PagrindinisProjektų finansavimasKonkursai

Konkursai

Atminties institucijos: Atminties institucijų veikla

Paraiškos priimamos nuo2024 m. birželio 18 d.
Paraiškos priimamos iki2024 m. rugsėjo 9 d.
Kontaktinė informacijaDalė Šklėrienė
Tel. + 370 686 22 774
El. paštas: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, valstybės archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos Lietuvoje ir užsienyje, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių  apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Atminties institucijų veikla
1. Parodos, renginiai, konferencijos ir kita.
2. Leidiniai ir publikacijos.
3. Inovatyvios paslaugos (naujų įrankių, paslaugų ir pan. pritaikymas, neapsiribojant naujų technologijų diegimu).
4. Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida.
5. Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
6. Lietuvai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimas.
7. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška ir sugrąžinimas. 
8. Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai.

Galimi pareiškėjai

1. Valstybiniai muziejai, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybių ir kiti muziejai, bibliotekos, kitos kultūros, mokslinių tyrimų įstaigos ar aukštosios mokyklos, kuriose veikia bibliotekos ar muziejai kaip juridinių asmenų, turinčių teisę vykdyti bibliotekų ar muziejų veiklą, struktūriniai padaliniai; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla, valstybės archyvai, valstybės archyvų, bibliotekų ar muziejų asociacijos.
(Įsigyti kultūros vertybes paraiškas gali teikti valstybiniai  muziejai, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybių muziejai, valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka,  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, valstybės archyvai. Šiems pareiškėjams lėšos skiriamos tik ilgalaikio materialaus turto (kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui), administravimo, nenumatytos, paslaugų ar prekių įsigijimo išlaidos nefinansuojamos. Kiti muziejai gali įtraukti kultūros vertybių įsigijimo veiklas į savo projektus neviršijant Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 71 punkte nustatytų apribojimų).    
2. Teikiant projekto paraišką dėl kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų: muziejai, kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; viešosios įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla; bibliotekos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir kuriose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai; valstybės archyvai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo kilnojamąsias kultūros vertybes ir kuriuose nedirba teisės aktų nustatyta tvarka teisę restauruoti ar konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes turintys atitinkamos kvalifikacijos specialistai. 

Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai

1. Projekto kultūrinė vertė (0-30);
2. Projekto aktualumas ir pagrįstumas (0–10);
3. Projekto poveikis atminties institucijos veiklai ir nauda visuomenei (0-20);
4. Projekto rezultatų tvarumas, sklaida, prieinamumo didinimas (0–10);
5. Projekto vadyba (vertinant šį kriterijų vertinama: komandos kompetencija, specialistų kvalifikacija, bendradarbiavimas, viešinimas. Visos šios vertinimo kriterijaus dalys yra vienodos svarbos) (0–20);
6. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).

Kitos sąlygos

1. Vienas pareiškėjas teikia vieną paraišką veikloms, susijusioms su ketinimu įsigyti kilnojamąsias kultūros vertybes ar susigrąžinti reikšmingą kultūros paveldą;
2. Vienas pareiškėjas teikia vieną paraišką veikloms, susijusioms su ketinimu restauruoti, konservuoti kilnojamąsias kultūros vertybes.

Specialieji reikalavimai

1. Teikiant projekto paraišką dėl:
1.1. Lietuvai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo ar įtraukiant į projektus tokias veiklas:
1.1.1. kartu su paraiška privaloma pateikti numatomų įsigyti kilnojamųjų kultūros vertybių nuotraukas;
1.1.2. paraiškoje privaloma nurodyti:
1.1.2.1. kilnojamosios kultūros vertybės pavadinimą ir kainą;
1.1.2.2. kilnojamosios kultūros vertybės būklės aprašymą;
1.1.2.3. argumentus, kodėl kilnojamoji kultūros vertybė būtina šiai atminties institucijai bei kaip ketinama ją naudoti;
1.1.2.4. įsigyjamos kilnojamosios kultūros vertybės analogų ar autoriaus darbų kiekį Atminties institucijose.
1.2. Kultūros vertybių restauravimo ir tyrimų projekto, kartu su paraiška privaloma pateikti:
1.2.1. numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) sąrašą, sudarytą darbų eiliškumo tvarka;
1.2.2. numatomų restauruoti ar konservuoti kilnojamųjų kultūros vertybių (ar jų kolekcijų) nuotraukas ir būklės aprašus (kolekcijoms galima pateikti vieną bendrą nuotrauką ir būklės aprašą; teikiant prevencinio konservavimo projektus, pridėti ir saugyklos, kurioje numatoma saugoti konservuotus objektus, nuotrauką ir būklės aprašą);
1.2.3. projekto paraiškoje nurodomas planuojamas restauratorius;
1.2.4. tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto etapuose pasiektus rezultatus;
1.3. Inovatyvių paslaugų kūrimo projekto:
1.3.1. įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Lietuvos kultūros tarybos lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90 % turto vertės; 
1.3.2. tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje turi pristatyti ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus;
1.3.3. projektai, kurių metu skaitmeninami reikšmingi kultūros paveldo objektai, (esant galimybei) turi užtikrinti projekto rezultatų skelbimą ir suderinamumą su Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo virtualia kultūros paveldo informacine sistema portalo „www.epaveldas.lt“ turinio kokybės reikalavimais vaizdo, metaduomenų ir ženklinimo reikalavimais pateiktais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinio „Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika“ 2019 m. 5.2, 6  ir 8.4 dalyse. Dėl kultūros paveldo objektų reikšmingumo lygio ir suskaitmeninto turinio skelbimo galimybių www.epaveldas.lt būtina konsultuotis su nacionalinio lygmens skaitmeninimo kompetencijų centrais Lietuvoje;
1.3.4. dokumentavimo veiklos (filmavimas, fotografavimas ir pan.) šios programos lėšomis nėra finansuojamos.
1.4. Renginių ar leidinių projekto, kartu su paraiška privaloma pateikti:
1.4.1. Lietuvos kultūros tarybos pirmininko nustatytos formos parodos arba kito sklaidos renginio arba planuojamo išleisti leidinio koncepciją;
1.4.2. projekto rengėjų kvalifikaciją įrodančius gyvenimo ir darbų aprašymus;
1.4.3. tarptautinių parodų projektams prie paraiškos būtina pateikti su užsienio partneriu (–iais) pasirašytą ketinimų protokolo arba sutarties kopiją;
1.4.4. tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus. 

Veiklos finansavimo intensyvumas

1. Projekto finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo, o projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau nei 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).
2. Viso projekto sąmatos poreikis turi būti ne mažesnis kaip 2 777 Eur, prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė kaip 2 500 Eur.

Veiklai įgyvendinti numatoma lėšų suma 2025 m.

700 000 Eur

Svarbiausi dokumentai parsisiuntimui

Parodos, ekspozicijos ar kito sklaidos renginio koncepcijos forma
Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programos projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas
 


​(norėdami užpildyti ir pateikti paraišką spauskite „Pateikti parašką“)

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros programos finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai programai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, prisijunkite prie Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemos (toliau – LKTIS) adresu paraiskos.ltkt.lt (išskyrus programas „Strateginis tarptautinių renginių finansavimas“, „Strateginis kultūros organizacijų finansavimas“ ir programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ finansuojamą veiklą „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“, kurioms paraiškos teikiamos kvietime nurodytu būdu).
5. Norėdami prisijungti prie LKTIS, visų pirma turėsite atlikti registraciją, o registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gavę sėkmingo prisijungimo laišką, prie LKTIS junkitės naudodamiesi Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu (Elektroniniai valdžios vartai). Pastaba: jei LKTIS jau esate užsiregistravę ankstesnių kvietimų teikti paraiškas metu, pakartotinai registracijos LKTIS atlikti nereikia.
6. Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką ir naudotis LKTIS, rasite LKTIS paspaudę Pagalba.

Reikia pagalbos?

KontaktaiSusisiekite su mumis.
Struktūra ir kontaktaiAsmens duomenų apsaugaTeisinė informacijaVeiklos sritysKorupcijos prevencijaPranešėjų apsaugaAdministracinė informacijaPaslaugosNuorodos