PagrindinisKokios apsaugos galima tikėtis

Kokios apsaugos gali tikėtis asmuo, teikiantis
informaciją apie pažeidimą

Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
2) konfidencialumo užtikrinimas;
3) draudimas daryti neigiamą poveikį;
4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
5) teisė gauti kompensaciją;
6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
7) atleidimas nuo atsakomybės;
8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.


Kokios apsaugos gali tikėtis asmuo, pranešantis apie pažeidimą Lietuvos kultūros tarybos vidiniu kanalu

1)    saugaus informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo užtikrinimas;
Prieigą prie Lietuvos kultūros tarybos vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu gautos ir įstaigoje saugomos informacijos ir dokumentų, kuriuose yra duomenys, leidžiantys nustatyti pranešėjo tapatybę, turi tik asmenys, paskirti administruoti įstaigos vidinį pranešimų apie pažeidimus kanalą, o pranešėjo duomenys, leidžiantys nustatyti jo tapatybę, teikiami tik asmenims, kurie nagrinėja informaciją apie pažeidimą ir atlieka tyrimą.  

2)    konfidencialumo užtikrinimas;
Asmeniui, pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, yra užtikrinamas konfidencialumas. Kompetentingas subjektas visus elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@ltkt.lt gautus pranešimus apie pažeidimus užregistruoja atskirame pranešimų, teikiamų pagal Pranešėjų įstatymą ir jų nagrinėjimo dokumentų registre, prie kurio prieigą turi tik kompetentingas subjektas. Informacija apie pažeidimą, gauta Taryboje ne elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@ltkt.lt, o bet kuriuo kitu elektroninio pašto adresu, minėtame registre neregistruojama ir laikantis konfidencialumo principo nedelsiant persiunčiama elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@ltkt.lt. Kitu elektroninio pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą nedelsiant ištrinama iš šio elektroninio pašto.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Informacija apie asmenis, pateikusius informaciją apie pažeidimus, pranešėjus, su pažeidimu susijusius asmenis ar pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali būti teikiama.
Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

3) draudimas daryti neigiamą poveikį.
Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių, t. y. laikinai nušalinti jį nuo pareigų; atleisti iš darbo ar tarnybos; sustabdyti perkėlimą į aukštesnes pareigas; perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą; nepakeisti terminuotos darbo sutarties į neterminuotą darbo sutartį, kai darbuotojas turi teisėtų lūkesčių, kad jam bus pasiūlytas nuolatinis darbas; nepratęsti terminuotos darbo sutarties arba terminuotą darbo sutartį nutraukti anksčiau laiko; bauginti; imtis prievartos; priekabiauti; apriboti galimybę dalyvauti anksčiau įprastoje formalioje ar neformalioje veikloje ar pašalinti iš jos; diskriminuoti; grasinti susidoroti; apriboti karjeros galimybes; sustabdyti mokymus; sumažinti darbo užmokestį; nepagrįstai pakeisti darbo laiką arba nepagrįstai pavesti papildomas užduotis ar perduoti jas atlikti kitiems asmenims; kelti abejones dėl kompetencijos; neigiamai vertinti veiklos rezultatus arba teikti neigiamą atsiliepimą apie darbuotoją; perduoti tretiesiems asmenims neigiamą informaciją apie jį, dėl kurios ateityje asmuo gali nerasti darbo tame sektoriuje ar pramonės šakoje; panaikinti teisę dirbti su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija; skirti ar taikyti bet kokias drausmines nuobaudas ar kitas sankcijas (įskaitant finansines sankcijas); daryti žalą (įskaitant žalą asmens reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose); daryti finansinius nuostolius (įskaitant verslo ir pajamų praradimą); nutraukti prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartį anksčiau laiko; panaikinti licencijos ar leidimo galiojimą; siųsti pas psichiatrus ar kitos srities gydytojus, ar taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

 

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos