Main pageIndividual and Mobility GrantsOpen calls

Open calls

Call for grants to Ukrainian culture and professional art creators

Applications are accepted from 26 March 2024
Contacts Ramunė Stakutė
Phone: +370 687 65 947
E-mail: ramune.stakute@ltkt.lt

Purpose of the grant

To support the creative activities of culture and professional art creators who are Ukrainian citizens and to promote their cooperation with the cultural community of the Republic of Lithuania in the fields of architecture, libraries, circus, fine art, design, ethnic culture and folk art, photography, cultural heritage, literature, museums, music, dance, interdisciplinary art and theatre.

Amount and duration of payment of the grant

A onetime lump sum of 1800 Eur shall be awarded for period of 3 months.

Application evaluation criteria

1. Relevance of the activities described in the application to the purpose of the grant as set out in the Procedures (0–20);
2. feasibility of the activities specified in the application (0-30 points);
3. the results of the previous creative or professional activities carried out as a culture or professional art creator (0–30 points);
4. the results of the previous culture and/or professional art activities and/or projects implemented by the legal entity referred to in Point 12.4 of the Procedures (0–20 points).

Who can apply for the grant

Adult culture and professional art creators who are the citizens of Ukraine and who have been granted temporary protection in the Republic of Lithuania.

Who is not eligible to apply for the grant

1. Culture and art creators who are working in the institutions, enterprises and organisations of the Republic of Lithuania – for the activities that are specified in their employment contracts or job descriptions;
2. culture and art creators who are studying in the higher education institutions of the Republic of Lithuania – for the activities that are integrated in their study programmes;
3. culture and art creators who have not reported for the allocated grant. 

Submission of applications

Applications can be completed in Lithuanian or English in the form below.

Relating documents for downloading

Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašas
Procedures for awarding grants to Culture and Professional Art Creators who are the citizens of Ukraine
Опис порядку призначення стипендій громадянам України, діячам культури та професійної творчості

Paraiškos forma / Application form

1. Informacija apie pareiškėją / APPLICANT‘S INFORMATION

1.1. Vardas, pavardė / Name, surname:
1.2. Asmens telefono Nr / Person’s telephone number:
1.3. Asmens el. pašto adresas / Person’s e-mail address:
1.4. Asmens gimimo data / Person’s date of birth:
1.5. Asmens narystė kultūros ar meno sąjungose, asociacijose ar kt. / Person’s membership in culture or art unions, associations, etc.:
1.6. Bendradarbiaujančios organizacijos kontaktinis asmuo / Contact person of the cooperating organisation:
Vardas, pavardė / Name, surname:
Telefono nr. / Telephone number:
El. pašto adresas / E-mail address:

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ / INFORMATION OF THE PLANNED ACTIVITIES

2.1. Veiklos pavadinimas / Title of the activities:
2.2. Veiklos sritis (-ys) / Field(s) of the activities:
2.3. Veiklos įgyvendinimo vieta (šalis, miestas) / Location of the activities (country, city):
2.4. Veiklos, kuriai prašoma skirti stipendiją, pristatymas / Presentation of the activities for which the grant is requested:(ne daugiau nei 5000 simbolių / up to 5000 characters)

PRIDEDAMI DOKUMENTAI / ENCLOSED DOCUMENTS:

3.1. Privalomi dokumentai / Obligatory documents:

3.1.1. Asmens tapatybės dokumento kopija / A copy of the personal identification document;

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.1.2. dokumento, patvirtinančio laikinosios apsaugos suteikimo Lietuvoje Respublikoje faktą (Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą registracijos kortelės ar kt.), kopija / A copy of the document attesting the fact of being granted temporary protection in the Republic of Lithuania (a registration card issued by the Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania or a copy of any other similar document);

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.1.3. pretendento gauti stipendiją gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas, kuriame būtų nurodyti ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai / The applicant’s description of creative activities, which outlines the results of previous creative activity;

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.1.4. Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens, pagrindinę veiklą vykdančio kultūros ir (ar) profesionaliojo meno srityse, patvirtinimas apie pareiškėjo įtraukimą į patvirtinimą teikiančio juridinio asmens vykdomas kultūros ir (ar) profesionaliojo meno veiklas:
- pateikiant duomenis, pristatančius pareiškėją ir jo ankstesnę kūrybą;
- pagrindžiant priežastis, dėl kurių pareiškėjas įtraukiamas į juridinio asmens kultūros ir (ar) profesionaliojo meno veiklas;
- nurodant kokiu būdu pareiškėjas bus įtrauktas į šias veiklas, bei
- pateikiant informaciją apie patvirtinimą teikiančio juridinio asmens anksčiau vykdytas kultūros ir (ar) profesionaliojo meno veiklas ir (ar) projektus bei jų rezultatus./ A confirmation by a legal entity registered in the Republic of Lithuania, the primary activity whereof is in the field of culture and/or professional art, stating that the applicant will be involved in the culture and/or professional art activities carried out by the beforementioned legal entity, that should:
- provide information presenting the applicant and his (her) previous creative work;
- justify the reasons for involving the applicant in the cultural and/or professional arts activities of the legal entity;
- indicate how the applicant will be involved in these activities, as well as
- provide information on previously implemented cultural and/or professional art projects by this legal entity as well as their results.

* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.

3.2. Kiti (neprivalomi) dokumentai / Other (optional) documents: ((išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos, nuotraukos ir pan.), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją / copies of documents attesting education, photos, etc., supporting the information provided in the application))

Dokumento pavadinimas / Document title
Failas (file) / nuoroda į dokumentą (Link to the document)
* galimi prisegamų failų formatai: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx / attachment file formats available: pdf, doc, docx, jpg, png, xls, xlsx
** maksimalus prisegamo failo dydis 5 MB / maximum attachment file size is 5 MB.
+ Pridėti kitą dokumentą
  • esu susipažinęs (-usi) su Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašu, jo nuostatos man yra aiškios ir suprantamos / I have read and clearly understood the provisions of the Procedure for Awarding Grants to Culture and Professional Art Creators Who Are Ukrainian Citizens;
  • visi šioje paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi / all the data provided in this application and enclosed documents are true and accurate.
  • paraiškoje nurodyti mano vardas ir pavardė bei 2 punkte pateikta informacija būtų naudojama viešinimo tikslais / using my name and surname and the information provided in Point 2 of this application form for publicity purposes.
Pateikti / Submit

Informavimas apie asmens duomenų tvarkymą / Information on the processing of personal data
Informuojame, kad Jūsų paraiškoje pateiktus asmens duomenis, įgyvendindama teisės aktuose įtvirtintas prievoles ir vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 str. 1 d. c ir e punktuose įtvirtintu teisiniu pagrindu stipendijų skyrimo kultūros ir meno kūrėjams tikslu bei dokumentų valdymo tikslu tvarkys Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) (juridinio asmens kodas 302951857, veikianti adresu Naugarduko g. 10, Vilnius 03231, el. p. info@ltkt.lt), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi Tarybos dokumentacijos plane ir Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos apraše numatytais terminais. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, taip pat kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Tarybą įpareigoja teisės aktai bei Tarybos pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Tarybą aukščiau nurodytais kontaktais arba tiesiogiai į Tarybos duomenų apsaugos pareigūną Tarybos interneto svetainėje nurodytais jo kontaktais. / Please be informed that the processing of personal data provided in your application will be carried out for the purpose of awarding grants to culture and art creators and for the purpose of document management by the Lithuanian Council for Culture (hereinafter referred to as the ‘Council’) (legal entity code: 302951857, address: Naugarduko g. 10, Vilnius 03231, e-mail: info@ltkt.lt), which is your data controller, in order to comply with its statutory obligations and in accordance with the legal basis set out in Article 6(1)(c) and (e) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The personal data provided will be stored within the time limits set out in the Council’s documentation plan and the Description of the Procedure for the Processing of Personal Data in the Lithuanian Council for Culture. The personal data you have provided may be provided to institutions or entities, as well as to other persons to whom the Council is obliged to provide personal data by legal acts, and to data processors engaged by the Council. Regarding the processing of personal data or the exercise of the data subject’s rights, you may contact the Council at the abovementioned contacts or directly address the Council’s Data Protection Officer at the contact details indicated on the Council’s website.