PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis asociacijų ir (ar) skėtinių organizacijų finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaLina Rakštikienė
Tel. + 370 687 62 819
El. paštas: lina.rakstikiene@ltkt.lt

Programos tikslas 

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Finansuojama veikla

Organizacijų, atstovaujančių organizacijos narius ir (ar) konkrečios kultūros ar meno srities organizacijas ir (ar) menininkus, 2023 m. vykdomų veiklų įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 4LKT-14(1.3E) „Dėl kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 4LKT-15(1.3 E) redakcija) nustatyta tvarka atrinktos organizacijos.

Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktos organizacijos, kurios atrinktos vadovaujantis šiais kriterijais: 
1. Organizacijos veiklų indėlis atstovaujamai kultūros ir (ar) meno sričiai (0–25 balai).
2. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų).
3. Edukacinės veiklos (0–10 balų).
4. Organizacijos valdymas: strateginis planavimas, vadybiniai pajėgumai (0–20 balų).
5. Organizacijos biudžetas ir finansų valdymas (0–15 balų).
6. Organizacijos pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba (0–15 balų). 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25);
2. Organizacijos veiklų indėlis atstovaujamai kultūros ir (ar) meno sričiai (0–25);
3. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15);
4. Edukacinės veiklos (0–15);
5. Organizacijos valdymas (0–10);
6. Viešinimo strategija (0–10).

Specialieji reikalavimai

1. Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) Tarybai jos nustatyta tvarka privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1.1. organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą;
1.2. organizacijos vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.
2. Papildomai pridedami dokumentai (neįskaitant privalomų pridėti dokumentų) negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
3. Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka.

Kitos sąlygos

1. Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktoms organizacijoms Tarybos sprendimu nustatytas finansavimo rėžis – 2022–2024 m. laikotarpiu organizacijai kasmet skiriama suma, kuri yra:
1.1. ne mažesnė nei 40 000 ir ne didesnė nei 65 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 80 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.2. ne mažesnė nei 66 000 ir ne didesnė nei 90 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 80 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.3. ne mažesnė nei 91 000 ir ne didesnė nei 120 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Sutarties pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti bent 2 pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus (neskaitant techninio, aptarnaujančio personalo, buhalterio (finansininko)).
3. Sutarties pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti  pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba turėti sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu.
4. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą, kuris, atsižvelgiant į šios programos tikslą, bendru Tarybos ir projekto vykdytojo sutarimu gali būti keičiamas. Suderintas veiklų ir jų viešinimo planas yra neatskiriama sutarties dalis.
5. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už panaudotas lėšas, Tarybai turi pateikti auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir jos prieduose numatytoms išlaidoms.

Paraiškų teikimas

1. Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
2. Paraiška ir kiti kartu teikiami dokumentai turi būti rengiami įvertinant programos atrankos konkurso metu teiktus dokumentus ir duomenis.
3. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
4. Programos projekto sąmatos forma turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais ir nuskenuota (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais (ADOC formatu).
5. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą (tais atvejais, kai dokumentai pateikiami užsienio kalba ir yra pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, į bendrą puslapių skaičių yra įtraukiamas tik dokumentų vertimų puslapių skaičius).
6. Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

600 000 Eur

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Programos projekto renginio veiklų ir jų viešinimo plano forma

Programos projekto sąmatos forma

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos projektų vertinimo kriterijų balų aprašas

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos