PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel. +370 687 65 947
El. paštas: greta.sumine@ltkt.lt

Programos tikslas 

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose (toliau – renginiai arba renginys).

Finansuojama veikla

Renginių parengiamieji ir įgyvendinimo darbai 2023 m.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 4LKT-14(1.3E) „Dėl kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 4LKT-15(1.3 E) redakcija) nustatyta tvarka atrinktų renginių projektų vykdytojai.

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka  atrinktų renginių vykdytojai, kurie atrinkti vadovaujantis šiais kriterijais: 
1. Renginių programų kultūrinė, meninė kokybė (0–40 balų).
2. Renginių prieinamumo didinimas (0–20 balų).
3. Renginių vadyba ir strateginis planavimas (0–15 balų).
4. Renginių biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų).
5. Paskutinių trijų įgyvendintų renginių apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Renginio programos kultūrinė, meninė kokybė (0–35).
2. Renginio sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25).
3. Renginio prieinamumo didinimas (0–20).
4. Renginio vadyba (0–15).
5. Renginio viešinimo strategija (0–5).

Specialieji reikalavimai

1. Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) jos nustatyta tvarka būtina pateikti šiuos dokumentus:
1.1. renginio veiklų ir jų viešinimo planą;
1.2. pagrindinių renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.
2. Papildomai pridedami dokumentai (neįskaitant privalomų pridėti dokumentų) negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
3. Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Kitos sąlygos

1. Iš Tarybos prašoma finansuoti suma negali būti didesnė nei 40 000 Eur.
2. Iki sutarties dėl finansavimo skyrimo pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba renginio viešinimo planą, kuriame turi būti numatytas aiškus Tarybos pozicionavimas reklaminėje ir informacinėje medžiagoje. Suderintas renginio viešinimo planas yra neatskiriama sutarties dalis. 
3. Likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki renginio įgyvendinimo pradžios, projekto vykdytojas turi su Taryba suderinti renginio programą.

Paraiškų teikimas

1. Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
2. Paraiška ir kiti kartu teikiami dokumentai turi būti rengiami įvertinant programos atrankos konkurso metu teiktus dokumentus ir duomenis.
3. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
4. Programos projekto sąmatos forma turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais ir nuskenuota (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais (ADOC formatu).
5. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą (tais atvejais, kai dokumentai pateikiami užsienio kalba ir yra pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, į bendrą puslapių skaičių yra įtraukiamas tik dokumentų vertimų puslapių skaičius).

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

203 000 Eur

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Programos projekto renginio veiklų ir jų viešinimo plano forma

Programos projekto sąmatos forma

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos projektų vertinimo kriterijų balų aprašas

Paraiškos forma

Programa:

1. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

1.1. Juridinio asmens pavadinimas:
1.2. Juridinio asmens teisinė forma:
1.3. Juridinio asmens kodas:
1.4. Juridinio asmens registracijos adresas:
1.5. Juridinio asmens korespondencijos adresas:
1.6. Juridinio asmens tel. Nr.:
1.7. Juridinio asmens el. pašto adresas:
1.8. Juridinio asmens interneto svetainės adresas:
1.9. Juridinio asmens vadovas:
1.10. Projekto vadovas (kontaktinis asmuo):

2. INFORMACIJA APIE RENGINĮ

2.1. Renginio pavadinimas:
2.2. Renginio veiklos sritis:
2.3. Renginio įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos1:
2.4. Renginio veiklų įgyvendinimo vieta (-os)2:
+ Pridėti papildomą eilutę
2.5. Bendras renginio biudžetas, Eur3:
2.6. Iš Lietuvos kultūros tarybos prašoma suma, Eur4:
2.7. Informacija viešam projekto pristatymui (siekiamas rezultatas, pagrindiniai dalyviai (pristatomos šalys), planuojamos renginio datos, įgyvendinimo vietovė (-ės), strateginių Lietuvos kultūros tarybos krypčių – įvairovė, edukacija, prieinamumas – įgyvendinimas, kita svarbi informacija):

1 Nurodydami renginio įgyvendinimo laikotarpį, įskaičiuokite ir jo parengiamuosius bei baigiamuosius darbus.
2 Nurodykite visas renginio veiklų įgyvendinimo vietas, numatytas Renginio veiklų ir jų viešinimo plane.
3 Paraiškoje ir Renginio veiklų ir jų viešinimo plane nurodytas bendras veiklos biudžetas turi sutapti.
4 Paraiškoje, Renginio veiklų ir jų viešinimo plane bei Projekto sąmatoje nurodyta bendra iš Lietuvos kultūros tarybos prašoma suma turi sutapti.

3. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

3.1. Privalomi dokumentai:

3.1.1. nustatytos formos programų „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ ir „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“ (toliau – programos) projekto sąmata (programų projekto paraiškos priedas);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

3.1.2. nustatytos formos programų renginio veiklų ir jų viešinimo planas (programų projekto paraiškos priedas);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

3.1.3. pagrindinių tarptautinio renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai (ne daugiau nei 6 puslapiai);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

3.1.4. dokumentai (jų kopijos), pagrindžiantys partnerių, rėmėjų indėlį (renginio veiklų ir jų viešinimo plano 2 lentelėje nurodytas suteiktas dalykinis ir finansinis indėlis);

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

3.1.5. periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju, Lietuvos kultūros tarybos pirmininko nustatytos formos deklaracija apie susijusius asmenis.

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

3.2. Papildomi dokumentai:

3.2.1. renginio veiklų ir jų viešinimo plano 3 lentelėje nurodyti dokumentai;

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

3.2.2. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.). Šie dokumentai negali užimti daugiau nei 12 puslapių, iš kurių tekstinė medžiaga negali būti pateikiama daugiau nei 6 puslapiuose. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių bendra trukmė negali būti ilgesnė nei 15 min.

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

* Privalomų ir papildomų priedų lapai turi būti A4 formato dydžio, tekstas turi būti aiškiai įskaitomas, parašytas ne mažesniu nei 10 dydžio šriftu.
** Papildomuose prieduose negalima pateikti profesinės veiklos aprašymų.
*** Ekspertai nėra įpareigoti peržiūrėti paraiškoje ir jos prieduose pateiktose aktyviose nuorodose esančio turinio, išskyrus aktyvias nuorodas, naudojamas 3.2.2. p. nurodytiems garso ar vaizdo įrašams pateikti.

  • paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, pareiškėjas nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, reorganizuojamas ar likviduojamas, jo veikla nėra sustabdyta, sąskaitos nėra areštuotos;
  • paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti teikiama tik pagal vieną kvietime paskelbtą kultūros ar meno sritį ar programą. Lietuvos kultūros tarybos lėšų nėra prašoma projektų tapačioms projektų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, Europos Sąjungos lėšų);
  • už anksčiau gautas valstybės biudžeto lėšas esu tinkamai atsiskaitęs;
  • prašoma lėšų suma yra racionaliai paskaičiuota ir reikalinga projektui įgyvendinti;
  • paraiška ir jos priedai parengti atsižvelgiant į Pareiškėjo Tarptautinių renginių atrankos ar Mėgėjų meno renginių atrankos paraiškoje ir jos prieduose pateiktą informaciją ir duomenis;
  • sutinku, kad paraiškos 2.7 p. pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais;
  • sutinku, kad paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija būtų naudojama Lietuvos kultūros tarybos ar jos užsakymu vykdomų tyrimų tikslais;
  • su visomis konkurso sąlygomis, nurodytomis Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse ir kvietime, esu susipažinęs, jos man yra aiškios ir suprantamos, su jomis sutinku.
  • tinkamai atsiskaityti su projekte nurodytais autoriais, prekių ir paslaugų teikėjais;
  • nustatyta tvarka atsiskaityti už projekto įvykdymą.
Pateikti

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą
Informuojame, kad Jūsų paraiškoje pateiktus asmens duomenis, įgyvendindama teisės aktuose įtvirtintas prievoles ir vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 str. 1 d. c ir e punktuose įtvirtintu teisiniu pagrindu kultūros organizacijų atrankos tikslu bei dokumentų valdymo tikslu tvarkys Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) (juridinio asmens kodas 302951857, veikianti adresu Naugarduko g. 10, Vilnius 03231, el. p. info@ltkt.lt), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, taip pat kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Tarybą įpareigoja teisės aktai bei Tarybos pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Tarybą aukščiau nurodytais kontaktais arba tiesiogiai į Tarybos duomenų apsaugos pareigūną Tarybos interneto svetainėje nurodytais jo kontaktais.

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos