PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaLina Rakštikienė
Tel. + 370 687 62 819
El. paštas: lina.rakstikiene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti meno kūrėjų organizacijų (toliau – organizacijos) veiklų ir (ar) kūrybinių programų įgyvendinimą.

Finansuojama veikla

Organizacijų veiklų ir kūrybinių programų įgyvendinimas
Organizacijų veiklos ir (ar) kūrybinės programos, įgyvendinančios pagrindinius organizacijos tikslus, numatytus jos įstatuose, tarptautinius susitarimus ir įsipareigojimus bei prisidedančios prie atstovaujamos kultūros ir (ar) meno srities raidos ir jaunųjų kūrėjų ir (ar) mokslininkų potencialo realizavimo; vykdančios profesionaliojo meno sklaidą, didinančios kultūros ir (ar) meno pasiekiamumą ir (ar) prieinamumą; įgyvendinančios vietos bei tarptautinį bendradarbiavimą; užtikrinančios organizacijos narių meistriškumo ir kūrybiškumo skatinimą, mokymą kaip pritraukti lėšas veiklai,  kūrybinio palikimo išsaugojimą bei duomenų apie narius (leidžiančių atlikti narių ir jų organizacijos kūrybinės bei socialinės padėties stebėseną) kaupimą ir sisteminimą, organizacijos veiklos atskaitomybę nariams ir visuomenei, taip pat veiklos, prisidedančios prie teisingo apmokėjimo nariams už kūrybą ir jos sklaidą.

Galimi pareiškėjai

Organizacijos, kurioms yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu. 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų indėlis į kultūros ir (ar) meno srities raidą (0–35);
2. Organizacijos narių interesų atstovavimas ir (ar) meistriškumo skatinimas (0–25);
3. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–15);
4. Organizacijos vadyba (0–15). (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, numatomas bendradarbiavimas, lėšų pritraukimas ir veiklų ir (ar) kūrybinių programų planas. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos.)  
5. Viešinimo strategija (0–10).

Specialieji reikalavimai

Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) privaloma pateikti šiuos dokumentus: 
- organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų planą; 
- organizacijos vadovo, projekto vadovo ir kitų svarbiausių už organizacijos kultūrinę veiklą atsakingų organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai); 
- organizacijos narių sąrašą, nurodant asmens vardą, pavardę, gimimo metus, gyvenamą vietą (savivaldybę), meno ar kūrybinės veiklos sritį;
- organizacijos įstatus.
Teikiant paraišką išvardinti dokumentai turi būti pateikti PDF formato faile.

Kitos sąlygos

1. Lietuvos kultūros tarybos lėšomis organizacijų nario mokestis Lietuvos meno kūrėjų asociacijai nėra finansuojamas.
2. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas, atsižvelgdamas į šios programos tikslą, turi suderinti su Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų  viešinimo planą. 
3. Organizacija kartą per metus turi pristatyti nariams ir užtikrinti visuomenei prieigą prie metinės veiklos ir faktiškai patirtų išlaidų (nurodant taikytas veiklos pasiekiamumo skatinimo strategijas, narių skaičiaus dinamiką, geografinę aprėptį ir finansavimo dalį, skirtą organizacijos narių veiklos apmokėjimui) ataskaitų.
4. Jei Taryba disponuoja nepaskirstytomis einamųjų metų lėšomis, Tarybos narių susirinkimas gali priimti sprendimą skirti papildomą finansavimą Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 52.2 ar 52.3 papunkčiuose nustatytais atvejais proporcingai visoms organizacijoms priklausomai nuo joms skirto finansavimo einamaisiais metais. Taryba turi informuoti apie šią galimybę visas organizacijas, o jos turi pateikti motyvuotus prašymus skirti papildomas lėšas įgyvendinti einamųjų metų organizacijų veiklų planus.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 2 777 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2025 m.

1 250 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Organizacijos veiklų ir (ar) kūrybinių programų planas
Organizacijos narių sąrašas
Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos