PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacija Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. + 370 620 32 015
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas 

Užtikrinti tvarų finansavimą Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių, kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir meno raidą Lietuvoje (toliau – renginiai arba renginys).

Finansuojama veikla

Renginių parengiamieji ir įgyvendinimo darbai 2023 m. 

Galimi pareiškėjai

Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 4LKT-14(1.3E) „Dėl kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 4LKT-15(1.3 E) redakcija) nustatyta tvarka atrinktų renginių projektų vykdytojai.

Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktų renginių vykdytojai, kurie atrinkti vadovaujantis šiais kriterijais: 
1. Renginių programų kultūrinė, meninė kokybė, išsikelti meniniai ir (ar) kūrybiniai iššūkiai (0–40 balų).
2. Renginių prieinamumo didinimas (0–10 balų).
3. Renginių edukacinės veiklos (0–5 balai).
4. Renginių sukuriama ekonominė vertė (0–5 balai).
5. Renginių vadyba ir strateginis planavimas (0–15 balų).
6. Renginių biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų).
7. Paskutinių trijų įgyvendintų renginių apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Renginio sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25).
2. Renginio programos kultūrinė, meninė kokybė (0-25).
3. Renginio prieinamumo didinimas (0–15).
4. Renginio edukacinės veiklos (0–10 balų).
5. Renginio vadyba (0–15).
6. Renginio viešinimo strategija (0–10).

Specialieji reikalavimai

1. Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) Lietuvos kultūros tarybai (toliau – Taryba) jos nustatyta tvarka privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1.1. renginio veiklų ir jų viešinimo planą;
1.2. pagrindinių renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.
2. Papildomai pridedami dokumentai (neįskaitant privalomų pridėti dokumentų) negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
3. Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka.

Kitos sąlygos

1. Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktiems projektų vykdytojams Tarybos sprendimu 2022–2024 metų laikotarpiu renginio įgyvendinimui, išskyrus atvejus, kai lėšos skiriamos renginio parengiamiesiems darbams įgyvendinti, kasmet skiriama suma, kuri yra:
1.1. ne mažesnė nei 40 000 ir ne didesnė nei 65 000 Eur;
1.2. ne mažesnė nei 66 000 ir ne didesnė nei 90 000 Eur;
1.3. ne mažesnė nei 91 000 ir ne didesnė nei 115 000 Eur;
1.4. ne mažesnė nei 116 000 ir nedidesnė nei 140 000 Eur.
2. Jei paraiška teikiama renginio parengiamiesiems darbams finansuoti, iš Tarybos prašoma finansuoti suma negali būti didesnė nei 30 procentų šio priedo 6 punkto 1.1 – 1.4 papunkčiuose nurodytos mažiausios skiriamos sumos.
3. Tarybos skiriama suma negali sudaryti daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
4. Sutarties dėl finansavimo skyrimo (toliau – sutartis) pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį projekto vykdytojas, kuriam Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba turėti sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu.
5. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba renginio viešinimo planą. Jame turi būti numatytas aiškus Tarybos pozicionavimas reklaminėje ir informacinėje medžiagoje. Suderintas renginio viešinimo planas yra neatskiriama sutarties dalis.
6. Likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki renginio įgyvendinimo pradžios, projekto vykdytojas turi su Taryba suderinti renginio programą.
7. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už panaudotas lėšas, Tarybai turi pateikti auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir jos prieduose numatytoms išlaidoms.
8. Spaudos ir žurnalų (spausdinti ir elektroniniai) leidybos projektai nefinansuojami. 

Paraiškų teikimas

1. Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
2. Paraiška ir kiti kartu teikiami dokumentai turi būti rengiami įvertinant programos atrankos konkurso metu teiktus dokumentus ir duomenis.
3. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
4. Programos projekto sąmatos forma turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais ir nuskenuota (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais (ADOC formatu).
5. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą (tais atvejais, kai dokumentai pateikiami užsienio kalba ir yra pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, į bendrą puslapių skaičių yra įtraukiamas tik dokumentų vertimų puslapių skaičius).
6. Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

1 200 000 Eur

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Programos projekto renginio veiklų ir jų viešinimo plano forma

Programos projekto sąmatos forma

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos kriterijų balų aprašas

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos