PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis kultūros organizacijų finansavimas (atrankos konkursas)

Paraiškos priimamos nuo2018 m. birželio 1 d.
Paraiškos priimamos iki2018 m. birželio 29 d.
Kontaktinė informacijaGreta Šuminė
Tel.
El. paštas:

Programos tikslas

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų (toliau – organizacija), prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo ir Lietuvos kultūros tarybos strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Organizacijų atrankos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–25 balai).
2. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų).
3. Edukacinės veiklos (0–15 balų).
4. Viešinimo strategija (0–10 balų).
5. Organizacijos vadyba (komanda, jos kompetencijos, numatomas bendradarbiavimas, veiklų planas) (0–10 balų).
6. Organizacijos biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų).
7. Organizacijos pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba (0–15 balų).

Galimi pareiškėjai

Organizacijų atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvoje registruotos ir ne trumpiau nei 3 metus veiklą vykdančios kultūros organizacijos, prisidedančios prie kokybiškų profesionaliojo meno ir (ar) kultūros produktų sukūrimo ir (ar) jų sklaidos ir (ar) užtikrinančios kultūros ar meno kūrėjų tobulėjimą, išskyrus pelno siekiančius ir viešojo sektoriaus juridinius asmenis, taip pat meno kūrėjų organizacijas, kurioms Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjų organizacijų statusas. 

Privalomi pateikti dokumentai

1. Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) pasirašytas Kultūros organizacijų atrankos paraiškos (toliau – paraiška) lydraštis.
2. Tinkamai užpildyta paraiška.
3. Tinkamai užpildyta Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma.
4. Tinkamai užpildytas 2019–2021 m. organizacijos veiklų planas.
5. Pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai).
6. Partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos).
7. Pareiškėjo įstatų kopija.
8. Pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija).
9. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota ne anksčiau nei prieš 20 darbo dienų iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos (t. y., ne anksčiau nei 2018 06 04).
10. Kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.).

Kitos sąlygos

1. Atrankoje dalyvaujanti organizacija turi būti įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Organizacija laikoma įvykdžiusia nurodytus įsipareigojimus, jeigu jos neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė nei 50 eurų.
2. Pareiškėjas organizacijų atrankos metu gali teikti tik vieną paraišką.
3. Paraiška pildoma ir (ar) rengiama lietuvių kalba. Jeigu teikiami dokumentai ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą.
4. Paraiška pildoma ir (ar) rengiama elektroniniu būdu.
5. Paraiška (Kultūros organizacijų atrankos paraiškos lydraštis, Kultūros organizacijų atrankos paraiška, pareiškėjo vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), pareiškėjo įstatų kopija, pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija), Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką pateikti 1 rinkmena (failas) PDF formatu, Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma ir 2019–2021 m. organizacijos veiklų planas pateikti 2 rinkmenose (failuose) Excel formatu), iki 2018 m. birželio 29 d. 23.59 val. turi būti išsiųsta Tarybai tik elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu organizacijos@ltkt.lt
6. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.
7. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma išduodama per 3 darbo dienas. Plačiau sužinoti galite paspaudę šią nuorodą: https://www.vmi.lt/cms/pazymos-apie-atsiskaityma-su-biudzetu-isdavimas.

Jei kyla klausimų

Kreipkitės į programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ kuratorę Gretą Šuminę tel. (8 5) 219 5833, el. paštu greta.sumine@ltkt.lt

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui:

Kultūros organizacijų atrankos paraiškos lydraštis

Kultūros organizacijų atrankos paraiškos forma

Organizacijos biudžeto ir finansų valdymo forma

2019–2021 m. organizacijos veiklų planas

Kultūros organizacijų atrankos vertinimo kriterijų ir balų aprašas

Kultūros organizacijų atrankos tvarkos aprašas

Kaip pateikti paraišką?

 1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
 2. Parsisiųskite ir perskaitykite atrankos tvarkos aprašą ir Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
 3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
 4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką ir būtinus priedus (jei nurodyta finansavimo sąlygose, lietuvių ir anglų kalbomis).
 5. Prie paraiškos pridėkite finansavimo sąlygose nurodytų organizacijos darbuotojų ir (ar) renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 8 puslapiai).
 6. Jei biudžeto ir finansų valdymo formoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų, partnerių indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų, partnerių įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, ketinimų laiškus, rėmėjų, partnerių raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
 7. Jei kultūros programos finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
 8. Kompiuteriu užpildykite biudžeto ir finansų valdymo formą ir 2019–2021 m. veiklų planą.
 9. Parengta paraiška (atrankos paraiškos lydraštis, atrankos paraiška, finansavimo sąlygose nurodytų organizacijos darbuotojų ir (ar) renginio organizatorių profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos), pareiškėjo įstatų kopija (jei nurodyta finansavimo sąlygose), pareiškėjo registravimo pažymėjimas arba juridinių asmenų registro išrašas (jo kopija) (jei nurodyta finansavimo sąlygose), valstybinės mokesčių inspekcijos išduota pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma (jei nurodyta finansavimo sąlygose), kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką) turi būti pateikta 1 rinkmenoje (faile) PDF formatu (jei nurodyta finansavimo sąlygose, analogiška rinkmena pateikiama ir anglų kalba).
 10. Biudžeto ir finansų valdymo forma, 2019–2021 m. veiklų planas pateikiami 2 rinkmenose (failuose) Excel formatu (jei nurodyta finansavimo sąlygose, analogiška rinkmena pateikiama ir anglų kalba).
 11. Tinkamai nurodytose rinkmenose (failuose) parengti dokumentai turi būti išsiųsti Lietuvos kultūros tarybai tik elektroniniu paštu. Didelės apimties rinkmenos gali būti išsiųstos naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, apie tai informuojant elektroniniu paštu.
 12. Paraiškos programos „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“ atrankos konkursui siunčiamos adresu renginiai@ltkt.lt. Paraiškos programos „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ atrankos konkursui siunčiamos adresu organizacijos@ltkt.lt.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos