PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2021 m. spalio 8 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. lapkričio 9 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Finansuojama veikla

Organizacijų 2022 m. vykdomų veiklų įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 4LKT-14(1.3E) „Dėl kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 4LKT-15(1.3 E) redakcija) nustatyta tvarka atrinktos organizacijos. 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25 balai).
2. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–20 balų).
3. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų).
4. Edukacinės veiklos (0–15 balų).
5. Organizacijos valdymas (0–15 balų).
6. Viešinimo strategija (0–10 balų).

Finansavimo sąlygos

1. Pareiškėjo prašoma skirti suma turi atitikti Tarybos sprendimu organizacijai priskirtą finansavimo rėžį.
2. Sutarties dėl finansavimo skyrimo (toliau – sutarties) pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti bent 2 pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus (neskaitant techninio, aptarnaujančio personalo, buhalterio (finansininko)).
3. Sutarties pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba turėti sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu.
4. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba 2022 m. organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą, kuris, atsižvelgiant į šios programos tikslą, bendru Tarybos ir projekto vykdytojo sutarimu gali būti keičiamas. Suderintas veiklų ir jų viešinimo planas yra neatskiriama sutarties dalis.
5. Pasirašius sutartį organizacijai, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 190 000 Eur, išmokama 90 procentų skirtos sumos. Likę 10 procentų ar jų dalis išmokama Tarybai pateikus ir patvirtinus projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą.
6. Projekto vykdytojas sutarties pasirašymo metu privalo turėti atskirą mokėjimo sąskaitą tik šioms lėšoms ir išlaidų apmokėjimą vykdyti tik iš šios.
7. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už panaudotas lėšas, Tarybai turi pateikti auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir jos prieduose numatytoms išlaidoms.

Paraiškos teikimas

1. Privalomi pateikti dokumentai:
1.1. tinkamai užpildyta ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais pasirašyta ir nuskenuota (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyta (ADOC formatu) programos projekto paraiškos forma;
1.2. tinkamai užpildyta programos projekto organizacijos veiklų ir jų viešinimo plano forma;
1.3. tinkamai užpildyta ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais pasirašyta ir nuskenuota (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyta (ADOC formatu) programos projekto sąmatos forma;
1.4. juridinio asmens vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai (ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.5. dokumentai (jų kopijos), pagrindžiantys partnerių, rėmėjų indėlį (organizacijos veiklų ir jų viešinimo plano 2 lentelėje nurodytas suteiktas dalykinis ir finansinis indėlis);
1.6. periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju, Lietuvos kultūros tarybos pirmininko nustatytos formos deklaracija apie susijusius asmenis.
2. Papildomi dokumentai:
2.1. organizacijos veiklų ir jų viešinimo plano 3 lentelėje nurodyti dokumentai;
2.2. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.). Šie dokumentai negali užimti daugiau nei 12 puslapių, iš kurių tekstinė medžiaga negali būti pateikiama daugiau nei 6 puslapiuose. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
3. Paraiška ir kiti kartu teikiami dokumentai turi būti rengiami įvertinant programos atrankos konkurso metu teiktus dokumentus ir duomenis.
4. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
5. Privalomų ir papildomų priedų lapai turi būti A4 formato dydžio, tekstas turi būti aiškiai įskaitomas, parašytas ne mažesniu nei 10 dydžio šriftu.
6. Papildomuose prieduose negalima pateikti profesinės veiklos aprašymų.
7. Ekspertai nėra įpareigoti peržiūrėti paraiškoje ir jos prieduose pateiktose aktyviose nuorodose esančio turinio, išskyrus aktyvias nuorodas, naudojamas 2.2 p. nurodytiems garso ar vaizdo įrašams pateikti. 
8. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą (tais atvejais, kai dokumentai pateikiami užsienio kalba ir yra pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, į bendrą puslapių skaičių yra įtraukiamas tik dokumentų vertimų puslapių skaičius).
9. Paraiška pildoma ir teikiama elektroniniu būdu šiais formatais:
9.1. programos projekto paraiškos forma ir programos projekto sąmatos forma, jei jos pasirašytos kvalifikuotais elektroniniais parašais, turi būti pateiktos 1 rinkmena ADOC formatu;
9.2. programos projekto paraiškos forma ir programos projekto sąmatos forma, jei jos pasirašytos fiziniais parašais, juridinio asmens vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), deklaracija apie asmenis (jei ji teikiama), visi papildomi dokumentai, aktyvios nuorodos, naudojamos 2.2 p. nurodytiems garso ar vaizdo įrašams pateikti, turi būti pateikti 1 rinkmena PDF formatu;
9.3. programos projekto organizacijos veiklų ir jų viešinimo planas turi būti pateiktas 1 rinkmena Excel formatu.
10. Paraiška kartu su priedais turi būti išsiųsta Tarybai tik elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku iki 2021 m. lapkričio 9 d. 23.59 val. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, kuria naudojantis pareiškėjas negali turėti galimybės redaguoti siunčiamo dokumento po jo išsiuntimo, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Programos projekto paraiškos forma

Programos projekto organizacijos veiklų ir jų viešinimo plano forma

Programos projekto sąmatos forma

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos