PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas (atrankos konkursas)

Paraiškos priimamos nuo2021 m. birželio 29 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. rugpjūčio 1 d.
Kontaktinė informacija Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. +370 620 32 015
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose.

Organizacijų atrankos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. renginių programų kultūrinė, meninė kokybė (0–40 balų);
2. renginių prieinamumo didinimas (0–20 balų);
3. renginių vadyba ir strateginis planavimas (0–15 balų);
4. renginių biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų);
5. paskutinių trijų įgyvendintų renginių apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų).

Galimi pareiškėjai

Renginių atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas.

Reikalavimai renginiui

1. Lietuvoje rengiamas regioninis (dalyvauja ne mažiau nei 10 kolektyvų iš 6 savivaldybių), respublikinis (turi atrankinius turus, vyksta ne mažiau nei dvi dienas, dalyvauja ne mažiau nei 30 kolektyvų iš ne mažiau nei 30 Lietuvos savivaldybių) arba tarptautinis (dalyvauja užsienio kolektyvai, vyksta ne mažiau nei dvi dienas ir jo programa susideda iš daugiau nei vienos veiklos) renginys, 2010–2021 metų laikotarpiu įgyvendintas ne mažiau nei 3 kartus;
2. renginys užtikrina vienos ar kelių mėgėjų meno sričių (išskyrus kiną), žanrų tradicijų tęstinumą, daro įtaką jų plėtrai, yra pasirengimo dainų šventėms dalis;
3. ne mažiau kaip 40 proc. renginyje dalyvaujančių mėgėjų meno kolektyvų yra ne žemesnės nei 2-osios kategorijos pagal Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮV-145.

Paraiškos teikimas

1. Privalomi pateikti dokumentai
1.1. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais pasirašytas ir nuskenuotas (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas (ADOC formatu) Mėgėjų meno renginių atrankos paraiškos lydraštis;
1.2. tinkamai užpildyta Mėgėjų meno renginių atrankos paraiškos forma;
1.3. tinkamai užpildyta Mėgėjų meno renginių biudžeto ir finansų valdymo forma;
1.4. tinkamai užpildyta 2022–2024 m. mėgėjų meno renginių veiklų plano forma;
1.5. pagrindinių tarptautinio renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.6. partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos);
1.7. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.). Šie dokumentai negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.).
2. Vienas pareiškėjas gali teikti neribotą paraiškų skaičių.
3. Tam pačiam renginiui galima teikti tik vieną paraišką renginio atrankai.
4. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami papildomi dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą.
5. Paraiška pildoma ir teikiama elektroniniu būdu. 
6. Paraiška (Mėgėjų meno renginių atrankos paraiškos lydraštis, Mėgėjų meno renginių atrankos paraiška, pagrindinių mėgėjų meno renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai, kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką, pateikti 1 rinkmena PDF formatu ir Mėgėjų meno renginių biudžeto ir finansų valdymo forma ir 2022–2024 m. mėgėjų meno renginių veiklų planas pateikti 2 rinkmenose Excel formatu) iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 23.59 val. turi būti išsiųsta Lietuvos kultūros tarybai (toliau -Tarybai) tik elektroninio pašto adresu renginiai@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, kuria naudojantis pareiškėjas negali turėti galimybės redaguoti siunčiamo dokumento po jo išsiuntimo, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu renginiai@ltkt.lt. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kitos sąlygos

1. Tarybos prašoma finansuoti suma negalės būti didesnė nei 40 000 Eur.
2. Atrinkto renginio vykdytojas iki sutarties dėl finansavimo skyrimo pasirašymo kasmet turės suderinti su Taryba einamųjų metų renginio viešinimo planą.
3. Atrinkto renginio vykdytojas likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki renginio įgyvendinimo pradžios kasmet turės suderinti su Taryba einamųjų metų renginio programą.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Mėgėjų meno renginių atrankos atrankos paraiškos lydraštis;
Mėgėjų meno renginių atrankos atrankos paraiškos forma;
Mėgėjų meno renginių biudžeto ir finansų valdymo forma;
2022–2024 m. mėgėjų meno renginių veiklų plano forma;
Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašas;
Gairės;
LNKC direktoriaus įsakymas;
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas dėl mėgėjų meno kolektyvų kategorijų.

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos