PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel. +370 687 65 947
El. paštas: greta.sumine@ltkt.lt

Programos tikslas 

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Finansuojama veikla

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas
Kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų 2023 m. vykdomų veiklų įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 4LKT-14(1.3E) „Dėl kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 4LKT-15(1.3 E) redakcija) nustatyta tvarka atrinktos organizacijos.

Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktos organizacijos, kurios atrinktos vadovaujantis šiais kriterijais:
1. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–25 balai).
2. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų).
3. Edukacinės veiklos (0–10 balų).
4. Organizacijos valdymas: strateginis planavimas, vadybiniai pajėgumai (0–20 balų).
5. Organizacijos biudžetas ir finansų valdymas (0–15 balų).
6. Organizacijos pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba (0–15 balų). 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25).
2. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–25).
3. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15).
4. Edukacinės veiklos (0–15).
5. Organizacijos valdymas (0–10).
6. Viešinimo strategija (0–10).

Specialieji reikalavimai

1. Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) Tarybai jos nustatyta tvarka privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1.1. organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą;
1.2. organizacijos vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.
2. Papildomai pridedami dokumentai (neįskaitant privalomų pridėti dokumentų) negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
3. Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka.

Kitos sąlygos

1. Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktoms organizacijoms Tarybos sprendimu nustatytas finansavimo rėžis – 2022–2024 m. laikotarpiu organizacijai kasmet skiriama suma, kuri yra:
1.1. ne mažesnė nei 50 000 ir ne didesnė nei 70 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.2. ne mažesnė nei 71 000 ir ne didesnė nei 90 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.3. ne mažesnė nei 91 000 ir ne didesnė nei 110 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.4. ne mažesnė nei 111 000 ir ne didesnė nei 130 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.5. ne mažesnė nei 131 000 ir ne didesnė nei 150 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.6. ne mažesnė nei 151 000 ir ne didesnė nei 170 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.7. ne mažesnė nei 171 000 ir ne didesnė nei 190 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.8. ne mažesnė nei 191 000 ir ne didesnė nei 210 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 60 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 40 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.9. ne mažesnė nei 211 000 ir ne didesnė nei 230 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 60 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 40 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.10. ne mažesnė nei 231 000 ir ne didesnė nei 250 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 60 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 40 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Sutarties dėl finansavimo skyrimo (toliau – sutarties) pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti bent 2 pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus (neskaitant techninio, aptarnaujančio personalo, buhalterio (finansininko)).
3. Sutarties pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba turėti sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu.
4. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba 2023 m. organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą, kuris, atsižvelgiant į šios programos tikslą, bendru Tarybos ir projekto vykdytojo sutarimu gali būti keičiamas. Suderintas veiklų ir jų viešinimo planas yra neatskiriama sutarties dalis.
5. Pasirašius sutartį organizacijai, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 190 000 Eur, išmokama 90 procentų skirtos sumos. Likę 10 procentų ar jų dalis išmokama Tarybai pateikus ir patvirtinus projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą.
6. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už panaudotas lėšas, Tarybai turi pateikti auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir jos prieduose numatytoms išlaidoms.

Paraiškų teikimas

1. Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
2. Paraiška ir kiti kartu teikiami dokumentai turi būti rengiami įvertinant programos atrankos konkurso metu teiktus dokumentus ir duomenis.
3. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
4. Programos projekto sąmatos forma turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais ir nuskenuota (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais (ADOC formatu).
5. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą (tais atvejais, kai dokumentai pateikiami užsienio kalba ir yra pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, į bendrą puslapių skaičių yra įtraukiamas tik dokumentų vertimų puslapių skaičius).

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

2 200 000 Eur

Svarbiausi dokumentai atsisiuntimui

Programos projekto renginio veiklų ir jų viešinimo plano forma

Programos projekto sąmatos forma

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos projektų vertinimo kriterijų balų aprašas

Paraiškos forma

Programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ finansuojama veikla:

1. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

1.1. Juridinio asmens pavadinimas:
1.2. Juridinio asmens teisinė forma:
1.3. Juridinio asmens kodas:
1.4. Juridinio asmens registracijos adresas:
1.5. Juridinio asmens korespondencijos adresas:
1.6. Juridinio asmens tel. Nr.:
1.7. Juridinio asmens el. pašto adresas:
1.8. Juridinio asmens interneto svetainės adresas:
1.9. Juridinio asmens vadovas:
1.10. Projekto vadovas (kontaktinis asmuo):
1.11. Organizacijos veiklos sritis:

2. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJOS NUMATOMAS VYKDYTI VEIKLAS

2.1. Veiklų įgyvendinimo terminai1:
2.2. Veiklų įgyvendinimo vieta (-os)2:
+ Pridėti papildomą eilutę
2.3. Bendras veiklos biudžetas, Eur3:
2.4. Iš Lietuvos kultūros tarybos prašoma suma, Eur4:
2.5. Informacija viešam projekto pristatymui (pagrindinės veiklos kryptys ir sklaida, strateginių Lietuvos kultūros tarybos krypčių – įvairovė, edukacija, prieinamumas – įgyvendinimas, kita svarbi informacija):

1 Nurodydami veiklų įgyvendinimo laikotarpį, įskaičiuokite ir veiklų parengiamuosius bei baigiamuosius darbus. Projekto įgyvendinimo pabaiga negali būti vėlesnė nei kitų po sutarties pasirašymo metų sausio 20 d., bet tokiu atveju Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos sutarties sudarymo metais.
2 Nurodykite visas veiklų įgyvendinimo vietas, numatytas Organizacijos veiklų ir jų viešinimo plane.
3 Paraiškoje ir Organizacijos veiklų ir jų viešinimo plane nurodytas bendras veiklos biudžetas turi sutapti.
4 Paraiškoje, Organizacijos veiklų ir jų viešinimo plane bei Projekto sąmatoje nurodyta bendra iš Lietuvos kultūros tarybos prašoma suma turi sutapti.

3. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

3.1. Privalomi dokumentai:

3.1.1. nustatytos formos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ (toliau – programa) projekto sąmata (programos projekto paraiškos priedas);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

3.1.2. nustatytos formos programos organizacijos veiklų ir jų viešinimo planas (programos projekto paraiškos priedas);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

3.1.3. juridinio asmens vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai (ne daugiau nei 6 puslapiai);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB

3.1.4. dokumentai (jų kopijos), pagrindžiantys partnerių, rėmėjų indėlį (organizacijos veiklų ir jų viešinimo plano 2 lentelėje nurodytas suteiktas dalykinis ir finansinis indėlis);

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

3.1.5. periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) finansavimo atveju, Lietuvos kultūros tarybos pirmininko nustatytos formos deklaracija apie susijusius asmenis.

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

3.2. Papildomi dokumentai:

3.2.1. organizacijos veiklų ir jų viešinimo plano 3 lentelėje nurodyti dokumentai;

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

3.2.2. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.). Šie dokumentai negali užimti daugiau nei 12 puslapių, iš kurių tekstinė medžiaga negali būti pateikiama daugiau nei 6 puslapiuose. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių bendra trukmė negali būti ilgesnė nei 15 min.

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx, adoc
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB
+ Pridėti kitą dokumentą

* Privalomų ir papildomų priedų lapai turi būti A4 formato dydžio, tekstas turi būti aiškiai įskaitomas, parašytas ne mažesniu nei 10 dydžio šriftu.
** Papildomuose prieduose negalima pateikti profesinės veiklos aprašymų.
*** Ekspertai nėra įpareigoti peržiūrėti paraiškoje ir jos prieduose pateiktose aktyviose nuorodose esančio turinio, išskyrus aktyvias nuorodas, naudojamas 3.2.2 p. nurodytiems garso ar vaizdo įrašams pateikti.

  • paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, pareiškėjas nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, reorganizuojamas ar likviduojamas, jo veikla nėra sustabdyta, sąskaitos nėra areštuotos;
  • paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti teikiama tik pagal vieną kvietime paskelbtą kultūros ar meno sritį ar programą. Lietuvos kultūros tarybos lėšų nėra prašoma projektų tapačioms projektų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, Europos Sąjungos lėšų);
  • už anksčiau gautas valstybės biudžeto lėšas esu tinkamai atsiskaitęs;
  • prašoma lėšų suma yra racionaliai paskaičiuota ir reikalinga projektui įgyvendinti;
  • paraiška ir jos priedai parengti atsižvelgiant į Pareiškėjo Kultūros organizacijų atrankos paraiškoje ir jos prieduose pateiktą informaciją ir duomenis;
  • sutinku, kad paraiškos 2.5 p. pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais;
  • sutinku, kad paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija būtų naudojama Lietuvos kultūros tarybos ar jos užsakymu vykdomų tyrimų tikslais;
  • su visomis konkurso sąlygomis, nurodytomis Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse ir kvietime, esu susipažinęs, jos man yra aiškios ir suprantamos, su jomis sutinku.
  • tinkamai atsiskaityti su projekte nurodytais autoriais, prekių ir paslaugų teikėjais;
  • nustatyta tvarka atsiskaityti už projekto įvykdymą.
Pateikti

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą
Informuojame, kad Jūsų paraiškoje pateiktus asmens duomenis, įgyvendindama teisės aktuose įtvirtintas prievoles ir vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 str. 1 d. c ir e punktuose įtvirtintu teisiniu pagrindu kultūros organizacijų atrankos tikslu bei dokumentų valdymo tikslu tvarkys Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) (juridinio asmens kodas 302951857, veikianti adresu Naugarduko g. 10, Vilnius 03231, el. p. info@ltkt.lt), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, taip pat kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Tarybą įpareigoja teisės aktai bei Tarybos pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Tarybą aukščiau nurodytais kontaktais arba tiesiogiai į Tarybos duomenų apsaugos pareigūną Tarybos interneto svetainėje nurodytais jo kontaktais.

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos