PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2021 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. rugsėjo 30 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Programos tikslas

Skatinti kultūros ir meno kūrėjų individualią kūrybinę veiklą.

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Individualios stipendijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną ir dėl to apribojus ar draudžiant kultūros įstaigų lankymą, kultūros paslaugų teikimą ir (ar) kultūros renginių organizavimą, individuali stipendija skiriama laikotarpiui nuo 3 iki 9 mėnesių (skiriama 600 Eur mėnesiui).

Kitos sąlygos

Individualios stipendijos paraiškos negali teikti asmenys, kurie anksčiau yra gavę Lietuvos kultūros tarybos stipendiją ir suėjus atsiskaitymo terminui, nėra pateikę ataskaitų.

Paraiškų vertinimo prioritetai

1. Kultūros ar meno kūrėjams, kurie paraiškose nurodytai veiklai vykdyti nėra gavę valstybių (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių), savivaldybių ar kitų finansinių šaltinių lėšų (0-5).
2. Kultūros ar meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla skleidžiama elektroninėje (0-5).

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė, idėjos tikslingumas, aktualumas ir rezultatai (0-60).
2. Ankstesnės kūrybinės veiklos meninė ir kultūrinė vertė, aktualumas, sklaida (0-30).

Galimi pareiškėjai

Pilnamečiai kultūros kūrėjai ar menininkai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida).

Paraiškų pateikimas

Dėl paskelbtos ekstremalios padėties informuojame, kad paraiškos stipendijai gauti priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Pastabos

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV- 226 ,,Dėl Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-1016 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjui paraiška

Vardas, pavardė1:
1 Stipendiją pretenduojančio gauti asmens vardas ir pavardė rašomas kaip nurodyta asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys yra tvarkomi projektų administravimo tikslais.
Asmens kodas:
Adresas:
Telefono numeris:
El. pašto adresas:
Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją, pavadinimas:
Veikla (-os), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma skirti stipendiją, priskiriama (-os) sričiai:(pasirinkite sritį)

1. Informacija apie pareiškėją

1.1. Asmens gimimo data:
1.2. Asmens darbovietė:
1.3. Asmens narystė sąjungose, asociacijose ar kitose organizacijose:
1.4. Asmeniui anksčiau yra skirta Lietuvos kultūros tarybos individuali stipendija:
1.5. Anksčiau Lietuvos kultūros tarybos skirta individuali stipendija baigta mokėti: (nurodykite metus ir mėnesį)
1.6. Asmuo yra atsiskaitęs už visas pasibaigusias veiklas, kurioms buvo skirta (-os) Lietuvos kultūros tarybos stipendija (-os):

2. Informacija apie planuojamą (-as) veiklą (-as)

2.1. Prašomos skirti stipendijos trukmė mėnesiais (3, 4, 5, 6, 7, 8 ar 9 mėn.):
2.2. Prašomos skirti stipendijos veiklos vykdymo laikotarpis:
2.3. Veiklos (-ų) įgyvendinimo vieta (šalis, miestas):
+ Pridėti papildomą vietą
2.4. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją įgyvendinimo forma (-os):
+ Pridėti papildomą veiklą
2.5. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją pristatymas (veiklos (-ų) pobūdis, veiklos (-ų) temos pasirinkimo motyvai, laukiami rezultatai ir pan.):(ne daugiau nei 5000 simbolių)
2.6. Planuojama veiklos (-ų) sklaida elektroninėje erdvėje:
2.7. Jei šios paraiškos 2.6. p. pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite planuojamą veiklos (-ų) sklaidą elektroninėje erdvėje: (pvz. nurodyti naudojamas turinio sklaidos platformas ir kt.)(ne daugiau nei 1000 simbolių)
2.8. Asmuo disponuoja kitomis lėšomis šioje paraiškoje nurodytai veiklai (-oms) vykdyti:
2.9. Jei šios paraiškos 2.8. p. atsakymą pasirinkote „Taip“, nurodykite finansavimo šaltinį ir sumą:
Finansavimo šaltinis(valstybės, kitų ES valstybių, trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių lėšos)Suma, Eur
+ Pridėti eilutę

Pridedami dokumentai:

1. Privalomi dokumentai:

1.1. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai:

2. Kiti dokumentai:

2.1. Kiti stipendiją pretenduojančio gauti asmens pridedami dokumentai, nuotraukos ir pan.:

Nuoroda į dokumentą (Jeigu yra):

+ Pridėti eilutę

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx (kitų formatų failai nepriimami)

** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB.

Patvirtinu, kad:
• esu susipažinęs (-usi) su Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), jo nuostatos man yra aiškios ir suprantamos;
• šios paraiškos pateikimo metu nėra jokių jos teikimą ribojančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant numatytų Aprašo 12 punkte;
• visi šioje paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi.

Sutinku, kad:
• paraiškoje nurodyti mano vardas ir pavardė bei 2 punkte pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais.

Pateikti

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams tvarkos aprašą
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią Individualios stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška privaloma pateikti pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą.
4. Kartu su paraiška galima pateikti ir kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Jei pateikiami priedai užsienio kalba, būtina kartu pateikti vertimą į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią Individualios stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą ataskaitos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos