PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaLina Rakštikienė
Tel. + 370 687 62 819
El. paštas: lina.rakstikiene@ltkt.lt

Programos tikslas 

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei raiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti mėgėjų meno renginius, užtikrinančius dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų ir kitų savitų Lietuvos vietovių kultūrinį tapatumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose (toliau – renginiai arba renginys).

Finansuojama veikla

Renginių parengiamieji ir įgyvendinimo darbai 2023 m.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 4LKT-14(1.3E) „Dėl kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 4LKT-15(1.3 E) redakcija) nustatyta tvarka atrinktų renginių projektų vykdytojai.

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka  atrinktų renginių vykdytojai, kurie atrinkti vadovaujantis šiais kriterijais: 
1. Renginių programų kultūrinė, meninė kokybė (0–40 balų).
2. Renginių prieinamumo didinimas (0–20 balų).
3. Renginių vadyba ir strateginis planavimas (0–15 balų).
4. Renginių biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų).
5. Paskutinių trijų įgyvendintų renginių apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Renginio programos kultūrinė, meninė kokybė (0–35).
2. Renginio sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25).
3. Renginio prieinamumo didinimas (0–20).
4. Renginio vadyba (0–15).
5. Renginio viešinimo strategija (0–5).

Specialieji reikalavimai

1. Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) jos nustatyta tvarka būtina pateikti šiuos dokumentus:
1.1. renginio veiklų ir jų viešinimo planą;
1.2. pagrindinių renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.
2. Papildomai pridedami dokumentai (neįskaitant privalomų pridėti dokumentų) negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
3. Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Kitos sąlygos

1. Iš Tarybos prašoma finansuoti suma negali būti didesnė nei 40 000 Eur.
2. Iki sutarties dėl finansavimo skyrimo pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba renginio viešinimo planą, kuriame turi būti numatytas aiškus Tarybos pozicionavimas reklaminėje ir informacinėje medžiagoje. Suderintas renginio viešinimo planas yra neatskiriama sutarties dalis. 
3. Likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki renginio įgyvendinimo pradžios, projekto vykdytojas turi su Taryba suderinti renginio programą.

Paraiškų teikimas

1. Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
2. Paraiška ir kiti kartu teikiami dokumentai turi būti rengiami įvertinant programos atrankos konkurso metu teiktus dokumentus ir duomenis.
3. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
4. Programos projekto sąmatos forma turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais ir nuskenuota (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais (ADOC formatu).
5. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą (tais atvejais, kai dokumentai pateikiami užsienio kalba ir yra pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, į bendrą puslapių skaičių yra įtraukiamas tik dokumentų vertimų puslapių skaičius).
6. Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

203 000 Eur

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Programos projekto renginio veiklų ir jų viešinimo plano forma

Programos projekto sąmatos forma

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos projektų vertinimo kriterijų balų aprašas

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos