PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas (atrankos konkursas)

Paraiškos priimamos nuo2021 m. birželio 29 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. rugpjūčio 1 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Organizacijų atrankos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. organizacijos veiklų indėlis atstovaujamai kultūros ir (ar) meno sričiai (0–25 balai);
2. kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų);
3. edukacinės veiklos (0–10 balų);
4. organizacijos valdymas: strateginis planavimas, vadybiniai pajėgumai (0–20 balų);
5. organizacijos biudžetas ir finansų valdymas (0–15 balų);
6. organizacijos pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba (0–15 balų).

Galimi pareiškėjai

Organizacijų atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvoje registruotos ir ne trumpiau nei 3 metus veiklą vykdančios kultūros organizacijos (juridiniai asmenys) – asociacijos ir skėtinės organizacijos –, atstovaujančios organizacijos narius ir (ar) konkrečios kultūros ar meno srities organizacijas ir (ar) menininkus, išskyrus pelno siekiančius ir viešojo sektoriaus juridinius asmenis, taip pat meno kūrėjų organizacijas, kurioms Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas.

Atrankoje dalyvaujančios organizacijos turi būti įvykdžiusios įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Organizacija laikoma įvykdžiusia nurodytus įsipareigojimus, jeigu jos neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė nei 50 eurų.

Paraiškos teikimas

1. Privalomi pateikti dokumentai:
1.1. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais pasirašytas ir nuskenuotas (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas (ADOC formatu) Kultūros organizacijų atrankos paraiškos lydraštis;
1.2. tinkamai užpildyta Kultūros organizacijų atrankos paraiškos forma;
1.3. tinkamai užpildyta Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma;
1.4. tinkamai užpildyta 2022–2024 m. organizacijos veiklų plano forma;
1.5. pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.6. partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos);
1.7. pareiškėjo įstatų kopija;
1.8. pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba Juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija);
1.9. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota ne anksčiau nei birželio 29 d.;
1.10. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.). Šie dokumentai negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
2. Pareiškėjas organizacijų atrankos metu gali teikti tik vieną paraišką.
3. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami papildomi dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą.
4. Paraiška pildoma ir teikiama elektroniniu būdu.
5. Paraiška (Kultūros organizacijų atrankos paraiškos lydraštis, Kultūros organizacijų atrankos paraiška, pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), pareiškėjo įstatų kopija, pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija), Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką, pateikti 1 rinkmena PDF formatu ir Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma ir 2022–2024 m. organizacijos veiklų planas, pateikti 2 rinkmenose Excel formatu) iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 23.59 val. turi būti išsiųsta Tarybai tik elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, kuria naudojantis pareiškėjas negali turėti galimybės redaguoti siunčiamo dokumento po jo išsiuntimo, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
6. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma išduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas neskolingas valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams, arba 9 darbo dienas, jei mokesčių mokėtojas skolingas valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams. Plačiau sužinoti galite paspaudę šią nuorodą.

Kitos sąlygos

1. Pareiškėjas Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo formoje, nurodydamas iš Tarybos prašomų lėšų poreikį 2022–2024 metų laikotarpiui, turi pasirinkti vieną iš šių finansavimo rėžių: 
1.1. kasmet skiriama suma nuo 40 000 iki 65 000 Eur, kuri sudaro ne daugiau nei 80 procentų bendro projekto biudžeto;
1.2. kasmet skiriama suma nuo 66 000 iki 90 000 Eur, kuri sudaro ne daugiau nei 80 procentų bendro projekto biudžeto;
1.3. kasmet skiriama suma nuo 91 000 iki 120 000 Eur, kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto.
Taryba gali priimti sprendimą atrinktai organizacijai paskirti kitą finansavimo rėžį nei pareiškėjas nurodė pateiktoje paraiškoje. Paskirtas finansavimo rėžis visus 3 finansavimo metus nekinta.
2. Atrinkta organizacija, kuriai Tarybos skirta suma bus didesnė nei 90 000 Eur, visą sutartyje dėl finansavimo skyrimo nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį turės turėti: bent 2 pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus (neskaitant techninio, aptarnaujančio personalo, buhalterio (finansininko)); pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu.
3. Atrinktos organizacijos atstovas iki sutarties dėl finansavimo skyrimo pasirašymo kasmet turės suderinti su Taryba einamųjų metų organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą, kuris, atsižvelgiant į šios programos tikslą, bendru Tarybos ir projekto vykdytojo sutarimu galės būti keičiamas.
4. Atrinkta organizacija turės turėti atskirą mokėjimo sąskaitą tik šios programos lėšoms.
5. Atrinkta organizacija, atsiskaitydama už panaudotas lėšas, kasmet Tarybai turės pateikti auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir jos prieduose numatytoms išlaidoms.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Kultūros organizacijų atrankos paraiškos lydraštis;
Kultūros organizacijų atrankos paraiškos forma;
Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma;
2022–2024 m. organizacijos veiklų plano forma;
Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašas;
Gairės 

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos