PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Tinklaveika

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaDovilė Miliukštė
Tel. +370 687 65 464
El. paštas: dovile.miliukste@ltkt.lt

Programos tikslas

Skatinti kultūros turinio indėlį kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) srityje, siekiant inicijuoti bei vystyti produktus ir (arba) paslaugas, kuriančius ekonominę vertę ir prisidedančius prie kultūros ir kūrybinių industrijų eksporto apimčių augimo. Stiprinti KKI organizacijų bendradarbiavimą ir KKI asociacijų veiklą bei plėtrą.

Finansuojamos veiklos:

1. Lietuvoje rengiami verslumą propaguojantys ir tinklaveiką skatinantys KKI renginiai (mugės, konferencijos, konkursai, pristatymai, kūrybinės dirbtuvės) ir panašaus pobūdžio KKI viešinimo projektai.
2. Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse, verslo misijose ir panašaus pobūdžio renginiuose įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą ir viešinimo išlaidas.
3. KKI profesionalų dalyvavimas tarptautiniuose tarpsektoriniuose renginiuose (mokymuose, seminaruose, konferencijose ir panašaus pobūdžio renginiuose), skatinant dalyvaujančių juridinių ir (arba) fizinių asmenų kompetencijų kėlimą ir tarptautinę tinklaveiką.
4. KKI organizacijų bendradarbiavimą, KKI asociacijų veiklą bei plėtrą, taip pat šio sektoriaus matomumą visuomenėje stiprinantys projektai.

Veiklų vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projektu vystomos tinklaveikos aktualumas kultūros,  meno ar KKI sektoriui (0–40). 
2. Projekte numatyti konkretūs ir realūs siektini veiklos rezultatų rodikliai (0–20).
3. Pareiškėjo pateikta informacija apie anksčiau vykdytų projektų rezultatus (0–10). (Vertinant šį kriterijų vertinama: užmegzti kontaktai, sudarytos bendradarbiavimo sutartys, inicijuoti projektai. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos.) 
4. Pareiškėjo patirtis ir kvalifikacija tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą (0–10).
5. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
6. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų  sektorių ir institucijų (0–10).

Galimi pareiškėjai

1. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse registruoti juridiniai asmenys.
2. Juridiniai asmenys registruoti kitoje nei Lietuva, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

Kitos sąlygos

1. Paraiška gali apimti vieną projektą, jeigu projektas skirtas dalyvauti KKI renginyje.
2. Tarybos lėšomis skiriamas finansavimas projektui yra ne didesnis kaip 20 000 Eur. Šis ribojimas netaikomas projektams, kurie yra skirti Lietuvos KKI produktų ir paslaugų pristatymui užsienyje vykstančiose tarptautinėse mugėse ir panašaus pobūdžio renginiuose. 
3. Šios programos lėšomis finansuojamos tik šios su projekto vykdymu susijusios išlaidos: projekto dalyviai, pranešėjai, lektoriai, moderatoriai, vedėjai, dizaino, vertimo paslaugos ir pan., patalpų, ekspozicinio ploto nuoma, dalyvio, nario mokestis, viešinimo paslaugos, kelionės, apgyvendinimo, transportavimo išlaidos (įskaitant draudimo paslaugas), dienpinigiai, įrangos nuoma ir aptarnavimas, administravimo išlaidos (projekto vadovas, finansininkas, koordinatorius, administracijos darbuotojas), nenumatytos išlaidos, kurios gali būti naudojamos tik programos finansavimo sąlygose nurodytoms išlaidoms finansuoti. 
4. Finansavimą gavusiems asociacijos juridinį statusą turintiems juridiniams asmenims projekto administravimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 60 procentų skirtos lėšų sumos.
5. Nefinansuojamas meno kūrinių sukūrimas, jų rodymas gastrolėse, parodose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kūrybinių rezidencijų, mokslo projektai, projektai nekuriantys ekonominės vertės.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 75 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 3 333 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.
3. Muzikos ir literatūros kūrinių leidybos projektams, įskaitant jų vertimą, kūrinių rašymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą intensyvumas – iki 70 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 3 571 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.

Veikloms įgyvendinti numatoma bendra lėšų suma 2025 m.

400 000 Eur.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos