PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Paraiškos priimamos nuo2022 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2022 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaDalė Šklėrienė
Tel. + 370 686 22 774
El. paštas: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą. 

Finansuojama veikla

Inovatyvių paslaugų kūrimas
Inovatyvių ir ilgalaikę išliekamąją vertę turinčių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų poreikių lankytojams projektai, diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus), skaitmeninio ir suskaitmeninto kultūros paveldo  sklaidos projektai, siekiant, kad skaitmeninis turinys būtų pakartotinai ir plačiai naudojamas edukaciniuose procesuose, nacionalinio tapatumo ir kultūrinio savitumo plėtojimui, visuomenės laisvalaikio turtinimui ir būtų prieinamas visuomenei Lietuvoje ir pagal galimybes lietuvių bendruomenėms užsienyje. 

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, mažinantiems kultūrinę ir (arba) socialinę atskirtį, skaitmeninius kultūros ir (ar) skaitmeninio ir suskaitmeninto kultūros paveldo išteklius  naudojantiems edukaciniuose ir kūrybiškumo ugdymo procesuose (0–10).
2. Projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su kūrybinių industrijų atstovais (0–10).
3. Projektams, kurių rezultatas sukurtas diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus (0–10).

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0–30).
2. Projekto vadyba (0-20) (Vertinant šį kriterijų vertinama: projekto komanda, jos kompetencija, lėšų pritraukimas ir veiklų kalendorius. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos).
3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp visuomeninių organizacijų ir/ ar institucijų (0–10).

Galimi pareiškėjai

Archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla yra susijusi su kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida; kitos kultūros įstaigos, kuriose veikia bibliotekos kaip juridinių asmenų, turinčių teisę vykdyti bibliotekų veiklą, struktūriniai padaliniai; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla, ypatingos nacionalinės svarbos statusą turintys valstybiniai mokslinių tyrimų institutai (kurių steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai – kaupti, sisteminti, saugoti, skleisti nematerialųjį ir dokumentinį Lietuvos literatūros ir tautosakos, lituanistikos ir Lituanikos paveldą, archeologinę ir etnografinę medžiagą, Lietuvos istorijos šaltinius).

Kitos sąlygos

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90 % turto vertės. 
Tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus.
Ekspozicijų atnaujinimo ar įrengimo projektams prie paraiškos būtina pateikti Tarybos pirmininko nustatytos formos planuojamos ekspozicijos koncepciją (apimtis – iki 5 lapų).
Projektai, kurių metu skaitmeninami reikšmingi kultūros paveldo objektai, (esant galimybei) turi užtikrinti projekto rezultatų skelbimą ir suderinamumą su Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo virtualia kultūros paveldo informacine sistema portalo „www.epaveldas.lt“ turinio kokybės reikalavimais vaizdo, metaduomenų ir ženklinimo reikalavimais pateiktais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinio „Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika” 2019 m. 5.2, 6  ir 8.4 dalyse. Dėl kultūros paveldo objektų reikšmingumo lygio ir suskaitmeninto turinio skelbimo galimybių www.epaveldas.lt būtina konsultuotis su nacionalinio lygmens skaitmeninimo kompetencijų centrais Lietuvoje.
Dokumentavimo veiklos (filmavimas, fotografavimas ir pan.) šios programos lėšomis nėra finansuojamos.

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis nei 2500,00 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2250,00 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2023 m.

700 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Parodos, ekspozicijos ar kito sklaidos renginio koncepcijos forma

Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės

Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu www.paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos