PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes

Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki
Kontaktinė informacija
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. kovo 14 d.
Gintauta Žemaitienė
Tel. (8 5) 255 9359
El. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

Programos tikslas 

Užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą. 

Finansuojama veikla

Apsaugos techninių priemonių įrengimo projektavimo sakraliniuose objektuose projektai, siekiant išsaugoti juos ir juose esančias kultūros vertybes.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kurie numato medinių sakralinių kultūros paveldo objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo (elektros sistemos sutvarkymas, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, žaibosauga ir kitos apsaugos priemonės) projektų parengimą (0–20). 
2. Projektams, kurie numato medinių sakralinių objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo (elektros sistemos sutvarkymas, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, žaibosauga ir kitos apsaugos priemonės) projektų parengimą (0–10).
3. Projektams, kurie numato nemedinių sakralinių objektų apsaugos techninių priemonių įrengimo (elektros sistemos sutvarkymas, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, žaibosauga ir kitos apsaugos priemonės) projektų parengimą (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–30).
2. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai) (0–20).
3. Naujų/šiuolaikiškų apsaugos techninių priemonių parinkimas (0–10).

Specialieji reikalavimai

1. Pareiškėjas pirmiausia turi įvertinti esamų elektros tinklų ir įrenginių būklę, jų atitikimą galiojančioms projektavimo ir saugaus eksploatavimo normoms ir pateikti atitinkamos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos raštą apie sakralinio objekto būklės atitiktį gaisrinės saugos reikalavimams bei rekomendacijas. Jeigu esami elektros tinklai ir įrenginiai šių normų neatitinka – juos reikia keisti, parengiant elektrotechninės dalies remonto projektą:
1.1. sakralinių objektų elektrotechninės dalies remonto projektavimo darbai turi būti atliekami atestuotų elektrotechninės ir architektūrinės dalies specialistų. Projekte privalo būti numatytas sakralinio objekto kilnojamųjų kultūros vertybių ir vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, išsaugojimas, todėl architektui privalomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD) atestatas. 
1.2. elektrotechninė projekto dalis turi būti parengta pagal galiojančius projektavimo normatyvus, dalies sudėtis ir apimtis turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, reikalavimus. 
2. Jei sakraliniame objekte nėra įrengtų apsaugos, priešgaisrinių ir žaibosaugos priemonių, jas reikia suprojektuoti. 
3. Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos projektas turi apimti visas sakralinio objekto patalpas. Projektuojant priešgaisrinę apsaugą būtina apskaičiuoti, kad sakraliniuose objektuose apeigų metu naudojamos žvakės ir smilkalai. Apsauginė ir gaisrinė signalizacija turi būti suprojektuota taip, kad, jai suveikus, signalas būtų perduodamas sakralinio objekto valdytojui ir į objektą saugančios bendrovės centralizuotą pultą distanciniu būdu. Projektavimo darbus gali atlikti atitinkamus kvalifikacinius atestatus turintys atitinkamos srities specialistai, o architektui privalomas KPD atestatas. 
4. Parengto kompleksinio projekto (elektrotechninės ir apsaugos bei priešgaisrinių priemonių įrengimo) sprendiniai turi būti suderinti su KPD teritoriniu padaliniu ir savivaldybe, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir kitomis reikalingomis žinybomis (jei jų derinimas būtinas). 
Prie paraiškos turi būti pridėtas sakralinio objekto apžiūros aktas, parengtas pagal galiojančio statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ reikalavimus.
5. Prie paraiškos turi būti pridėtas išrašas iš Kultūros vertybių registro (jei tai yra kultūros paveldo objektas), taip pat kilnojamųjų kultūros vertybių ir vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, sąrašas.

Veiklai įgyvendinti numatoma suma 2017 m.

20 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Sąmatos prie paraiškos forma (formą pildykite tik parsisiuntę į savo kompiuterį)

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
 5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymą.
 6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
 9. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
 10. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
 11. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Reikia pagalbos?

D.U.K.Dažniausiai lankytojų užduodami klausimaiKontaktaiTrūksta informacijos? Susisiekite su mumis
Struktūra ir kontaktaiTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos