PagrindinisNaujienos

Naujienos

Kultūros ir meno sričių apibrėžimai bus aptarti apskritojo stalo diskusijose

2021 m. kovo 25 d.

Lietuvos kultūros taryba pradeda apskritojo stalo diskusijų ciklą su kultūros ir meno sričių atstovais apie tyrimo „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“ ekspertinės apžvalgose pateiktus sričių apibrėžimus, siūlomus kokybinio vertinimo kriterijus ir rodiklius. 

Iki balandžio vidurio Lietuvos kultūros taryba planuoja surengti 15 susitikimų su socialiniais partneriais atstovaujančiais archyvų, architektūros, bibliotekų, cirko, dailės, dizaino, etninės kultūros, fotografijos, kultūros paveldo, literatūros, muziejų, muzikos, šokio, teatro ir tarpdisciplininio meno sritis. Susitikimuose iš viso dalyvaus septynios dešimtys kultūros ir meno atstovus vienijančių asociacijų, sąjungų, valstybinių kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bei patariamųjų institucijų prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos atstovų. Apskritojo stalo diskusijų dalyviai kviečiami išsakyti savo pastabas, nuogastavimus ir komentarus siūlomiems kultūros ir meno sričių apibrėžimams, o ypač kokybinius pokyčiui srityje leidžiantiems stebėti rodikliams bei kriterijams. 

Viešosios konsultacijos

Susitikimų metu bus aptarti ir kovo pradžioje vykusių viešųjų konsultacijų metu kultūrosbendruomenės atstovų Lietuvos kultūros tarybai pateiktos pastabos tyrimo „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“ ekspertinių apžvalgų santraukoms. Iš viso konsultacijų metu buvo sulaukta 46 pastabų, daugiausia jų buvo pateikta kultūros paveldoetninės kultūros ir teatro sričių ekspertinių apžvalgų santraukoms. Nei vienos pastabos nesulaukė architektūros srities ekspertinės apžvalgos santrauka

Stebėsenos ir analizės modeliavimo sistema

Lietuvos kultūros tarybos įgyvendinamas tyrimas „Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemos kokybinių rodiklių nustatymas“ – projekto „Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir išbandymas“ dalis. Šiuo Lietuvos kultūros tarybos įgyvendinamu projektu siekiama sukurti specialų, ilgalaikei kultūros ir meno projektų stebėsenai pritaikytą įrankį – Stebėsenos, analizės ir modeliavimo sistemą (SAMS). Ji būtina siekiant tikslingo valstybės lėšų investavimo į kultūros ir meno projektus ir užtikrinant šių projektų įgyvendinimo, rezultatų ir jų įtakos kultūros srities raidai stebėseną. 

Kurdama šios sistemos pagrindus, Lietuvos kultūros taryba kreipėsi į kultūros ir meno ekspertus prašydama parengti 15 kultūros ir meno sričių ir jų raidos apžvalgas. Tyrimą atliko 34 įvairių kultūros ir meno sričių ekspertai, kurie savo idividualiose ataskaitose pateikė savo įžvelgas ir rekomendacijas sričių stebėsenai. Lietuvos kultūros tarybos sudarytos darbo grupės šių apžvalgų pagrindu parengė kokybiniam pokyčiui srityje stebėti skirtus kiekvienos kultūros ar meno srities, jos raidos ir projekto apibrėžimus, veiklų, produktų bei paslaugų sąrašus ir kokybės vertinimo rodiklius bei kriterijus.

Projekto įgyvendinimą užbaigs konsoliduota ataskaita, kuri apims ir tyrėjų įžvalgas, ir kultūros bendruomenės indėlį, ir ataskaitų rengimo procese dalyvavusių Lietuvos kultūros tarybos administracijos darbo grupių pastabas. Kultūros ir meno sričių vertinimo rodikliai bus apibendrinti ir galutinai suformuluoti bendradarbiaujant su išoriniais partneriais – procesų valdymo sistemų kūrėjais. Šiais rodikliais Lietuvos kultūros taryba remsis analizuodama kultūros raidos procesus ir teiks siūlymus kultūros politikos įgyvendinimo procesų tobulinimui. 

Lietuvos kultūros tarybos projektas „Kultūrinės plėtros projektų ir procesų valdymo, stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir išbandymas“ finansuojamas pagal 2014–2020 m. etapo Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 10.1.1- ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ finansavimo sąlygas. Projektą įgyvendinančioji institucija — Europos socialinio fondo agentūra.« Atgal
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos