PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis tarptautinių renginių finansavimas (atrankos konkursas)

Paraiškos priimamos nuo2021 m. birželio 29 d.
Paraiškos priimamos iki2021 m. rugpjūčio 1 d.
Kontaktinė informacija Aleksandra Chackevičiūtė
Tel. + 370 620 32 015
El. paštas: aleksandra.chackeviciute@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti tvarų finansavimą Lietuvoje rengiamų tarptautinių meno renginių, kurių tikslas – Lietuvos visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukščiausio meninio ir profesinio lygio Lietuvos ir užsienio šalių meną, užtikrinti jo tęstinumą, skatinti kultūros ir meno raidą Lietuvoje.

Organizacijų atrankos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. renginių programų kultūrinė, meninė kokybė, išsikelti meniniai ir (ar) kūrybiniai iššūkiai (0–40 balų);
2. renginių prieinamumo didinimas (0–10 balų);
3. renginių edukacinės veiklos (0–5 balai);
4. renginių sukuriama ekonominė vertė (0–5 balai);
5. renginių vadyba ir strateginis planavimas (0–15 balų);
6. renginių biudžetas ir finansų valdymas (0–10 balų);
7. paskutinių trijų įgyvendintų renginių apžvalga ir (savi)analizė (0–15 balų).

Galimi pareiškėjai

Renginių atrankoje turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos ministerijas ir savivaldybių administracijas.

Reikalavimai renginiui

1. Lietuvoje rengiamas tarptautinis profesionalus meno, kultūros renginys (pritraukiantis užsienio menininkus, kūrėjus ir vykstantis ne mažiau nei dvi dienas), 2010–2021 metų laikotarpiu įgyvendintas ne mažiau nei 3 kartus;
2. renginys yra žinomas tarptautiniu mastu, prisidedantis prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimo užsienio šalyse, miesto ir (ar) regiono tapatumo kūrimo;
3. renginio veiklos pristato vieną ar kelias kultūros ir (ar) meno sritis, išskyrus kiną.

Paraiškos teikimas

1. Privalomi pateikti dokumentai
1.1. pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, projekto vadovo ir pareiškėjo buhalterio (finansininko) fiziniais parašais pasirašytas ir nuskenuotas (PDF formatu) arba visų išvardintų asmenų kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas (ADOC formatu) Tarptautinių renginių atrankos paraiškos lydraštis;
1.2. tinkamai užpildyta Tarptautinių renginių atrankos paraiškos forma;
1.3. tinkamai užpildyta Tarptautinių renginių biudžeto ir finansų valdymo forma;
1.4. tinkamai užpildyta 2022–2024 m. tarptautinių renginių veiklų plano forma;
1.5. pagrindinių tarptautinio renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.6. partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai (jų kopijos);
1.7. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., kvietimai dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, planuojamo išleisti leidinio ištrauka ir kt.). Šie dokumentai negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.)
2. Vienas pareiškėjas gali teikti neribotą paraiškų skaičių.
3. Tam pačiam renginiui galima teikti tik vieną paraišką renginio atrankai.
4. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami papildomi dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą.
5. Paraiška pildoma ir teikiama elektroniniu būdu. 
6. Paraiška (Tarptautinių renginių atrankos paraiškos lydraštis, Tarptautinių renginių atrankos paraiška, pagrindinių tarptautinio renginio organizatorių (komandos) profesinės veiklos aprašymai, partnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiantys dokumentai, kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką, pateikti 1 rinkmena PDF formatu ir Tarptautinių renginių biudžeto ir finansų valdymo forma ir 2022–2024 m. tarptautinių renginių veiklų planas pateikti 2 rinkmenose Excel formatu) iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 23.59 val. turi būti išsiųsta Lietuvos kultūros tarybai (toliau - Taryba) tik elektroninio pašto adresu renginiai@ltkt.lt vienu elektroniniu laišku. Didelės apimties rinkmena gali būti išsiųsta naudojantis elektronine rinkmenų dalijimosi paslauga, kuria naudojantis pareiškėjas negali turėti galimybės redaguoti siunčiamo dokumento po jo išsiuntimo, apie tai informuojant elektroninio pašto adresu renginiai@ltkt.lt. Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitu nei nurodytas elektroninio pašto adresu pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Kitos sąlygos

1. Pareiškėjas Tarptautinių renginių biudžeto ir finansų valdymo formoje, nurodydamas iš Tarybos prašomų lėšų poreikį 2022–2024 metų laikotarpiui, turi pasirinkti vieną iš šių finansavimo rėžių:
1.1. kasmet skiriama suma nuo 40 000 iki 65 000 Eur;
1.2. kasmet skiriama suma nuo 66 000 iki 90 000 Eur;
1.3. kasmet skiriama suma nuo 91 000 iki 115 000 Eur;
1.4. kasmet skiriama suma nuo 116 000 iki 140 000 Eur.
Tais metais, kai vykdomi tik renginio parengiamieji darbai, iš Tarybos prašoma finansuoti suma negali būti didesnė nei 30 procentų mažiausios galimos priskirto finansavimo rėžio sumos.
Taryba gali priimti sprendimą atrinktam renginiui paskirti kitą finansavimo rėžį nei pareiškėjas nurodė pateiktoje paraiškoje. Paskirtas finansavimo rėžis visus 3 finansavimo metus nekinta.
2. Tarybos skiriama suma negali sudaryti daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto.
3. Atrinkto renginio, kurio įgyvendinimui Tarybos skirta suma bus didesnė nei 90 000 Eur, vykdytojas visą sutartyje dėl finansavimo skyrimo nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį turės turėti pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu.
4. Atrinkto renginio vykdytojas iki sutarties dėl finansavimo skyrimo pasirašymo kasmet turės suderinti su Taryba einamųjų metų renginio viešinimo planą.
5. Atrinkto renginio vykdytojas likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki renginio įgyvendinimo pradžios kasmet turės suderinti su Taryba einamųjų metų renginio programą.
6. Atrinkto renginio vykdytojas, atsiskaitydamas už panaudotas lėšas, kasmet Tarybai turės pateikti auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir jos prieduose numatytoms išlaidoms.

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Tarptautinių renginių atrankos atrankos paraiškos lydraštis;
Tarptautinių renginių atrankos atrankos paraiškos forma;
Tarptautinių renginių biudžeto ir finansų valdymo forma;
2022–2024 m. tarptautinių renginių veiklų plano forma;
Kultūros organizacijų ir renginių atrankų tvarkos aprašas;
Gairės 

Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos