PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Mobilumo stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2022 m. rugsėjo 1 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 30 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Stipendijos tikslas

Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes, tobulinti meistriškumą ir (ar) dalyvauti rezidencijose ir (ar) kituose renginiuose ar veiklose užsienyje. 

Dalinai finansuojamos veiklos ir paramos ribos

Mobilumo stipendijos – iki 6 mėnesių (iki 3600 Eur).

Kitos sąlygos

Paraiškų neturi teisės teikti:
1. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariai.
2. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose.
3. Kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.

Pateikta paraiška nesvarstoma ir(ar) stipendijos neskiriamos, jei:
1. Nuo už anksčiau gautos individualios stipendijos Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitos datos nėra praėję vieneri metai.
2. Kultūros ir meno kūrėjas nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija.
3. Mobilumo stipendijos prašoma studijų aukštosiose mokyklose išlaidoms padengti.
4. Kultūros ar meno kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs lėšas iš Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių.

Paraiškų vertinimo prioritetas

1. Stipendijos prašoma mobilumo veiklai, skirtai žinioms, praktikoms, ar technikoms, kurias ekspertai pripažįsta neišsamiai nagrinėjamomis arba nenagrinėjamomis Lietuvos Respublikoje (0-10).

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Aiškiai apibrėžti veiklos tikslai ir nustatytas grafikas (0-20).
2. Mobilumo veiklos pagrindimas, veiklos sklaida ir viešinimas (0-20).
3. Mobilumo vietos, kursų, renginio, rezidencijos ar kt. svarba (0-20).
4. Ankstesnės kūrybinės arba profesinės veiklos rezultatai ir sklaida (0-30).

Galimi pareiškėjai

Teikti paraiškas stipendijoms gauti gali visi pilnamečiai Lietuvos kultūros ir meno kūrėjai, o kitų valstybių piliečiai paraiškas gali teikti tuo atveju, jeigu nuolat gyvena ir kuria šalyje (turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) arba jų planuojama kūrybinė veikla yra susijusi su Lietuvos kultūra, jos pristatymu ir sklaida.

Paraiškų pateikimas

Paraiškos stipendijai gauti priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią mobilumo stipendijos paraiškos formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1. Pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai. 
2. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys biudžetinėse įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, privalo pateikti savo pareigybės aprašymą. 
3. Teikiant paraišką mobilumo stipendijai gauti, papildomai privaloma pateikti dokumentus, kurie patvirtina dalyvavimą stažuotėje, konkurse, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ir kitame panašaus pobūdžio renginyje. 
4. Kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. 

Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).

Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Pastabos

Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis „Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu“ patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487  „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-496 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas
Mobilumo stipendijų kultūros ir meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

MOBILUMO STIPENDIJOS KULTŪROS IR MENO KŪRĖJUI PARAIŠKA

Vardas, pavardė1:
1 Stipendiją pretenduojančio gauti asmens vardas ir pavardė rašomas kaip nurodyta asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Paraiškoje nurodomi asmens duomenys yra tvarkomi projektų administravimo tikslais.
Asmens kodas:
Adresas:
Telefono numeris:
El. pašto adresas:
Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją, pavadinimas:
Veikla (-os), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma skirti stipendiją, priskiriama (-os) sričiai:(pasirinkite sritį)

1. Informacija apie pareiškėją

1.1. Asmens gimimo data:
1.2. Asmens darbovietė:
1.3. Asmens narystė sąjungose, asociacijose ar kitose organizacijose:
1.4. Šiuo metu studijuojate aukštojoje mokykloje:
1.5. Stipendijos prašoma veiklai, kuri yra studijų aukštojoje mokykloje dalis:
1.6. Asmeniui anksčiau yra skirta Lietuvos kultūros tarybos individuali stipendija?
1.7. Asmuo yra atsiskaitęs už visas pasibaigusias veiklas, kurioms anksčiau buvo skirta (-os) Lietuvos kultūros tarybos stipendija (-os)?
1.8. Asmuo yra gavęs kitų lėšų šioje paraiškoje nurodytai veiklai (-oms) vykdyti (Asmeninės lėšos nėra laikomos kitais finansavimo šaltiniais):
1.9. Jei šios paraiškos 1.8 p. atsakymą pasirinkote „Taip“, nurodykite finansavimo šaltinį ir sumą:
Finansavimo šaltinis(valstybės, kitų Europos sąjungos valstybių, trečiųjų valstybių, savivaldybių ar kitų finansavimo šaltinių lėšos)Suma, Eur
+ Pridėti eilutę

2. Informacija apie planuojamą (-as) veiklą (-as)

2.1. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma skirti stipendiją, vykdymo laikotarpis (ne daugiau nei 6 mėn.)2
2  Nurodydami veiklos (-ų) vykdymo laikotarpį, įskaičiuokite ir veiklos (-ų) parengiamuosius bei baigiamuosius darbus.
2.2. Veiklos (-ų) įgyvendinimo vieta (šalis, miestas)
+ Pridėti papildomą vietą
2.3. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją įgyvendinimo forma (-os):
+ Pridėti papildomą veiklą
2.4. Mobilumo veiklos (-ų), kuriai (-ioms) prašoma skirti stipendiją, pristatymas (veiklos (-ų) pobūdis, veiklos (-ų) temos pasirinkimo motyvai, laukiami rezultatai, grafikas ir pan.)(ne mažiau nei 1000 simbolių ir ne daugiau nei 5000 simbolių)
2.5. Mobilumo vietos ar renginio, į kurį nuvykti prašoma skirti stipendiją, pristatymas (reikšmė, vertė, kontekstas ir pan.)(ne mažiau nei 250 simbolių ir ne daugiau nei 1000 simbolių)
2.6. Planuojama veiklos (-ų) sklaida ir viešinimas(ne mažiau nei 250 simbolių ir ne daugiau nei 1000 simbolių)
2.7. Veikla (-os) yra skirta (-os) žinioms, praktikoms, ar technikoms neišsamiai nagrinėjamoms ar nenagrinėjamoms Lietuvos Respublikoje
2.8. Jei šios paraiškos 2.7 p. pasirinkote atsakymą „Taip“, nurodykite, kokias žinias, praktikas ar technikas nagrinėja pasirinkta (-os) veikla (-os)(ne mažiau nei 250 simbolių ir ne daugiau nei 1000 simbolių)

3. VEIKLOS (-Ų) IŠLAIDŲ SĄMATA

3.1. Veiklos (-ų), kuriai (-ioms) vykdyti prašoma skirti stipendiją, išlaidos

Eil. Nr.Išlaidų pavadinimasSuma, Eur
3.1.1.
Iš viso prašoma skirti suma:0.00
+ Pridėti eilutę
  • esu susipažinęs (-usi) su Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), jo nuostatos man yra aiškios ir suprantamos;
  • šios paraiškos pateikimo metu nėra jokių jos teikimą ribojančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant numatytų Aprašo 11 - 12 punktuose;
  • visi šioje paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi.
  • paraiškoje nurodyti mano vardas ir pavardė bei 2 punkte pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais.

PRIDEDAMA

1. Privalomi dokumentai:

1.1. Dokumentas patvirtinantis dalyvavimą stažuotėje, konkursą, simpoziume, kūrybinėje stovykloje, konferencijoje ir kitame panašaus pobūdžio renginyje. Jei dokumentas yra ne lietuvių kalba, kartu turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą (vertimas gali būti laisvos formos);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

1.2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai;

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

1.3. eigu paraiškos 1.2 punkte nurodėte, kad esate biudžetinės įstaigos, kurios savininkė yra valstybė arba savivaldybė, darbuotojas, pridėkite savo pareigybės aprašymą

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

2. Kiti dokumentai:

2.1. Kiti stipendiją pretenduojančio gauti asmens pridedami dokumentai, nuotraukos ir pan.

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą
Pateikti paraišką
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos