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Paraiškoje nurodyta informacija apie projekto priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai veiklai, paraiškos I ir II dalyse bei jos prieduose esanti informacija ir projekto sąmata po paraiškos pateikimo netaisomos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to uždraudus ar apribojus kultūros paslaugų teikimą, Taryba turi teisę nustatyti pareiškėjams papildomą protingą laiko terminą patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, išskyrus paraiškas, nurodytas Gairių 56 punkte.

32. Už projekto priskyrimą sričiai, programai ar jos finansuojamai veiklai bei kitos paraiškoje pateikiamos informacijos tikrumą ir tikslumą atsako pareiškėjas.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

33. Tarybai pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai:

33.1. administracinės atitikties vertinimas;

33.2. ekspertinis vertinimas;

33.3. Tarybos narių susirinkimo atliekamas vertinimas.

34. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Tarybos administracijos darbuotojai.

35. Administracinės atitikties vertinimo metu:

35.1. registruojamos pateiktos paraiškos;

35.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Gairėse ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų;

35.3. periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo pagal Gairių 1,  3, 18 ir 20 priedų veiklas, dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ „Media“ paprogramėje pagal Gairių 4 priedo 2.2 veiklą finansavimo atveju, projektų pagal Gairių 21 priedą finansavimo atveju ir kultūros startuolių finansavimo pagal Gairių 14 priedo 2.1 veiklą atveju, atliekama patikra, ar suteikus pareiškėjui prašomą finansavimo sumą, nebus viršyta bendra maksimali vienam juridiniam asmeniui ir su juo susijusiems asmenims (juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą) suteiktos per einamuosius ir praėjusius dvejus metus 200 tūkst. Eur de minimis pagalbos suma (toliau – de minimis pagalbos suma).

Periodinės spaudos, žurnalų priskirtinų kultūros ar meno leidiniams, finansavimo pagal Gairių 1,  3, 18 ir 20 priedų veiklas atveju atliekama patikra, ar suteikus pareiškėjui prašomą finansavimo sumą, nebus viršyta bendra maksimali vienam juridiniam asmeniui ir su juo susijusiems asmenims (juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinę komercinę veiklą) suteiktos per einamuosius ir praėjusius dvejus metus 500 tūkst. Eur de minimis pagalbos suma  (toliau - de minimis VESP pagalbos suma).

36. Administracinės atitikties vertinimas turi būti atliktas Tarybos nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, gali būti nustatyti kiti administracinės atitikties vertinimo terminai apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

37. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Gairių ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, laikomasi Gairių 31 punkte nustatytos tvarkos ir, esant galimybei trūkumams pašalinti, Tarybos darbuotojas paraiškoje nurodytu projekto pareiškėjo elektroninio pašto adresu apie tai informuoja pareiškėją vieną kartą, nustatydamas ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti.

38. Jeigu trūkumas nepašalinamas per Tarybos darbuotojo nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo gali priimti sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

39. Nustačius, kad paraiška neatitinka Gairėse ir kvietime nustatytų administracinių reikalavimų, kurių trūkumų negalima pašalinti, ar paraiška pateikta į kvietime nenurodytą sritį, programą ar jos finansuojamą veiklą, Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Tarybos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

40. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama vertinti ekspertams.

41. Ekspertų darbas organizuojamas Tarybos pirmininko įsakymu patvirtintu Ekspertų darbo reglamentu.

42. Ekspertinio vertinimo metu:

42.1. projektas įvertinamas balu nuo 0 iki 100 balų Gairių ir Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka;

42.2. srities projektas vertinamas vadovaujantis Gairių 43 punkte nustatytais projektų vertinimo kriterijais.

43. Sričių projektų vertinimo kriterijai ir jų balai:

43.1. projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė – nuo 0 iki 30 balų;

43.2. projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 10 balų;

43.3. planuojamų projekto veiklų rezultatai ir svarba kultūros ar meno srities raidai  – nuo 0 iki 20 balų;

43.4. projekto veiklų sklaida ir prieinamumo didinimas – nuo 0 iki 10 balų;

43.5. projekto veiklų ir rezultatų viešinimas – nuo 0 iki 10 balų;

43.6. projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 10 balų;

43.7. projekto vadyba (komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas, veiklų kalendorius) – nuo 0 iki 10 balų.

44. Programų projektai vertinami pagal Gairių 2–21 prieduose nustatytus vertinimo prioritetus ir (ar) kriterijus ar kitus finansavimo sąlygose numatytus reikalavimus.

45. Maksimalus projekto vertinimas balais pagal kiekvieną konkretų prioritetą ir (ar) kriterijų suteikiamas tokiu atveju, kai projektas visiškai atitinka prioritetą ir (ar) kriterijų. Minimalus projekto vertinimas pagal kiekvieną konkretų prioritetą ir (ar) kriterijų suteikiamas, kai projektas visiškai neatitinka kriterijaus ir (ar) prioriteto. Jeigu projektas atitinka prioritetą ir (ar) kriterijų vidutiniškai, jis vertinamas puse maksimalaus prioriteto ir (ar) kriterijaus balų skaičiaus. Atitinkamai, daugiau nei puse maksimalaus prioriteto ir (ar) kriterijaus balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioritetą ir (ar) kriterijų daugiau nei vidutiniškai, o mažiau nei puse maksimalaus prioriteto ir (ar) kriterijaus balų skaičiaus vertinamas projektas, atitinkantis prioritetą ir (ar) kriterijų mažiau nei vidutiniškai, jeigu Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašuose (toliau – Vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašai) nenurodyta kitaip. Vertinimo kriterijų ir prioritetų vertinimo balų aprašą Tarybos narių susirinkimas tvirtina nutarimu.

46. Ekspertams įvertinus visų jiems pateiktų projektų atitikimą Gairėse nustatytiems prioritetams ir (ar) kriterijams ir susumavus jų vertinimus atskirai pagal kiekvieną projektą, sudaromas, nurodant projekto vykdytoją, projektų pagal surinktus balus sąrašas. Šiame sąraše prie kiekvieno projekto pateikiamas bendras projekto surinktų balų skaičius, ekspertų rekomenduojama skirti / neskirti lėšų suma, taip pat ekspertų grupės konsoliduoti argumentai.

47. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 60 balų. Galimi pareiškėjai, nurodyti Gairių 2 ir 18 prieduose, turi surinkti ne mažiau nei 70 balų. Galimi pareiškėjai, nurodyti Gairių 12 priede, turi surinkti ne mažiau nei 75 balus.

48. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Tarybos narių susirinkimas ne vėliau kaip per 80 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Tarybos sprendimu, suderintu su Kultūros ministerija, šis terminas gali būti pratęstas apie tai informuojant Tarybos interneto svetainėje.

49. Prieš priimdamas sprendimą, Tarybos narių susirinkimas atlieka ekspertų rezultatų (išvadų) vertinimą. Tarybos narių susirinkimo sprendimu gali būti:

49.1. pritariama ekspertų vertinimo rezultatams (išvadoms);

49.2. priimamas kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas.

50. Kitoks nei ekspertų vertinimo rezultatuose (išvadose) rekomenduotas sprendimas gali būti priimamas tik po diskusijos su jį rengusiais ekspertais. Taryba, įvertinusi projekto atitikimą Gairėse nurodytiems prioritetams ir (ar) kriterijams, taip pat įvertinusi ekspertų rekomenduotą skirti lėšų sumą, argumentus dėl ekspertų vertinimo keitimo įrašo į Tarybos narių susirinkimo posėdžio protokolą. Ekspertų vertinimo rezultatus (išvadas) rengę ekspertai turi teisę stebėti sprendimo priėmimo procedūrą. Projektams surinkus vienodą balų skaičių, tačiau Tarybai nedisponuojant pakankamomis lėšomis, reikalingomis visiems vienodą balų skaičių surinkusius projektams finansuoti, Tarybos narių susirinkimas pakartotinai įvertina vienodą balų skaičių surinkusius projektus, vadovaudamasis Gairėse nustatytais vertinimo kriterijais ir (ar) prioritetais.

51. Jei Tarybos narių susirinkimas nusprendžia projektui skirti ne visą prašomą sumą, Taryba gali nurodyti, kokios paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos (prašomos finansuoti Fondo lėšomis) nefinansuojamos.

52. Periodinės spaudos, žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju, finansuojamų pagal Gairių 1, 3, 18 ir 20 priedų veiklas, dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ „Media“ paprogramėje pagal Gairių 4 priedo 2.2 veiklą finansavimo atveju, projektų finansuojamų Gairių 21 priede nustatyta tvarka ir kultūros startuolių finansuojamų pagal Gairių 14 priedo 2.1 veiklą, projektų pareiškėjui gali būti skiriama tik tokio dydžio finansavimo suma, kurią suteikus nebūtų viršijama atitinkamai de minimis VESP pagalbos suma arba de minimis pagalbos suma.

53. Informacija apie Tarybos narių susirinkimo priimtus sprendimus skirti finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatai (skirti balai, apvalinami iki šimtosios balo dalies) skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus (jei nurodyti), Tarybos patvirtintus bendrus balus ir skirtas lėšų sumas.

54. Nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams:

54.1 Taryba pateikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui:

54.1.1. per 5 darbo dienas suteikus nereikšmingą (de minimis) pagalbą;

54.1.2 per 20 darbo dienų suteikus valstybės pagalbą.

54.2. Kultūros ministerija apie kiekvieną individualios pagalbos atvejį, kai skirta pagalba yra daugiau nei 500 000 Eur, per 6 mėnesius nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo pateikia informaciją į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

55. Tarybos narių susirinkimo metu nustačius, kad įvertinus projektus vertų finansuoti projektų yra mažiau negu galima skirti lėšų suma, Tarybos narių susirinkimas gali priimti vieną iš šių sprendimų:

55.1. skelbti papildomą tokios srities ar programos kvietimą;

55.2. iki 25 procentų programai ar sričiai skirtų lėšų panaudoti kitų sričių ar programų projektams finansuoti, išskyrus Gairių 7, 20, 21 prieduose nurodytų programų lėšas;

55.3. teikti kultūros ministrui siūlymą daugiau nei 25 procentus programai ar sričiai skirtų lėšų, išskyrus Gairių 20 ir 21 prieduose nurodytų programų lėšas, panaudoti kitų sričių ar programų projektams finansuoti;

55.4. nepanaudotas lėšas kaupti ir naudoti kitų metų projektams finansuoti.

56.  Tarybos sprendimu Tarybai pateiktos paraiškos gali būti nesvarstomos, jeigu daugiau nei pusę paraiškų programose ar srityse sudaro paraiškos, kurių veiklos Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ar karantiną ir dėl to uždraudus ar apribojus kultūros paslaugų teikimą tapo neaktualios (jose nurodytos veiklos negali būti vykdomos). Taryba informuoja šių paraiškų teikėjus apie priimtus sprendimus per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos bei informuoja apie galimybes teikti paraiškas į kitus Tarybos vykdomų programų ar sričių konkursus.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA

 

57. Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, Taryba sudaro sutartį. Sutarties formą (-as), atsižvelgdamas į Gairių nuostatas, nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas.

58. Sutarties būtinieji priedai yra sąmata (toliau – Sąmata prie sutarties) ir kiti dokumentai, nurodyti finansavimo sąlygose (sąmatoje prie sutarties nurodžius Premijų konkurso laureatams išlaidas – pridedama organizuojamo konkurso patvirtintų nuostatų, kuriuose, kreipiantis į Tarybą dėl finansavimo piniginėms premijoms, privalo būti nurodyta skiriamų premijų suma eurais, kopija).

59. Jeigu projektui skirtas finansavimas, kurio įgyvendinimo laikotarpio pabaiga yra vėlesnė nei sutarties sudarymo metų gruodžio 31 d. ir projekto vykdytojas skirtas lėšas nori naudoti vėlesniais nei sutarties sudarymo metais, sutartyje nurodomi lėšų skyrimo etapai, kurių vieno trukmė negali būti ilgesnė nei vieneri kalendoriniai metai.

60. Pareiškėjas, dėl kurio projekto finansavimo Taryba priėmė sprendimą, ne vėliau kaip per 40 darbo dienų po Tarybos sprendimo priėmimo dienos, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., pateikia Tarybai 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius.

61. Jeigu pareiškėjas iki Gairių 60 punkte nustatyto termino pabaigos Tarybai nepateikia sutarties, toks projektas nefinansuojamas ir jam skirtos lėšos gali būti naudojamos Gairių 55 punkte nustatyta tvarka.

62. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.

63. Pareiškėjas, išskyrus Pareiškėją gavusį finansavimą Gairių 18 ir (arba) 21 priede nustatyta tvarka, sutarties pasirašymo metu privalo turėti atskirą mokėjimo sąskaitą valstybės biudžeto lėšoms ir išlaidų apmokėjimą vykdyti tik iš šios sąskaitos.

Pareiškėjas, gavęs finansavimą Gairių 18 priede nustatyta tvarka, sutarties pasirašymo metu privalo turėti atskirą mokėjimo sąskaitą tik šioms lėšoms ir išlaidų apmokėjimą vykdyti tik iš šios sąskaitos.

Pareiškėjas, gavęs finansavimą Gairių 21 priede nustatyta tvarka, sutarties pasirašymo metu privalo turėti kitoms (ne valstybės biudžeto lėšoms) skirtą mokėjimo sąskaitą ir išlaidų mokėjimą vykdyti iš šios sąskaitos.

63¹. Projekto vykdytojui, gavusiam finansavimą Gairių 18 priedo 2.1.4 punkto 1.8–1.10 papunkčiuose nustatyta tvarka, Tarybos pirmininko nustatyta tvarka ir terminais po sutarties pasirašymo Taryba išmoka 90 procentų skirtos finansavimo sumos. Likusi 10 procentų finansavimo dalis (toliau – likusi mokėtina suma) išmokama sutartyje numatytomis sąlygomis. Projekto išlaidos iš likusios mokėtinos sumos gali būti apmokamos:

631.1. išlaidų kompensavimo būdu, kai projekto vykdytojas patirtas ir apmokėtas išlaidas apmoka iš savo ir (ar) partnerio (-ių), rėmėjo (-ų), lėšų, o Taryba jas kompensuoja Gairėse ir sutartyje numatyta tvarka;

631.2. sąskaitų apmokėjimo būdu, kai projekto vykdytojas Tarybai teikiamame faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąraše nurodo patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs likusią mokėtiną sumą, per 5 darbo dienas išmoka ją paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir per 10 darbo dienų Tarybai pateikia informaciją apie patirtų išlaidų apmokėjimą bei kartu pateikia išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus.

64. Siekiant užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, Fondo lėšos panaudotos racionaliai ir pagrįstai, nuo sutarties sudarymo iki visiško projekto vykdytojo įsipareigojimų pagal ją įvykdymo yra atliekama sutarčių įgyvendinimo priežiūra ir stebėsena. Priežiūra ir stebėsena vykdoma pagal Tarybos pirmininko tvirtinamą Stebėsenos ir analizės tvarkos aprašą.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

65. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad:

65.1. projektui įgyvendinti skirtos lėšos būtų panaudotos pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį ir nurodytais terminais (atitinkančios Išimties reglamento 53 straipsnio 5 punkte nurodytas išlaidas, jeigu projektui skiriamas finansavimas yra laikomas valstybės pagalba);

65.2. projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengia Tarybos skirtos lėšos, būtų padengta proporcingai Gairių ir finansavimo sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė bent vieno Gairių 65 punkte nustatyto įsipareigojimo, Taryba nustato terminą, per kurį Tarybai turi būti grąžinamos visos arba dalis projekto įgyvendinimui skirtų lėšų, kurios nebuvo panaudotos pagal sutartyje ar jos prieduose nurodytą paskirtį ar nurodytais terminais ir (arba) projektui įgyvendinti reikalinga išlaidų dalis, kurios nepadengė Tarybos skirtos lėšos, nebuvo proporcingai padengta Gairių ir finansavimo sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Skirtos lėšos laikomos tinkamai panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:

67.1. yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai;

67.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

68. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:

68.1. yra faktiškai patirtos projekto vykdymo laikotarpiu, numatytu sutartyje, ir apmokėtos ne vėliau nei faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo pateikimo data (t. y. per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos) arba auditoriaus arba audito įmonės išvados apie patirtų išlaidų tinkamumą data, jei finansavimo sąlygose nenurodyta kitaip;

68.2. pagal savo paskirtį atitinka Sąmatoje prie sutarties nurodytas išlaidas;

68.3. yra sumokėtos paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo likusios mokėtinos sumos sutartyje numatyta tvarka gavimo (taikoma tik projektų vykdytojams, gavusiems finansavimą Gairių 18 priedo 2.1.4 punkto 1.8–1.10 papunkčiuose nustatyta tvarka);

68.4. yra realios, atitinkančios rinkos kainas;

68.5. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, jeigu projekto vykdytojas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija;

68.6. yra patirtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, o išlaidas pateisinančiuose ir apmokėjimą įrodančiuose dokumentuose nurodytas turinys leidžia identifikuoti išlaidų ir projekto sąsajas.

69. Projekto įgyvendinimo metu atsiskaitymas grynaisiais pinigais galimas skiriant ne daugiau nei 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai šio reikalavimo neįmanoma įgyvendinti dėl objektyvių priežasčių, apie kurias projekto vykdytojas informuoja Tarybą ir Tarybos pirmininkas priima sprendimą netaikyti šio apribojimo.   

70. Projekto tikslams pasiekti būtinų administravimo išlaidų (pvz., projekto vadovo ir darbuotojų darbo užmokesčio, biuro nuomos ir komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių) (toliau – administravimo išlaidos)) Fondo lėšomis finansuoti leidžiami dydžiai:

70.1. pelno siekiantiems ir viešojo sektoriaus juridiniams asmenims leidžiama finansuoti administravimo išlaidas, kurios sudaro ne daugiau nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;

70.2. juridiniams asmenims, kuriems buvo skirtas finansavimas Gairių 7 ir 18 prieduose nurodytų programų tvarka, administravimo išlaidoms skiriama:

70.2.1. iš Gairių 7 ir 18 prieduose nurodytų programų lėšų – ne daugiau nei 60 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;

70.2.2. kitu atveju – ne daugiau nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti;

70.3. kitais atvejais, nenumatytais Gairių 70.1–70.2 papunkčiuose, administravimo išlaidų dydis negali viršyti 35 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti.

70.4. kilnojamų kultūros vertybių įsigijimo projektų administravimo išlaidos nefinansuojamos.

71. Projekto nenumatytų išlaidų dydis Sąmatoje prie sutarties negali būti didesnis nei 10 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti (prireikus nenumatytoms išlaidoms priskirtas išlaidas projektų vykdytojai gali naudoti ir Sąmatoje prie sutarties numatytoms kitoms išlaidoms padengti tuo atveju, jeigu minėtos išlaidos neviršija Gairėse nustatytų ribojimų ir atitinka Išimties reglamento 53 straipsnio 5 punkte nurodytas išlaidų rūšis, jeigu projektui skiriamas finansavimas yra laikomas valstybės pagalba). Projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos projekto administravimo išlaidoms padengti.

72. Fondo skirtų lėšų dydis projekto dalyvių maitinimui negali viršyti 10 procentų Tarybos skirtos sumos projektui įgyvendinti, išskyrus projektus, kuriuose projekto dalyviai yra vaikai ir jaunimas ir (arba) socialinės atskirties grupė ir kurių yra ne mažiau nei 30. Visais atvejais vieno projekto dalyvio maitinimas ar projekto dalyvio maitinimo išlaidų kompensacija negali viršyti sutarties pasirašymo metu galiojančios 1 bazinės socialinės išmokos dydžio 50 procentų.

73. Skiriant finansavimą komandiruotėms lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

74. Ilgalaikio materialaus ir (ar) nematerialaus turto įsigijimo išlaidų dydis negali būti didesnis nei 20 procentų lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Fondo skirtomis lėšomis įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą Sąmatoje prie sutarties turi būti nurodoma šimtaprocentinė ilgalaikio turto vertė ir numatytas jos dalies padengimas Fondo skirtomis lėšomis neviršijant 80 procentų šio turto vertės, jei finansavimo sąlygose nenustatyta kitaip.

75. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra spausdintinio leidinio leidyba, išleidęs leidinį, projekto vykdytojas jį turi perduoti bibliotekoms tokia tvarka (išskyrus viešosios informacijos rengėjus, kurie, perduodami privalomus dokumentų egzempliorius bibliotekoms vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“):

75.1. apskričių viešosioms bibliotekoms perduodami visų leidinių 5 egzemplioriai (po 1 egzempliorių bibliotekai);

75.2. ekspertų siūlymu ir Tarybos narių susirinkimo sprendimu Lietuvos aklųjų bibliotekai ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms perduodamas literatūros srities ir Gairių 3 priedo 2.2. veiklos „Vaikų ir jaunimo kultūra“ bei Gairių 16 priedo „Humanitarinės literatūros leidyba“ finansuotų leidinių 61 egzempliorius (po 1 egzempliorių bibliotekai);

75.3. šiame punkte nurodyta tvarka ir nurodytoms bibliotekoms skirtus egzempliorius (po vieną egzempliorių bibliotekai) projekto vykdytojas pristato Tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt nurodytai organizacijai, kartu pateikdamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštį, kuriame nurodomi šie duomenys: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitai, pristatomo leidinio autorius ar sudarytojas, leidinio pavadinimas, perduodamų egzempliorių skaičius ir leidinio savikaina.

76. Projekto vykdytojas gali teikti Tarybai argumentuotą prašymą Gairių 81 punkte nustatyta tvarka dėl sutartyje nurodyto leidinių skaičiaus keitimo.

77. Leidinį išleidusios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, privalo užtikrinti tarpusavio apskaitos operacijų suderinimą su viešosiomis bibliotekomis bei raštu (ar elektroniniu paštu) pateikti bibliotekoms šiuos duomenis: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitus, pristatomo leidinio autorių ar sudarytoją, leidinio pavadinimą, perduodamų egzempliorių skaičių ir leidinio savikainą bei finansavimo šaltinį.

78. Jei finansuojamo projekto pobūdis yra skaitmeninės CD, DVD ar kitokios skaitmeninės laikmenos leidyba, po vieną egzempliorių pateikiama Lietuvos aklųjų bibliotekai ir apskričių viešosioms bibliotekoms. Jeigu kūrinys pritaikytas naudojimui elektroninėje erdvėje („on-line“), jis pateikiamas į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos viešai prieinamą elektroninių bibliotekų paslaugų portalą „i-biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt). Teikiant tokį kūrinį Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai taip pat pateikiamas Tarybos pirmininko nustatytos formos važtaraštis, kuriame nurodomi šie duomenys: leidinį išleidusios įstaigos rekvizitai, pristatomo leidinio autorius ar sudarytojas, leidinio pavadinimas, leidinio licencijos galiojimo laikas.

Viešosios informacijos rengėjai, perduodami privalomas šiame punkte paminėtas laikmenas ar dokumentus bibliotekoms vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“. 

79. Siekiant informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektams finansuoti, visoje Fondo lėšomis finansuoto projekto reklaminėje ir informacinėje medžiagoje turi būti nurodyta, kad projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios informacijos pateikimo priemones, sąlygas, reikalavimus ir atsakomybę už jų nesilaikymą sutartyje nustato Taryba.

80. Fondo lėšos, be Gairių 7 punkte nustatytų atvejų, taip pat negali būti naudojamos:

80.1. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais, kuriems mokestis nurodomas kaip visos projekto vertės procentinė dalis;

80.2. išlaidoms pagal sutartis su trečiaisiais asmenimis - juridiniais ar fiziniais asmenimis, kuriems projekto vykdytojas perveda gautas Fondo lėšas projekto veikloms įgyvendinti;

80.3. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

80.4. projektams, kurie yra bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo įstaigų mokymo programų dalis;

80.5. investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

80.6. ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

80.7. projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms, internetui, telefoniniams pokalbiams, biuro prekėms, darbo užmokesčiui), tiesiogiai nesusijusiai su projekto įgyvendinimu;

80.8. pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

80.9. narystės asociacijose mokesčiams apmokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;

80.10. alkoholiui ir tabako gaminiams įsigyti.

81. Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip iki sutartyje nurodyto projekto įgyvendinimo termino pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Tarybai pateikti argumentuotą prašymą dėl:

81.1. projekto įgyvendinimo laikotarpio keitimo, kai prašoma pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį;

81.2. Sąmatos prie sutarties keitimo, kai keičiasi Sąmatos straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis (projektui įgyvendinti reikalingos kitos išlaidos, negu nurodyta sąmatoje);

81.3. projektą keičiančių (dalyviai, įgyvendinimo vieta, renginio data, veiklų apimtys ir kt.), tačiau įtakos paraiškoje nurodytiems projekto tikslams ir uždaviniams nedarančių, sutarties sąlygų pakeitimo;

81.4. Gairių 81.1 – 81.3 papunkčiuose nenumatytų, projektą keičiančių sutarties sąlygų.

82. Sprendimą dėl Gairių 81.1–81.3 papunkčiuose nurodytų prašymų priima Tarybos pirmininkas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Sprendimą dėl Gairių 81.4  papunktyje nurodytų prašymų, o taip pat, Tarybos pirmininko sprendimu, dėl 81.1–81.3 papunkčiuose nurodytų prašymų, priima Tarybos narių susirinkimas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

83. Projekto vykdytojas informuoja Tarybą apie projekto pavadinimo ar projekto vadovo pasikeitimą per 10 darbo dienų įvykus tokiems pokyčiams.

84. Praleidus Gairių 81 punkte nustatytą terminą, prašymai yra atmetami, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, dėl kurių šis terminas buvo praleistas ir Tarybos narių susirinkimas nusprendžia jį atnaujinti.

85. Nepatenkinus ar atmetus prašymą, teiktą Gairių 81 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas turi laikytis sutartyje nustatytų sąlygų.

86. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

87. Projekto įgyvendinimui naudojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai turi būti tinkamai naudojami pasirašant autorines kūrinio užsakymo sutartis, autorines licencines sutartis, sutartis dėl gretutinių teisių objektų panaudojimo, taip pat gaunant reikiamus kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo leidimus iš autorių teisių ar gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų.

88. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus lėšas iki einamųjų metų antrojo ketvirčio pabaigos, Tarybos narių susirinkimas gali tokias lėšas panaudoti Gairių 55 punkte numatytais būdais.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

 

89. Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, Tarybai pateikia:

89.1. projekto įgyvendinimo rezultatų;

89.2. kai projektas finansuotas Gairių 2, 7, 12, 18 prieduose nustatyta tvarka – projekto informaciją apie įgyvendintas veiklas;

89.3. kai projektas finansuotas Gairių 1–11, 13–17 ir 19–21 prieduose nustatyta tvarka – faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą arba auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir Sąmatoje prie sutarties numatytoms išlaidoms;

89.4. kai projektas finansuotas Gairių 12 ir 18 prieduose nustatyta tvarka – auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje bei Sąmatoje prie sutarties numatytoms išlaidoms;

89.5. kai projektas finansuotas Gairių 18 priedo 2.1.4. punkto 1.8–1.10 papunkčiuose nustatyta tvarka – faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą Gairių 63.2 papunktyje numatyta tvarka.

89.6. projekto vykdytojo vadovo parašu patvirtintas ilgalaikio turto įsigijimą ir atsiskaitymą įrodančių dokumentų kopijas, jeigu projekto vykdytojas už skirtas lėšas galėjo įsigyti ir įsigijo ilgalaikį turtą.

90. Gairių 1–11, 13–17, 19–21 prieduose nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai Gairių 89 punkte nurodytus dokumentus pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Jeigu projekto veiklos trunka ilgiau nei iki einamųjų metų gruodžio 21 d., projekto vykdytojas Gairių 89 punkte nurodytus dokumentus gali pateikti ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 10 d. Jei teikiama nepriklausomo auditoriaus išvada – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

91. Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai Gairių 89.1 ir 89.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 10 d., o Gairių 89.4 ir 89.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 15 d.

Gairių 18 priede nustatyta tvarka finansuoti projektų vykdytojai Gairių 89.1, 89.2 ir 89.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 10 d. (išskyrus projektus, kurių įgyvendinimo pabaiga yra ateinančiais metais), o Gairių 89.4 ir 89.6 papunkčiuose nurodytus dokumentus – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki ateinančių metų sausio 15 d. Jeigu projekto įgyvendinimo pabaiga yra ateinančiais metais, projekto vykdytojas Gairių 89.1 ir 89.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus turi pateikti ne vėliau kaip iki ateinančių metų vasario 1 d.

91¹. Projekto vykdytojas, atsiskaitęs su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais Gairių 68.3 papunktyje nustatyta tvarka, per 5 darbo dienų nuo likusios mokėtinos sumos sutartyje numatyta tvarka gavimo Tarybai turi pateikti informaciją apie patirtų išlaidų apmokėjimą bei išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus.

92. Projekto vykdytojas apie sprendimą pateikti nepriklausomo auditoriaus išvadą raštu informuoja Tarybą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo etapo, jei projektas skaidomas į etapus, ar projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

93. Projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos ir faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formas nustato ir tvirtina Tarybos pirmininkas.

94. Jeigu projekto įgyvendinimui lėšos skiriamos Gairių 59 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas Tarybai atsiskaito tokia tvarka:

94.1. Gairių 1–11, 13–17, 19–21 prieduose nustatyta tvarka finansuoti projekto vykdytojai tarpinio atsiskaitymo metu – Gairių 89.3, 89.6 papunkčiuose ir 90 punkte nustatyta tvarka, pateikia atitinkamus dokumentus pagal finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą. Gairių 12 priede nustatyta tvarka finansuoti projekto vykdytojai tarpinio atsiskaitymo metu Gairių 89.2, 89.4, 89.6 papunkčiuose ir 91 punkte nustatyta tvarka pateikia atitinkamus dokumentus pagal finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą;

94.2. galutinio atsiskaitymo metu – Gairių 89, 90 ir 91 punktuose nustatyta tvarka, pateikdamas atitinkamus dokumentus pagal paskutinio finansavimo etapo metu gautą lėšų sumą ir per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiektus rezultatus.

95. Ataskaitos, pateiktos vėliau nei per Gairių 90–91 punktuose nustatytus terminus, gali būti nepriimamos, o skirtos lėšos laikomos panaudotomis netinkamai ir turi būti grąžinamos Tarybai per jos nustatytą terminą, nebent projekto vykdytojas nurodo nenumatytas priežastis (force majeure) ir pateikia tai įrodančius dokumentus, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia jį atnaujinti.

96. Tarybai pareikalavus, projekto vykdytojas per Tarybos nustatytą terminą privalo pateikti visų išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas bei projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlį įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas projekto vykdytojo vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti.

97. Išlaidas pateisinantys dokumentai yra prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, elektroninės sąskaitos, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo-pardavimo kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo-perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas ir jų tikslingumą.

98. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra mokėjimo pavedimus patvirtinantys dokumentai, kasos išlaidų orderiai ir kiti dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

99. Projekto vykdytojo, projekto partnerių, rėmėjų indėlį įrodantys dokumentai yra sutartys, priėmimo-perdavimo aktai, prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros, kuriose nurodytos suteiktos nuolaidos. Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais.

100. Nepanaudotas lėšas projekto vykdytojai privalo grąžinti Tarybai per sutartyje nurodytą terminą.

101. Tarybai nustačius, kad projekto vykdytojas nepagrįstai gavo lėšas ar netinkamai jas panaudojo, projekto vykdytojas privalo jas grąžinti Tarybai. Lėšų negrąžinus per Tarybos nustatytą terminą, jos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka, o projekto vykdytojas, netinkamai atsiskaitęs už įgyvendintus projektus, praranda teisę vienerius metus teikti paraiškas ir gauti Fondo lėšas.

101¹. Tarybai grąžintina lėšų suma gali būti išskaičiuota iš projekto vykdytojui, gavusiam finansavimą Gairių 18 priedo 2.1.4 punkto 1.8–1.10 papunkčiuose nustatyta tvarka, likusios mokėtinos sumos.

102. Tarybai nustačius, kad finansuotas projektas įgyvendintas reikšmingai mažesne veiklų apimtimi ir kokybe nei planuota paraiškoje, Tarybos narių susirinkimo sprendimu projekto vykdytojas gali prarasti teisę vienerius metus teikti paraiškas ir gauti Fondo lėšas (ši nuostata netaikoma, kai projekto veiklų pasikeitimas buvo suderintas su Taryba Gairių, finansavimo sąlygų ir sutarties sąlygų nustatyta tvarka arba paaiškėja nuo projekto vykdytojo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių projektas negalėjo būti įgyvendintas tinkamai).

103. Su projekto vykdytojais, kurie iki einamųjų metų gruodžio 31 d. privalėjo atsiskaityti už projekto įgyvendinimą, tačiau to tinkamai nepadarė, naujai finansuotų projektų įgyvendinimo sutartys nėra sudaromos tol, kol projekto vykdytojai nėra tinkamai atsiskaitę.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

104. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra taikomos projekto paraiškos teikimo metu galiojusių Gairių nuostatos.

105. Pareiškėjams ir projektų vykdytojams, rašytiniu jų prašymu, Taryba pateikia jų projektą vertinusių ekspertų skirtą balų vidurkį pagal kiekvieną Gairėse nurodytą kriterijų ir (ar) prioritetą bei konsoliduotus ekspertų grupės argumentus. Tuo atveju, jeigu Tarybos narių susirinkimas dėl projekto finansavimo priėmė kitokį, nei ekspertų rekomenduotas, sprendimą, pareiškėjams ir projektų vykdytojams pateikiamas ir Tarybos susirinkimo vertinimas.

106. Asmenims Taryba teikia informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

107. Tarybos narių susirinkimo ir Tarybos pirmininko sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

108. Taryba su Kultūros ministerija derina Ekspertų darbo reglamento, Sričių ir programų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašų projektus prieš jų patvirtinimą.

109. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys yra tvarkomi projektų administravimo tikslu.

110. Projekto vykdytojas ne trumpiau kaip trejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos privalo saugoti ir, Tarybai pareikalavus, pateikti visus projekto vykdymo dokumentus.

111. Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Išimties reglamentą ir de minimis pagalbą saugoma 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal priemonę suteikimo dienos.

________________

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos