PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas

Paraiškos priimamos nuo2023 m. birželio 9 d.
Paraiškos priimamos iki2023 m. rugsėjo 11 d.
Kontaktinė informacijaLina Rakštikienė
Tel. + 370 687 62 819
El. paštas: lina.rakstikiene@ltkt.lt

Programos tikslas

Stiprinti efektyviai veikiančių kultūros organizacijų, prisidedančių prie bendros šalies kultūros ar meno raidos formavimo, Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) strateginių krypčių, atitinkančių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginius tikslus, įgyvendinimo, veiklą.

Finansuojama veikla

Strateginis kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų finansavimas
Kultūros ir (ar) meno produktus ir (ar) paslaugas kuriančių ir (ar) teikiančių organizacijų 2024 m. vykdomų veiklų įgyvendinimas.

Galimi pareiškėjai

Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktos organizacijos, kurios atrinktos vadovaujantis šiais kriterijais:
1. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–25 balai).
2. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15 balų).
3. Edukacinės veiklos (0–10 balų).
4. Organizacijos valdymas: strateginis planavimas, vadybiniai pajėgumai (0–20 balų).
5. Organizacijos biudžetas ir finansų valdymas (0–15 balų).
6. Organizacijos pastarųjų trejų metų vykdytos veiklos kokybė ir svarba (0–15 balų). 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–25).
2. Organizacijos veiklų kultūrinė, meninė kokybė (0–25).
3. Kultūros prieinamumo didinimas (0–15).
4. Edukacinės veiklos (0–15).
5. Organizacijos valdymas (0–10).
6. Viešinimo strategija (0–10).

Specialieji reikalavimai

1. Kartu su paraiška (įskaitant sąmatą, kuri yra sudėtinė paraiškos dalis) Tarybai jos nustatyta tvarka privaloma pateikti šiuos dokumentus:
1.1. organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą;
1.2. organizacijos vadovo, projekto vadovo ir kitų pagrindinių organizacijos darbuotojų profesinės veiklos aprašymus (iš viso ne daugiau nei 6 puslapiai);
1.3. dokumentus (jų kopijas), pagrindžiančius partnerių, rėmėjų indėlį.
2. Papildomai pridedami dokumentai (neįskaitant privalomų pridėti dokumentų) negali užimti daugiau nei 12 puslapių. Taip pat galima pridėti ne daugiau nei 2 garso ar vaizdo įrašus, kurių kiekvieno trukmė negali būti ilgesnė nei 10 min.
3. Nurodyti dokumentai turi būti rengiami įvertinant Tarybai ankščiau teiktus dokumentus ir duomenis, kurie buvo pateikti Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka.

Kitos sąlygos

1. Tarybos narių susirinkimo nustatyta tvarka atrinktoms organizacijoms Tarybos sprendimu nustatytas finansavimo rėžis – 2022–2024 m. laikotarpiu organizacijai kasmet skiriama suma, kuri yra:
1.1. ne mažesnė nei 50 000 ir ne didesnė nei 70 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.2. ne mažesnė nei 71 000 ir ne didesnė nei 90 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.3. ne mažesnė nei 91 000 ir ne didesnė nei 110 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 70 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 30 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.4. ne mažesnė nei 111 000 ir ne didesnė nei 130 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.5. ne mažesnė nei 131 000 ir ne didesnė nei 150 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.6. ne mažesnė nei 151 000 ir ne didesnė nei 170 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.7. ne mažesnė nei 171 000 ir ne didesnė nei 190 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 65 procentus bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 35 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.8. ne mažesnė nei 191 000 ir ne didesnė nei 210 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 60 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 40 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.9. ne mažesnė nei 211 000 ir ne didesnė nei 230 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 60 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 40 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų);
1.10. ne mažesnė nei 231 000 ir ne didesnė nei 250 000 Eur ir kuri sudaro ne daugiau nei 60 procentų bendro projekto biudžeto, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 40 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Sutarties dėl finansavimo skyrimo (toliau – sutarties) pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti bent 2 pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus (neskaitant techninio, aptarnaujančio personalo, buhalterio (finansininko)).
3. Sutarties pasirašymo metu ir visą sutartyje nurodytą projekto įgyvendinimo laikotarpį organizacija, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 90 000 Eur, turi turėti pagal darbo sutartį dirbantį arba buhalterines paslaugas teikiantį buhalterį (finansininką) arba turėti sutartinius santykius su buhalterines paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu.
4. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas turi suderinti su Taryba 2023 m. organizacijos veiklų ir jų viešinimo planą, kuris, atsižvelgiant į šios programos tikslą, bendru Tarybos ir projekto vykdytojo sutarimu gali būti keičiamas. Suderintas veiklų ir jų viešinimo planas yra neatskiriama sutarties dalis.
5. Pasirašius sutartį organizacijai, kuriai Tarybos skirta suma yra didesnė nei 190 000 Eur, išmokama 90 procentų skirtos sumos. Likę 10 procentų ar jų dalis išmokama Tarybai pateikus ir patvirtinus projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitą.
6. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už panaudotas lėšas, Tarybai turi pateikti auditoriaus arba audito įmonės išvadą apie patirtų išlaidų tinkamumą ir atitikimą sutartyje ir jos prieduose numatytoms išlaidoms.

Paraiškų teikimas

1. Paraiškos priimamos tik užpildžius konkurso lango apačioje esančią formą. Po kvietime nustatyto termino pabaigos ar kitais būdais pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
2. Paraiška ir kiti kartu teikiami dokumentai turi būti rengiami įvertinant programos atrankos konkurso metu teiktus dokumentus ir duomenis.
3. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.
4. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pridedami dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu privalo būti pateikiamas tokių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą (tais atvejais, kai dokumentai pateikiami užsienio kalba ir yra pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, į bendrą puslapių skaičių yra įtraukiamas tik dokumentų vertimų puslapių skaičius).
5. Rekomenduojama paraišką užpildyti ir pateikti vienu kartu, nes informacija iki pateikimo nėra išsaugoma.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2024 m.

2 266 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Programos projekto renginio veiklų ir jų viešinimo plano forma
Programos projekto sąmatos forma
Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis mėgėjų meno renginių finansavimas“, „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos