PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties įprasminimas ir pilietinis ugdymas: „Globali Lietuva“ idėjų sklaida

Paraiškos priimamos nuo2022 m. rugsėjo 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. spalio 7 d.
Kontaktinė informacijaAneta Kairis
Tel. + 370 615 92 034
El. paštas: aneta.kairis@ltkt.lt

Programos tikslas

Įgyvendinti atminties įprasminimo projektus, valstybinės reikšmės renginius, pilietinio, lituanistinio ugdymo projektus.

Finansuojama veikla

„Globali Lietuva“ idėjų sklaida
Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022-2030 (toliau – „Globali Lietuva) idėjų kultūros srityje sklaida, skatinant diasporos kultūros iniciatyvas. 

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, kurie per kultūros veiklas prisideda prie  „Globali Lietuva“ tikslų įgyvendinimo: užsienio lietuvius vienijančios tautinės tapatybės puoselėjimo ir diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą.  (0–35).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto meninės, kultūrinės veiklos kokybė (0–25).
2. Projekto veiklų prieinamumas diasporos bendruomenių nariams (0–20).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projekto vadyba (0–10). (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas ir veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos).  

Galimi pareiškėjai

Užsienio valstybėje registruotos ir veikiančios diasporos organizacijos. Diasporos organizacija suprantama kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių.

Kitos sąlygos

Ne Lietuvos Respublikoje registruotas projekto vykdytojas su paraiška privalo pateikti registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad juridinis asmuo įsteigtas ir įregistruotas, bei jo vertimą į lietuvių kalbą.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Paraiškų pateikimas

Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

150 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
Pavyzdinė paraiškos forma

Programos „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“ projekto paraiškos forma

Juridinio asmens pavadinimas:
Juridinio asmens teisinė forma:
Juridinio asmens kodas:
Juridinio asmens adresas:
Juridinio asmens telefono numeris:
Juridinio asmens el. pašto adresas:
Tikslus projekto pavadinimas:
Programa:
Kultūros ar meno sritis:

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS

1.1. Juridinio asmens vadovas:
1.2. Projekto vadovas:
1.3. Kontaktinis asmuo:

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2.1. Projekto įgyvendinimo forma:
+ Pridėti eilutę
2.2. Numatomi projekto įgyvendinimo terminai:
(Nurodydami projekto įgyvendinimo laikotarpį, įskaičiuokite ir projekto parengiamuosius bei baigiamuosius darbus.)
2.3. Projekto įgyvendinimo vieta (valstybė, miestas):
+ Pridėti projekto įgyvendinimo vietą
2.4. Projekto pristatymas (projekto idėjos aktualumas ir pagrįstumas, kultūrinė ir meninė vertė, tikslinė auditorija, veiklų sklaida ir prieinamumo didinimo priemonės bei veiklų ir rezultatų viešinimas):(ne daugiau 5000 simbolių)
2.5. Projekto tikslas (įgyvendinamomis veiklomis siekiamas rezultatas, jo poveikis ir svarba):
2.6. Projekto veiklos ir jų pamatuojami rezultatai (planuojamų organizuoti renginių, sukurtų kūrinių, išleistų leidinių ir pan. skaičius; Prašome veiklas ir jų rezultatus nurodyti numeruojant ir atkreipti dėmesį, kad finansavimo skyrimo atveju šiame punkte nurodytos veiklos ir jų siektini rezultatai bus perkelti į pasirašomą dalinio finansavimo sutartį):
2.7. Numatomi dalyviai:
2.8. Projekto veiklų kalendorius:
2.9. Ar renginys/leidinys mokamas/nemokamas (jeigu numatyta pagal projekto pobūdį):
2.10. Projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.):
Nr.Projekto partnerio, rėmėjo pavadinimasSuma, EurSuteiktaLaukiama atsakymo
2.10.1
Pastaba: Jei partnerių, rėmėjų indėlis suteiktas, privaloma pridėti tai įrodančius dokumentus. + Pridėti eilutę
2.11. Projekto finansavimo atveju visuomenei pateikiama santrauka (projekto tikslas, siekiamas rezultatas, pagrindiniai dalyviai (autoriai), projekto įgyvendinimo vietovė (-ės), veiklų sklaida ir kita svarbi informacija):(ne daugiau 550 simbolių)
2.12. Ar planuojama projektą įgyvendinti ilgiau kaip vienus kalendorinius metus (etapais)?(atsakykite „Taip“, jei dėl projekto specifikos jo įgyvendinimo trukmė, nurodyta 2.2. punkte, yra ilgesnė nei vieni kalendoriniai metai, arba „Ne“, jei projekto įgyvendinimo terminas – vieni kalendoriniai metai, ar trumpesnis)
2.13. Jei projektą planuojama įgyvendinti ilgiau kaip vienus kalendorinius metus (etapais), prašome argumentuoti, tokį poreikį:
2.14. 2023 m. (I etapui) prašoma skirti lėšų suma:(Nurodykite tik sumą skaičiais)
2.15. 2024 m. (II etapui) prašoma skirti lėšų suma:(Nurodykite tik sumą skaičiais)
2.16. 2025 m. (III etapui) prašoma skirti lėšų suma:(Nurodykite tik sumą skaičiais)

3. JURIDINIO ASMENS PATIRTIS ĮGYVENDINANT PANAŠAUS POBŪDŽIO PROJEKTUS (nurodyti iki trijų pagrindinių):

Nr.Projekto pavadinimasMetaiProjekto biudžetas, Eur
3.1
3.2
3.3
  • paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, projekto vykdytojas nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, reorganizuojamas ar likviduojamas, jo veikla nėra sustabdyta, sąskaitos nėra areštuotos;
  • paraiška tai pačiai projekto veiklai ir jos išlaidoms finansuoti teikiama tik pagal vieną kvietime paskelbtą kultūros ar meno sritį ar programą. Kultūros rėmimo fondo lėšų nėra prašoma projektų tapačioms projektų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų šaltinių (valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų ar Europos Sąjungos lėšų);
  • prašoma lėšų suma yra racionaliai paskaičiuota ir reikalinga projektui įgyvendinti;
  • įsipareigoju tinkamai atsiskaityti su projekte nurodytais autoriais, prekių ir paslaugų teikėjais;
  • įsipareigoju nustatyta tvarka atsiskaityti už projekto įvykdymą;
  • už anksčiau gautas valstybės biudžeto lėšas esu tinkamai atsiskaitęs;
  • sutinku, kad paraiškos 2.11. p. pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais;
  • patvirtinu, kad su visomis konkurso sąlygomis, nurodytomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse ir kvietime, esu susipažinęs, jos man yra aiškios ir suprantamos, su jomis sutinku.

PRIDEDAMA:

1. Privalomi dokumentai:

1.1. nustatytos formos programos projekto sąmata (Programos „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“ projekto paraiškos priedas);

Pildyti programos projekto sąmatą

1.2. laisvos formos projekto vadovo profesinės veiklos aprašymas lietuvių kalba;

Dokumento pavadinimas
Failas
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx (kitų formatų failai nepriimami)
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB.

1.3. ne Lietuvos Respublikoje registruotas projekto vykdytojas su paraiška privalo pateikti registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad juridinis asmuo įsteigtas ir įregistruotas, bei jo vertimą į lietuvių kalbą;

Dokumento pavadinimas
Failas
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx (kitų formatų failai nepriimami)
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB.

2. Kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

Dokumento pavadinimas
Failas / nuoroda į dokumentą
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx (kitų formatų failai nepriimami)
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB.
+ Pridėti kitą dokumentą
Pateikti
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos