PagrindinisStipendijosKonkursai

Konkursai

Individualios stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Paraiškos priimamos nuo2023 m. rugsėjo 5 d.
Paraiškos priimamos iki2023 m. spalio 3 d.
Kontaktinė informacijaKuratoriai

Stipendijos tikslas

Skiriama individualiai kultūros ir meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti.

Stipendijos dydis ir mokėjimo trukmė

Stipendijos dydis – 800 eurų per 1 mėnesį. Stipendija gali būti skiriama ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui, tačiau atsižvelgiant į planuojamą disponuoti lėšų sumą, rekomenduojama numatyti ne ilgesnę nei 12 mėnesių stipendijos trukmę.

Kitos sąlygos

Paraiškų neturi teisės teikti:
1. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nariai.
2. Kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra mokymosi programų dalis.

Stipendijos neskiriamos, jei:
1. Teikiant paraišką individualiai kūrėjo stipendijai gauti nuo už anksčiau gautos individualios stipendijos Tarybos pirmininko nustatytos formos veiklos ataskaitos pateikimo datos nėra praėję vieneri metai (informacija tikrinama paskutinę paraiškų teikimo dieną).
2. Kultūros ir meno kūrėjas, pasibaigus veiklos vykdymo laikotarpiui, sutartyje ar jos prieduose nurodytais terminais nėra atsiskaitęs už veiklą, kuriai buvo skirta stipendija.
3. Kultūros ar meno kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti yra gavęs ar gauna lėšas iš kitų šaltinių (atlyginimą pagal darbo sutartį, valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių narių, ar kitų valstybių lėšų). Atkreipiame dėmesį, kad šis punktas netaikomas tais atvejais, jeigu kūrėjas paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti naudos asmenines lėšas, privačių fizinių ar juridinių asmenų skirtas lėšas, dalykinį indėlį ir pan.

Paraiškų vertinimo prioritetas

Paraiškose yra nurodyti kūrybos pristatymo visuomenei būdai ir priemonės (0-10).

Paraiškų vertinimo kriterijai

1. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, meninė ir kultūrinė vertė (0-30).
2. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, idėjos pagrįstumas (0-10).
3. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, aktualumas (0-10).
4. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, planuojami rezultatai (0-10).
5. Ankstesnės kūrybinės veiklos vertė ir aktualumas (0-20).
6. Ankstesnės kūrybinės veiklos sklaida (0-10).

Galimi pareiškėjai

Teikti paraiškas stipendijoms gauti gali visi pilnamečiai Lietuvos kultūros ir meno kūrėjai, o kitų valstybių piliečiai paraiškas gali teikti tuo atveju, jeigu nuolat gyvena ir kuria šalyje (turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) arba jų planuojama kūrybinė veikla yra susijusi su Lietuvos kultūra, jos pristatymu ir sklaida.

Paraiškų pateikimas

Paraiškos stipendijoms gauti priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią individualios stipendijos paraiškos formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).

Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1. Pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai ir jų sklaida. 

Papildomai galima pateikti ir kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. 

SVARBU: Pasirūpinkite, kad pridedamuose dokumentuose, kuriuos teikiate Lietuvos kultūros tarybai kartu su paraiška, nebūtų asmens duomenų, tokių kaip gimimo datos, asmens kodo, gyvenamosios vietos adreso ir pan.

Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Pastabos

Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skiriamos vadovaujantis Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487  „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. ĮV-648 redakcija).

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas
Individualių stipendijų paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite  „Stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą“.
2. Užpildykite konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą. 
3. Kartu su paraiška pateikite privalomus dokumentus. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro). 
4. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, nuotraukas ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją. Neteikite perteklinių asmens duomenų. Visi dokumentai turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimo tikrumas gali būti netvirtintas notaro).
5. Užpildžius konkurso lango apačioje esančią stipendijos paraiškos formą bei prisegus visus būtinus dokumentus ją pateikite. Apie sėkmingą paraiškos pateikimą būsite informuoti automatiniu el. laiško pranešimu.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos